منبع تحقیق با موضوع دولت الکترونیک، مدیریت دانش، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

2-19- فناوری‌های مدیریت دانش 46
2-19-1- مدیریت محتوا 47
2-19-2- طبقه بندی دانش 47
2-19-3- گروه افزار 47
2-19-4- گروه‌های تسهیم تجربه برخط 48
2-19-5- پرتال‌های سازمانی 48
2-19-6- تحلیل وطراحی شبکه های اجتماعی 49
2-19-7- یادگیری الکترونیکی 49
2-19-8- سیستم های مدیریت نوآوری و ایده 49
2-20- مروری بر تحقیقات حوزه مدیریت دانش زنجیره تامین 50
2-21- بهره وری مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات 54
2-21-1- تعریف و مفاهیم بنیادین 54
2-21-2- عوامل موثر بر بهره‌وری 55
2-21-3- ساختار اساسی افزایش بهره‌وری 55
2-21-4- برنامه‌های بهبود بهره‌وری 56
2-21-5- روش های اصلی بهبود بهره وری 56
2-21-6- عناصر اصلی برنامه های بهبود بهره‌وری 58
2-22- تبیین شکاف‌ها و خلاء‌های تحقیقات گذشته 58
2-23- خلاصه فصل دوم 58
فصل سوم : روش تحقیق 61
3-1- مقدمه 61
3-2- انتخاب پارادایم تحقیق 61
3-3- انتخاب روش تحقیق 62
3-4- مفروضات تحقیق 63
3-5- شرحی بر مرور ادبیات تحقیق 64
3-6- شرحی بر گراندد تئوری(نظریه برخاسته از داده‌ها) 64
3-7- شرحی بر داده‌کاوی متنی 66
3-7-1- روش تحقیق و معماری پیشنهادی 69
3-7-2- پردازش اطلاعات و داده 69
3-7-2-1- سطح اول: واحد پردازش و ذخیره‌سازی دانش 70
3-7-2-1-1- خوشه‌بندی 71
3-7-2-1-2- تشکیل پایگاه داده رابطه‌ای 72
3-7-2-2- سطح دوم: واحد پالایش دانش 72
3-7-2-3- سطح سوم: واحد رده‌بندی متن و کاربرد دانش 73
3-7-3- تحلیل و طراحی 73
3-7-3-1- الگوریتم نزدیک‌ترین همسایه (K-NN) 74
3-7-3-2- الگوریتم بیز ساده (Naïve Bayes) 74
3-7-3-3- الگوریتم ماشین‌های پشتیبان بردار (SVMs) 75
3-8- قلمرو تحقیق 80
3-9- بستر تحقیق 81
3-9-1- معرفی سازمان ثبت احوال کشور 81
3-9-1-1- فعالیت‌های اصلی سازمان در حوزه تجارت الکترونیکی G2C 82
3-9-1-2- نقش سازمان ثبت احوال در تحقق دولت الکترونیکی 84
3-9-1-3- سازمان‌های همکار با سازمان ثبت احوال کشور 85
3-10- چالش‌ها و موانع ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات 85
3-11- نقاط قوت و فرصت‌های ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات 86
3-12- جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها 86
3-13- چارچوب کلی پژوهش: شرحی بر شیوه به‌کار گیری گراندد تئوری 86
3-13-1- کلمات کلیدی 86
3-13-2- گراندد تئوری (نظریه برخاسته از داده‌ها) 88
3-13-3- گام‌های انجام پژوهش به روش گراندد تئوری 90
3-13-4- مرحله مطالعات مقدماتی 91
3-13-5- مرحله مطالعات اصلی 92
3-13-6- انتخاب منابع اطلاعاتی 93
3-13-7- شرحی بر انجام مصاحبه های عمیق 94
3-13-8- ایجاد تمرکز در مصاحبه ها 94
3-13-9- یاداشت برداری 95
3-13-10- یادآورها و دیاگرام‌ها 95
3-13-11- ایجاد تعادل بین اصل بی‌طرفی و حساسیت نظری 96
3-13-11-1- بی طرفی 96
3-13-11-2- پیروی از رویکرد تفکر مقایسه ای 97
3-13-11-3- کسب دیدگاه‌های متعدد نسبت به یک واقعه 97
3-13-11-4- بازگشت دوره‌ای به عقب و طرح دوباره‌ی پرسش‌ها 98
3-13-11-5- اتخاذ تفکر شکاکانه 98
3-13-11-6- پیروی از رویه های تحقیق 98
3-13-11-7- حساسیت نظری 98
3-13-12- نمونه‌گیری نظری 100
3-13-13- مراحل کدگذاری در روش گراندد تئوری 102
3-13-13-1- گام 1: کدگذاری باز 102
3-13-13-2- گام 2: کدگذاری محوری 103
3-13-13-3- گام 3: کدگذاری انتخابی(گزینشی) 105
3-14- تحلیل متون به روش داده‌کاوی متنی جهت شکل‌گیری نظریه نهایی 105
3-15- ارزیابی کیفیت داده‌ها و تفسیرها 106
3-16- گام‌های پژوهش در یک نگاه 107
3-17- نرم افزار MAXQDA 108
3-18- خلاصه فصل سوم 108
فصل چهارم : یافته‌های اصلی تحقیق 110
4-1- مقدمه 110
4-2- ورود به میدان پژوهش 110
4-3- مصاحبه 111
4-4- آغاز کدگذاری داده‌ها 112
4-4-1- گام اول: کدگذاری باز 113
4-4-2- شکل‌دهی مقولات و طبقات اصلی 123
4-4-3- گام دوم: کدگذاری محوری 134
4-4-4- یاداشت‌ها 137
4-4-5- یادآورها و دیاگرام‌ها 141
4-4-6- کاربرد داده‌کاوی متنی 142
4-4-6-1- استفاده از داده‌کاوی متنی جهت بررسی صحت و دقت کدگذاری‌ها 142
4-4-7- گام سوم: کدگذاری انتخابی(گزینشی) 145
147
147
4-5- ارائه مدل مفومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C 147
4-6- خلاصه فصل چهارم 150
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 153
5-1- مقدمه 153
5-2- یافته‌های اصلی تحقیق 155
5-2-1- چارچوب مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات تجارت الکترونیکی G2C 155
5-2-2- مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات تجارت الکترونیکی G2C 157
5-3- نوآوری و خلاقیت 160
5-4- محدودیت‌های تحقیق 160
5-5- پیشنهاد‌ها 160
5-6- خلاصه فصل پنجم 161
منابع : 162

فهرست جداول
جدول (3-1) مولفه‌های پژوهش در تحقیقات کمی و کیفی 62
جدول (3-2) مقایسه عملکرد طبقه‌بندی‌های مختلف 79
جدول (3-3) به‌کارگیری گراندد تئوری در پژوهش 89
جدول (4-1) کدگذاری اولیه مصاحبه اول 114
جدول (4-2) کدگذاری اولیه مصاحبه دوم 115
جدول (4-3) کدگذاری اولیه مصاحبه سوم 116
جدول (4-4) کدگذاری اولیه مصاحبه چهارم 117
جدول (4-5) کدگذاری اولیه مصاحبه پنجم 118
جدول (4-6) کدگذاری اولیه مصاحبه ششم 119
جدول (4-7) کدگذاری اولیه مصاحبه هفتم 120
جدول (4-8) کدگذاری اولیه مصاحبه هشتم 121
جدول (4-9) کدگذاری اولیه مصاحبه نهم 122
جدول (4-10) کدگذاری ثانویه مصاحبه اول 123
جدول (4-11) کدگذاری ثانویه مصاحبه دوم 124
جدول (4-12) کدگذاری ثانویه مصاحبه سوم 125
جدول (4-13) کدگذاری ثانویه مصاحبه چهارم 126
جدول (4-14) کدگذاری ثانویه مصاحبه پنجم 127
جدول (4-15) کدگذاری ثانویه مصاحبه ششم 128
جدول (4-16) کدگذاری ثانویه مصاحبه هفتم 129
جدول (4-17) کدگذاری ثانویه مصاحبه هشتم 130
جدول (4-18) کدگذاری ثانویه مصاحبه نهم 131
جدول (4-19) شکل‌دهی طبقات کلی از مقولات 132
جدول (4-20) تشریح نظریه نهائی (چارچوب مفهومی) 145
جدول (5-1) عوامل موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه دانشمندان مختلف Okounoye (2003) 154

فهرست اشکال و نمودارها
شکل(1-1) مدل دولت الکترونیک پیشنهادی کنفرانس پالرمو 7
شکل(1-2) گام‌های کلی پژوهش 12
شکل(2-1) نمودار جزئیات راه کارهای مدیریت دانش (تاج‌فر، ا; هوشمند، ه; میرزائی‌ونی، س. 1393) 50
شکل(3-1) ویژگی‌های گراندد تئوری(گلاسر و اشتراوس) 65
شکل (3-2): فرایند متن‌کاوی به عنوان فرایند تعاملی و تکرار شونده. 67
شکل (3-3) داده‌کاوی متنی برای کشف دانش در پایین دست و راه حل های مدیریت 69
شکل (3-4) سیستم رده‌بندی متن و مدیریت دانش مبتنی MKTPKS 72
شکل (3-5) نمایش نامزدهای مجموعه termset 76
شکل (3-6) مقایسه دقت طبقه‌بندی با استفاده از معیار F 79
شکل (3-7) مراحل و فعالیتهای پژوهش گراندد تئوری 91
شکل (3-8) مدل پارادایم کدگذاری محوری (منبع: بازرگان،1387: 102) 104
شکل(3-9) گام‌های پژوهش در یک نگاه 107
شکل (4-1) کدگذاری محوری براساس مدل پارادایم 135
شکل (4-2) چارچوب نهائی شکل‌گرفته از نظریه نهائی 147
شکل (4-3) ضرورت، موانع، الزامات مدیریت دانش 148
شکل (4-4) مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین تجارت الکترونیکی G2C 149

فصل اول

مقدمه و کلیات پژوهش
فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه و تاریخچه موضوع
با رشد و توسعه فناوری اطلاعات و به‌خصوص تجارت الکترونیکی زندگی روزمره انسان‌ها دستخوش تغییرات عمده گردیده است. تجارت الکترونیکی روشی را بیان می‌دارد که در آن تراکنش‌های تجاری روی شبکه‌ها به‌خصوص شبکه اینترنت انجام می‌پذیرد. این تراکنش‌ها شامل خرید و فروش الکترونیکی کالاها، خدمات و اطلاعات است. برنامه‌های خاص تجارت الکترونیکی، از قبیل ارائه خدمات الکترونیکی دولت به شهروندان به‌سرعت در حال رشد و توسعه می‌باشند ولی تجارت الکترونیکی فقط خرید و فروش و ارائه خدمات الکترونیکی نمی‌باشد، بلکه ارتباط، همکاری و کشف و انتشار اطلاعات به‌صورت الکترونیکی نیز در این حوزه قرار می‌گیرد. فناوری اطلاعات، حکومت‌ها و نهادهای اجرائی حاکمیت را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد که دراین‌بین مفهوم دولت الکترونیکی و شهروند الکترونیکی مطرح می‌گردد. [1] با توجه به این مطلب که ساختار اصلی دولت الکترونیکی، ارتباط و تعاملاتی است که دولت با شهروندان (G2C1)، بنگاه‌های اقتصادی (G2B2)، کارکنان (G2E3) و سایر مؤسسات دولتی (G2G4) برقرار می‌سازد، لذا بررسی مؤلفه‌ها و شاخص‌ها در این چهار حوزه جزء عوامل کلیدی در تحقق اهداف دولت الکترونیکی5 است. از سوی دیگر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و درنتیجه، پیدایش ابزارهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی نوین و بسیار پیشرفته در دنیای امروز، شکل‌های نوینی از نحوه انجام کارها و ارائه خدمات را پدید آورده است که موجب افزایش دقت، سرعت و شفافیت و کاهش زمان و هزینه و درنتیجه، بهبود کیفی و کمی انجام کارها و خدمات شده است. تسهیلاتی که این فناوری برای انجام امور در اختیار می‌گذارد به نحوی است که باعث گردیده استفاده از این ابزارهای نوین به‌سرعت در حال گسترش باشد. پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک این شیوه به ابزار مسلط انجام کار و نحوه ارائه خدمت تبدیل گردد. تأثیرات بنیانی و شگرفی که استفاده از این فناوری بر جای می‌گذارد، به‌گونه‌ای است که بدون استفاده از آن، ساختار اداری حتی باوجود پیشرفت در تمامی زمینه‌های دیگر، از کارایی مطلوب برخوردار نخواهد بود. ازاین‌رو، بسیاری از کشورها سعی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام اداری خود و اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات از طریق این ابزارها و به‌طور خلاصه، تحقق دولت الکترونیکی هستند. مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده در این خصوص حاکی از آن است که تلاش و رقابت گسترده‌ای در این زمینه میان کشورها در جریان است. [2]هدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر، با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر است؛ ولی نمی‌توان استاندارد مشخصی برای سایر ویژگی‌های آن معرفی کرد، زیرا هر دولتی می‌تواند با توجه به نیازهای جامعه خودش نظام دولت الکترونیک را پایه‌ریزی کند. [2]
1-1-1- تعاریف و مدل‌های دولت الکترونیک
هدف اصلی تحقق دولت الکترونیکی، ارائه خدمات مؤثر و کارآمد به شهروندان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است، به‌گونه‌ای که دولت، بیشتر و بهتر پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد. از مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در تعامل میان مردم و دولت، می‌توان موارد زیر را نام برد:
1- قابلیت ارائه اطلاعات و خدمات در تمام اوقات شبانه‌روز.
2- عدم نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت اطلاعات و خدمات.
3- ارائه اطلاعات و خدمات سریع و مطمئن.
4- افزایش اثربخشی و کارایی و کاهش هزینه‌های دولت.
برای موفقیت در دستیابی به دولت الکترونیک به چند تحول اساسی در سیستم دولتی نیاز است که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر می‌باشند:
1- جایگزینی دولت‌ِ شهروند ـ محور به‌جای دولتِ دیوان ـ محور.
2- پاسخگویی و شفافیت بیشتر به‌جای تصمیم‌گیری‌های غیر شفاف.
3- سیاست‌گذاری بر اساس واقعیت‌ها و تحلیل داده‌ها.
4- تغییر نقش دولت از حالت دستوری به شکل پیشنهادی.
برای تحقق دولت الکترونیکی و چگونگی اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات، مدل‌های مختلفی تاکنون ایجادشده است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. [2]
1-1-2- مدل‌های اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات دولت الکترونیک
مدل انتشاری: مبنای این مدل، انتشار اطلاعات دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی برای همه اقشار جامعه است تا بر اساس آن بتوانند بهتر تصمیم‌گیری کنند. این مدل به شهروندان کمک می‌کند که بدانند چه خدمات دولتی ارائه می‌شوند و چگونه می‌توان به آن‌ها دسترسی پیدا کرد. همچنین در این مدل، اطلاعات مربوط به اقدامات و عملکرد دولت در اختیار حوزه وسیع‌تری از مردم قرار می‌گیرد.
مزیت این مدل آن است که یک شهروند مطلع بهتر می‌تواند از خدمات ارائه‌شده استفاده کند. استفاده از این مدل وضعیت فقدان اطلاعات که در کشورهای درحال‌توسعه متداول است، را اصلاح می‌کند. از ویژگی‌های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره زنان بزه دیده، جبران خسارت، خشونت علیه زنان، جرایم خشونت آمیز Next Entries منبع تحقیق با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، زنجیره تأمین، دولت الکترونیک