منبع مقاله درباره عشق و محبت، نظم اجتماعی، عقاید دینی، تاثیر و تاثر

دانلود پایان نامه ارشد

191
تصویر شماره 7-38 نمای خاجی مرکز

192
تصویر شماره 7-39 نمای خارجی مرکز

192
تصویر شماره 7-40 نمای خارجی مرکز

192
تصویر شماره 7-41 لبه های دندانه دار بام

193
تصویر شماره 7-42 تصویر کلی از مرکز

193
تصویر شماره 7-43 ورودی مرکز

193
تصویر شماره 7-44 فضای گردهمایی 1

193
تصویر شماره 7-45 فضای گردهمایی 2

193
تصویر شماره 7-46 فضای سکوت

194
تصویر شماره 7-47 فضای سکوت

194
تصویر شماره 7-48 فضای اجتماعی

194
تصویر شماره7-49 بام سبز

194
تصویر شماره 8-1 بررسی مسیر های دسترسی به سایت
201
تصویر شماره 8-2 کاربری های مجاور سایت
202
تصویر شماره 8-3 محل قرار گیری فضای سبز در سایت
203
تصویر شماره 8-4 شکل گیری نقطه عطف مجموعه و مسیر پیاده گردشگری
204
تصویر شماره 8-5 جانمایی کلی محدوده های در پلان
205
تصویر شماره 8-6 جانمایی مجموعه نسبت به معابد مجاور در برش

205
تصویر شماره 8-7 سایت پلان مجموعه با توجه به فضای سبز و کاربری های مجاور
206
تصویر شماره 8-8 زون بندی فضاها
206
تصویر شماره 8-9 تصویر سایت مجموعه
210
تصویر شماره 8-10 پرسپکتیو دید پرنده از کل مجموعه
211
تصویر شماره 8-11 پرسپکتیو دید پرنده از کل مجموعه
211
تصویر شماره 8-12 پرسپکتیو دید پرنده از فضای قدسی
212
تصویر شماره 8-13 فضای قدسی
212
تصویر شماره 8-14 پسپکتیو دید پرنده از سایت و مجموعه
213
تصویر شماره 8-15 دید انسانی به فضای مرکزی
214
تصویر شماره 8-16 دید انسانی به فضای مرکزی
214
تصویر شماره 8-17 دید انسانی به فضای مرکزی
214
تصویر شماره 8-18 جداره مشبک در ورودی موزه
215
تصویر شماره 8-19 جداره های مشبک مجموعه
215
تصویر شماره 8-20 ورودی بخش همایش و گفتمان
215
تصویر شماره 8-21 دید انسانی هنگام خروج از موزه
216
تصویر شماره 8-22 ورودی بخش آموزشی
216
تصویر شماره 8-23 ورودی بخش اداری
217
تصویر شماره 8-24 فضای قدسی
217

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه

نقشه شماره ‏11 پلان سطح اول مجموعه

207
نقشه شماره ‏12 پلان سطح دوم مجموعه

208
نقشه شماره ‏13 پلان سطح سوم مجموعه
208
نقشه شماره ‏14 سایت پلان مجموعه

209
نقشه شماره ‏15 برشA-A

209
نقشه شماره ‏16 برش B-B
230

فصل اول

1- مقدمه و طرح تحقیق

1-1- مقدمه

“دين در بیانی کلی مجموعه عقايد، اخلاق، قوانين و مقرراتى است كه براى اداره امور جامعه انسانى و پرورش انسان ها می باشد.” (ساجدی، 1384) دين از وجوه امتیاز بشری است ، تاكنون هيچ حيواني نشانه اي از يك حيات ديني بروز نداده و در هيچ دوره اي، بشر عادي از ايمان به عقيده خالي نبوده است، يعني دين حقيقتي است كه چشمه جوشان فطرت بشري ،خواه ناخواه انسان رابه سوي آن فرا مي خواند به همين روي، فلسفه وجودي دين نيز چيزي جز پاسخ صحيح و نظام مند به اين دغدغه فطري بشر نیست.(فیض آبادی، 1390، ص1) انسان هیچ گاه نتوانسته است بدون دین زندگی کند. ممکن است گاهی برخی جوامع به معنای اجتماعی دین، لائیک بوده باشند اما در واقع انسان ها در اکثر مواقع به دنبال پناهگاه دینی بوده اند. (اسدی، 1385، ص62)
امروزه بیشتر به سبب پیشرفتگی و کثرت وسایل ارتباطی آدمیان تقریبا از هر چیز در جهان پیرامونشان می گذرد با خبر می شوند و این امر سبب شده است که “جهان هر فرد انسانی” در قیاس با جهان های پدران و نیاکان، گستره ای صد چندان بیابد. (ریچاردز ،1989، ص10)
به این ترتیب در خلال قرن گذشته آگاهی و هشیاری تازه ای از تکثر مذاهب عمده پدید آمده است. روند فراگیر مدرن سازی، آگاهی از خصلت بنیادی تنوع دینی را تشدید کرده است. این هشیاری جدید پیوندی نزدیک با تفاوت های فرهنگی دارد، تفاوتهایی که ادیان گوناگون حامی و پشتیبان آن بوده اند. زیرا هر یک از ادیان، بینشی متفاوت به معنای غایی و نهایی حیات و ماهیت و سرشت ازلی واقعیت عرضه می دارد. در این میان آنچه تازه می نماید، واقعیت ادیان چندگانه نیست بلکه درونی ساختن آگاهی از تکثر بنیادین در ضمیر معتقدان به ادیان می باشد.(اشمیتز،1380،ص255)
“گفتگو به عنوان تعامل سودمند عناصر متفاوت؛جوهر جهان است. به برکت گفتگوست که ما آدمیان به مرتبه عالی ترین جلوه خلقت نایل می شویم.” (سوئدلر،1385، ص2) گفت و گو در دین نیز ضرورت بسیار مهمی برای همه متدینان است. زیرا مهمترین مساله باقی ماندن دین آن هاست و در غیر این صورت بنیاد گرایی هم بی فایده خواهد بود. (اکرمی، 1383، ص1) در طول تاریخ نیز ادیان با یکدیگر گفتگو کرده اند و تاثیر و تاثر داشته اند تا امروزه بدین جا رسیده اند.(سروش،1378، ص78)
در فرآیند گفتگو فضا یا محيط فيزيكي دارای اثر بسزایی است که اغلب ناديده انگاشته مي شود. این در حالی است که بنا به نظر جان لنگ، نظریه پرداز حوزه روانشناسی محیط، می توان از طریق سازماندهی مناسب فضا ها و ایجاد عملکرد های تعاملی متنوع به سطح مناسبی از ارتباطات جمعی و گفتگو دست یافت.( Lang,1987 )
در این راستا موضوع این رساله، طراحی مرکزی است جهت تعامل و گفتگوی موثر ادیان با یکدیگر. برای این منظور با شناخت فرآیند گفتگو میان ادیان، پیش نیاز ها و موانع آن، عوامل کالبدی موثر در ایجاد همزیستی مسالمت آمیز و گسترش تعاملات سازنده ادیان بررسی می شود و تاثیر آن بر زندگی انسان، روابط جوامع و گسترش صلح و آرامش مورد توجه قرار می گیرد.

1-2- طرح کلی موضوع و مسئله تحقیق

بررسی تاریخ ادیان نشانگر آن است که بشر طی قرون متمادی باور های دینی متعددی را تجربه کرده است. تنوع نام ها، اعتقادات و مناسک به حدی است که شناخت هریک و تشخیص نکات اشتراک و افتراق میان ادیان نیازمند پژوهش های بسیار است. در نگاه بسیاری این انگاره وجوددارد که دیوار های بلند و غیر قابل نفوذی میان ادیان کشیده شده. گویی ادیان راه هایی مستقل با مبدا، سرمنزل، مرکب و توشه ای متفاوتند و هیچ زبان و ادب مشترکی میان آنان نیست. این استنباط همواره موجب جدایی متدینان بوده و بر بلندای دیوار تفرقه میان ادیان افزوده است و کینه ها و تعصبات دینی را به اصلی ترین عوامل دشمنی بدل ساخته است. (غلامرضا کاشی، 1387،ص68)
این در حالیست که اگر به ریشه توجه انسان به دین بنگریم متوجه می شویم آرامش جویی و سعادت طلبی نهایت توقع انسان از دین است.انسان همواره به دنبال این بوده که با دین و پناه بردن به تکیه کاهی ماورایی خود را آرام کند و روح نگران خویش را آرامش بخشد. از منظر دین هم باید گفت که اکثر ادیان چنین ادعایی دارند و هدف خویش را آرامش و صلح و سعادت بشری معرفی می کنند. پس بر این مبنا هدف ادیان آرامش آرامش و سعادت بشری و هدف انسان از توجه به دین آرامش جویی و سعادت طلبی پایدار است. (اسدی، 1385، ص62)
در این که ادیان بزرگ جهان فرهنگ گفتگو را به رسمیت می شناسند هیچ تردیدی نیست. اسلام مدعی است که دین صلح است و مسیحیت ادعا میکند که دین عشق و محبت استو در غیاب گفتگو، نه صلح امکان پذیر است و نه عشق و محبت. بنابراین ادیان بزرگ جهان همگی طرفدار گفت و گو هستند و شاید بتوان گفت از جهت پذیرش اصل گفت و گو تفاوت چندانی ندارند. با این حال پیروان این ادیان از این جهت بسیار متفاوت و متنوع هستند.(برومر، 1385،ص4)
در تمامی ادیان می توان بنیاد گرایانی را یافت که گفت و گو را بر نمی تابند و در کنار آن ها دینداران روشنی اندیشی هستند که به گفت و گو رغبت نشان می دهند. وینسنت برومر عقیده دارد آن دسته از دیندارانی که گفت و گو و تعامل را بر خصومت و تصادم ترجیح می دهند به منطق دین نزدیکترند.(برومر، 1385،ص4) “اگر این چارچوب مبنای گفتگوی ادیان قرار گیرد می توان فضای مناسبی برای گفتگو ایجاد کرد. یعنی از مبنای کلی شروع کرد و از جزییات اختلاف بر انگیز دوری نمود.” (اسدی، 1385، ص63).
گفتگوی ادیان نیازمند بستری تا بتواند در آن شکل گیرد، بستری که در درجه اول تعاملات اجتماعی افراد از ادیان متفاوت را ممکن ساخته، آن را تقویت سازد و از سوی دیگر خود موجب بروز اختلافات نباشد. فضایی که همگان از ادیان مختلف آن را متعلق به خود بدانند، مکانی برای بیان و تبادل آزادانه عقاید دینی.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه گفتگوی ادیان بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد. از نظر بسیاری هدف از گفتگوی دینی توضیح و تشریح دین خود برای طرف مقابل و اندکی هم یادگیری دین طرف مقابل است. اما برخی به این مساله فراتر می نگرند و هدف را کمک به ایجاد و پیشرفت تمدن جهانی بر اساس صلح و عشق و مهربانی و دوستی می دانند. (ساجید،1385،ص54)
تفرقه و تشت میان ادیان و مذاهب از جمله عواملی است که متدینان به ادیان گوناگون را در طول تاریخ و بویژه در قرن اخیر متحمل خسارت های زیانباری نموده است. برای کثیری از پیروان ادیان کشمکش پیرامون احتلافات فرقه ای نسبت به حرکت در راستای ارزش های الهی و انسانی و زندگی مسالمت آمیز با هم از الویت بیشتری بر خوردار بوده است. (غلامرضا کاشی، 1387،ص68)
حجم کثیر مهاجرت ها، جنگ های طولانی بی تمر، کوچک شدن جهان به سبب وجود تکنولوژی های ارتباطی، همزیستی پیروان ادیان گوناگون را در کنار هم الزامی کرده است. (غلامرضا کاشی، 1387،ص68)
در این بین یکی از راه حل های روز و البته صرفا ظاهری عبارتست از سکولاریم، این جریان تفاوت های مهم را نادیده گرفته و حتی سرکوب می کند با پرداختن به موضوعات اساسی معنا و ارزش مخالفت می کند و هر گونه جستجو برای یافتن حقیقت را می خشکاند و به وضعیت تصنعی و ظاهری حیات می انجامد. (اشمیتز، 1380، ص257) ریشه بسیاری از مشکلات امروز بشر در همین نگاه ماتریالیستی به مسایل است. تنها عده کمی به این پی برده اند که نظم اجتماعی و سازش با طبیعت تنها در آشتی عرصه های مادی و معنوی امکان پذیر است. مذهب می تواند مقوله های به نظر متضاد را با هم آشتی دهد، در برابر ویرانی های ناشی از مادیگرایی علمی سدی دفاعی بنا کند و نزاع دیر پای ملل و افراد پایان دهد. .(گولن،1385، ص59)
سازگاری شرط لازم صلح و صلح گشاینده راه به سوی شادی است. ناراحتی و اضطراب، درد و مصیبت، نتیجه از دست دادن سازگاری است. ادیان جهان در از بین رفتن سازگاری اجتماعی دخیل بوده اند و این رویداد اغلب به این دلیل بوده است که این ادیان متعددند و در تخالف با یکدیگر به نظر می رسند. با در نظر گرفتن این حقیقت که ادیان جهان به مبانی مشترک معضلات انسانی می پردازند اننتظار این است که ادیان پیش قراولان ارتقای سازگاری نه تنها در میان خود بلکه در تمام سطوح اجتماع باشند. به رقم عقاید گسترده جهانی که توسط روشنفکران سنت های دینی مختلف بیان شده ، حقیقت ساده و تاسف بر انگیز این است که هنوز بشر بر سر مساله تکثر ادیان به توافق نرسیده است. سنت دینی دیگران اغلب به صورت تهدید نگریسته می شود، اختلافات دینی هنوز آزار دهنده و همواره موجب سوء تفاهم و بی اعتمادی متقابل اند.(تیاگاناندا، 1389، ص53)
نادیده گرفتن این رفتار و وانمود ساختن اینکه چنین درگیری و تنشی وجود ندارد ساده لوحانه است و همین احتمال بروز مخاصمه است که مسئولیت پرداختن به گفتگو با پیروان سایر ادیان را بر دوش مومنان می نهد.(اشمیتز، 1380، 257). گفتگوی ادیان این ظرفیت را دارد که در توسعه و بسط معنویت و روحیه دینی و دین ورزی نقشی اساسی ایفا کند زمینه ساز صلح جهانی گردد. (برومر، 1385،ص4)
“مذاهب می توانند با پذیرش سرچشمه واحد خود را پذیرفته و یگانگی و اتحاد میان ادیان را به سمفونی رحمت و عطوفت الهی بدل سازند.” (گولن،1385، ص59)و در فضای پر از تنش کنونی جهان که پدیده هایی همچون جهانی شدن و جنگ های منطقه ای آینده جهان را دچار ابهام کرده است محفلی باشند برای صلح، تفاهم و آرامش جامعه بشری.(اسدی، 1385، ص63)
گفتگوی ادیان نیازمند فضایی است که این همزیستی مسالمت آمیز را تحقق بخشد و با احترام به عقاید انسان ها از هر فرقه و مذهب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، رطوبت نسبی، دسترسی مناسب، تحلیل سلسله مراتبی Next Entries منبع مقاله درباره ابعاد دین، ادیان توحیدی، تعریف دین، جامعه شناختی