مقاله رایگان با موضوع سازمان های مردم نهاد، مشارکت مردم، مشارکت مردمی، پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه ارشد

مقدمه
نظریه ها و دیدگاه هایی که پیرامون مشارکت، سازمان های مردم نهاد، درمدیریت جرائم ارائه شده است نمی توانند نسخه ای جامع و بی نقص جهت شناخت کامل یا رفع مشکلات احتمالی و چالش های فرارویاین تشکل ها در کشور باشد. با این وجود آگاهی از این دیدگاه ها، با تمام نقاط ضعف و قوتی که دارند ما را در پیشبرد اهداف تحقیق و دستیابی به بینشی عمیق تر پیرامون موضوع مورد بحث یاری خواهندنمود. چرا که نظریه، نقطه حرکت برای پیگیری مسأله پژوهشی است و به همین دلیل کمک میکند تا چهارچوب تحقیق  فراهم آید. نظریه عوامل مهم را شناسایی کرده و راهنمایی برای  نظم بخشیدن و ایجاد ارتباط  درونی در جنبه هابی گوناگون پژوهش محسوب می شود.
بعبارتی بهتر، علاوه بر فراهم آوردن نگرشی نظام مند از عوامل مورد بررسی،به خوبی شکافها،نقاط ضعف و عدم همسانی هایی را که بیانگر نیاز به پژوهشهای دیگر است شناسایی می کند.همچنین گسترش نظریه، روشنگر تداوم پژوهش در پدیده های مورد بررسی است(خوی نژاد،117:1385).
لذا این فصل از پایان نامهبه سه بخش کلی ذیل تقسیم می گردد.
در بخش اول پیشینه تحقیق در جهان و ایران بررسی می گردد تا دیدی بهتر برای ورود به بحث اصلی فراهم شود.
در بخش دوم مفاهیم واصطلاحات بکار رفته در تحقیق توضیح داده خواهد شد.
در بخش سوممبانی نظری تحقیق؛ بخصوص دیدگاه های مهم تر و مرتبط با موضوع بسط داده خواهد شد.

• بخش اول:(پیشینه تحقیق)
پيرامون موضوع سازمان هاي مردم نهاد و نقش آنها در مدیریت جرائم، بدليل سابقه كمي كه از وجود و حضور سازمان هاي مردم نهاد در عرصه فعاليتهاي امنيتي و انتظامي کشور وجود دارد تحقيقات اندکی صورت پذیرفته؛ لیکن تحقیقات پراکنده ای پیرامون سازمان های مردم نهاد، مشارکت، جرم و پیشگیری از آن بصورت مستقل در ایران و جهان انجام گرفته که در ادامه تحقیق به برخی از این پژوهش ها که به نوعی می تواند در پیشبرد این پایان نامه کمک نماید اشاره می گردد :

2-1- مروری بر تحقیقات خارجی
” سایمونسن و همکاران”(2002)در پژوهشی تحت عنوان (( مشارکت سازمان های مردم نهاد در بازسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهری)) نتیجه گرفته اند که با استفاده از ایجاد تعاونی ها در مناطق اسکان غیررسمی و طرح های اقتصادی مناسب، گرایشات ساکنان را به سوی مشارکت کردن سوق داد و نیازهای شخصی آنان را تا حدودی در این راستا تأمین نمود. از نظر آن ها تصمیمات مالی برای ساکنان از اهمیت ویژه ای برخوردارند و اگر به ساکنان درباره هزینه خدمات آگاهی داده شود و اینکه به ناچار به هر طریقی این هزینه ها تحت عنوان سازمان های مردم نهاد تأمین و مدیریت گردد در این صورت شهروندان به سازندگان طرح ها راهنمایی مفید و واقع بینانه ای ارائه خواهد داد.
“نیومن”(1973) نیز در تحقیقی به بررسی میزان بسیار بالای جرم، جنایت و تبهکاری در شهرهای آمریکا پرداخته و بر این باور است که « فضای قابل دفاع» ابزاری برای بازساخت محیط های شهری است، به گونه ای که آن ها دوباره می توانند به محیط سرزنده و قابل زیست تبدیل گردند، و این شهرها نه اینکه کنترل آن ها توسط پلیس صورت می گیرد، بلکه کنترل آن ها توسط اجتماع مشترک مردم و سازمان های مردم نهاد صورت می پذیرد(پرهیز و حق پناه،261:1389).
” توشيما”( 2000) به بررسي رابطه ميان شاخصهاي اقتصادي و جرم در 47 منطقه ژاپن پرداخته است و به اين نتيجه رسيد كه ميان نرخ‌هاي بيكاري، قتل و سرقت مسلحانه رابطه مثبت و معني داري وجوددارد و نابرابري درآمدي رابطه مثبت با سرقت عادي داشته و با قتل و سرقت مسلحانه ارتباط معني داري ندارد. همين طور فقر با قتل رابطه مثبت و معني داري دارد (حلوی،8:1388).
“اسکوگان و همکاران” (1994 ) پژوهشی در خصوص بررسی نقش مشارکت شهروندان در برنامه های مراقبت پلیس همگانی در شیکاگو انجام داده اند، داده های مورد نیاز این مطالعه از یک ارزیابی در دست اقدام مربوط به پذیرش و استقبال مراقبت پلیسی جمع آوری شده است. بر این اساس ابتدا دو ناحیه تقریباً مشابه انتخاب گردیدند. در ناحیه اول ( ناحیه اصلی ) مدل مراقبت پلیسی همگانی به اجرا در آمده است.
در ناحیه دوم ( ناحیه کنترل ) مدل مزبور اجرا نشد. در مرحله بعد تغییرات در دو ناحیه مورد مقایسه قرار گرفت برنامه مراقبت پلیسی همگانی شهر شیکاگو فرصتی برای فعالیت های نوپا فراهم ساخته بود که متضمن مشارکت مردم در فعالیت های مبتنی بر مدل پلیس – شهروند به منظور پیشگیری از جرائم و واکنش در برابر اختلالات محلی و شهری بود. مکانیسم عمده به منظور هماهنگ ساختن این فعالیت ها با مردم بود که فرصتی را برای پلیس و شهروندان در جهت شناسایی، الویت بندی و بحث درباره راه حل های طیف گسترده ای از مسائل محلی فراهم آورده است.
هسته اصلی این تحقیق بر شکل گیری و گسترش مشارکت مردم با پلیس که بر شناسایی و حل مسائل در سطح شهر متمرکز است. این تحقیق می گوید : پلیس و شهروندان جامعه باید شیوه های جدیدی را به منظور همکاری با یکدیگر شکل دهند. این شیوه های نوین باید در فضایی مطرح شوند که هم پلیس و هم مردم بتوانند به طور مشترک مسائل را شناسایی کنند راه حل ها را پیشنهاد نمایند و تغییرات لازم را به انجام برسانند.
همچنین “اسکوگان”(2004) در مقاله ای جدیدتر با عنوان مشارکت اجتماعی و مراقبت انتظامی همگانی، به بررسی نقش مشارکت همگانی در ابعاد مختلف در تأمین امنیت پرداخته است و معتقد است که مهمترین نوآوری سازمانی در سازمان پلیس، نظارت همگانی بر پلیس بوده است؛ که این اصطلاح در واقع متضمن مشارکت و همکاری شهروندان با پلیس در سطح محلی، تعریف مسائل مرتبط با جرم، تعیین اولویت های پلیس، شناسایی مسئله و حل آن هاست.
“ويت و همكاران”(1998) در مطالعه موردی خود بر روي يازده منطقه انگلستان در فاصله زماني چهارده ساله 93-1979 به اين نتيجه رسيدند كه متغيرهايي ازجمله نابرابري دستمزدها، نرخ بيكاري، شاخص تراكم جمعيت، تعداد سرانه پليس، تعداد جمعيت گروه سني 14-10 و 24-20 سال، باعث افزايش در نرخ جرم مي‌شوند كه ازجمله اثرگذارترين آنها، شاخص تراكم جمعيت بوده كه افزايش يك درصدي در اين متغير موجب افزايش 85/1 درصدي در ميزان ارتكاب به جرم مي‌شود.
“كلي”( 2000 )نیز در تحقیق خود بيان مي‌كند، بازدهي انتظاري جرم زماني كه افراد با سطح زندگي پايين در كنار افراد داراي سطح زندگي بالا قرار مي‌گيرند، افزايش مي‌يابد. وي ادامه می دهد که افرادي كه داراي فرصت‌هاي اندكي در مقايسه با جامعه هستند، براي رسيدن به اهداف خوددست به كارهاي غيرقانوني مي‌زنند.
“هیوز”(2001) در کتابی تحت عنوان« پیشگیری از جرم» نقش پیشگیری از جرم و رویکردهای پیشگیری را مطرح می کند. سپس مباحث مربوط به برخورد پلیس با مجرم را رد کرده و بیان می دارد که مباحث برخوردی پلیس با مجرم بسیار کم دوام و ناپایدار و پرهزینه است و در جهان امروز با جمعیت بسیار بالا اینگونه رویکردها جوابگو نخوهد بود. لذا در پی ارائه رویکرد جامعه محوری و نقش نهادها و گروه ها در پیشگیری از جرم برمی آید که در این راستا کنترل جرم را به انحاء مختلف مورد تأکید قرار می دهد.

2-2- مروری بر تحقیقات داخلی
– فرشته طلوعي(1382) در پژوهش خود تحت عنوان(( شيوه ي مناسب مشاركت مردم باسازمان هاي غيردولتي: افراد معلول))بیان داشته است كه سازمانهاي غيردولتي می توانند مشاركت افراد معلول و خانواده های آنان رامحوراصلي برنامه ريزي قرارداده وباآموزش مفاهيم معلوليت، توانبخشي، تساوي فرصتها،درگيركردن نهادهاي آموزشي براي نهادينه كردن امرمشاركت، بهره مندي ازرسانه هاي گروهي، انتقال مفاهيم، ارائهي گزارش شفاف عملكردبه جامعه، مسئولان وايجادرابطه تعاملي بادولت، تقويت شوراي هماهنگي سازمانهاي غيردولتي ازاعتقادواعتمادمردم به خوبي بهره مند شده وموجب تقويت آن گرديده وبه شيوه مناسب مشاركت مردم دست يابند.
– حسين آرامي(1387)در تحقیقیبا عنوان (( بررسي موانع رشد سازمان هاي مردم نهاد درجمهوري اسلامي ايران )) مهمترين عوامل محيطي رشدوتوسعه سازمان هاي مردم نهاد درجمهوري اسلامي ايران راجاي گرفتن درحجم وانداره ي مطلوبي ازسرمايه ي اجتماعي، تجربه نمودن كيفيت مطلوبي ازعناصرواجزاء فرهنگ سياسي رادركشور قلمدادنموده است. وي همچنين بيان كرده كه براي بالندگي چنين نهادي داشتن چشم انداز،استراتژي سبك رهبري ومديريتي مناسب مهارت كاركنان ومثبت بودن ديگرعناصرحياتي درعوامل ساختاري ورفتاري سازماني كاملاًتعيين كننده است.
-فريده حسيني(1382) پژوهشیتحت عنوان((بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر مشاركت جوانان درسازمانهاي مردم نهاد))انجام داده است.وی دراين پژوهش باتوجه به الگوي فرانظري “كلمن” به تبيين نظري مسأله پرداخته وارزشهاي فرامادي افرادوسرمايه اجتماعي آنها برمشاركت درسازمانهاي غيردولتي را مؤثرفرض نموده است.درمجموع مي توان گفت، دراين تحقيق عوامل اجتماعي نظيرسرمايه ي اجتماعي ارزشها، همچنين پايگاه اجتماعي- اقتصادي، تحصيلات، جنسيت ونيزشغل به عنوان عوامل تأثيرگذاربرمشاركت درسازمانهاي غيردولتي فرض شده ويافته هانيزچنين تأثيري رانشان داده است.
– کیانوش زال پور(1385) نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ((بررسی تأثیر اقدامات سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرم زنان سرپرست خانوار تهران)) با بهر گیری از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و عمدتاً با تکیه بر روش پیمایشیپژوهش خویش را پیش برده و جامعه آماری آن 440 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش حمایتی سازمان های مردم نهاد مستقر در شهر تهران بوده که از ناجا مجوز فعالیت دریافت نموده اند. همچنین با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری 200 نفر تعیین شده است. در حالت کلی محقق در این تحقیق بر شناخت سازمان های مردم نهاد و نظارت بر عملکرد آنان تأکید داشته و نتایج تحقیق نشان داده است که هر یک از متغیرهای تحقیق بر پیشگیری از ارتکاب جرم توسط زنان سرپرست خانوار تأثیر دارد و نتیجه حاصله از مصاحبه نیز گویای بهبود وضعیت زندگی زنان مذکور پس از تحت پوشش قرار گرفتن است و کلیه فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفته اند.
– نمایان و جلالی ( 1384 ) در مقاله ای مشترک با عنوان ((امنیت عمومی درپرتو مشارکت مردمی)) به مؤلفه هایی همچون ارتباط و نقش مشارکت در امنیت، عوامل مؤثر در مشارکت عمومی و مقابله با ناامنی و روش های جلب مشارکت مردمی اشاره نموده اند. پژوهش مذکور به آگاهی بخشی شهروندان از سوی مسئولین، آگاهی مردم از حقوق فردی و اجتماعی، آگاهی از خطرات و تهدیدها و روشن شدن مسئولیت ها تأکید دارد و می افزاید که اطلاع و اگاهی زمینه ساز کشش عاطفی و ایجاد انگیزه در کشش اجتماعی است. همچنین شناخت مسئولیت ها، تکالیف و فرائض اجتماعی انسانی و دینی عامل دیگری برای مشارکت و حضور مردم در فعالیتهای مختلف اجتماعی است و بی شک درک مسئولیت های شهروندی و نیز شناحت پیامد های اجتماعی احتمال مشارکت مردم در امور مربوط به خود را افزایش می دهد. در نهایت این مقاله با بررسی زوایای مختلف متغیر ها به این نتیجه می رسد که با مشارکت مردمی در طرح های مربوط به نظم و امنیت اجتماعی نه تنها امنیت اجتماعی تقویت می شود بلکه به پایداری آن نیزخواهد انجامید.
– علی حسابی(1390) در پژوهشی با عنوان(( نقش سازمان های مردم نهاد و رهبران محلی در توسعه روستایی)) به مطالعه موردی بندر لافت پرداخته است. در بخش نخست این مقاله ضمن طرح مبانی نظری مشارکت و بیان اهداف و روش های آن، ویژگی های مشارکت مردمی از خلال ادبیات مشارکت و از زبان متخصصان و صاحبنظران این موضوع تبیین می گرد. بخش دوم مقاله نیز به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد و چگونگی تجلی مشارکت مردمی در بندر لافت اختصاص یافته و تجربه برنامه ریزی توسعه و طراحی کالبدی در بخش هایی از این روستا توصیف گردیده است. هدف این تحقیق بررسی نقش و حضور مردم و کارشناسان در هدف گذاری و تبیین سیاست های توسعه روستایی را توأمان و ضروری عنوان شده است و نتیجه گرفته شده که در بسیاری از موارد مردم لافت این فرصت را برای خود ایجاد نموده

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، استان مازندران، روش تحقیق Next Entries مقاله رایگان با موضوع مشارکت مردم، مواد مخدر، سازمان های مردم نهاد، مشارکت فرهنگی