پایان نامه با کلید واژه های امام صادق، خودآگاهی، اجتماعی و فرهنگی، تعالیم اسلام

دانلود پایان نامه ارشد

………………………….112
5-4-2-2 اولویت امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مناظره…………………………………113
5-4-2-3 رعایت ادب.. ……………………………………………………………………………………113
5-4-2-4 مناظره با افراد برجسته… ………………………………………………………………………113
5-4-2-5 اجتهاد مناظرهکننده.. …………………………………………………………………………..114
5-4-2-6 فن بیان. ……………………………………………………………………………………………114
5-4-4 شیوه مناظرات امام صادق(ع) ……………………………………………………………………………….115
5-4-4-1 دعوت به توحید و اثبات وجود خدا……………………………………………………….115
5-4-4-2 پاسخهای کوتاه.. ……………………………………………………………………………….115
5-4-4-3 استدلال عقلی و منطقی.. ……………………………………………………………………..116
5-4-4-4 ایجاد صورتهای مختلف برای طرف مقابل……………………………………………116
5-4-4-5 رعایت ادب……………………………………………………………………………………….117
5-4-4-6 باطل کردن مدعای فرد با استفاده از کلام وی…………………………………………..117
5-4-4-7 قرار گرفتن در جایگاه پرسشگر……………………………………………………………..119
5-4-4-8 تذکر دادن به امور ملموس زندگی…………………………………………………………119
5-4-4-9 رد قیاس و رای…………………………………………………………………………………..119
5-4-5 موضوعات مناظرات امام صادق(ع)………………………………………………………………………..121
5-5 نشر حدیث……………………………………………………………………………………………………………..122
5-6 شعر و ادبیات.. …………………………………………………………………………………………………………129
5-6-1 استفاده امام از شعر.. ……………………………………………………………………………………………130
5-7 مکتوب کردن…. ……………………………………………………………………………………………………..136
فصل ششم؛ مخاطبشناسی امام صادق(ع).. ……………………………………………………………………….139
6-1 اصحاب.. ……………………………………………………………………………………………………………….139
6-2 غلات. ……………………………………………………………………………………………………………………140
6-3 صوفیان. ………………………………………………………………………………………………………………….141
6-4 معتزله. …………………………………………………………………………………………………………………..142
6-5 ابوحنیفه. …………………………………………………………………………………………………………………143
6-6 مالکبنانس. …………………………………………………………………………………………………………..143
6-7 خلفا. ……………………………………………………………………………………………………………………..144
6-8 غیرمسلمانان(اهل کتاب).. ………………………………………………………………………………………….145
6-9 زنادقه و دهریون. ……………………………………………………………………………………………………..146
6-9-1 ابنمقفع.. ………………………………………………………………………………………………………….148
6-9-2 ابنابیلیلی. ……………………………………………………………………………………………………….149
6-9-3 ابنابیالعوجاء.. ………………………………………………………………………………………………….149
فصل هفتم؛ نتیجهگیری و جمعبندی.. ……………………………………………………………………………….151
منابع و مآخذ…. ………………………………………………………………………………………………………………156

مقدمه
جریان حاکم امروز بر جهان، یک جریان الحادی است. این یک واقعیت تردیدناپذیر است که جریان حاکم بر جهان امروز یک جریان کفراندود و تک ساحتی است و معیارهای ارزشی حاکم بر روابط و معادلات بینالمللی متناسب با ماهیت همین جریان جهانی است. یعنی معیارهای غیرالحادی و نظام ارزشی فراخاکی و ماوراءمادی هیچ حاکمیتی بر جهان امروز ندارد. این هژمونی و به تعبیر آدورنو، درهمریختگی شعور به اندازهای است به سختی میتوان انسانها را به این هژمونی آگاه کرد. قدم نخستین این آگاهسازی، آگاهسازی انسانهاست. انفجار از آنجا آغاز میشود که انسان مسخشده به مسخ هویت انسانی خویش پی میبرد. اندام سنگشده جامعه بشری پنداری به طور ملایم و آرامی اندک اندک و خرده خرده جان میگیرد و تکان میخورد، حرکت میکند، منقبض میشود، منبسط میشود و در مقابل بهت و حیرت جانکاه جادوگران افسانهای به واقعیت الهی خویش آگاهی پیدا میکند و خودآگاهی او هماهنگ با شورش بیتاب کنندهاش علیه نظام موجود، فصل جدیدی را به وجود میآورد.
اینجاست که خداآگاهی عین خودآگاهی تودهها میشود و گرایش به حقیقت و نبرد برای تحقق آن عین یک نهضت آزادیبخش و عادلانهای میشود که استقلال و آزادی ملتها از نتایج مستقیم آن است. اینجاست که نقش مهم تبلیغ انسانی و الهی رخ مینماید و اهیمت خود را بیش از پیش عیان میکند. اگر تبلیغ، ستون فقرات حیات نظام جهانی الحاد است و اگر امپریالیسم برای فریب ملتها و در جاهلیتهای مدرن نگاه داشتن تودههای انسانی است، ولی تبلیغان الهی و انسانی در بیداری و هدایت آنها در مسیر و رشد و تعالی الهی است. در این مسیر است که مسئولین سنگین تبلیغات و علوم و فنون تئوریهای حول آن مشخص میشود. خداوند در آیات 104 و 105 سوره آلعمران میفرماید: «باید از شما مسلمانان، خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و مردم را به نیکوکاری امر و از بدکاری نهی کنند و اینان به حقیقت واسطه هدایت خلق هستند.» بنابراین میتان ادعا کرد، اهمیت تبلیغات اسلامی به میزان اهمیت بیداری جوامع انسانی در جهت تحقق آرمان انبیاست. تبلیغاتی که در خدمت بیداری و آگاهی انسانها قرار گیرد.

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 بیان مسأله
پژوهش حاضر در پی توصیف مقطعی از تاریخ اسلام است. در حقیقت، پژوهش در توصیف و تشریح مقطعی از تاریخ از دریچه علم ارتباطات است. موضوعی تحت عنوان «بررسی سیره تبلیغی و مخاطبشناسی امام صادق(ع) و مخاطبشناسی آن در حضرت در نشر و گسترش معارف اسلامی» نیازمند غور در تاریخ و طبقهبندی رفتار ایشان بر مبنای دیدگاههای ارتباطی است. پس میتوان آن را نوعی مطالعه تاریخی تصور کرد. چند مطلب اساسی در هر مطالعه تاریخی مهم تلقی میشود. سوال نخست، پرسش از چگونگی پیدایش و شکلگیری امر تاریخی است.(فرامرز قراملکی، 1388) مبتنی بر این سوال، پژوهش پیش رو پس از تشریح مبانی نظری اتخاذ شده باید به این پرسش پاسخ دهد که امر تاریخی ملحوظ(سیره تبلیغی و مخاطبشناسی امام) در چه شرایط و بستری و با چه شکل و صورتی و توسط چه فرد و افرادی رخ داده است. این موضوع همانی است که ساروخانی در کتاب روشهای تحقیق در علوم اجتماعی آن را اینگونه تشریح میکند: «شناخت تاریخی با زندگی امیران و حاکمان زمان به انجام نمیرسد بلکه حیات آنان نیز در درون مجموعهای تام به نام جامعه، شناخته و تحلیل میشود.»(ساروخانی، 1398ج1: 257) تحقیق حاضر نیز مبتنی بر همین منطق در پله نخست در پی پاسخ به همین پرسشهاست.
اگر بپذیریم که آن حضرت موفق به ایجاد یک جریان قدرتمند فکری و فرهنگی در عصر خود و جهان اسلام شد، بنابراین شناخت بسترهای اجتماعی و فرهنگی که آن حضرت در آن بسترها اقدامات خود را سامان میدادند در اولویت نخست قرا رمیگیرد. به همین علت محقق، تشریح وضعیت اجتماعی و فرهنگی و وضعیت دوران حیات امام در اولویت اول کار پژوهشی خود قرار داده و در مقام ترسیم اجمالی عصر زمان امام صادق(ع) بوده است. این مرحله همان مرحلهای است که در مطالعات روششناسی دینی تحت عنوان آغازشناسی یا بسترشناسی(فرامرز قراملکی، 1388: 276) از آن نام بردهاند.
مرحله دوم پس از بسترشناسی، پرسش از چگونگی تطور امر تاریخی پس از پیدایش است. حادثه تاریخی چگونه بسط یافت؟ چه شکلهایی پیدا کرد؟ به چه گسترههایی رسوخ پیدا کرد و در چه زمینهها و با چه جهتگیریهایی حرکت کرد؟(همان: 276)بر هین مبنا، بسط و توصیف شیوههای مورد استفاده و جهتگیریهای حاکم بر روشهای تبلیغی و مخاطبشناسی امام در نشر معارف اسلامی از دیگر محورهای اصلی این پژوهش است. در این قسمت محقق در پی آن است که شیوههای مورد استفاده امام را در نشر معارف اسلامی، طبقهبندی و توصیف کند. مسأله دیگر در این قسمت، تشریح مخاطبشناسی امام و نوع رفتار ایشان با دستههای مختلف مخاطبان است.

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق
بیتردید تنها طرح نظری ارزشهای اسلامی برای تبلیغ اسلام کافی نیست. قرآن کریم در آیه 143 سروه بقره، پیامبر(ص) را گواه و نمونهای برای الگو گرفتن مردم از آن معرفی میکند. ساختن فرد و جامعه اسلامی بر اساس معیارها و ارزشهای اسلامی و معرفی نمونههای تبلور عینی ارزشهای اسلامی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این عمل سبب میشود که قابل عمل بودن و پاسخگو به نیازهای روز بودن اسلام، روشن و مبرهن گردد. ارزشهای اسلامی را تنها از طریق طرح نظری نمیتوان گسترش داد. برخی از علوم نظری را میتوان حتی بدون طرح نمونهها و الگوهای عینی طرح و تبیین کرد ولی ارزشهای اسلامی را با طرح نظری و ارائه نمونههای عملی میتوان منتشر ساخت. مجاهدات طاقتفرسای انبیاء و علمای راستین تنها برای طرح نظری تعالیم اسلام نبوده است بلکه آنها با مجاهدات و جانفشانیهایشان، نمونههای عینی این ارزشها را به تاریخ و بشریت نشان دادهاند. در تبلیغات اسلامی، باید هم به طرح مبانی و نظری و هم به نشان دادن نمونههای عینی همت گماشت. مبتنی بر همین مقدمات میتوان اظهار داشت، سخن گفتن تئوریک محض از کم و کیف تبلیغات دینی بدون تشریح سیرههای تبلیغی انبیاء و ائمه معصومین امری ناقص و ابتر است. اگر به آن قائلیم که منظومه معرفتی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع ، صادقین(ع)، امامان(ع)، جواب. Next Entries پایان نامه با کلید واژه های امام صادق، کارشناسی ارشد، اجتماعی و فرهنگی، قرآن و حدیث