منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، روش شناسی، جامعه آماری، منابع فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………….57
2-4) جمعبندی فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
3-2) روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
3-3) جامعه و نمونهی آماري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69
3-4) ابزار و روش جمعآوری دادهها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………70
3-5) روش سنجش روایی چک لیست……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
3-6) قابليت پايايي چک لیست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-7) تحلیل آماری دادهها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
4-2) توصیف متغیرهای کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-2-1) تعداد کل پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
4-2-2) قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
4-2-3) قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
4-2-4)جنسیت پژوهشگران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
4-2-5) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد راهنما………………………………………………………………………………………………………………. 81
4-2-6)وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد مشاور………………………………………………………………………………………………………………….82
4-2-7) وضعیت تاریخ دفاع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
4-2-8) وضعیت تعداد نویسندگان در پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………..96
4-2-9) رنگ جلد پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98
4-2-10) تعداد صفحات کل پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………100
4-2-11) تعداد صفحات بخش مقدمه و بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………102
4-2-12) تعداد صفحات فصل دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
4-2-13) تعداد صفحات فصل پنج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..106
4-2-14) تعداد صفحات بخش ضمیمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………108
4-2-15) تعداد کلید واژه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………110
4-2-16)تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………112
4-2-17) تعداد اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………114
4-2-18) تعداد فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116
4-2-19) تعداد سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..118
4-2-20) وضعیت تعداد نمودارهای موجود در پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………..120
4-2-21) وضعیت نوع نمودار در پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………..122
4-2-22) وضعیت تعداد جداول موجود در پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………..124
4-2-23) وضعیت نوع ضمیمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….126
4-2-24) نوع محدودیت های موجود در پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………128
4-2-25) نوع پیشنهادات موجود در پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………..130
4-2-26) وضعیت تعداد منابع فارسی در پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………..132
4-2-27) وضعیت تعداد منابع انگلیسی در پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………..134
4-3) توصیف متغیرهای روش شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….136
4-3-1) وضعیت نوع هدف در پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….136
4-3-2) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….138
4-3-3) تعداد حجم نمونه در پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..142
4-3-4) شیوه جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….144
4-3-5) وضعیت نوع داده در پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..146
4-3-6) روش تحقیق پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….148
4-3-7) وضعیت روش نمونه گیری جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………150
4-3-8) روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….152
4-3-9) ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………….154
4-3-10) فرمول به دست آوردن حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………….156
4-3-11) نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….158
4-3-12) میزان ضریب آلفای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره علوم انسانی، بازدارندگی، حاکمیت دولت ها، نظام بین الملل Next Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، منابع فارسی، جامعه آماری، محدودیت ها