تحقیق رایگان درباره توسعه گردشگری، گردشگری مذهبی، گردشگری فرهنگی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………… 49
3- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 51
3-1 سابقه پژوهش های داخلی …………………………………………………………………… 51
3-2 سابقه پژوهش های خارجی …………………………………………………………………. 54
4- نقد و بحث ………………………………………………………………………………………………. 57
فصل سوم: روش شناسی ……………………………………………………………………………………………… 59
8- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 59
9- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 60
10- مطالعات تطبیقی ………………………………………………………………………………………………. 60
11- عناصر تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 61
12- نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 61
5-1 تحقیقات توصیفی …………………………………………………………………………………………. 61
5-2 رویکرد کمی و کیفی تحقیق …………………………………………………………………………… 62
13- استراتژی های تحقیق ………………………………………………………………………………………… 63
6-1 تحقیق پیمایشی …………………………………………………………………………………………….. 64
14- روش و ابزار های جمع آوری داده ……………………………………………………………………… 64
7-1 مدارک پژوهش های گذشته ………………………………………………………………………….. 65
7-2 آمارهای رسمی ……………………………………………………………………………………………. 65
7-3 مصاحبه ها …………………………………………………………………………………………………… 65
15- روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………… 66
16- روایی و اعتبار پژوهش ……………………………………………………………………………………… 66
17- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………. 67
فصل چهارم: داده های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………… 69
1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 69
2. گردشگری در ایران ……………………………………………………………………………………………… 74
2-1 تاریخچه گردشگری ایران ………………………………………………………………………………. 74
2-2 گردشگری فرهنگی ایران ……………………………………………………………………………….. 80
2-3 گردشگری مذهبی ایران …………………………………………………………………………………. 83
2-4گردشگری غذایی ایران ………………………………………………………………………………….. 85
3. گردشگری در انگلستان …………………………………………………………………………………………. 88
3-1 تاریخچه گردشگری انگلستان …………………………………………………………………………. 89
3-2 گردشگری فرهنگی انگلستان…………………………………………………………………………… 91
3-3 گردشگری مذهبی انگلستان…………………………………………………………………………….. 93
3-4 گردشگری غذایی انگلستان …………………………………………………………………………….. 94
4. گردشگری در مالزی …………………………………………………………………………………………….. 95
4-1 تاریخچه گردشگری مالزی …………………………………………………………………………….. 96
4-2 گردشگری فرهنگی مالزی ……………………………………………………………………………… 97
4-3 گردشگری مذهبی مالزی …………………………………………………………………………….. 100
4-4 گردشگری غذایی مالزی ……………………………………………………………………………… 101
5. تنوع فرهنگی در ایران …………………………………………………………………………………………. 103
5-1 سیاست های چندفرهنگی ایران ……………………………………………………………………… 104
5-2 تنوع قومی، زبانی و مذهبی ایران ……………………………………………………………………. 108
6. تنوع فرهنگی در انگلستان ……………………………………………………………………………………. 115
6-1 سیاست های چندفرهنگی انگلستان ………………………………………………………………… 115
6-2 تنوع قومی، زبانی و مذهبی انگلستان ………………………………………………………………. 117
7. تنوع فرهنگی در مالزی ……………………………………………………………………………………….. 123
7-1 سیاست های چندفرهنگی مالزی ……………………………………………………………………. 123
7-2 تنوع قومی، زبانی، مذهبی مالزی ……………………………………………………………………. 125
8. مقایسه ارکان تنوع فرهنگی بر توسعه گردشگری ……………………………………………………… 129
فصل پنجم: نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….. 132
1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 132
2. نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 133
3. پیشنهادات و راهکارها ………………………………………………………………………………………… 136
3-1 پیشنهادات تنوع قومی …………………………………………………………………………………. 136
3-2 پیشنهادات تنوع زبانی ………………………………………………………………………………….. 137
3-3 پیشنهادات تنوع مذهبی ………………………………………………………………………………… 138
3-4 پیشنهادات سیاست های چندفرهنگی ……………………………………………………………… 138
4. محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………… 139
منابع داخلی …………………………………………………………………………………………………………….. 141
منابع خارجی …………………………………………………………………………………………………………… 148

فصل اول
کلیات

1. مقدمه
اقتصاد جهان امروز بر پایه چند صنعت بزرگ شکل گرفته است که یکی از این صنایع گردشگری است. این صنعت که از دیرباز وجود داشته در چند دهه ی اخیر شکل سازمان یافته ای به خود گرفته و به نوعی وارد عرصه رقابت با دیگر صنایع خدماتی شده است.گردشگری که به درستی صنعت قرن بیست و یکم نام گرفته است، کسب و کاری بسیار متنوع و در عین حال پیچیده تلقی می شود (زاهدی، رنجبریان، 1386: 7). برنامه ریزان اجتماعی عقیده دارند که بدون درک فرهنگی صحیحی از جوامع به لحاظ تمایزات و تشابهات میان آنان نمی توان برنامه ریزی صحیحی در جهت جذب جهانگرد و توسعه صنعت گردشگری به عمل آورد. امروز یکی از اثر گذارترین منابع جذب جهانگردان، برخورد فرهنگی مناسب و تکیه بر مناسبات فرهنگی خاص است (کروبی، 1388: 53). بحث فرهنگ از دیرباز در تمامی شئونات زندگی انسان در هم آمیخته شده است. از آنجایی که در قرن بیست و یکم تمامی علوم و مفاهیم زندگی بشر به صورت علمی و تخصصی بررسی می گردد، مفهوم فرهنگ نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. با افزایش حجم سفرها و گردشگری در سراسر دنیا، اندیشمندان این حوزه سعی دارند که تمامی جهات این صنعت را علمی کرده و از آن ها نهایت استفاده را ببرند. یکی از مفاهیمی که همواره با گردشگری همراه بوده است، فرهنگ است. در کنار این مفهوم مباحثی همچون تنوع فرهنگی خودنمایی می کند. برنامه ریزان گردشگری در مطالعات خود نتایجی مبنی بر ارتباط نزدیک تنوع فرهنگی و گردشگری دست یافته اند. بسیاری از کشورها که در زمینه گردشگری سردرمدار هستند و از همه ی پتانسیل ها، برای توسعه گردشگری استفاده می کنند، موضوع تنوع فرهنگی را نیز مد نظر قرار می دهند. از این رو بررسی میزان سهم تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری حائز اهمیت است. در این فصل مسئله ارتباط تنوع فرهنگی با توسعه گردشگری مورد مطالعه قرار می گیرد. ضرورت انجام این پژوهش بر اساس منافع و پتانسیل هایی که ایجاد می نماید مارا بر آن می دارد که این مهم را انجام دهیم. مبانی نظری موجود در این راستا، راه را برای پژوهش علمی و معتبر فراهم می سازد و موجبات قرارگیری در مسیر درست و علمی را در اختیار قرار می دهد. اهدافی که این پژوهش دنبال می کند به درستی مشخص و نمایان می گردد تا بتوان پاسخ های شفاف و کاربردی را پس از انجام کامل پژوهش به راهکارهای عملی و علمی مبدل سازد. فرضیه های اولیه برای پاسخگویی به سوالات، اهداف این کار را صورت می دهد. تعریف عملیاتی مفاهیم اولیه و کلیدی این تحقیق، مفاهیمی را در اختیار قرار می دهد تا بتوان بواسطه ی آن ها اندازه گیری ها و به طور کل محاسبات به درستی شکل گیرد. در نهایت محدودیت هایی که این پژوهش به دنبال دارد، بیان می گردد تا سطح خطالی احتمالی نیز مد نظر قرار گیرد.

2. بيان مسأله
دنیای امروز عرصه ی رقابت و شناخت همه جوانب زندگی بشراست. اکنون که گردشگری در سبد

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حوزه و دانشگاه، ناصر خسرو Next Entries تحقیق رایگان درباره جهانی شدن، گردشگری فرهنگی، رفاه اجتماعی، توسعه گردشگری