دانلود پایان نامه ارشد درمورد کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، استفاده از زور، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

6 . مبحث کارکنان موسسه نوجوانان 58
بند اول : کليات 58
قاعده 81 59
قاعده 82 59
قاعده 83 59
قاعده 84 60
قاعده 85 60
قاعده 86 60
بند دوم : قواعد رفتار 60
قاعده 87 61
7 . مبحث تدارک برنامه ها 62
گفتار اول : کليات 62
قاعده 11 62
قاعده 12 62
قاعده 13 63
قاعده 26 63
گفتار سوم : مساعدت در حين مجازات 63
بند اول : کليات 63
قاعده 26 64
بند دوم : آموزش 64
گفتار اول : برنامه هاي آموزشي 64
گفتار دوم : دسترسي برابر به برنامه هاي آموزشي 64
قاعده 38 65
قاعده 39 65
قاعده 40 65
قاعده 41 66
بند سوم : 66
قاعده 42 66
قاعده 43 66
قاعده 44 66
قاعده 45 67
قاعده 46 67
بند چهارم : تفريح و سرگرمي 67
قاعده 47 68
بند پنجم : مذهب 69
قاعده 48 69
بند ششم : مراقبت هاي پزشکي 69
قاعده 49 70
قاعده 50 70
قاعده 51 70
قاعده 52 71
قاعده 53 71
قاعده 54 71
قاعده 55 72
8 . مبحث خدمات بهداشتي نوجوانان 72
گفتار اول : حمايت از سلامتي و رفتار نوجوانان 72
قاعده 87 72
9 . مبحث خدمات بهداشتي زنان 72
قاعده 23 73
گفتار دوم : محيط فيزيکي و محل اقامت 73
قاعده 31 73
قاعده 32 74
قاعده 33 74
قاعده 34 74
قاعده 35 75
گفتار سوم : لباس 75
قاعده 36 75
گفتار چهارم : غذا 76
قاعده 37 76
10 . مبحث محدوديت هاي بازدارنده بدني و استفاده از زور 76
قاعده 63 76
قاعده 64 76
قاعده 65 77
11 . مبحث تجهيزات محدود کننده نوجوانان 77
بازرسي ها 78
سرشماري ها 79
12 : مبحث حقوق در طي بازداشت و حبس 79
قاعده 75 79
قاعده 76 79
قاعده 77 80
قاعده 78 80
اعلام حبس ، انتقال ، بيماري ، آسيب و مرگ 80
قاعده 58 80
تماس با جهان خارج 81
قاعده 26 81
قاعده 59 81
قاعده 60 81
قاعده 61 82
قاعده 62 82
13 : مبحث روش هاي انضباطي ناظر بر نوجوانان 82
قاعده 66 82
قاعده 67 83
قاعده 68 83
قاعده 69 84
قاعده 70 84
قاعده 71 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………84
14 : مبحث ملاقات………………………………………………………………………………………………………………………………..84
بازرسي ملاقات کنندگان……………………………………………………………………………………………………………………….85
14 : مبحث زندانيان خارجي………………………………………………………………………………………………………………..85
2 – 12 پيمان نامه جهاني حقوق کودک………………………………………………………………………………………………86
ماده 37 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….86
2 – 13 حقوق بشر افراد محبوس…………………………………………………………………………………………………………87
2 – 14 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان ……………………………………………………………………………………….88
2 – 15 آيين‌نامه اجرايي كانون اصلاح و تربيت……………………………………………………………………………………89
فصل اول : سازمان کانون اصلاح و تربيت‌………………………………………………………………………………………………89
فصل دوم : وظايف مسئولين کانون اصلاح و تربيت‌……………………………………………………………………………….92
فصل سوم ـ مقررات انضباطي‌ ، تشويقي و پايان دوره نگاهداري اطفال‌………………………………………………..96
فصل چهارم ـ مقررات مربوط به مشاورين دادگاههاي‌ اطفال و مددکاران اجتماعي‌……………………………98
2 – 16 مروري بر پژوهش هاي پيشين ……………………………………………………………………………………………100
2 – 16 – 1 مطالعات داخلي ……………………………………………………………………………………………………………101
2 – 16 – 2 مطالعات خارجي……………………………………………………………………………………………………………107
فصل سوم: روش شناسي 112
3-1. نوع مطالعه 113
3-2. جامعه مورد بررسي 115
3-3. محيط پژوهش 115
3-4 . معيارهاي انتخاب افراد مورد مطالعه 116
3-5 .معيارهاي خروج از مطالعه 116
3-6 . نمونه و روش نمونهگيري 116
3-7 . ابزار جمع آوري داده ها 117
3-7- 1. مشاهده مشارکتي 118
3-7- 2. يادداشت در عرصه 119
3-7-3. بحث گروهي متمرکز 119
3-7 – 4. مصاحبه 120
3-7 – 4-1 . راهنماي سوالات 121
3-8 . روش اجراي پژوهش 126
3-9. روش تحليل داده ها 130
3-9- 1. مرحله آماده سازي داده ها 132
3-9- 2 . مرحله سازماندهي داده ها 132
3-9-3 . مرحله خلاصه سازي و گزارش يافته ها 133
3-10 . دقت و اعتبار داده ها 133
3-11 . ملاحظات اخلاقي 136
فصل چهارم: يافتهها 137
مقدمه 138
4 – 1 يافته هاي دموگرافيک …………………………………………………………………………………………………………….139
4-2. يافتههاي طبقه شناخت تعامل مددجويان با يکديگر 145
4- 3. يافتههاي طبقه شناخت تعامل مددجويان و کارکنان 206
4-4. يافتههاي طبقه شناخت ارتباط مددجويان با محيط و امکانات 255
4-5 . يافتههاي طبقه شناخت تعامل مددجويان و خانواده 282
4-6 . يافتههاي طبقه شناخت تجارب شخصي مددجويان 305
فصل پنجم: بحث و نتيجهگيري 320
5-1. تفسير نتايج شناخت تعامل مددجويان با يکديگر و مقايسه با مطالعات مشابه 321
نتيجه گيري شناخت تعامل مددجويان با يکديگر 335
5-2. تفسير نتايج شناخت تعامل مددجويان و کارکنان حرفه اي و مقايسه با مطالعات مشابه 338
نتيجه گيري شناخت تعامل مددجويان و کارکنان حرفه اي 350
5-3 . تفسير نتايج شناخت ارتباط مددجويان با محيط و امکانات و مقايسه با مطالعات مشابه 354
نتيجه گيري شناخت ارتباط مددجويان با محيط و امکانات………………………………………………………………363
5-4. تفسير نتايج شناخت تعامل مددجويان و خانواده و مقايسه با مطالعات مشابه 365
نتيجه گيري شناخت تعامل مددجويان و خانواده 370
5-5 . تفسير نتايج شناخت تجارب شخصي مددجويان و مقايسه با مطالعات مشابه 372
نتيجه گيري شناخت تجارب شخصي مددجويان 377
5 – 6 بحث و نتيجه گيري نهايي ……………………………………………………………………………………………………..380
5-7. پيشنهادات کاربردي 381
5-8. پيشنهادات پژوهشي 385
5-9. محدوديتها 386
فهرست منابع 387
پيوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….402

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1: نمونه سوالات پژوهش 122
جدول3-2: نمونه سوالات پژوهش 123
جدول3-3: نمونه سوالات پژوهش 124
جدول3-4: نمونه سوالات پژوهش 125
جدول4-1: مشخصات مشارکت کنندگان در تحقيق ( مددجويان )………………………………………………….139
جدول4-2: مشخصات مشارکت کنندگان در تحقيق (کارکنان حرفه اي ) 139
جدول4-3: نوع تعاملات مددجويان دختر با يکديگر 141
جدول4-4: نوع تعاملات مددجويان پسر با يکديگر 164
جدول4-5: نوع تعاملات مددجويان پسر و کارکنان حرفه اي 192
جدول4-6: نوع تعاملات مددجويان دختر و کارکنان حرفه اي 225
جدول4-7: ارتباط مددجويان با محيط و امکانات 250
جدول4-8: نوع تعاملات مددجويان وخانواده 276
جدول4-9: تجارب شخصي مددجويان 301

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4 – 1. نوع تعاملات مددجويان با يکديگر 140
نمودار 4 – 2.نوع تعاملات مددجويان پسر و کارکنان حرفه اي 191
نمودار 4 – 3. نوع تعاملات مددجويان دختر و کارکنان حرفه اي 224
نمودار 4 – 4 . نوع ارتباط مددجويان با محيط و امکانات 249
نمودار 4 – 5 . نوع تعاملات مددجويان وخانواده 275
نمودار 4 – 6 . تجارب شخصي مددجويان 300

1 – 1 ) مقدمه
بزهکاري اطفال و نوجوانان به عنوان يکي ازمشکلات بزرگ جوامع کنوني جهان مي باشد . اگر اين معضل در سال هاي گذشته صرفا ويژه کشورهاي پيشرفته صنعتي محسوب مي گشته ، هم اکنون با توسعه صنعت در ممالک جهان و يا انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشيني در دنيا ، اين پديده جهاني شده است . بزهکاري اطفال پديده جديدي نيست . چرا که بررسي تاريخ ، حکايت از آن دارد که در گذشته نيز جوامع باستاني با اين عارضه آشنايي داشته اند . اهميت اين پديده به حدي بوده که در قوانين ديرينه بسياري از ممالک ، مقررات ويژه اي براي اين دسته از مجرمين پيش بيني شده بود. قوانين سال 306 قبل از ميلاد مسيح در روم ، مقررات حاکم در ايران باستان ، ضوابط دين زرتشت و قوانين جزايي يونان با پيش بيني موازين خاصي براي کودکان خردسال و نوجوانان ، رژيم جزايي آن ها را از بزرگسالان تفکيک نموده بودند . در تمامي اين نظام ها براي اطفال بزهکار مجازات هاي خفيف تري نسبت به بزرگسالان در نظر گرفته شده بود . سيستم کيفري اسلام نيز با بنياد نظامي نو در اين زمينه برخوردي مترقي و مناسب با بزهکاري کودکان به عمل آورد . در اين نظام کودکان از نظر جزايي تا سن بلوغ شرعي فاقد مسووليت کيفري مي باشند ( 1 ) . تا قبل از شروع و گسترش نهضت هاي حمايتي درباره اطفال بزهکار ، نگاهداري در موسسات شبانه روزي اکثرا تنها راه حل براي تربيت اين دسته از اطفال و نوجوانان به شمار مي رفت و اين موسسات به صورت دارالتاديب ها ، اغلب با روشي خشن و دور از انعطاف و ملايمت اداره مي شد و سيستم شديد انضباطي آن تفاوت هاي زيادي با زندان هاي بزرگسالان نداشت . ولي هر اندازه که مسايل مربوط به اطفال مورد بررسي و توجه بيشتر قرار گرفت و رژيم هاي قضايي اطفال تغيير و تحول يافت روش هاي تربيتي و حمايتي نيز که آخرين و مهم ترين مرحله درماني و پيشگيري از بزهکاري در اين سلسله مراتب بود اهميت بيشتري پيدا کرد به نحوي که در جوامع پيشرفته و در حال توسعه تلاش مي شود اکثر موسسات تربيتي شباهتي با دارالتاديب هاي گذشته نداشته باشند و در موسسات تربيتي سعي بر اين است که پيشرفته ترين روش هاي تربيتي به مرحله اجرا در آيند و تا آن جا که ميسر است نياز ها و کمبود هاي کودکان و نوجوانان ناسازگار و بزهکار برآورده و تامين شود ( 2 ) .
1 – 2 ) بيان مسئله
امروزه اکثر مکاتب بزرگ تربيتي بر اين عقيده استوارند که تربيت و پرورش انسان از بدو تولد آغاز مي شود ، سپس طي دوره هاي بعدي در خانواده ، مدرسه و … تا هنگام ورود به اجتماع مراحل نهايي و کمال خود را سپري مي کند و در ادامه توصيه مي نمايند که براي حفظ و بقاي جامعه و ممانعت از انحطاط و نابساماني آن بايد در تربيت اعضاي جامعه نهايت دقت و توجه لازم را مبذول داشت ، حال چنان چه برحسب اتفاق يا علل و عوارض مختلفي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه نسبی‌گرایی، خودآگاهی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد نوجوانان بزهکار، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، استان تهران