پایان نامه با موضوع نظام سرمایه داری، ایالات متحده، ایالات متحده آمریکا، امید به زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………….45
2-2-7- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته ………………………………………………………………………..47
2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری …………………………49
2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) …………………………….50
2-3- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری………………………………………………………………………….51
2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا ………………………………………………….51
2-3-2- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا ……………………………………………….53
2-3-3- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری…………………………………………………………..56
2-3-4- بحران مزمن سرمایه داری ………………………………………………………………………………………57
2-3-5- فروپاشی نظام سرمایه داری ………………………………………………………………………………….. 57
2-3-6- بحران سرمایه داری نئولیبرال ………………………………………………………………………………….58
2-3-7- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی………………………………….61
2-3-8- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری ……………………………………………………………..63
2-4- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ………………………………………………64
2-4-1- تبیین مختصات نظام فئودالی ………………………………………………………………………………….66
2-4-2- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی ………………………………………………………………………..67
2-4-3- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن ……………………………………69
2-4-4- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس ………………………………….70
2-4-5- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن…….72
2-4-5-1- نابرابری اجتماعی ……………………………………………………………………………………………..73
2-4-5-2- کنترل و نظارت سیاسی ……………………………………………………………………………………..76
2-4-5-3- معاملات قماری ……………………………………………………………………………………………… 78

فصل سوم: بررسی نظری جنبش‌های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا….81
3-1- تعریف جنبش‌های اجتماعی ……………………………………………………………………………………….83
3-2- انواع جنبش‌های اجتماعی…………………………………………………………………………………………..85
3-3- مراحل جنبش‌های اجتماعی ……………………………………………………………………………………….86
3-4- کارکردهای جنبش های اجتماعی ………………………………………………………………………………..87
3-5- مهمترین جنبش‌های اجتماعی در تاریخ آمریکا………………………………………………………………87
3-5-1- جنبش قدرت سیاهان……………………………………………………………………………………………..87
3-5-2- جنبش حقوق‌ مدنی ………………………………………………………………………………………………87
3-5-3- جنبش حق رای زنان …………………………………………………………………………………………….88
3-5-4- جنبش ضدجنگ …………………………………………………………………………………………………..88
3-5-5- جنبش کارگری …………………………………………………………………………………………………….88
3-5-6- جنبش ضدجهانی شدن ………………………………………………………………………………………….88
3-5-7- جنبش اجتماعی پیشرو……………………………………………………………………………………………89
3-5-8- جنبش تی پارتی …………………………………………………………………………………………………..91
3-5-9- جنبش ضد وال استریت بر “ضد نظام سرمایه داری فئودالی شده” ………………………………93
3-5-9-1- استمرار بحران اقتصادی آمریکا …………………………………………………………………………..93
3-5-9-2- تشدید شکاف‌های اجتماعی و نابرابری طبقاتی …………………………………………………….95
3-5-9-3- نقش کارکردی وسایل نوین ارتباط جمعی در شکل‌گیری اعتراض……………………………96
3-5-9-4- اهداف و مطالبات تظاهر کنندگان جنبش ضد وال استریت …………………………………….96
3-5-9-5- حذف فئودال ها از حکومت و حاکمیت آمریکا؛خواست اصلی جنبش ضد وال استریت……………………………………………………………………………………………………………………………..97 3-5-10- مقایسه دو جنبش مهم آمریکا (جنبش ضد وال استریت و جنبش تی پارتی)………………..98

فصل چهارم: بررسي تحليلي و آماري دلایل تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا (به سوی باز فئودالی شدن)……………………………………………………………………………………………103
4-1- بررسی فئودالیزم اقتصادی در نظام سرمایه داری آمریکا ……………………………………………….105
4-1-1- افزایش نابرابری در ” درآمد” ……………………………………………………………………………..107
4-1-2- تعمیق شکاف طبقاتی ………………………………………………………………………………………….112
4-1-3- توزیع نابرابر ثروت و افزایش فقر در ایالات متحده …………………………………………………120
4-1-4- بحران مسکن………………………………………………………………………………………………………123
4-1-5- کاهش تبعیض آمیز دستمزدها………………………………………………………………………………..124
4-1-6- افزایش شهریه دانشگاه ها……………………………………………………………………………………..128
4-1-7- پدیده باز فئودالیزم حاصل انباشت ثروت در طبقه بالا……………………………………………….128
4-1-8- معاملات قماری…………………………………………………………………………………………………..134
4-2- بررسی روند “نابرابری اجتماعی” در نظام سرمایه داری آمریکا……………………………………..135
4-2-1- کاهش امید به زندگی در آمریکا…………………………………………………………………………….136
4-2-2- وخامت امنیت غذایی در ایالات متحده…………………………………………………………………..137
4-2-3- گسترش فزآینده انواع تبعیض‌های اجتماعی در ايالات متحده آمريكا………………………….139
4-2-3-1- تبعیض مدنی ………………………………………………………………………………………………….139
4-2-3-2- تبعیض علیه زنان…………………………………………………………………………………………….140
4-2-3-3- تبعیض علیه مسلمانان ……………………………………………………………………………………..141
4-2-3-4- تبعیض علیه مهاجران لاتین تبار ………………………………………………………………………..143
4-2-3-5- تبعیض نژادی …………………………………………………………………………………………………144
4-2-4- افزایش فزآینده فقر و تبعات اجتماعی آن………………………………………………………………..147
4-2-5- بیکاری؛ عامل تشدید نابرابری اجتماعی در آمریکا……………………………………………………152
4-3- بررسی “کنترل و نظارت سیاسی” نابرابر در نظام سرمایه داری آمریکا………………………….. 154
4-3-1- خطاهای راهبردی در سیاست‌گذاری‌های دولتمردان آمریکا……………………………………….158
4-3-2- دموکراسی معکوس و حاکمیت اقلیت بر اکثریت……………………………………………………..159
4-3-3- نفوذ ثروتمندان در سیاست گذاری‌های دولتی (لابی گری و رانت خواری)………………….161

نتیجه گیری و جمع بندی………………………………………………………………………………………………… 165
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………..169

فهرست جداول
عنوان صفحه
طبقه‌بندي انواع محتمل بحران از دیدگاه هابرماس (هابرماس، 1380)………………………………………..47
دو فرضیه علمی ریچارد بی. فریمن………………………………………………………………………………………74
میزان نابرابری در یک مؤسسه با درجه دکتری طی سال‌های 1973 تا 2006……………………………….75
جدول 1.2- شاخص های نابرابری درآمد خانوارها در امریکا در دوره‌ی زمانی 2005-2009…….109
جدول 1.2- درآمد ملی سرانه آمریک در سال های مختلف……………………………………………………118
جدول 1.3- توزیع درآمد در آمریکا در بین سال های 1982- 2006………………………………………119
جدول 1.4- توزیع ثروت خالص در ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی 1983-2007………………130
جدول 1.5- توزیع ثروت مالی در ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی 1983-2007………………….130
جدول 1.6- ددرصد سهم ثروت یک درصد مرفه ترین گروه در مقایسه با سهم 99 درصد بقیه جمعیت آمریکا در طی سال های

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع نهادهای آموزشی، توزیع فراوانی، انحراف معیار، درصد تجمعی Next Entries پایان نامه با موضوع نظام سرمایه داری، نرخ بیکاری، نظام اقتصادی، حقوق و دستمزد