پایان نامه رایگان درمورد سود حسابداری، کیفیت سود، آزمون فرضیه، صورت های مالی

دانلود پایان نامه ارشد

2-4-1)مالیات سود شرکت های ایرانی 21
2-4-2) تعامل استاندارد های حسابداری و قانون مالیات های مستقیم ایران 22
2-4-3) مغایرت های موجود میان استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی ایران 24
2-5)سود حسابداری و مالیاتی در سطح بین الملل 32
2-6)چارچوب نظری تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی 34
2-6-1)منابع بالفعل تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی 35
2-6-1-1) دلایل زمانبندی 36
2-6-1-2)اهداف غیردرآمدی مالیات 37
2-6-1-3)دکترین رجحان محتوا بر شکل و اقدامات پیشگیرانهی ضد مالیات پرهیزی 38
2-6-1-4) تفاوت سیستم حسابداری 39
2-6-1-6)دلیل بنیادین 40
2-6-2)منابع بالقوهی تفاوت ها 43
2-6-2-1) مدیریت سود 43
2-6-2-1-1) تعریف 43
2-6-2-1-2) محمل های مدیریت سود 46
2-6-2-1-3)عوامل زیر بنایی 48
2-6-2-1-4)انگیزه ها 52
2-6-2-2)مدیریت مالیات 60
2-6-2-2-1) تعریف 60
2-6-2-2-2) اصول عمومی مالیات پرهیزی 62
2-6-2-2-3)چارچوب مالیات پرهیزی شرکت سهامی عام 63
2-6-2-2-4)پیامدهای مالیات پرهیزی 68
2-6-2-3) تاثیر متقابل مدیریت مالیات و مدیریت سود 69
2-7) تصریح تفاوت ها 70
2-8)محتوای اطلاعاتی سود 73
2-8-1)جایگاه سود در تئوری حسابداری 73
2-8-2)شرحی از سود حسابداری 74
2-8-3) اهداف گزارشگری سود 76
2-8-4)نارسایی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری 79
2-8-4-1)نقاط قوت سود حسابداری 79
2-8-4-2)نقاط ضعف سود حسابداری 80
2-8-5)سود مندی در تصمیم 81
2-8-6)سود مندی سود برای سرمایه گذاران 82
2-8-7) تعریف و ارزیابی سودمندی سود 84
2-8-8)مدلهای نظری ارزشیابی شرکت و ارتباط آن با ارقام حسابداری 86
2-9)پایداری سود 88
2-10) تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی و پایداری سود و ارزش شرکت 95
2-11)پیشینه تحقیق 105

فصل سوم: روش تحقیق 120
3-1 )مقدمه 121
3-2)روش تحقيق 122
3-2-1) قلمرو تحقيق 123
3-2-2)جامعه و نمونه آماري تحقيق 123
3-2-3 ) ابزار جمع آوري داده هاي تحقيق 125
3-3 )فرضيات تحقيق 126
3-4 ) مدل و الگوهای تحقیق 127
3-5 )متغيرهاي تحقيق 129
3-5-1 )سود هر سهم (): 131
3-5-2 ) بازده غیرعادی انباشته (): 131
3-5-3 ) تفاوت سود حسابداری و مالیاتی (): 133
3-5-4 ) سود شرکت (): 134
3-5-5 ) اندازه شرکت (): 135
3-5-6 ) ارزش دفتری هر سهم (): 136
3-5-7 ) اهرم مالی (): 137
3-6)روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات 138
3-6-1 )روش داده های پانل 138
3-6-1-1) روش اثراث ثابت: 139
3-6-1-2 ) روش اثرات تصادفی: 140
3-6-1-3 )آزمون چاو یا F لیمر: 141
3-6-1-4 ) آزمون هاسمن: 142
3-6-2 )آزمون معنی دار بودن مدل 143
3-6-3 ) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق 143
3-6-4 ) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی 144
3-6-4-1 )فرض نرمال بودن توزیع متغیر ها و باقیمانده ها: 144
3-6-4-2) فرض عدم وجود همخطي بين متغيرهاي توضیحی: 145
3-6-4-3 ) فرض مستقل بودن باقیمانده ها: 145
3-6-4-4. )فرض همسانی واریانس باقیمانده ها: 146
3-6-5) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 147
3-7 )خلاصه فصل 148

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها 149
4-1 ) مقدمه 150
4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 150
4-3 ) آزمون نرمال بودن توزيع متغيرهای وابسته تحقیق 154
4-4 ) بررسي همبستگي ميان متغيرهاي تحقيق 155
4-5 ) بررسی همخطی بین متغیرهای توضیحی تحقیق 157
4-6 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق 158
4-6-1 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق 158
4-6-2 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق 161
4-7 ) خلاصه فصل 164

فصل پنجم: نتیجه گیری 165
5-1 )مقدمه 166
5-2) خلاصه و نتیجه گیری 166
5-2-1 )نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 168
5-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق 168
5-3 )پیشنهاد های تحقیق 172
منابع و ماخذ 173
پیوستها 178

فهرست نگاره ها
نگاره 3-1) روند انتخاب نمونه آماری پژوهش 124
نگاره 3-2) توزيع فراواني شركت هاي نمونه بر حسب صنعت 126
نگاره 3-3) مدل مفهومی پژوهش 128
نگاره 4-1) آمار توصيفي متغیرهای تحقیق 151
نگاره 4-2) نتايج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق 154
نگاره 4-3) نتايج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی 155
نگاره 4-4) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقيق 156
نگاره 4-5) نتایج آماره VIF برای هر یک از متغیرهای تحقیق 158
نگاره 4-6 نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (1) تحقیق 159
نگاره 4-7 نتایج برآورد مدل (1) تحقیق 160
نگاره 4-8 نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (2) تحقیق 161
نگاره 4-9 نتایج برآورد مدل (2) تحقیق 162

فهرست نمودارها
نمودار 4-1) روند سالانه متوسط سود هر سهم شرکت های نمونه 152
نمودار 4-2) روند متوسط بازده غیرعادی انباشته شرکت های نمونه 153
نمودار 4-3) روند متوسط تفاوت سود حسابداری و مالیاتی شرکت های نمونه 153

فصل اول:
کلیات طرح

1-1).مقدمه
مدیریت شرکت هرساله سود واحد تحت کنترل خویش را به دو منظور محاسبه و گزارش میکند. اولی، برای تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و گزارش آن به استفاده کنندگان صورتهای مالی، و دومی، برای تهیه اظهارنامه مالیاتی بر مبنای قانون مالیاتها جهت تشخیص بدهی مالیاتی شرکت (هانلون و شولین، 2005) یا همان سهم دولت از سود واحد تجاری . طبق استاندارد های حسابداری، مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است. مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارائه صورت های مالی سالانه به گونه ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ارئه کند. هرگاه صورت های مالی جهت ارائه به سهامداران، بستانکاران و دولت و سایر کاربران برون سازمانی تهیه شود رعایت استاندارد های حسابداری در تهیه و ارئه آن ضروری است (هیئت تدوین استاندارد های حسابداری ،1385،6). طبق ماده 110 قانون مالیات های مستقیم نیز اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه، و ترازنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی است تسلیم نمایند و مالیات متعلقه را بپردازند (دوانی،1391، 65). با وجود اینکه هر دو معیار سود بر مبنای تعهدی محاسبه میشود با این حال تفاوت ها عمده ای بین سود حسابداری و سود مالیاتی
میتواند وجود داشته باشد (هانلون و شولین،2005). بطور کل دو منبع برای تفاوت های بین سود حسابداری و سود مالیاتی میتوان متصور بود. اولی ، تفاوت های ناشی از مقررات متفاوت برای محاسبه سود و دومی، تفاوت های ناشی از اعمال نظر مدیر در فرایند محاسبه سود. بنابراین، تفاوت ها بطور بالقوه میتوانند حاوی اطلاعاتی دربارهی فعالیتهای مدیریت سود و مالیات باشند و در کل، حاوی اطلاعاتی راجع به کیفیت سود های گزارش شده برای سرمایه گذاران باشند.
1-2) بیان مساله
تحت مدل بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده که با توجه به خصوصیت قابلیت اتکا و محدودیت های هزینه-فایده از ارزش های جاری نیز استفاده میشود، هنوز هم سود حسابداری اساسی ترین دادهی صورت های مالی است. با این حال، محاسبه سود حسابداری متاثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود حسابداری ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره از محدودیتهای ذاتی حسابداری از جمله (1) نارسایی های موجود در فرایند برآوردها و پیش بینی رویداد های مالی آتی و (2) امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط بنگاه ها موجب میشود که سود حسابداری بنگاه از سود اقتصادی متفاوت باشد و از آنجایی که سود حسابداری از مهم ترین معیار های ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه های اقتصادی تلقی میگردد موضوع کیفیت سود مطرح میشود. یکی از نظریات مطرح در این حوزه استفاده از سایر اجزای صورت های مالی برای اندازه گیری کیفیت است که کمتر در معرض دستکاری مدیریتی قرار دارند.تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی (از این پس تفاوت ها) یکی از معیارهای مطرح در این حوزه می باشد. تفاوت ها معمولاً اقلام تعهدی اختیاری را مستثنی کرده و بر عکس جریان های نقدی، همهی اقلام تعهدی را حذف نمیکنند و همچنین به خاطر عامل محدود کننده مالیات در تصمیمات مدیریت سود و عدم انعطاف پذیری نسبتاً بالاتر در محاسبه سود مالیاتی، انتظار میرود حاوی اطلاعات معتبری دربارهی کیفیت سود گزارش شدهی بنگاههای اقتصادی باشد. از سوی دیگر، تفاوت ها معمولاً در برگیرنده اقلامی هستند که بیشتر منعکس کننده اهداف درآمدی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دولت
میباشند. همچنین چنانچه سود مالیاتی توسط مدیریت بطور موفقیت آمیزی تحریف شود رابطه معنادار خود با پیش بینی سوددهی آتی را از دست میدهد لذا به هر میزان که تفاوت ها بیشتر حاوی اینگونه موارد باشند احتملاً از روایی آنها در انعکاس کیفیت سود کاسته میشود. بنابراین میزانی که تفاوتها بتوانند با رشد آتی سود رابطه داشته باشند و سرمایه گذاران را در ارزیابی کیفیت سود یاری کنند یک مسئله آزمون پذیر است که این تحقیق قصد بررسی آنرا دارد. لذا مسئله اصلی این پژوهش به صورت ذیل عنوان میشود:
آیا رابطه معناداری بین تفاوت های شرکت های پذیرفته شده در بورس و معیار های کیفیت سود ارائه شده در این تحقیق وجود دارد؟
این تحقیق برای ارزیابی سودمند بودن تفاوت ها به عنوان یک ابزار برای محک زنی سود های گزارش شده شرکتها، از مفهوم پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود استفاده میکند. لذا دو پرسش اصلی این تحقیق که مبنای فرضیه های تحقیق را شکل میدهند به صورت ذیل میباشد:
(1) آیا رابطه معناداری بین تفاوت ها و پایداری سود های حسابداری وجود دارد؟
(2) آیا رابطه معناداری بین تفاوت ها و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری وجود میشود؟
1-3) اهداف تحقیق
اهداف تحقیق را میتوان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان کرد. عمده ترین هدف این تحقیق یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود است و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. از دیگر اهداف این تحقیق یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود است. همانگونه که در بخش بعدی توضیح داده میشود، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها میتواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در دلایل توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این تحقیق میتواند ارائه یک معیار برای محک زدن میزان واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم استفاده شده است. یافتن شواهدی دال بر رابطه داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها میتواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.
1-4) اهمیّت موضوع و انگیزهی انتخاب
حسابداری مالیات سود در حرفه حسابداری موضوعی به نسبت پیچیده و بحث بر انگیز است. هندریکسن در فصل20 کتاب خویش به شرکت هایی اشاره میکند که در حین سودآوری، مالیاتی به دولت ها پرداخت نمیکردند. آیا ممکن است سود و هزینه مالیات گزارش کرد اما مالیات پرداخت نکرد. پاسخ ساده ای به این سوال میتوان داد، یعنی میتوان گفت شرکتهای سودآور طبق قانون
میتوانند از پرداخت مالیات معاف باشند. اما پاسخ مورد نظر این نیست. پاسخ این است که شرکتهای غیر معاف هم ممکن است سود گزارش کنند اما مالیات پرداخت نکنند یا حداقل مالیات اندکی به نسبت سود های گزارش شده بپردازند. زیرا بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات تفاوت وجود دارد. این

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله مقدار خطا، بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، شرکت های پذیرفته شده Next Entries پایان نامه رایگان درمورد سود حسابداری، حسابداری مالی، کیفیت سود، محتوای اطلاعاتی