منابع پایان نامه ارشد درمورد تغییرات جمعیت، مدرنیزاسیون، تحلیل عوامل، عوامل طبی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………
-1-2-2 مدهوم توسعه 28 …………………………..
-2-2-2 مکات فکري عمده توسعه در قرن بیستم 29 …………………………..
-1-2-2-2 مکت نوسازي امدرنیزاسیوند 29 …………………………..
-2-2-2-2 مکت وابستگيامکت نئومارکسیستيد 30 …………………………..
-3-2-2-2 مکت نظام جهاني 30 …………………………..
-4-2-2-2 مکت نظام نوين جهاني 31 …………………………..

-5-2-2-2 جمیبندي تحوالت جوامل براساس نظريههاي توسعه 31 …………………………..
-3-2-2 رويکردهاي مختلف در تبیین و تشريح مدهوم توسعه و محیا 32 …………………………..

-1-3-2-2 رويکرد اکولوژي محور 33 …………………………..
-2-3-2-2 رويکرد بازارگرا 33 …………………………..
-3-3-2-2 رويکرد نئومارکسیست 33 …………………………..
-4-2-2 ديدگاههاي مشرح در مورد توسعه و محیا 33 …………………………..
-1-4 -2-2 ديدگاه اقتصاددانان 33 …………………………..
-2-4-2-2 ديدگاه اکولوژيستها 33 …………………………..
-3-4-2-2 ديدگاه جامعهشناسان 34 …………………………..
-5-2-2 مداهیم مرتبا با توسعه و ايداري 34 …………………………..

-1-5-2-2
ايداري و تعادم زيستي …………………………………………………………………………..
34

-2-5-2-2
ايداري و آسی
ذيري اکولوژيکي اکوسیستمها …………………………………………………
34

-3-5-2-2 توسعه
ايدار و حدظ مباني توسعه ………………………………………………………………..
35
-6-2-2 یشزمینه توسعه
ايدار ااز فکر تا عملد ………………………………………………………………
35
-7-2-2 چالشهاي زيست محیشي ……………………………………………………………………………….
36
-8-2-2 دغدغههاي مشرح در توسعه ايدار …………………………………………………………………….
37
-9-2-2 توجه به منابی اکولوژيکي مربوط به حام و آينده ………………………………………………………
38
-10-2-2 اهمیت فعالیتهاي انساني ……………………………………………………………………………..
38
-11 -2-2 توجه به استراتشيهاي توسعه ايدار …………………………………………………………………
39
-12-2-2 تاريخچه فعالیتهاي زيست محیشي در ايران ………………………………………………………..
39

-1-1-2-2 برنامه
نجساله اوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور ا1366-71د ………………
40

-2-12-2-2 گزارش ملي جمهوري اسالمي ايران در کندرانس ريو ……………………………………….
41

-3-12-2-2 برنامه
نجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور ا1378ـ1374د …………
41

-4-12-2-2 برنامه
نجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور ا1378 ـ 1374د ………
41
فصل سوم: ويشگي هاي جغرافیايي محدوده مورد مشالعه ………………………….. …………………….. ..
43
-1-3 ويشگیها
جغرافیايی طبیعی ………………………….. ………………………….. …………………….
44
1-1-3 موقعیت …………………………..

………………………………………………………………………..
44
-2-1-3 تو وگرافی …………………………..

……………………………………………………………………
45
-3-1-3 زمینشناسی …………………………..

………………………………………………………………….
46
-4-1-3 اقلیم …………………………..

…………………………………………………………………………..
47
-5-1-3 خاک …………………………..

H:پایانامهآماده پرینت.docx#_Toc307818503#_Toc307818503…………………………..
-6-1-3 منابی آب …………………………..

……………………………………………………………………..
49

-1-6-1-3 منابی آبهاي سشحي ………………………………………………………………………………..
49
-2-6-1-3 منابی آب زيرزمیني
H:پایانامهآماده پرینت.docx#_Toc307818506#_Toc307818506…………………………..
-7-1-3 وشش گیاهی
…………………………..

………………………………………………………………..
51
-8-1-3 ژئومورفولوژ
…………………………..

……………………………………………………………..
53
-2-3 ويشگیها جغرافیا
انسانی ………………………………………………………………………………….
54
-1-2-3 موقعیت …………………………..

………………………………………………………………………
54
-2-2-3 ويشگیها تاريخی …………………………..
………………………………………………………….
56
-3-2-3 ويشگیها اجتماعی …………………………..
………………………………………………………..
57

-1-3-2-3 جمعیت كانونهاي شهري استان البرز …………………………………………………………..
57

-2-3-2-3 روند تحوالت جمعیت كانونهاي شهري …………………………………………………………
58

-3-3-2-3 زبان و گويش کرجي ……………………………………………………………………………..
59

-4-3-2-3 سوابق جمعیتي کرج ………………………………………………………………………………
59

-5-3-2-3 بررسي رشد جمعیت در قسمتهاي مختلف شهر كرج …………………………………………
59

-6-2-2-3 ساختار جمعیت …………………………..
……………………………………………………….
60

-8-3-2-3 مهاجرت در شهر کرج ……………………………………………………………………………
62

-9-3-2-3 آموزش …………………………..

………………………………………………………………..
62
-4-2-3 ويشگیها اقتصاد …………………………..
………………………………………………………..
65

-1-4-2-3 تركی
اشتغام و فعالیت كانونهاي شهري ………………………………………………………
65

-2-4-2-3 نرش غال

و گرايش هاي اقتصادي شهرهاي استان ……………………………………………..
67

-3-4-2-3 روند تحوالت اشتغام شهر کرج ………………………………………………………………….
68
-5-2-3 ويشگیها کالبد
شهر کرج……………………………………………………………………………
71
فصل چهارم: تجزيه و تحلیل مو
وع شوهش ……………………………………………………………………..
79
-1-4
تحوالت کیدي و تاريخي کرج …………………………………………………………………………………
80
-2-4
ترسیمات سیاسي شهرستان کرج ………………………………………………………………………………
81

-3-4 تحوالت اجتماعي ……………………………………………………………………………………
83………….
-1-3-4 تغییرات جمعیت ………………………………………………………………………………………….
83
-4-4 تحوالت اقتصادي……………………………………………………………………………………………….
83
-1-4-4 و
عیت اشتغام ………………………………………………………………………………………….
83
-5-4 تحوالت فضايي اکالبدي ـ فعالیتيد ……………………………………………………………………………
84
-1-5-4 کشاورزي ………………………………………………………………………………………………..
84
-2-5-4 دامیروري ………………………………………………………………………………………………..
85
-3-5-4 منابی طبیعي ………………………………………………………………………………………………
85
-1-3-5-4 جنگلکاري ………………………………………………………………………………………..
85
-2-3-5-4 وشش گیاهي ………………………………………………………………………………………
85
-3-3-5-4 مراتی ………………………………………………………………………………………………
85
-4-5-4 حومهنشیني و مهاجرت ………………………………………………………………………………….
85
-1-4-5-4 جريانات مهاجرتي ………………………………………………………………………………..
85
-2-4-5-4 و
عیت مسکن ……………………………………………………………………………………
86
-3-4-5-4 اسکان جمعیت …………………………………………………………………………………….
86
-4-4-5-4 روند حومهنشیني در تحوم نظام اسکان …………………………………………………………
86
-5-4-5-4 حاشیهنشیني………………………………………………………………………………………..
87
-5-5-4 شاخصهاي اجتماعي توسعه ايدار …………………………………………………………………….
88
-1-5-5-4 جمعیت و توسعه ايدار ……………………………………………………………………………
88
-6-5-4 تحلیل عوامل تأ یرگذار بر ايداري اجتماعي …………………………………………………………..
89
-1-6-5-4 عوامل طبیعي و اقلیمي ……………………………………………………………………………
89
-2-6-5-4 عوامل اجتماعي ـ اداري ـ سیاسي ………………………………………………………………..
89
-3-6-5-4 عوامل اقتصادي …………………………………………………………………………………..
90
-4-6-5-4 عوامل فرهنگي ……………………………………………………………………………………
90
-5-6-5-4 عوامل مديريتي و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی طبرحهباي، شهرداري، مديريت، ويشه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل عوامل