منابع پایان نامه درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بشر، فرهنگ و ارتباطات

دانلود پایان نامه ارشد

166
نتیجه گیری نهایی 167
منابع و مآخذ 170

نشانههای اختصاری

UNESCO: United Nation Educational Scientific Culturl Organization
سازمان تربیتی، علمی فرهنگی سازمان ملل متحد(یونسکو)
IIIC: International Institute for Intellectual Cooperation
موسسه بینالمللی همکاری های معنوی
CAME: Conference of Allied Ministers of Education
كنفرانس وزراي آموزش كشورهاي متفق
ASP net: Associated Schools Project Network
مدارس مرتبط با پروژه شبکه یونسکو
IBC: International Bioethics Committee
کمیته بینالمللی اخلاق زیستی
ICT: Information Communication and Technologies
فناوري‌هاي اطلاع‌رساني و ارتباطات
ISTC: International Student Travel Confederation
کنفدراسیون بینالمللی مسافرت دانشجویان
FIYTO: Federation of Imternational Youth Travel Organization
فدراسیون سازمان های بینالمللی مسافرت جوانان
United Nations Millennium Declaration UNMD:
اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد
ICJ: International Court of justice
دیوان بینالمللی دادگستری
PCIJ: Permanent Court of international justice
دیوان دائمی دادگستری بینالمللی
ILO: International Labour Organization
سازمان بینالمللی کار
C.G.T: Confederation General du Travail
اتحادیه عمومی کار
WHO: World Health organization سازمان بهداشت جهانی

فصل اول:
کلیات

فصل اول: کلیات
مقدمه
الف) طرح مسأله
يونسكو، سازمان تربیتی، علمی و فرهنگي سازمان ملل متحد، يكي از مهمترين سازمانهاي تخصصي سازمان ملل متحد است. تأسيس و شكل‌گيري اين سازمان به كنفرانسی برمي گردد كه در آن نمايندگان 44 كشور، طي فراخوان مشتركي كه توسط دولتهاي بريتانياي كبير و فرانسه انجام شده بود، در 16 نوامبر سال 1945 در شهر لندن گرد هم آمدند و اساسنامه آن را امضا كردند. 1 اساسنامه مزبور با امضاي كشور يونان در تاريخ 4 نوامبر 1946 بهعنوان بيستمين كشور امضا كننده، الزام‌آور شده و يونسكو متولد شد. 2 اين سازمان در حال حاضر بيشتر از سازمان ملل متحد، كه نقش سازمان مادر را براي آن دارد، داراي عضو مي‌باشد و اعضاء آن در حال حاضر به 195 كشور مي‌رسد. اين سازمان از 3ركن زير تشكيل مي‌شود:
1- كنفرانس عمومي: عاليترين مرجع تصميم‌گيري يونسكو است که خط مشی و جهت کلی حرکت سازمان را تعیین و هر 2 سال يكبار با شركت نمايندگان كشورهاي عضو تشكيل جلسه مي‌دهد. برنامهها و بودجه یونسکو توسط این این رکن تعیین می شود. 3
2- شوراي اجرايي: كه اُرگان نظارتي يونسكو در اجراي برنامه‌ها و تصميمات كنفرانس عمومي است، مقدمات کار کنفرانس عمومی را تهیه و بر اجرای کامل تصمیمات کنفرانس عمومی نظارت میکند. این شورا از ترکیب نمایندگان 51 کشور عضو که براي دوره‌اي 4 ساله توسط كنفرانس عمومي انتخاب مي‌شوند، بوجود میآید و سالانه 2 بار تشکیل جلسه می دهد.

3- دبيرخانه: كه مسئول اجراي برنامه‌هاي يونسكو بوده و شامل مدير كل و كاركنان مي‌باشد. دبير كل، مدير اجرايي سازمان مي‌باشد و هر 4 سال يكبار براساس توصيه‌هاي شوراي اجرايي توسط كنفرانس عمومي انتخاب مي‌شود.
بهطور كلي آموزش، علوم طبيعي، علوم انساني و اجتماعي، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات جزء دستور كار و اولويت‌هاي سازمان يونسكو مي‌باشد كه نيل به صلح و امنيت بين‌المللي از طريق همين اولوليت‌ها امكان‌پذير است و شكل مي‌گيرد.
صلح و امنيت بين‌المللي از آرزوهای همیشگی بشر است و همیشه نیز از سوی پدیدههای مختلف تهدید شده است. 4 اصطلاح صلح بهطور سنتی بهعنوان “آزادی از جنگ و ستیز” تعریف شده است، این مفهوم ایدهآلیستی، بهویژه از جنگ جهانی دوم به بعد، به عقیدهای تبدیل شده است که طبق آن، صلح، تنها در غیاب جنگ وجود دارد. 5 در سطح بين‌المللي اقدامات بسياري جهت نيل به صلح و آرامش در قالب سازمانهاي بين‌المللي صورت گرفته كه نمونه بارز آن تشكيل سازمان ملل متحد مي‌باشد كه وظيفه اصلي آن حمايت از صلح و امنيت بين‌المللي است. صلحی که منظور سازمان ملل میباشد، صلح بینالمللی است نه داخلی، مگر در موارد اتفاقی و در جهت اجراء اعمال بینالمللی، خصوصا صلحی که مطابق با اصول عدالت و حقوق بین الملل باشد. 6در همين راستا، سازمان ملل اقدام به ایجاد کمیتههایی نمود که موسسات تخصصی سازمان ملل متحد از دل آنها بیرون آمد. سازمان يونسكو كه يكي از این موسسات تخصصی مي‌باشد، در سال 1946 بهوجود آمد كه نقش مهمي را در ايجاد و حفاظت صلح و امنيت بين‌المللي ايفا مي‌كند.
مهمترین فعالیت یونسکو در زمینه آموزشی در سطح جهان، مبارزه با بیسوادی و ریشهکنی این مساله بوده است. برنامه یونسکو در سطح فرهنگ، سه مرحله اصلی و به هم پیوسته را پیگیری میکند که عبارتند از: آفرینش آثار اصیل، حفظ آثار موجود و نشر و نقد بینالمللی فرهنگها. همچنین در زمینه توسعه علوم گوناگون، برنامههایی دارد که شامل توسعه ساختار اساسی علوم در کشورهای عضو، ترغیب همکاری بینالمللی برای پیشرفت پژوهشها و مدارک علمی و بهکار بردن علوم و تکنولوژی در کارهای عمرانی است.
يونسكو به منظور جلوگيري از بروز جنگ و درگيري در جهان و دستيابي به صلح و تأمين هدفهاي منشور سازمان ملل متحد كه خود زيرمجموعه‌اي از آن سازمان مي‌باشد، از راه آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات تأسيس گرديد كه هم‌اكنون 195 كشور در اين سازمان عضويت دارند. اين سازمان از آموزش، علوم طبيعي و اجتماعي، فرهنگ و ارتباطات همچون ابزاري براي ايجاد صلح و آرامش در سطح بين‌المللي استفاده مي‌كند. قانون اساسي (اساسنامه) يونسكو صراحت دارد كه: “براساس تجربه بشر، تنها تمهيدات سياسي و اقتصادي براي ايجاد صلح پايدار و آنچه لازمه عدالت و كرامت انساني است، كفايت نمي‌كند. از اين رو كليه برنامه‌هاي يونسكو بايد در راستاي ساختن صلح در اذهان انسانها، بهويژه از رهگذر برنامه‌ريزي آموزشي جهت يابد.”7 همانطور كه در ديباچه اين سازمان آمده كه: «جنگ ها نخست در اذهان بشر آغاز مي‌شود و لذا دفاع از صلح نيز بايد نخست در اذهان انسانها شكل بگيرد.»8
پس رسالت اصلي يونسكو رسالتي اخلاقي است كه تأمين كننده صلح و امنيت بشري از طريق همكاري فكري و معنوي است. يونسكو از بدو تأسيس، بيشتر جايگاه بحث و تبادل نظر نخبگان علمي، فرهنگي و روشنفكران جهان قلمداد مي‌شود، جايگاهي كه انديشمندان و دانشمندان در آن به هم‌انديشي و مشورت درباره راههاي تحقق صلح و امنيت پايدار مي‌پردازند و با تأكيد بر عرصه‌هاي فرهنگي و آموزشي سعي دارند يونسكو را به آزمايشگاه عقايد و تدوين كننده استانداردها تبديل كنند تا توافق‌هاي جهاني درباره موضوعات رو به تزايد اجتماعي، اخلاقي و فرهنگي را پيش ببرند و از اين طريق است كه يونسكو با توسل به توافق‌هاي جهاني درباره موضوعات مذكور و ايجاد تعامل و گفتگو ميان ملتها، آنها را به لحاظ فرهنگي و اجتماعي به هم نزديك و حتي وابسته مي‌كند و از وقوع جنگ و به مخاطره افتادن صلح و امنيت جلوگيري مي‌كند. اين مهم دربند یکم ماده يك اساسنامه آن سازمان نيز درج گرديده است. آنجا كه مي‌گويد:
“سازمان بر آناست تا با نزديكتر کردن همكاري بين‌ ملل از طريق آموزش، علم و فرهنگ، در صلح و امنيت مشاركت داشته باشد و به اين ترتيب احترام به عدالت، قانون، حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همگان پيش‌بيني شده در منشور ملل متحد را بدون تبعيض و در نظر گرفتن نژاد، جنسيت، زبان يا مذهب تضمين كند.”
واضح است كه هدف اساسي اين سازمان كمك به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و ارتقاء روابط بين‌المللي ميان كشورهاي عضو از طرق مختلف بهويژه از طريق فرهنگي و آموزشي است. فرهنگ مايه اصلي مباحثه‌هاي مربوط به هويت، انسجام اجتماعي است. احترام به تنوع فرهنگي، بردباري، گفتگو و همكاري در محيطي از اعتماد متقابل و تفاهم از مهمترين عناصر تضمين كننده صلح وامنيت بين‌المللي است9 كه اين مهم از اصلي‌ترين اهداف يونسكو مي‌باشد. در واقع علت اصلي ايجاد اين سازمان «تأسيس سازماني با هدف نهادينه ساختن فرهنگ صلح به معناي واقعي كلمه است.»10
آرمان صلح در جوامعی دست يافتني است كه همبستگي و پيشرفت خود را در حالي تأمين كنند كه حقوق بشر را مراعات، ساختارهاي دموكراتيك را برقرار و توسعه را به تعهد مشترك مبدل كرده‌اند. در اين خصوص يونسكو نيروي ذهن بشر را در رسيدن به هدف بسيج مي‌نمايد. بر اين اساس، در آن سازمان بر خلاقيت انسان در اكتساب، انتقال و گردآوري دانش كه كليد هر روند رهايي بخش فردي و جمعي است، سرمايه‌گذاري مي‌شود.11
رسالت يونسكو بيش از هر چيز اخلاقي است و با روح و روان انسانها سروكار دارد و مأموريت دارد كه در مقام سازماني براي همكاري فكري بين‌المللي خدمت كند و از اين طريق به نزديك كردن ملتها به لحاظ فرهنگي تلاش نمايد. اين سازمان جهت مقابله با فرهنگ جنگ، اصولي مثل اصول آزادي، عدالت و دموكراسي، تساهل و همبستگي و رعايت حقوق بشر را شالوده فرهنگ صلح قرار داده است. فرهنگي كه مدنظر اين سازمان است، فرهنگ همزيستي مسالمت‌آميز است كه براساس آن هرگونه خشونت‌گرايي طرد شده و گفتگو و مذاكره جانشين آن مي‌شود، بهگونه‌اي كه با مذاكره و گفتگو صلح جاودان به جامعه بشري بازگردد.
به عبارت ديگر، هدف سازمان مشاركت در تأمين صلح و امنيت جهاني بواسطه پيشبرد همكاري ملتها در زمينه‌هاي آموزشي، علمي و فرهنگي است كه رفاه عمومي بشريت را جايگزين وحشت هميشگي انسان از نابودي حيات و حیثيتش مي‌نمايد. صلح مورد نظر اين سازمان، اتحاد و تلاش هماهنگ مردم آزاد براي كسب امنيت و خوش‌بختي مي‌باشد.
ب) سوابق علمي:
صلح و امنيت بين‌المللي يكي از مهمترين آمال بشر بوده و هست و جهت نيل به آن اقدامات بسياري در سطح سازمانهاي بين‌المللي صورت گرفته است. سازمان يونسكو هم يكي از اين اقدامات مي‌باشد. سازمان يونسكو كه يكي از موسسات تخصصي سازمان ملل متحد است، هدف اصلي آن حفظ صلح و امنيت بين‌المللي مي‌باشد كه در ايران نيز فعاليتها و آثار خوبي را در قالب همايش‌ها و كميسيونها از خود بهجاي گذاشته است اما درخصوص موضوع اين پايان‌نامه يعني «نقش يونسكو در حفاظت از صلح و امنيت بين‌المللي»، آثار قابل توجهي بهصورت مستقيم منتشر نشده است. بهطور كلي در زمينه يونسكو و همچنين صلح و امنيت بين‌المللي در تأليفات علمي آثار چندي در حقوق ايران منتشر شده كه همگي بهصورت كلي مي‌باشند و به نقش يونسكو در حفاظت از صلح و امنيت بين‌المللي بهطور جزئي اشاره نشده كه برخي از اين آثار عبارتند از:
کتابها:
1- عباس نادري قطب‌الديني و حميد زنگنه در كتاب “يونسكو”، دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه، تهران، مركز چاپ و انتشارات، سال 1382، تنها به بررسي شكل‌گيري يونسكو اقدام نموده و در خصوص نقش يونسكو در حفاظت از صلح و امنيت بين‌المللي تنها در صفحه 41 و 42 اين كتاب در قالب «اهداف سازمان يونسكو» به بررسي آن، كه آن هم بهصورت كلي مي‌باشد پرداخته است.
2- محمدرضا دهشيري، در كتاب “یونسکو از مذاكره تا تصميم‌گيري”، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 1388، به بررسي سازمان يونسكو و اركان آن اقدام نموده و تنها در مقدمه كتاب در صفحه 16 به نقش يونسكو در حفاظت از صلح و امنيت بين‌المللي پرداخته و بيشتر به نقش يونسكو در حفاظت از ميراث فرهنگي پرداخته است.
3- سيد محمد موسوي و ساناز نصيري در كتاب خود تحت عنوان «سازمان يونسكو و نقش آن بر پيشبرد مسائل فرهنگي ايران»، انتشارات علوم و فنون رازي، تهران، 1391، تنها به بررسي نقش يونسكو در گسترش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد of، and، the، University Next Entries منابع پایان نامه درباره سازمان ملل، حقوق بشر، جنگ جهانی اول، کارشناسی ارشد