پایان نامه رایگان درباره شهرستان کاشمر، روش شناسی پژوهش، روش شناسی، شرکت مخابرات

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………….62
2-3-2-2-3 تعیین مناطق محروم………………………………………………………………………………………………………..63
2-3-2-2-4 تعیین مناطق خدمات رسانی…………………………………………………………………………………………….64
2-3-2-2-5 منطقه بندی طرح جامع کشت………………………………………………………………………………………….66 2-3-2-2-6 منطقه بندی طرح جامع تولید وتوزیع پروتئین…………………………………………………………………….67
2-3-2-2-7 منطقه بندی شرکت مخابرات……………………………………………………………………………………………68
2-3-2-2-8 منطقه بندی وزارت نیرو…………………………………………………………………………………………………..69
2-3-2-3 منطقه بندی به منظور تعیین مناطق برنامه ریزی…………………………………………………………………………….69
2-3-2-3-1منطقه بندی بتل……………………………………………………………………………………………………………….69
2-3-2-3-2منطقه بندی طرح کالبدی ملی………………………………………………………………………………………….70
2-3-2-3-3منطقه بندی ستیران……………………………………………………………………………………………………..72
2-3-2-3-4منطقه بندی کلان کشور……………………………………………………………………………………………….74
2-3-2-3-5منطقه بندی گزارش ملی توسعه انسانی………………………………………………………………………….73
2-3-2-4 منطقه بندی سیاسی – اداری کشور………………………………………………………………………………………75
2-3-2-4-1آمایش سیاسی مناطق در ایران ………………………………………………………………………………75
2-3-2-4-2منطقه بندی ایالتی……………………………………………………………………………………………………….77
2-3-2-4-3تقسیمات کشوری………………………………………………………………………………………………………79
2-3-2-4-4نقش آمایش سیاسی فضادرتوسعه مناطق……………………………………………………………………….81
2-3-3 بررسی پوشش تئوریک زیست منطقه گرایی………………………………………………………………………………………82
2-4 جمع بندی و استنتاج……………………………………………………………………………………………………………………………….86
2-5چارچوب نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..89
2-6 مدل نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..91
2-7 مدل تحلیلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………92
فصل سوم : متدلوژی و روش شناسی پژوهش
3متدلوژی و روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………93
3-1 انواع روش های تعیین مناطق…………………………………………………………………………………………………………………..93
3-1-1تعیین محدوده مناطق قراردادی…………………………………………………………………………………………………………93
3-1-1-1روش شاخصهای وزن دار……………………………………………………………………………………………….93
3-1-1-2روش تحلیل عوامل………………………………………………………………………………………………………..96
3-1-2تعیین محدوده مناطق کارکردی………………………………………………………………………………………………………..96
3-1-2-1روش تحلیل جریان ها……………………………………………………………………………………………………96
3-1-2-2روش آنالیز جاذبه…………………………………………………………………………………………………………..97
3-1-3بررسی و جمع بندی روشهای معرفی شده………………………………………………………………………………………..99
3-2معرفی روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..100
3-2-1 روش اسنادی…………………………………………………………………………………………………………………….101
3-2-2ناحیه بندی کارتوگرافیکی……………………………………………………………………………………………………….101
3-3 معرفی محدوده مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………….101
3-4مجموع داده های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………..101
3-4-1 تکنیک ترکیب لایه های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………….102
فصل چهارم : معرفی منطقه مورد مطالعه
4. معرفی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………105
4-1 اوضاع تاریخی منطقه خراسان……………………………………………………………………………………………………………….106
4-1-1اوضاع خراسان در ادوار تاریخی…………………………………………………………………………………………………….106
4-2پیشینه فرهنگی منطقه خراسان ……………………………………………………………………………………………………………….111
4-2-1قبایل وطوایف…………………………………………………………………………………………………………………………….111
4-2-2مذهب در منطقه …………………………………………………………………………………………………………………………112
4-3 جغرافیای طبیعی منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………113
4-3-1ناهمواری ها……………………………………………………………………………………………………………………………….114
4-3-2 ترکیب تیپ اراضی منطقه……………………………………………………………………………………………………………115
4-3-3ترکیب خاک در منطقه…………………………………………………………………………………………………………………116
4-3-4اقلیم منطقه………………………………………………………………………………………………………………………………….117
4-3-5 ترکیب پوشش اراضی منطقه……………………………………………………………………………………………………….118
4-3-6منابع آب……………………………………………………………………………………………………………………………………119
4-3-6-1منابع آب سطحی……………………………………………………………………………………………………………..119
4-3-6-2منابع آب زیرزمینی…………………………………………………………………………………………………………..120
4-3-6-3 حوزه های آبریز……………………………………………………………………………………………………………..120
4-4 شهرستان کاشمر…………………………………………………………………………………………………………………………………..123
4-4-1وسعت،حدود وموقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………………………………..123
4-4-2 مروری بر پیشینه تاریخی منطقه…………………………………………………………………………………………………..124
4-4-3 موقعیت جغرافیایی ترشیز…………………………………………………………………………………………………………..127
4-4-4 زیرساخت های محیط طبیعی……………………………………………………………………………………………………..130
4-4-4-1 .وضعیت طبیعی وتوپوگرافی ………………………………………………………………………………………….130
4-4-4-2 بررسی ویژگی های اقلیمی شهرستان کاشمر……………………………………………………………………..132
4-5 تشریح فرایند پروژه عملی پژوهش………………………………………………………………………………………………………135
4-5-1 مجموع داده های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………..136
4-5-2 ساختار مناطق ومکانیزم آماده سازی لایه های اطلاعاتی………………………………………………………………..137
4-5-2-1 منطقه اکولوژیک…………………………………………………………………………………………………………..137
4-5-2-2 منطقه توپوگرافیک…………………………………………………………………………………………………………138
4-5-2-3 منطقه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد شناختی، کیفیت زندگی Next Entries پایان نامه رایگان درباره توسعه پایدار، تقسیمات کشوری، شهرستان کاشمر، توسعه منطقه ای