پایان نامه با واژه های کلیدی امام رضا (ع)، حقوق بشر، علوم سیاسی، امر به معروف

دانلود پایان نامه ارشد

6
1-3-سوال اصلي 6
1-4-سوالات فرعي 6
1-5-فرضيه تحقيق 7
1-6-تعريف مفاهيم 7
1-6-1-سيره سياسي 7
1-6-2- فقه 7
1-6-3- فقه سياسي 8
1-7-روش تحقيق و روش جمع آوري اطلاعات 9
1-8-هدف تحقيق 9
1-9-موانع و مشكلات تحقيق 10
1-10-سازماندهي تحقيق 10
فصل دوم:مباني نظري تحقيق
2-1-فقيه كيست 13
2-2- چيستي فقه سياسي 15
2-3- تاريخ فقه سياسي 21
2-4- رويكرد 19
2-5- ضرورت حكومت 20
2-1-5- ديدگاه اسلام درباره ضرورت حكومت 21
2-6- انديشه رهبري در حكومت اسلام 21
2-6-1- نظر شيعه 27
2-6-2- نظر اهل سنت 28
2-7- امامت ، انتخاب ، يا انتصاب 29
2-8-1- تعريف آزادي 32
2-8-2- انديشه آزادي در اسلام 33
2-9-1- قيام ومبارزه 36
2-9-2- جنگ 39
2-9-3-جهاد 40
فصل سوم : رهبري جامعه اسلامي و ولايت عهدي در سيره سياسي امام رضا(ع)
3-1- بخش اول:رهبري جامعه اسلامي از منظر امام رضا (ع) 46
3-1-1- تشكيل حكومت اسلامي 46
3-1-2- زندگي امام رضا(ع) 47
3-1-2-1-تولد 47
3-1-2-2-پدر و مادر امام رضا(ع) 47
3-1-2-3-القاب امام رضا (ع) 48
3-1-2-4- دورران امامت 48
3-1-2-5- شهادت امام 51
3-1-3- ضرورت حكومت و اطاعت از رهبري از نظر امام رضا(ع) 52
3-1-4- خصوصيات رهبر از ديدگاه امام رضا(ع) 52
3-1-5 اهميت مقام امام از نظر امام رضا(ع) 55
3-1-6-امامت ابراهيم (ع) پس از آزمايشهاي سخت 58
3-1-6-1-رسيدن به مقام امامت 59
3-1-7-اكتسابي نبودن امامت 61
3-1-8-علت اطاعت مردم از امام رضا (ع) 62
3-1-9-خلافت از ديدگاه امام رضا(ع) 64
3-1-10-مقبوليت مردمي امام رضا(ع) 67
3-1-11-عدالت در سيره امام رضا(ع) 70
3-1-12- مصلحت تقيه در اصل امامت از منظر امام رضا (ع) 72
3-1-13-تصريح به امامت و رهبري امام رضا(ع) 74
3-1-13-1-حديث سلسله الذهب 75
3-1-14-جريان واقفيه و قطعيه 78
3-1-15-رهبري اسلام در عصر غيبت 79
3-1-15-1-ضرورت حكومت و رهبري در عصر غيبت 80
3-1-15-2- ولايت فقيه در كلام امام رضا (ع) 80
3-2-بخش دوم: ولايت عهدي امام رضا(ع)
3-2-1- سفر اجباري امام رضا(ع) به خراسان 84
3-2-2-پيشنهاد خلافت به امام رضا(ع) 84
3-2-3-پيشنهاد ولايت عهدي 87
3-2-3-1-انديشه ولايتعهدي 88
3-2-3-2-عهدنامه ولايتعهدي امام رضا(ع) 91
3-2-3-2-1-متن حكم مامون 91
3-2-3-2-2-نوشته منسوب به امام رضا(ع) 95
3-2-3-2-3-نكات مهم مامون در عهدنامه 97
3-2-3-2-4-نكات مهم امام رضا(ع)در عهدنامه 99
3-2-3-3-بيعت ولايتعهدي با امام رضا(ع) 100
3-2-3-4-اهداف مامون از طرح ولايتعهدي 101
3-2-4كاربرد مصلحت در مسايل سياسي 107
3-2-4-1-مصلحت در وليعهدي امام رضا(ع) 108
3-2-4-2-پاسخ امام به معترضين ولايتعهدي او 109
3-2-5-امام رضا(ع) و فرصت ولايتعهدي 110
فصل چهارم:آزادي و حقوق بشر در سيره سياسي امام رضا(ع)
4-1- بخش اول: آزادي 116
4-1-1- آزادي از ديدگاه امام رضا (ع) 116
4-1-1-1-آزادي شخصي 116
4-1-1-2-آزادي سياسي 118
4-1-1-3- آزادي انديشه 120
4-1-2-گفت و گوي اديان در سيره رضوي 124
4-1-3-مناظره امام رضا (ع)با علماي اديان مختلف 127
4-1-3-1-هدف مامون از برگزاري مناظره 127
4-1-3-2-واكنش امام (ع) به طرح مناظره 129
4-1-3-3-مناظره حضرت با جاثليق 130
4-1-3-4-مناظره امام با راس الجالوت 136
4-1-3-5-مناظره امام رضا(ع) با عمران صابي 140
4-1-3-6-مناظره امام با عالم سني 153
4-1-4-اهميت مناظره هاي امام رضا(ع) 154
4-2-بخش دوم: حقوق بشر 156
4-2-1-تعريف حقوق بشر 156
4-2-2-امام رضا(ع) و رفتا بشر دوستانه با غير مسلمانان 156
4-2-2-1- رفتار با مشركين 156
4-2-2-2- رفتار با اهل كتاب 157
4-2-3-رفتار بشر دوستانه امام رضا(ع) با مسلمانان 160
4-2-4-مخالفت امام رضا (ع) با ترور و خشونت 162
4-2-5- امام رضا (ع)و جلوگيري از فتنه داخلي 163
4-2-6-دفاع از حقوق ستمديدگان در سيره امام رضا (ع) 164
4-2-7-حمايت اما رضا (ع)از حقوق كارگر 168
4-2-8-حقوق زن و مرد از منظر امام رضا(ع) 170
فصل پنجم: ديدگاه امام رضا(ع)درباره قيام علويان
5-1-خاستگاه جنبش علويان 174
5-1-1- جنبش زيديه نماد جنبش مكتبي 176
5-1-2-ستايش امام رضا (ع)از زيد 177
5-2-اهداف قيام علويان 178
5-3-نگرش ائمه(ع) به قيام علويان 180
5-4-نظر امام رضا (ع)درباره قيام علويان 182
5-5-تولي و تبري در سيره امام رضا(ع) وتاثير آن بر قيام علويان 183
5-6-تاثير شهادت امام رضا(ع)بر قيام علويان 191
5-7-نتايج قيام علويان 193
5-8-علل شكست قيام علويان در زمان امام رضا(ع) 194
5-9-علت عدم قيام و تشكيل حكومت از جانب امامان(ع) 196
نتيجه گيري 199
منابع 203
چكيده انگليسي 208

نام خانوادگی : كياني نام : علي مراد
استاد راهنما: دکتر عبد الرحمن حسني فر استاد مشاور: دکتر غلامرضا نقوی
دانشکده: حقوق و علوم سیاسی رشته : علوم سیاسی
گرایش : علوم سیاسی مقطع : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: 25/11/1391 تعداد صفحات :208
عنوان پایان نامه : بررسي سيره سياسي امام رضا(ع) از منظر فقه سياسي شيعه
کلید واژه ها:جهاد، فقه سیاسی، شیعه، امام رضا(ع)، ولايت عهدي، امامت، علويان ، سیاست،آزادي، حقوق بشر، سيره
چکیده :
يكي از مسائلي كه امروز در جهان اهميت دارد مباحث سياسي است چه بحث هاي مربوط به مباني و انديشه هاي علم سياست،چه مسائل رفتاري و اجرايي آن علم است؛ تمام اين مسائل بر اساس جهان بيني هاي مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. در جوامع اسلامي بررسي انديشه ها،رفتارها و تاييدات سياسي رهبران ديني يكي از مسائل مهم است. كه مي تواند چراغ راه مسلمانان باشد. در اين ميان سيره سياسي امامان شيعه كه از هر گونه خطاء مصون هستند، مي تواند بهترين الگوي سياسي براي بشريت باشد. هر چند برخي معتقدند كه فقه سياسي شيعه يك بحث جديد التاسيس است اما معتقدين به اين نظر ظاهرا نسبت به حوزه فقه شيعه كم اطلاع بوده اگر سير كوتاهي در فقه شيعه داشته باشيم متوجه مي شويم كه فقه سياسي سابقه ديرينه دارد و از جهت زماني بازگشت آن به صدر اسلام است. هر چند اين مباحث بيشتر در ضمن مباحث فقه عمومي بيان گرديده است چنانچه وقتي به كتب فقهي مثل جواهر الكلام،شرح لمعه، و كتب حديثي مثل وسائل الشيعه، تهذيب الاحكام، كافي و…مراجعه مي كنيم به وضوح مسائلي از قبيل جهاد،امر به معروف و نهي از منكر،نماز جمعه و…به چشم مي خورد كه از مصاديق فقه سياسي است . در اين پايان نامه به مباحثي از قبيل فقه سياسي، ضرورت حكومت، امامت و رهبري، مقبوليت و مشروعيت، ولايت فقيه، ولايت عهدي، تقيه، مصلحت، آزادي، حقوق بشر، قيام علويان، از ديدكاه امام رضا(ع) مورد بررسي قرار گرفته است.

امضای استاد راهنما : دکتر عبد الرحمن حسني فر

پيشگفتار
بر كسي پوشيده نيست كه اديان آسماني و پيامبران الهي،به ويژه پيامبران بزرگ ودر راس آنها حضرت محمد(ص) همگي يك هدف را دنبال مي كردند و آن نجات انسان از هوا پرستي و پليديهاي اخلاقي و نيز رهايي وي از اسارت و بندگي طاغوت و رساندنش به كمال مطلوب انساني و كرامت هاي نفساني در سايه توحيد و خداپرستي بوده است. آن بزرگواران در راستاي نيل به اين آرمان هاي مقدس تا سرحد جان ،تلاش و از خود گذشتگي كرده اند و در اين راه موفقيت هايي هم داشته اند؛حتي برخي از پيامبران از جمله حضرت داوود، سليمان و يوسف توانسته اند در سايه عنايات خاصه الهي به تشكيل حكومت ديني برپايه قوانين آسماني هر چند در برهه كوتاهي از زمان توفيق يابند و احكام و قوانين الهي را عليرغم موانع زياد پياده كنند،والگوي خوبي از مدينه فاضله را در سايه حكومت ديني فرا روي بشر قرار دهند.پيامبر اسلام(ص)نيز پس از هجرت به مدينه،اولين دولت اسلامي را تشكيل داد و همه مقدمات آنرا فراهم آورد.بيعت با قبايل مختلف،ايجاد برادري بين مهاجران و انصار،همزيستي مسالمت آميز و دفاع مشترك مسلمانان و يهود مدينه و تاسيس مسجد بعنوان پايگاه امور سياسي و اجتماعي تنها بخشي از اقدامات پيامبر (ص)در راستاي تاسيس حكومت اسلامي بود.آن حضرت با قدرت اجرايي خود،قوانين اسلام را به مرحله اجراء در آورد و بعد از خود سرنوشت مردم را بلا تكليف نگذاشت و در غدير خم جانشين خود را به مسلمين معرفي كرد هرچند برخي از مسلمين پس از رحلت پيامبر(ص)از مسير حق منحرف شدند؛ و فقط مدت محدودي ائمه اطهار (ع) بر مسند قدرت نشستند كه در آن مدت كوتاه بهترين روش حكومت داري را براي بشريت به ارمغان آوردند. حكومت پنج ساله علي (ع)بهترين حكومت عدالت محور پس از رسول خدا بود.و ولايت عهدي امام رضا(ع)هرچند مشروط به عدم دخالت در امور حكومت پذيرفته بود ولي رفتار و گفتار آن حضرت در دوران محدود ولايت عهدي براي مردم بهترين الگو بود.رفتار آن حضرت با دانشمندان غير مسلمان در مناظرات وجلب نظر آنها به اسلام،دفاع آن حضرت از حقوق انسانها،امر به معروف و نهي از منكر آن حضرت به صاحبان قدرت حتي مامون خليفه عباسي و…تنها گوشه كوچكي از سيره سياسي آن حضرت بود كه بعنوان مباحث فقه سياسي شيعه قابل بررسي و تجزيه و تحليل است.اين پايان نامه در واقع بخشي از سيره سياسي امام رضا(ع) است؛كه براي جامعه بشري به ارث گذاشت.ميراثي كه اگر انسانها از آن تبعيت كنند رستگاري را بر اي خود به ارمغان خواهند آورد.
اين پايان نامه داراي پنج فصل است كه در اين فصول تلاش شده سيره سياسي امام رضا (ع) بر مبناي فقه سياسي شيعه مورد بررسي قرار گيرد.
در فصل اول به بیان کلیات تحقیق اعم از بیان و توضیح مساله،سوال اصلي،سوالات فرعي،فرضيه،مفاهيم، اهميت تحقيق و اهداف پژوهش پرداخته شده است .
در فصل دوم ادبیات و چارچوب نظری تحقیق ورويكرد مربوط به آن بيان شده است
در فصل سوم مباحث رهبري و ويژگيهاي آن و ولايت عهدي امام رضا از نظر آن حضرت را تجزيه و تحليل نموده است و در فصل چهارم آزادي و حقوق بشر در سيره آن حضرت مورد بحث قرار گرفته و در فصل پنجم موضوع امام رضا درباره جنبش علويان را مورد بررسي قرار داده است و در پایان نتیجه گیری و جمع بندی مطالب کل پایان نامه آورده شده است.

فصل اول
کلیات تحقیق

صلوات مخصوص امام رضا (عليه السلام)
اللهّمَ صَلّ عَلي عَلي بنْ موسَي الرّضا المرتَضي الامامِ التّقي النّقي  و حُجَّّتكَ عَلي مَنْ فَوقَ الارْضَ و مَن تَحتَ الثري الصّدّيق الشَّهيد صَلَوةَ كثيرَةً ناميَةً زاكيَةً مُتَواصِلةً مُتَواتِرَةً مُتَرادِفَه كافْضَلِ ما صَلّيَتَ عَلي اَحَدٍ مِنْ اوْليائِكَ(الكامل الزيارات،ص 308 ،به نقل از مؤسسه الامام الهادی ،ج 4 ،1383 ،ص 123)1
1-1. بیان مساله
ا زآن جايي كه انديشه هاي سياسي برگرفته از ديدگاه هاي دانشمندان علم فلسفه ،سياست و… بوده كه زاييده فكر بشري است و بخش ديگري از ديدگاه ها برگرفته از كلام وحي معصومين است بر همين اساس فقه سياسي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حمایت از مصرف کننده، شرکت های تولید کننده، تحقیق و توسعه، نیروی انسانی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی امام رضا (ع)، حقوق بشر، جامعه اسلامی، جمع آوری اطلاعات