دانلود پایان نامه ارشد درمورد هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، جان دیوئی، رشته تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

1-5- سؤال‌های پژوهش 13
1-6- تعريف مفهومي متغيرها 14
1-6-1- مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد چرخه یادگیری هفت گانه 14
1-6-2- مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد چرخه یادگیری هفت گانه 16
1-6- 3- مهارت‌های فکری و عملی 17
1-6-4- مهارت‌های فکری و عملی 19
1-7- تعريف عملياتي متغيرها 20
1-7-1- مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد چرخه یادگیری هفت گانه 20
1-7-2- مهارت‌های فکری و عملی 20

فصل دوم: پیشینه پژوهش
2- 1- مقدمه 22
2-2- مبانی نظری 22
2-2-1- رویکردهای یادگیری 22
2-2-1-1- رویکرد رفتارگرایی 22
2-2-1-2-رویکرد شناختی 23
2-2-1-3- رویکرد دانش سازی 24
2-2-1-4- رویکرد فرا نوگرایی 25
2-2-2- چرخه یادگیری 26
2-2-2-1- چرخه یادگیری سه گانه 27
عنوان صفحه

2-2-2-2- چرخه یادگیری چهار گانه 27
2-2-2-3- چرخه یادگیری پنج گانه 28
2-2-2-4- چرخه یادگیری هفت گانه 29
2-2-2-5- چرخه یادگیری شش گانه 30
2-2-2-6- جمع بندی 31
2-2-3- مهارت‌های فکری و عملی 31
2-2-3-1- مهارت تحقیق 32
2-2-3-1-1- نظریه‌های جان دیوئی و یادگیری مبتنی بر تحقیق 32
2-2-3-1-2- نظریه جان دیوئی درمورد تحقیق 33
2-2-3-2- مهارت تجزیه و تحلیل 35
2-2-3-3- مهارت تفکر انتقادی 36
2-2-3-4- مهارت تفکر خلاق 40
2-2-3-4-1- اوایل قرن بیستم 40
2-2-3-4-2- جهت گیری‌های اخیر تحقیقات مرتبط با خلاقیت 41
2-2-3-4-3- پیشینه توجه به مقوله خلاقیت در آموزش و پرورش 47
2-2-3-4-4- خلاقیت در برنامه درسی 47
2-2-3-5- مهارت ارتباط مکتوب و شفاهی 48
2-2-3-5-1- آموزش نوشتاری ناکارآمد 50
2-2-3-6- مهارت سواد کمی و محاسباتی 51
2-2-3-7- مهارت سواد اطلاعاتی 54
2-2-3-8- مهارت کار تیمی 57
2-2-3-9- مهارت حل مسأله 58
2-2-3-9-1- نظریه‌های عمومی حل مسأله در دهه 1960 58
2-2-3-9-2- مدل‌های جاری و معاصر حل مسأله 59
2-2-3-10- جمع بندی 61
2-3- تحقیقات کاربردی 62
2-3-1- تحقیقات کاربردی مربوط به مدل‌های چرخه یادگیری 62
2-3-2- تحقیقات کاربردی مربوط به مهارت‌های فکری و عملی 66
2-4- جمع بندی و نتیجه گیری 74
عنوان صفحه

فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه 77
3 -2- روش پژوهش 77
3- 3- جامعه آماری 77
3-4- نمونه و روش نمونه گيري 77
3-5- ابزار پژوهش 78
3-5-1- مقیاس محقق ساخته فرآیند چرخه یادگیری هفت گانه 78
3-5-2- مقیاس محقق ساخته مهارت‌های فکری و عملی 79
3-6- روایی و پایایی مقیاس‌ها 80
3-6-1- روایی و پایایی مقیاس فرآیند چرخه یادگیری هفت گانه 81
3-6-2- روایی و پایایی مقیاس مهارت‌های فکری و عملی 81
3-7- روش جمع آوری اطلاعات 82
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4- 1- مقدمه 85
4- 2- یافته‌های پژوهش 85
4-2-1- یافته‌های توصیفی 85
4-2-2- آمار استنباطی 86
4 -2-2-1- سؤال اول 86
4-2-2-2- سؤال دوم 88
4 -2-2-3- سؤال سوم 89
4-2-2-4- سؤال چهارم 91
4-2-2-5- سؤال پنجم 95
4-2-2-6- سؤال ششم 98
4-2-2-7- سؤال هفتم 107
4-2-2-8- سؤال هشتم 109
4-2-2-9- سؤال نهم 114
4-2-2-10- سؤال دهم 117
عنوان صفحه

4- 3- جمع بندی 120

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه 123
5-2- بحث و نتيجه گيري 123
5-3- نتیجه گیری نهایی 140
5-4- محدودیتها 141
5-4-1- محدودیت‌های اجرایی 141
5-4-2- محدودیت‌های پژوهشی 142
5-5- پیشنهادها 142
5-5-1- پیشنهادهای کاربردی 142
5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی 143

فهرست منابع ومآخذ
منابع فارسی 144
منابع انگلیسی 146

پیوست 167

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول شماره‌ (2-1): چرخه یادگیری هفت گانه 31
جدول شماره‌ (3-1): تعداد و درصد پاسخ دهندگان به گویه‌ها بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی 78
جدول شماره‌ (3-2): ابعاد، تعداد سؤالات، شماره سؤالات و روش نمره‌گذاری مقیاس محقق ساخته فرایند چرخه یادگیری هفت گانه 79
جدول شماره‌ (3-3): ابعاد، تعداد سؤالات، شماره سؤالات و روش نمره‌گذاری مقیاس محقق ساخته مهارت‌های فکری و عملی 80
جدول شماره‌ (3-4): طیف ضرائب همبستگی سؤالات پرسشنامه فرایند چرخه یادگیری هفت گانه 81
جدول شماره‌ (3-5): پایایی پرسشنامه فرایند چرخه یادگیری هفت گانه با استفاده از آلفای کرونباخ 81
جدول شماره‌ (3-6): طیف ضرائب همبستگی سؤالات پرسشنامه مهارت‌های فکری و عملی 82
جدول شماره‌ (3-7): پایایی پرسشنامه مهارت‌های فکری و عملی با استفاده از آلفای کرونباخ 82
جدول شماره‌ (4-1): میانگین و انحراف استاندارد مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری 86
جدول شماره‌ (4-2): میانگین و انحراف استاندارد مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان 86
جدول شماره‌ (4-3): نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری‌های مکرر جهت مقایسه مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری 87
جدول شماره‌ (4-4): نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی 88
جدول شماره‌ (4-5): نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای جهت مقایسه مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی با سطح کفایت قابل قبول (Q2) و سطح کفایت مطلوب (Q3) 89
جدول شماره‌ (4-6): نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری‌های مکرر جهت مقایسه مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز 90
جدول شماره‌ (4-7): نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی 91
جدول شماره‌ (4-8): نتایج ضریب همبستگی متغیرهای تحقیق (ابعاد مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری و مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان) 94
جدول شماره‌ (4-9): میانگین مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری از دیدگاه دانشجویان بر اساس جنسیت 108
عنوان صفحه

جدول شماره‌ (4-10): نتایج آزمون تعقیبی شفه مقایسه دیدگاه دانشجویان زن و مرد در مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری 109
جدول شماره‌ (4-11): میانگین مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری از دیدگاه دانشجویان بر اساس رشته تحصیلی 111
جدول شماره‌ (4-12): نتایج آزمون تعقیبی شفه مقایسه دیدگاه دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی در مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری 113
جدول شماره‌ (4-13): میانگین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی بر اساس جنسیت 115
جدول شماره‌ (4-14): نتایج آزمون تعقیبی شفه مقایسه دانشجویان زن و مرد در مهارت‌های فکری و عملی 116
جدول شماره‌ (4- 15): میانگین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی بر اساس رشته تحصیلی.. 118

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه

شکل شماره‌ (2-1): چرخه یادگیری هفت گانه 30
شکل شماره‌ (2-2): مدل حل مسأله 60
شکل شماره‌ (2-3): مهارت‌های فکری و عملی 61
شکل شماره‌ (2-4): مدل مفهومی مهارت اعضای هیأت علمی درمراحل هفت گانه چرخه یادگیری و توسعه مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی 75
شکل شماره‌ (4-1): پیش بینی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مرد مهندسی بر اساس میزان مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری 96
شکل شماره‌ (4-2): پیش بینی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان زن مهندسی بر اساس میزان مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری 97
شکل شماره‌ (4-3): پیش بینی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی مکانیک بر اساس میزان مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری 100
شکل شماره‌ (4-4): پیش بینی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی شیمی بر اساس میزان مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری 101
شکل شماره‌ (4-5): پیش بینی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی مواد بر اساس میزان مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری 102
شکل شماره‌ (4-6): پیش بینی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی نفت بر اساس میزان مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری 103
شکل شماره‌ (4-7): پیش بینی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر بر اساس میزان مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری 104
شکل شماره‌ (4-8): پیش بینی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی برق بر اساس میزان مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری 105
شکل شماره‌ (4-9): پیش بینی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته مهندسی عمران بر اساس میزان مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری 106
شکل شماره‌ (4-10): پیش بینی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی بر اساس میزان مهارت اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری 121

فصل اول

مقدمه

1-1- کلیات

عصری که در آن زندگی می‌کنیم، دورانی است که هر روز با تغییرات چشمگیری در جوانب مختلف زندگی مواجه می‌گردد. بدون تردید علت این تغییرات، رشد و توسعه دانش جدید و تکامل سریع فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی می‌باشد. تغییراتی مانند جهانی شدن، افزایش جمعیت و توسعه سریع فناوری‌ها، ایجاب می‌کند که در نقش مهندسی و صلاحیت‌ها و شایستگی‌های مهندسی در جامعه نیز تغییراتی اساسی صورت بگیرد، به طوری که با نیازها و شرایط جامعه امروز و قرن حاضر متناسب باشد (دادرستاد1، 2008).
بدیهی است که نیازهای آموزش مهندسی قرن بیست و یکم با نیازهای گذشته، متفاوت است. مهندس قرن بیست و یکم باید از صلاحیت فنی لازم برخوردار و متخصص و ماهر باشد، نسبت به مسائل فرهنگی آگاه و دارای قوه ابتکار و نوآوری و در عین حال، انعطاف پذیر و فعال باشد (کانتیننتال2، 2006). در واقع، شرایط امروز مستلزم آن است که مهندسان از توانایی طراحی، به کارگیری سیستم‌ها، نوآوری، رهبری، ارتباط و سازگاری با شرایط متغیر برخوردار باشند و کسب این توانمندی‌ها، مستلزم وجود یک آموزش مهندسی کاملاً متفاوت با آموزش‌های مهندسی موجود در جامعه، می‌باشد (هیأت ملی علوم3، 2007). قطعاً تربیت مهندسانی با ویژگی‌های مذکور، با استفاده از رویکردهای آموزشی قدیمی و مرسوم، امکان پذیر نمی‌باشد (کانتیننتال، 2006).
اما بررسی برنامه آموزش مهندسی موجود نشان می‌دهد که این برنامه نتوانسته است مهندسینی با مجموعه کاملی از مهارت‌ها تربیت نماید. به نظر می‌رسد راه حل این مشکل آن نیست که رویکردهای قدیمی و مرسوم موجود در زمینه آموزش مهندسی را اصلاح کنیم، بلکه به جای آن، باید به سمت رویکردهای جدیدی حرکت کنیم که بتوانند پاسخگوی مسائل جدیدی مانند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نفت و گاز، جذب سرمایه گذاری، قانون اساسی، درآمدهای نفتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رویکردهای یادگیری، زندگی روزمره، رفاه اجتماعی، ایجاد و توسعه