پایان نامه با واژه های کلیدی صورتهای مالی، رگرسیون، اطلاعات مالی، گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………….. 154
4.4 خلاصه و جمعبندي ……………………………………………………………………………………………………………………… 157
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………. 158
5.1 مرور و جمعبندي ………………………………………………………………………………………………………………………….. 159
5.2 نتايج آزمون فرضيههاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………… 161
5.2.1 نتايج آزمون فرضيه اول………………………………………………………………………………………………………… 161
5.2.2 نتايج آزمون فرضيه دوم……………………………………………………………………………………………………….. 162
5.2.3 نتايج آزمون فرضيه سوم……………………………………………………………………………………………………….. 162
5.2.4 نتايج آزمون فرضيه چهارم……………………………………………………………………………………………………. 163
5.2.5 نتايج آزمون فرضيه پنجم……………………………………………………………………………………………………… 164
5.3 محدوديتهاي تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 164
5.4 پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 165
5.4.1 پیشنهادت کاربردی……………………………………………………………………………………………………………….. 165
5.4.2 پیشنهادات برای تحقیقهای آتی………………………………………………………………………………………….. 166
5.5 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………. 167
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………. I

فهرست شکلها

شکل 2.1 خصوصیات کیفی اطلاعات مالی بر اساس SFAC8 …………………………………………………………….. 69
شکل 2.2 اصول اساسی ارائه صورتهای مالی ………………………………………………………………………………………… 73
شکل 2.3 مبانی تفکیک منابع ………………………………………………………………………………………………………………… 75
شکل 2.4 مجموعه صورتهای مالی ………………………………………………………………………………………………………… 76
شکل 2.5 روش مستقیم تهیه صورت جریان وجه نقد……………………………………………………………………………. 84
شکل 3.1 مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 117
شکل 3.2 انواع الگوهای برآورد و آزمونهای انتخاب الگو ……………………………………………………………………… 134
شکل 4.1 مقایسه معیارهای نوسانات سود در سالهای مختلف …………………………………………………………. 138

فهرست جدولها

جدول 2.1 سیر تطور IAS1 …. ……………………………………………………………………………………………………………….. 47
جدول 2.2 مقایسه سایر اجزای سود جامع در دو استاندارد شماره 6 ایران با IAS1……………………………. 52
جدول 2.3 اجزای مخارج طرحهای معین در IAS19 ………………………………………………………………………….. 56
جدول 2.4 نحوه اندازهگیری و شناسایی داراییهای مالی در ایران ………………………………………………………… 60
جدول 2.5 بخشها و گروههای مختلف صورتهای مالی مطابق با IAS1 …………………………………………… 77
جدول 2.6 خلاصه تحقیقات خارجی در مورد سود جامع ……………………………………………………………………. 104
جدول 2.7 خلاصه تحقیقات داخلی در مورد سود جامع ……………………………………………………………………… 108
جدول 4.1 آمارهای توصیفی معیارهای نوسانات سود ………………………………………………………………………… 138
جدول 4.2 آمارهای توصیفی نوسانات نسبی سود…………………………………………………………………………………. 139
جدول 4.3 آزمون رتبهبندی ویلکاکسون ………………………………………………………………………………………………. 139
جدول 4.4 آمارهای توصیفی فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………… 140
جدول 4.5 نتایج آزمون آماری جارک- برا برای متغیرهای فرضیه دوم ……………………………………………… 141
جدول 4.6 نتایج آزمون لیمر برای مدلهای فرضیه دوم ……………………………………………………………………… 141
جدول 4.7 نتایج آزمون هاسمن برای مدلهای فرضیه دوم ………………………………………………………………… 142
جدول 4.8 نتایج حاصل از برازش مدلهای رگرسیونی فرضیه دوم ……………………………………………………. 143
جدول 4.9 آمارهای توصیفی فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………. 145
جدول 4.10 نتایج آزمون آماری جارک- برا برای متغیرهای فرضیه سوم ………………………………………….. 146
جدول 4.11 نتایج آزمون لیمر برای مدلهای فرضیه سوم ………………………………………………………………….. 146
جدول 4.12 نتایج آزمون هاسمن برای مدلهای فرضیه سوم ……………………………………………………………. 147
جدول 4.13 نتایج حاصل از برازش مدلهای رگرسیونی فرضیه سوم ………………………………………………… 149
جدول 4.14 آمارهای توصیفی فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………. 150
جدول 4.15 نتایج آزمون آماری جارک- برا برای متغیرهای فرضیه چهارم ……………………………………….. 151
جدول 4.16 نتایج آزمون لیمر برای مدلهای فرضیه چهارم ……………………………………………………………… 151
جدول 4.17 نتایج آزمون هاسمن برای مدلهای فرضیه چهارم …………………………………………………………. 152
جدول 4.18 نتایج حاصل از برازش مدلهای رگرسیونی فرضیه چهارم ……………………………………………… 153
جدول 4.19 آمارهای توصیفی فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………… 154
جدول 4.20 نتایج آزمون آماری جارک- برا برای متغیرهای فرضیه پنجم ………………………………………… 155
جدول 4.21 نتایج آزمون لیمر برای مدلهای فرضیه پنجم ……………………………………………………………….. 155
جدول 4.22 نتایج آزمون هاسمن برای مدلهای فرضیه پنجم …………………………………………………………… 156
جدول 4.23 نتایج حاصل از برازش مدلهای رگرسیونی فرضیه پنجم ……………………………………………….. 157

فصل اول
کلیات تحقیق

1.1 مقدمه
تصمیمگیری از جمله مسائلی است که انسان همواره با آن روبرو بوده است. تصمیمگیری نیازمند اطلاعات است. مدیران و سرمایهگذاران از جمله افرادی هستند که همواره با این مسأله روبهرو میشوند. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران و تصمیمگیرندگان برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی و حسابداری جایگاه ویژهای دارد. حسابداری یکی از فعالیتهای خدماتی است که نقش آن ارائه اطلاعات کمی باکیفیت و ماهیت مالی درباره مؤسسات، به منظور استفاده از آن اطلاعات در تصمیمگیریهای اقتصادی است. صورتهای مالی وسیلهای است که با آن اطلاعات مالی در شبکههای حسابداری دستهبندی و انباشته شده، در زمانهای معین طی گزارشات مالی در اختیار استفادهکنندگان بالفعل (عمدتاً صاحبان مؤسسات و بستانکاران) قـرار داده میشـود. نتایج فعالیتهای اقتصادی مؤسسـات از مجـرای روشهای حسابـداری، جمعآوری، تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقهبنـدی، تلخیص و سپس در صورتهای مالـی گـزارش میشود.
هدف اصلی گزارشگری مالی بیان وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص بیرون از سازمان جهت کمک به آنها در اتخاذ تصمیمات مالی است. ابزار اصلی برای انتقال اطلاعات به اشخاص مـزبور، صـورتهای مالی اساسی، یادداشتهای همراه و گزارشهای مکمل است که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب میشوند. از آنجا که استفادهکنندگان از این گـزارشها، در تهیـه آنها نقش نداشتهاند، مجامع دولتی و مؤسسات علمی و حرفهای حسابداری در هر کشور، واحدهای گزارشگر را به رعایت اصول و استانداردها موظف میکنند تا استفادهکنندگان با اعتماد کامل، این نوع اطلاعات و گزارشها را برای تصمیمگیری مورد استفاده قرار دهند. از این رو، استانداردهای حسابداری در هر کشور در پاسخ به این نیاز، از سوی مراجع استانداردگذار تدوین شد.
اما امروزه، توسعه حمل و نقل و ارتباطات، موجب نزدیکی نقاط مختلف جهان به نحوی شده است که اصطلاح “دهکدهی جهانی1″، به آن اطلاق میگردد. از انتهای جنگ جهانی دوم تاکنون، در تجارت بینالملل و سایر اشکال اتکای متقابل بین کشورها چنان رشدی پیدا شده که بر جوانب مختلف زندگی بشر تأثیر با اهمیتی گذاشته است. در تجارت نیز وضعیتهای خاصی پدیدار شده که یکنواختی استانداردهای حسابداری را در کشورهای مختلف، به ذهن متبادر کرده است.
یکنواختی، به میزان هماهنگی یا شباهت میان مجموعههای مختلف استانداردهای ملی حسابداری و روشها و شکل گزارشگری مالی اشاره دارد (شباهنگ، 1381). بهطورکلی، وجود روشهای حسابداری متفاوت برای یک نوع معاملات و رویدادها، تجزیه و تحلیل و مقایسهی صورتهای مالی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. بنابراین، یک دلیل و منطق عمده برای هماهنگسازی این است که قابلیت مقایسهی صورتهای مالی شرکتها را افزایش میدهد و استفاده از آن را در سراسر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع ، برند.، کودکان،، Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی صورتهای مالی، استانداردهای حسابداری، عملکرد مالی، حسابداری مالی