منبع پایان نامه درباره افشای اختیاری، افشای اطلاعات، تحلیل واریانس، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………122
5-4- آزمون نرمال بودن متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………..123
6-4- روش‌های برآورد مدل………………………………………………………………………………………………………………………………124
7-4- آزمون ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………………………………………………127
8-4- آزمون نرمال بودن اجزای باقیمانده…………………………………………………………………………………………………………128
9-4- آزمون ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………………………………………………130
10-4- آزمون نرمال بودن اجزای باقیمانده……………………………………………………………………………………………………….131
11-4- خلاصه فصل و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………131
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………..132
1-5- مرور و جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………133
2-5- نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………..134
3-5- محدودیت‌های ناشی از تعمیم نتایج………………………………………………………………………………………………………..136
4-5- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………136
5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………………….137
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..I
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..IV
پیوست 1: اسامی شرکت‌ها……………………………………………………………………………………………………………………..VIII
پیوست2: متن دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار……… X
پیوست3: متن دستورالعمل اجرايي “نحوه گزارش‌دهي دارندگان اطلاعات نهاني”……………………………………… .XX
پیوست4 متن آیین نامه انضباطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس:………………… ……………………………………..XXIV
پیوست5: شاخص‌های افشای اطلاعات موسسه اس اند پی…………………………………………………………………………….XXX
پیوست 6: شاخص افشای اختیاری در تحقیق در تحقیق هوافنگ و جیانگو (2007)……………………………….XXXVI
پیوست 7: شاخص افشای اختیاری در تحقیق سنجری 1387……………………………………………………………….XXXVIII
پیوست 8: شاخص افشای اختیاری در تحقیق اسمعیل‌زاده مقری و شعربافی 1388………………………………………..XL
پیوست 9:شاخص افشای اختیاری در تحقیق حساس یگانه و پژنگ 1388……………………………………………………XLII
پیوست 10: شاخص افشای اطلاعات در تحقیق سرف 1961………………………………………………………………………..XLIV
پیوست11: جداول آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………XLVI
جدول1-4، KMO و آزمون بارتلت……………………………………………………………………………………………………………….XLVII
جدول2-4، تحلیل واریانس شاخص‌های مالی……………………………………………………………………………………………….XLVII
جدول3-4،ماتریس ضرایب شاخص‌های مالی در عامل های به دست آمده………………………………………………..XLVIII
جدول4-4، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………… XLVIII
جدول5-4، همبستگی بین متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….XLIX
جدول8-4، اطلاعات مربوط به تعیین روش مورد استفاده برای فرضیه اول…………………………………………………..XLIX
جدول9-4، مدل تصادفی برای آزمون اول………………………………………………………………………………………………………………L
جدول10-4، آزمون ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………………………………………LI
جدول11-4 نگاره، نرمال بودن اجزای باقیمانده……………………………………………………………………………………………………LI
جدول12-4 اطلاعات مربوط به تعیین روش مورد استفاده برای فرضیه دوم……………………………………………………..LII
جدول13-4 مدل Pooled برای فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………..LII
جدول14-4 آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………………………………………….LIII
جدول15-4 نگاره، نرمال بودن اجزای باقیمانده………………………………………………………………………………………………..LIII
پیوست12: نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. LIV
نمودار 1-4،نمودار نزولی مقادیر ویژه…………………………………………………………………………………………………………………..LV
نمودار تابع انتقال………………………………………………………………………………………………………………………………………………..LVI

فهرست جداول
جدول1-1، شاخص‌های مالی و علائم بنیادی مورد استفاده به منظور رتبه‌بندی…………………………………………………9
جدول2-1، شاخص‌های افشای اختیاری (عناصر مربوط به آماره های کلیدی غیر‌مالی)……………………………………11
جدول3-1، شاخص‌های افشای اختیاری (عناصر مربوط به پیشینه اطلاعاتی)…………………………………………………..12
جدول4-1، شاخص‌های افشای اختیاری (عناصر مربوط به اطلاعات بخش ها)………………………………………………….12
جدول5-1، شاخص‌های افشای اختیاری (عناصر مربوط بحث و تحلیل مدیریت)……………………………………………..13
جدول6-1، شاخص‌های افشای اختیاری (عناصر مربوط به اطلاعات پیش‌بینی)………………………………………………..13
جدول7-1، شاخص‌های افشای اختیاری (عناصر مربوط به خلاصه ای از نتایج تاریخی مهم)…………………………..14
جدول1-2، همسنجی شاخص‌های برتری شرکت‌ها در بورس های جهان………………………………………………………….34
جدول 2-2، شاخص‌های رتبه‌بندی شرکت‌ها توسط سازمان مدیریت صنعتی…………………………………………………..38
جدول3-2، متغیرها و نحوه اندازه‌گیری آنها در تحقیق سجادی و همکاران(1388)………………………………………….84
جدول1-3، شاخص‌های مالی و علائم بنیادی مورد استفاده به منظور رتبه‌بندی…………………………………………….106
جدول2-3، عناصر شش گانه مربوط به افشای اختیاری…………………………………………………………………………………..108
جدول1-4، KMO و آزمون بارتلت…………………………………………………………………………………………………………………..119
جدول2-4، تحلیل واریانس شاخص‌های مالی…………………………………………………………………………………………………..120
جدول3-4،ماتریس ضرایب شاخص‌های مالی در عامل های به دست آمده……………………………………………………..120
جدول4-4، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………….122
جدول5-4، همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………123
جدول6-4، نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش……………………………………………………………………124
جدول7-4، نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش بعد از فرآیند نرمال سازی………………………..124
جدول8-4، اطلاعات مربوط به تعیین روش مورد استفاده برای فرضیه اول…………………………………………………….125
جدول9-4، مدل تصادفی برای آزمون اول…………………………………………………………………………………………………………126
جدول10-4، آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………………………………………..127
جدول11-4 نگاره، نرمال بودن اجزای باقیمانده……………………………………………………………………………………………….128
جدول12-4 اطلاعات مربوط به تعیین روش مورد استفاده برای فرضیه دوم…………………………………………………..129
جدول13-4 مدل Pooled برای فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………..129
جدول14-4

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع افکار عمومی، نهادهای مالی، سیاست خارجی، ریاست جمهوری Next Entries منبع پایان نامه درباره افشای اختیاری، میزان افشای اختیاری، اطلاعات مالی، افشای داوطلبانه