منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، مقایسات زوجی، ارزیابی کیفی، زنجیره تامین

دانلود پایان نامه ارشد

بودن نمونه ها – توزیع پاسخ دهندگان پرسشنامه
178
جدول4 – 22
آزمون تصادفی بودن نمونه ها – توزیع معیارهای اصلی ارزیابی کیفی تامین کنندگان
178
جدول4 – 23
همبستگی بین عامل ها
180
جدول4 – 24
بررسی یکسان بودن اهمیت عامل ها
181
جدول4 – 25
بررسی رابطه همبستگی متغیرهای فرضیه اول
184
جدول4 – 26
بررسی رابطه همبستگی متغیرهای فرضیه دوم
185
جدول4 – 27
بررسی رابطه همبستگی متغیرهای فرضیه سوم
186
جدول4 – 28
بررسی رابطه همبستگی متغیرهای فرضیه چهارم
187
جدول4 – 29
بررسی رابطه همبستگی متغیرهای فرضیه پنجم
188
جدول4 – 30
بررسی رابطه همبستگی متغیرهای فرضیه ششم
189
جدول4 – 31
ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و ارتباط بین معیارها ی ارزیابی کیفی
190
جدول4 – 32
تعیین روابط فی مابین متغیرهای ارزیابی سطح کیفی
191
جدول4 – 33
جدول روابط فی مابین معیارهای ارزیابی کیفی و درجه اهمیت آنها
199
جدول4 – 34
جدول رتبه بندی معیارهای ارزیابی کیفی
200
جدول4 – 35
انتخاب و اولویت بندی تامین کنندگان دستگاه میکانیکال سیل
202
جدول4 – 36
جدول روابط فی مابین معیارهای ارزیابی کیفی و درجه اهمیت آنها
206
جدول4 – 37
جدول رتبه بندی تامین کنندگان ماشین آلات و تجهیزات ابزار دقیق
207
جدول5-1
رتبه بندی زیر معیارهای ارزیابی کیفی و درجه اهمیت آنها
212
جدول5-2
جدول زیر معیارها و زیر معیارهای بازنگری شده
216

« فهرست جدول ها »
موضوع
صفحه
جدول الف –1
فرم پرسشنامه تحقیق پژوهش
227
جدول الف –2
تعیین اهمیت معیارها و زیرمعیارها نسبت به همدیگر
229
جدول الف –3
مقایسات زوجی معیارهای ارزیابی کیفی
229
جدول الف –4
مقایسات زوجی زیر معیار قیمت و هزینه ( معیار اقتصادی )
230
جدول الف –5
مقایسات زوجی زیر معیار کیفیت و تکنولوژی
230
جدول الف –6
مقایسات زوجی زیر معیار ویژگی و ظرفیت تامین کننده
231
جدول الف –7
مقایسات زوجی زیر معیار خدمات تامین کننده
231
جدول الف –8
شرح معیارها و زیر معیارهای ارزیابی کیفی
232
جدول الف –9
مقایسات زوجی هر تامین کننده با معیارها و زیر معیارهای ارزیابی کیفی
233
جدول الف–10
مقایسات زوجی تامین کنندگان نسبت به هر یک از زیر معیار های 22 گانه تعیین شده
234
جدول ب –1
جدول سوپر ماتریس ناموزن انتخاب تامین کننده میکانیکال سیل
236-235
جدول ب –2
جدول سوپر ماتریس موزن انتخاب تامین کننده میکانیکال سیل
238-237
جدول ب –3
جدول سوپر ماتریس محدود انتخاب تامین کننده میکانیکال سیل
240-239
جدول ج– 1
جدول سوپر ماتریس ناموزن انتخاب تامین کننده تجهیزات و ماشین آلات ابزار دقیق
242-241
جدول ج– 2
جدول سوپر ماتریس موزن انتخاب تامین کننده تجهیزات و ماشین آلات ابزار دقیق
244-243
جدول ج– 3
جدول سوپر ماتریس محدود انتخاب تامین کننده تجهیزات و ماشین آلات ابزار دقیق
246-245
جدول د– 1
جدول میزان نرخ ناسازگاری بدست آمده از جداول مقایسات زوجی
247
جدول د– 2
جدول میزان نرخ ناسازگاری بدست آمده از جداول مقایسات زوجی
248

«فهرست نمودارها »
عنوان
صفحه
نمودار2 – 1
مقدار اقتصادی سفارش
107
نمودار3 – 1
نمایی شماتیک از مراحل انجام پژوهش با استفاده از روش تحلیل شبکه
144
نمودار4 – 1
نمودار فراوانی توزیع مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان به پرسشنامه
157
نمودار4 – 2
نمودار فراوانی توزیع سابقه کاری پاسخ دهندگان به پرسشنامه
158
نمودار4 – 3
نمودار فراوانی توزیع نوع مسئولیت کاری پاسخ دهندگان به پرسشنامه
159
نمودار4 – 4
نمودار دسته بندی شرکت های تامین کننده میکانیکال سیل در سطح تامین کنندگان تدبیری
203

« فهرست اشکال »
عنوان
صفحه
شکل1 – 1
طبقه بندی معیارها و زیر معیارهای شناسایی شده جهت ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان
14
شکل1 – 2
مدل مفهومی ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان
16
شکل1 – 3
مدل فرایندی ازریابی کیفی و انتخاب تأمین کنندگان
17
شکل1 – 4
روش های گردآوری اطلاعات تحقیق
20
شکل1 – 5
متغیرهای تحقیق
22
شکل 2- 1
زنجیره ارزش از دیدگاه مایکل پورتر
27
شکل 2- 2
زنجیره ارزش
29
شکل 2- 3
سیستم ارزش بر طبق نظر مایکل پورتر
30
شکل 2- 4
زنجیره ارزش در صنعت نفت
31
شکل 2- 5
زنجیره ارزش در شرکتهای پالایش نفت
32
شکل 2- 6
الگوی رقابتی مبتنی بر پنج نیروی پورتر
32
شکل 2- 7
نقش استراتژی در تولید رقابتی
35
شکل 2- 8
ماتریس تامین استراتژیک
36
شکل 2- 9
همراستا کردن زنجیره تامین با استراتژی سازمان
38
شکل 2- 10
نقشه استراتژی انتخاب تامین کنندگان برتر و استراتژیک
41
شکل 2- 11
مفهومی از زنجیره تامین یکبارجه و اجزا تشکیل دهنده آن
48
شکل 2- 12
زنجیره تامین رده های اول ، دوم و سوم
49
شکل 2- 13
زنجیره تامین ساده و توسعه یافته
51
شکل 2- 14
زنجیره تامین شرکتهای پالایش نفت
54
شکل 2- 15
محرکهای زنجیره تامین – پاسخ دهی در مقابل کارایی
55
شکل 2- 16
پنج وظیفه برای مدیریت زنجیره تامین
60
شکل 2- 17
حرکت های ابتکاری در قالب پنج وظیفه در زنجیره تامین
63
شکل 2- 18
مدل مفهومی خرید
77
شکل 2- 19
انواع تامین کنندگان باتوجه به ارتباط باشرکت
89
شکل 2- 20
عوامل موثر درتصميم‌گيري جهت برونسپاری
90
شکل 2- 21
انتخاب تامین کنندگان
93
شکل 2- 22
رابطه بين تأمين کنندگان و نياز ذينفعان
96

« فهرست شکلها »

عنوان
صفحه
شکل 2- 23
روش علمی تصمیم گیری
120
شکل 2- 24
نمونه ای از شبکه غیر خطی و یک فرایند سلسله مراتبی
124
شکل 2- 25
نمایی از شرکت پالایش نفت لاوان
131
شکل 2- 26
نمایی از شرکت پالایش نفت لاوان در سال های مختلف
132
شکل3 – 1
روش های گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق
139
شکل3 – 2
تجزیه و تحلیل ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان
140
شکل3 – 3
روابط علت و معلولی تامین ماشین آلات و قطعات یدکی با کیفیت نامطلوب
141
شکل3 – 4
متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق
148
شکل4 –1
معیارها و زیر معیارهای شناسایی شده جهت ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان
193
شکل4 –2
مدل مفهومی ارزیابی تامین کنندگان
194
شکل4 –3
شناسایی دستگاه میکانکال سیل
196
شکل4 –4
مدلسازی انتخاب تامین کننده دستگاه میکانیکال سیل
198
شکل4 –5
نحوه ورود اطلاعات پرسشنامه مقایسات زوجی
198
شکل4 –6
نمودار اولویت بندی تامین کنندگان دستگاه میکانیکال سیل
203
شکل4 –7
نمونه ای از تجهیزات ابزار دقیق
204
شکل4 –8
نمودار اولویت بندی تامین کنندگان تجهیزات و ماشین آلات ابزار دقیق
207
شکل5-1
معیارها و زیر معیارهای شناسایی شده در ارزیابی کیفی تامین کنندگان شرکت های پالایش نفت
211
شکل5-2
مدل پیشنهادی جهت ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان در شرکتهای پالایش نفت
217

« فهرست نقشه ها »
عنوان
صفحه
نقشه 2-1
نقشه استراتژی شرکت پالایش نفت لاوان
133
نقشه 2-2
نقشه استراتژي واحد مدیریت کالا
136

« فهرست رابطه ها »
عنوان
صفحه
رابطه 2-1
مقدر اقتصادی سفارش
106
رابطه 2-2
مولفه های سوپر ماتریس
126
رابطه 2-3
سوپر ماتریس وابستگی داخلی
127
رابطه 2-4
فرمول محاسبه سوپر ماتریس محدود
127
رابطه 4-1
ضریب همبستگی پیرسون
182
رابطه 4-2
ضریب همبستگی اسپیرمن
183

فصل اول :
کلیات طرح تحقیق

1-1- بیان مساله تحقیق :
در دهه اخیر، نحوه تأمین مواد اولیه و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین، چالشی برای بیشتر سازمان ها بوده است. از آنجا که عملکرد تأمین کنندگان، اثر اساسی بر موفقیت یا شکست زنجیرة تأمین دارد، انتخاب تأمین کننده، یک وظیفه راهبردی شناخته می شود . از طرفی امروزه شناسایی نیاز مشتریان و تلاش در جهت رفع نیازها از اولویتهای شرکتها جهت بقاء در محیط های رقابتی محسوب می گردد. بطوریکه شرکتهای موفق و پیشرو این نیازها رادر حد برنامه های استراتژیک خود تدوین و با اجرای آن، تمامی منابع و نیروهای خود را در جهت تامین آن سوق
می دهند.
یکی از عواملی مهم تامین نیاز و رضایت مشتریان کیفیت مواد ، قطعات و خدماتی است که توسط یک شرکت یا سازمان خریداری شده و از آنها در محصولات تولیدی / خدماتی یک شرکت استفاده می نمایند. لذا علاوه بر هزینه های تامین مواد اولیه ، سطح کیفیت مواد و قطعات خریداری شده نیز یکی از عوامل موثر و با اهمیت به شمار می رود .
تعیین سطح کیفیت تامین کنندگان و ارزیابی آنان برای همه شرکتهایی که خواستاررقابت در سطح جهانی هستند یک ضرورت می باشد و در این راستا ایجاد تعهد و ارتباط موثر و مداوم تامین کننده با خریدار یک اصل در جهت ایجاد و حفظ سطح کیفیت قابل قبول است . زیرا در هر حال در عرصه تولید محصولات ، کیفیت از همان مراحل ابتدایی تامین کالا و خدمات شروع و با تولید مناسب ، بوسیله فن آوریهای مناسب و سپس عرضه در زمان و مکان مناسب رمز بقاء شرکتهای موفق می باشد. امروزه، همزمان با افزايش روشهاي مختلف خريد، تصميم گيري و انتخاب تأمين كنند گان مناسب براي خريد نيز مهمتر و در نتيجه مشكل تر شده است . هر چه وابستگي سازمانها به تأمين كنندگان بيشتر شود، نتايج مستقيم و غيرمستقيم تصميم گيري نادرست و غلط نيز زيانبارتر مي شود . از سوی دیگر، جهاني شدن تجارت و گسترش روز افزون اينترنت روشها و حالتهاي مختلف انتخاب يك تأمين كننده را بيشتر كرده است . كسب رضايت مشتري، تأمين نيازها و اولويتهاي مشتري مستلزم انتخاب سريع و مناسب تأمين كنندگان است . ساختارهاي جديد سازماني موجب شده است كه براي انتخاب تأمين كنندگان، افراد بيشتري در تصميم گيري دخيل باشند و لذا اهميت و جايگاه تصميم گيري افزايش يافته است .
لذا همانگونه که می دانیم شرط ارائه محصولات با کیفیت و تولید مطمئن، خرید و تهیه مواد و قطعات یدکی با کیفیت مناسب و مورد نظر می باشد ؛ بطوریکه تامین مواد یا قطعات نامناسب موجب تولید محصولات نامرغوب خواهد بود و هزینه های ناشی از تامین کالای نامناسب بسیار بیشتر و حتی در مواردی باعث از دست دادن بازارها و مشتریان وفادار خواهد بود .
لذا همانگونه که می دانیم مساله تولید سوخت و توزیع پایدار آن از جمله مسائل مهم و رهبرادی هر کشوری محسوب می گردد و کشور ما با داشتن منابع متعدد و عظیم هیدروکربنی و فسیلی جزء کشورهای غنی در این زمینه به شمار می رود ؛ به طوریکه چهارمین کشور دارنده منابع نفت خام و دومین کشور دارنده گاز طبیعی و به طورکلی اولین دارنده منابع هیروکربنی و فسیلی در جهان است . در این راستا تامین سوخت پایدار کشور نیز از جمله وظایف بسیار مهم شرکتهای فرعی شرکت ملی پالایش و پخش است .
شرکت پالایش نفت لاوان به عنوان یکی از شرکتهای پالایشی در راستای انجام این وظیفه خطیر با پالایش 000ر60 بشکه نفت خام جایگاه مهمی در تولید فرآورده های نفتی و تامین سوخت کشور ایفاد می نماید .
در این بین واحد مدیریت کالا در بین شرکتهای پالایشی وطیفه مهم شناسایی ، تهیه و تدارک ، تامین و لجستیک ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت تولید فراورده را برعهده دارد . از مشکلات و مسائل مطرح موجود در اداره مربوطه می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
عدم وجود رویه و دستورالعمل مناسب در جهت شناسایی و انتخاب تامین کنندگان مناسب
تحریم کشورهای صاحب تکنولوژی و عدم ارائه تکنولوژی های برتر
عدم وجود ثبات ارز در کشور تغییرات مربوط به آن
عدم تعامل با صنایع نفت وگاز دیگر کشورها
عدم تعامل مناسب با شرکتهای تامین کننده
دوری از مرکز و واقع شدن در آبهای خلیج فارس
مشکلات مربوط به تامین منابع مالی و سرمایه بر بودن قطعات پالایشگاهی
طولانی بودن فرایند خرید و تدارک کالای موردنیاز شرکت
عدم استفاده از روشهای علمی در ارزیابی و انتخاب تامین

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه داستان کوتاه، احساس درد Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره تامین کننده، زنجیره تامین، ارزیابی کیفی، مدیریت زنجیره تامین