پایان نامه ارشد با موضوع محتوای آموزشی، برنامه های تلویزیون، متغیر مستقل، دوران کودکی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………..52
4-3: کودکی دوم (کودکی میانه) ………………………………………………………………………………………………………52
4-3-1: نموّ بدنی ………………………………………………………………………………………………………………………………..53
4-3-2: تحول شناختی………………………………………………………………………………………………………………………..53
4-3-3: تحول عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………..56
4-3-4: تحول اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………………………57
4-3-5: اجتماعی شدن ……………………………………………………………………………………………………………………….58
4-3-6: تحول اجتماعی در ارتباط با همسالان …………………………………………………………………………………..59
4-3-7: تحول زبانی …………………………………………………………………………………………………………………………….61
4-4: کودک سوم (کودک پایانی) ……………………………………………………………………………………………………….61

فصل پنجم: نقاشی کودکان
5-1: تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..64
5-2: اهمیت توجه به نقاشی کودکان …………………………………………………………………………………………………68
5-2-1: خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………………………….70
5-2-2: ارزش های بیانی نقاشی …………………………………………………………………………………………………………71
5-2-2-1: نیاز طبیعی در خدمت تکامل انسان ………………………………………………………………………………..71
5-2-2-2: ارزیابی رشد ذهنی کودک و آزمون هوش ………………………………………………………………………..71
5-2-2-3: شناخت و تحلیل مسائل عاطفی و روانی ………………………………………………………………………….72
5-2-2-4: برون ریزی هیجانات …………………………………………………………………………………………………………72
5-2-3: هنر درمانی …………………………………………………………………………………………………………………………….73
5-3: مراحل تکامل …………………………………………………………………………………………………………………………….78
5-4: نقاشی از دیدگاه کودک ……………………………………………………………………………………………………………83
5-5: انگیزه کودک از کشیدن نقاشی ………………………………………………………………………………………………..86
5-6: تفاوت های فردی ……………………………………………………………………………………………………………………..90
5-7: نقاشی کودکان به مثابه هنر ………………………………………………………………………………………………………92
5-8: هنر کودکان در مقایسه با بزرگسالان ………………………………………………………………………………………97
5-9: تقویت درک هنری کودک ………………………………………………………………………………………………………100

فصل ششم: کودک، رسانه و انیمیشن
6-1: رسانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..105
6-2: انواع رسانه ………………………………………………………………………………………………………………………………..105
6-3: تلویزیون ……………………………………………………………………………………………………………………………………106
6-4: مخاطب کودک …………………………………………………………………………………………………………………………108
6-5: تأثیر تلویزیون بر کودکان ………………………………………………………………………………………………………..109
6-6: نحوه برقراری ارتباط کودک با تلویزیون ………………………………………………………………………………….113
6-7: علاقه کودکان به تماشای برنامه های تلویزیون ………………………………………………………………………116
6-8: چگونگی و میزان تماشای تلویزیون در دوران کودکی ……………………………………………………………120
6-9: تأثیرات انیمیشن بر کودکان ……………………………………………………………………………………………………124
6-10: کودک و انیمیشن ………………………………………………………………………………………………………………….126
6-11: تاریخچه انیمشن های آموزشی …………………………………………………………………………………………….127
6-11-1: روند تولیدات انیمیشن در سیما ……………………………………………………………………………………….130
6-11-2: روند تولید انیمیشن های آموزشی در صبا ……………………………………………………………………….131

فصل هفتم: انیمیشن و دنیای کودک
7-1: انیمیشن …………………………………………………………………………………………………………………………………..135
7-2: تاریخچه انیمیشن …………………………………………………………………………………………………………………….135
7-3: تکامل انیمیشن در جهت سرگرمی کودکان…………………………………………………………………………….136
7-4: جذابیت های انیمیشن برای کودکان……………………………………………………………………………………….138
7-4-1: تکنیک نقاشی متحرک………………………………………………………………………………………………………..138
7-4-2: تکنیک عروسکی…………………………………………………………………………………………………………………..139
7-4-3: تکنیک مقوای بریده ……………………………………………………………………………………………………………139
7-4-4: تکنیک خمیری…………………………………………………………………………………………………………………….139
7-4-5: تکنیک سه بعدی………………………………………………………………………………………………………………….139
7-5: ویژگی های مشترک انیمیشن با کودک…………………………………………………………………………………..140
7-6: فواید استفاده از انیمیشن آموزشی ………………………………………………………………………………………….143

فصل هشتم: نتایج یک آزمون
8-1: جامعه، نمونه، روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………….144
8-2: ابزار یا متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………145
8-3: متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………………………………….145
8-4: شاخص های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….146
8-4-1: موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………………146
8-4-2: رنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………147
8-4-2-1: نوع رنگ ………………………………………………………………………………………………………………………….147
8-4-2-2: اشباع ………………………………………………………………………………………………………………………………147
8-4-2-3: درخشندگی …………………………………………………………………………………………………………………….147
8-4-3: شکل ……………………………………………………………………………………………………………………………………148
8-4-4: محتوای آموزشی …………………………………………………………………………………………………………………149
8-4-5: تأکید ……………………………………………………………………………………………………………………………………149
8-4-6: کادر ……………………………………………………………………………………………………………………………………..150
8-5: روش اجرا …………………………………………………………………………………………………………………………………150
8-6: یافته ها

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ، زنتنر434، (2001)، هاست.435 Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع تربیت هنری، آموزش هنر، برنامه درسی، کودکان پیش دبستانی