دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………138
-4-3-1-1 -4-وضعیت ایستگاه های حمل و نقل عمومی به لحاظ وجود نیمکت و سقف ورواق….139
4-3-1-1-5-تعداد پارک های شهری وکیفیت تاسیسات و تجهیزات آن……………………………………139
4-3-1-2-کیفیت اجتماعی ………………………………………………………………………………………………139
4-3-1-2-1-وضعیت پارکها از لحاظ امکانات و تجهیزات مناسب برای معلولان و سالخوردگان…….139
4-3-1-2-2- جرم وبزهکاری اجتماعی………………………………………………………………………………..140
4-3-1-3-کیفیت حمل و نقل……………………………………………………………………………………………..140
-4-3-1-3-1-وضعیت پیاده رو های شهرجهت رفت و آمد افراد معلول و سالخورده ………………….140
4-3-1-3-2-وضعیت ترافیک در ساعات خاصی از روز ………………………………………………………..142
4-3-1-3 -3- دسترسی به پارکینگ ……………………………………………………………………………………142
4-3-1-3-4-دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی …………………………………………………………….143
4-3-1-4-کیفیت محیطی……………………………………………………………………………………………………143
4-3-1-4-1-آلودگی صوتی ……………………………………………………………………………………………..144
-4-3-1-4-2-کیفیت آب آشامیدنی ……………………………………………………………………………………..144
-4-3-1-4-3-وضعیت زیرساخت ها جهت هدایت ودفع آب های سطحی………………………………….145
-4-3-1-4-4-نحوه جمع آوری و دفع زباله در شهر مورد مطالعه………………………………………………..145
4-3-1- 5 -کیفیت اقتصادی……………………………………………………………………………………………….146
4-3-1-6-کیفیت نگرش…………………………………………………………………………………………………….146
4-3-1-6-1-آپارتمان و آپارتمان نشینی ……………………………………………………………………………..146
4-4نتایج آزمون توصیفی کیفیت زندگی شهر ساری براساس آزمون لیکرت……………………………………….147
4-5-نتایج آزمون توصیفی کیفیت زندگی براساس فرم کالبدی بااستفاده از طیف لیکرت……………………..150
4-5-1- بررسی مولفه های کیفیت زندگی شهری براساس فرم فشرده (Compact city)…………150
4-5-2- بررسی مولفه های کیفیت زندگی شهری براساس فرم پراکنده (Urban sprawl)…………154
4-6- بررسی مولفه های کیفیت زندگی به تفکیک محله……………………………………………………………………159
4-6-1- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله میرزمانی………………………………………………………..159
4-6-2- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله ی قلیچ…………………………………………………………..162
4-6-3- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله صاحب زمان……………………………………………………166
4-6-4- بررسی مولفه های کیفیت زندگی کوی برق…………………………………………………………….169
4-6-5- بررسی مولفه های کیفیت زندگی کوی ارم………………………………………………………………..173
4-6-6- بررسی مولفه های کیفیت زندگی کوی شهید قاسمی………………………………………………….176
خلاصه مباحث فصل چهارم……………………………………………………………………………………………….179
فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………181
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….182
5-1- بررسی آزمون فرضیات ونتایج به دست آمده از پژوهش ………………………………………………..182
5-2-بررسی تکمیلی پژوهش……………………………………………………………………………………………..200
5-2-1- بررسی تفاوت محله هادر بعد کالبدی کیفیت زندگی…………………………………………………..200
5-2-2- بررسی تفاوت محله هادر بعد حمل و نقل کیفیت زندگی……………………………………………..201
5-2-3- بررسی تفاوت بین محلات ازبعدکیفیت اجتماعی………………………………………………………..202
5-2-4- بررسی تفاوت بین محلهها در بعد محیطی کیفیت زندگی شهری……………………………………203
5-2-5- بررسی تفاوت بین محلهها در بعد نگرش به محل سکونت …………………………………………204
5-2-6- بررسی تفاوت بین محله ای در کیفیت زندگی شهری ………………………………………………….205
5-2-7- مقایسه استنباطی کیفیت زندگی شهری برحسب جنسیت……………………………………………….206
5-2-8- بررسی ثعداد خانوار در محلات نمونه مورد پژوهش…………………………………………………….207
5-2-9- بررسی تفاوت بین محلات براساس میزان تحصیلات…………………………………………………….207
5-2-10- بررسی تفاوت بین محله ها براساس درآمد خانوار………………………………………………………208
5-2-11- بررسی تفاوت بین محله ها براساس شغل سرپرست خانوار…………………………………………208
5-3- نتایج فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………..209
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..213
نمونه پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….224
فهرست نمودار
نمودار) 2-1) سنجش كيفيت زندگي……………………………………………………………………………………68
نمودار شماره(3-1): جایگاه شهر ساری در سلسله مراتب شهری استان مازندرا ن…………………………………..87
نمودار ( 3-2) حداکثر بارش وتعداد روزهای بارندگی شهرساری درسال1390………………………………………91
نمودار (3-3) رطوبت شهر ساری سال 1385……………………………………………………………………………………..92
نمودار شماره (3-4) : تغییرات جمعیت و تعداد خانوار شهر ساری طی سال های 1385- 1345…………….97
نمودار(3-5) تحولات شاخص نسبت جنسی جمعیت شهر ساری در دوره 85-1355…………………………….98
نمودار (3-6) ساختار سنی جمعیت شهر ساری در سال 1385……………………………………………………………99
نمودار (3-7) هرم سنی جمعیت شهر ساری در سال های 1385…………………………………………………………..99
نمودار(3-8)برآورد جمعیت 6ساله و بیشتر بر حسب سن و جنس و سطح سواد…………………………………..101
نمودار (3-9) : تعداد مهاجران وارد شده به استان طی سال های 1385 – 1375……………………………………105
نمودار شماره (3-10)روند افزایش مساحت شهر ساری طی سال های 1385- 1335……………………………..110
نمودار شماره (4-1) فراوانی جنسیت……………………………………………………………………………………………….123
نمودار شماره (4ـ2)فراوانی سن ………………………………………………………………………………………………………124
نمودارشماره (4-3) فراوانی خانوار…………………………………………………………………………………………………..125
نمودار شماره (4-4)ميزان تحصيلات نمونه آماري ……………………………………………………………………………126
نمودار شماره (4-5) سابقه سکونت………………………………………………………………………………………………….127
نمودار شماره (4-6)شغل سرپرست…………………………………………………………………………………………………128
نمودار شماره (4-7)عمر منزل مسکونی…………………………………………………………………………………………..129
نمودار شماره (4-8) نوع منزل مسکونی…………………………………………………………………………………………130
نمودار شماره (4-9)درآمد خانوار………………………………………………………………………………………………….130
نمودار شماره (4-10)تعداد اتومبیل………………………………………………………………………………………..131
نمودار شماره (4-11): مساحت منزل مسکونی………………………………………………………………………………..132
نمودار شماره (4-12): نوع تصرف ملک مسکونی……………………………………………………………………………133
نمودارشماره(4-13):فراوانی ساعات امنیت اجتماعی……………………………………………………………………….134
نمودار شماره (4-14): عامل انتخاب محل سکونت…………………………………………………………………………135
نمودار شماره (4-15): درخواست ساکنین محله……………………………………………………………………………..136
نمودار( 5-1) وسیله استفاده برای سرویس مدرسه براساس فرم شهر……………………………………………………187
نمودار( 5-2) مقایسه دلیل استفاده از وسیله شخصی براساس فرم شهر………………………………………………..188
نمودار (5-3) مقایسه مهمترین دلیل رفتن به مرکز شهر براساس فرم شهر…………………………………………….189
نمودار(5-4)مقایسه وسیله جهت رفتن به مرکز شهر براساس فرم شهر………………………………………………..189
نمودار(5-5) مقایسه بیشترین زمان استفاده از اتومبیل براساس فرم شهر……………………………………………..190
نمودار( 5-6) مقایسه عامل انتخاب برای تصمیم گیری در محل زندگی براساس فرم شهر……………………..194
نمودار (5-7) عامل انتخاب محل زندگی در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری، تحلیل واریانس