پایان نامه ارشد با موضوع قولنامه، ضمن عقد، شرط ضمن عقد، آزادی قراردادها

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………68
2-1-2-1-1- تبیین دلایل الزام آور بودن در قالب صلح یا شرط ضمن عقد ……………………………………………………………….69
2-1-2-1-2- ادله نفوذ و لزوم صلح …………………………………………………………………………………………………………………….69
2-1-2-2- در قالب شرط ……………………………………………………………………………………………………………………………………70
2-1-2-3- در قالب توافق مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………70
2-1-2-4- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….72
2-1-3- بررسی حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..73
2-1-3-1- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….74
2-1-3-2- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………75
2-1-3-2-1- ادله الزام آور بودن در قالب صلح و شرط ………………………………………………………………………………………….75
2-1-3-2-1-1- عدم شمول ماده 1035 ق.م. ………………………………………………………………………………………………………..75
2-1-3-2-1-2- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………………………….76
2-1-3-2-2- بررسی ادله عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج ………………………………………………………………………………….77
2-1-3-2-2-1- شمول ماده 1035 ق.م. ……………………………………………………………………………………………………………….77
2-1-3-2-2-2- عدم استناد به اصل آزادی قراردادها …………………………………………………………………………………………….80
2-2- قولنامه و تعهد یک طرفی آن ……………………………………………………………………………………………………………………….82
2-2-1- مفهوم لغوی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..83
2-2-2- مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………………………………………83
2-2-3- تمیز قولنامه به معنای عام از قرارداد تشکیل بیع ………………………………………………………………………………………….87
2-2-4- تمیز قولنامه از مبایعه نامه ………………………………………………………………………………………………………………………..88
2-2-5- مذاکرات ابتدایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….90
2-2-6- سیر تاریخی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..91
2-2-7- توصیف قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………92
2-2-8- ماهیت حقوقی قولنامه …………………………………………………………………………………………………………………………….94
2-2-9- مقایسه قولنامه با نهاد های مشابه ………………………………………………………………………………………………………………95
2-2-9-1- قولنامه و عقد بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………95
2-2-9-2- قولنامه و تعهد به بیع …………………………………………………………………………………………………………………………..99
2-2-9-3- قولنامه و شرط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………101
2-2-9-4- قولنامه و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………………………102
2-2-10- انواع قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………103
2-2-10-1- از نظر زمان انجام تعهد …………………………………………………………………………………………………………………..103
2-2-10-2- از نظر نوع تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………104
2-2-10-3- از جهت مال مورد تعهد ………………………………………………………………………………………………………………….105
2-2-10-3-1- در مورد اموال غیر منقول ……………………………………………………………………………………………………………105
2-2-10-3-2- در مورد اموال منقول ………………………………………………………………………………………………………………….105
2-2-11- اعتبار قولنامه در صور مختلف ……………………………………………………………………………………………………………..106
2-2-11-1- در قالب شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………………………………………..106
2-2-11-2- در قالب مبایعه نامه ……………………………………………………………………………………………………………………….108
2-2-11-3- در قالب تعهد متقابل ………………………………………………………………………………………………………………………109
2-2-12- دیدگاه فقهاء در خصوص قولنامه ………………………………………………………………………………………………………….110
2-3- تعهد یک طرفی بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………….113
2-3-1- ماهیت حقوقی این تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………….113
2-3-2- تعهد یک طرفی بیع و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………..116
2-4- بررسی تاثیر اراده یک جانبه ……………………………………………………………………………………………………………………….117
2-4-1- دیدگاه های حقوقی موافق و مخالف ………………………………………………………………………………………………………118
2-4-1-1- دلایل طرفداران تاثیر اراده یک جانبه …………………………………………………………………………………………………..119
2-4-1-1-1- عدم امکان ایجاد توافق به معنای واقعی …………………………………………………………………………………………..119
2-4-1-1-2- حاکمیت اراده ……………………………………………………………………………………………………………………………..119
2-4-1-1-3- اثر اعلام اراده موجب ……………………………………………………………………………………………………………………121
2-4-1-1-4- رافع مشکلات حقوقی بودن …………………………………………………………………………………………………………..122
2-4-1-1-5- وسیله مفید و ضروری از دیدگاه اجتماعی ……………………………………………………………………………………….122
2-4-1-2- دلایل مخالفین تاثیر اراده یک طرفه …………………………………………………………………………………………………….122
2-4-1-2-1- ترجیح اراده شخصی بر دیگری ……………………………………………………………………………………………………..122
2-4-1-2-2- تعارض با حاکمیت اراده ……………………………………………………………………………………………………………….123
2-4-1-2-3- بنای نظریه بر امری غیر واقعی ……………………………………………………………………………………………………….124
2-4-1-2-4- سکوت قانونگذار …………………………………………………………………………………………………………………………124
2-4-1-2-5- عدم قابلیت اثبات تعهد …………………………………………………………………………………………………………………125
2-4-1-2-6- مضر بودن این نظریه برای متعهد ……………………………………………………………………………………………………125
2-4-1-2-7- وجود جایگزین های مناسب تر ……………………………………………………………………………………………………..126
2-4-2- مصادیق ایقاع تعهد آور …………………………………………………………………………………………………………………………127
2-4-2-1- جعاله

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قولنامه، سند رسمی، اموال غیر منقول، حق سرقفلی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع روابط حقوقی، قانون مدنی، ضمن عقد، فقه امامیه