منابع پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، ضریب تعیین، سود آتی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

3-3-5 نتايج فرضیه اصلی سوم 183
1-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-1-3 184
2-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-1-3 184
3-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-2-3 185
4-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-2-3 185
5-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-3-3 186
6-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-3-3 186
4-3-5 نتايج سه متغيراصلي و متغير وابسته 187
5-3-5 نتايج سه متغيراصلي و سه متغيرمجازي با متغير وابسته 187
4-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 188
5-5 پیشنهادها 189
1-5-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش 189
2-5-5 ساير پيشنهادها 191
3-5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 191
6-5 محدودیت های تحقیق 192
پيوست ها
پيوست الف مربوط به نام شركت هاي نمونه آماري 195
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 201
منابع لاتین: 205
منابع اینترنتی 206

جدول (1- 1) تحقیقات انجام شده 11
جدول 1-2 مراحل محاسبه تا پرداخت سود سهام 48
جدول 1-4: شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقيق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics) 101
جدول 2-۴ آزمون کلموگروف – اسميرنوف K-S)) 105
جدول شماره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی 106
جدول شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 106
جدول شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 107
جدول شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 108
جدول شماره (7-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین- واتسون بین دو متغير تغییرات سودآتی و سودهرسهم 109
جدول شماره (8-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 110
جدول شماره (9-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 110
جدول شماره (10-4) : ارزش آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 111
جدول شماره (11-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سودآتی و تغییرات سود هر سهم 112
جدول شماره (12-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 113
جدول شماره (13-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 113
جدول شماره (14-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 114
جدول شماره (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند. 115
جدول شماره (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 116
جدول شماره (17-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 117
جدول شماره (19-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند. 118
جدول شماره (20-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 119
جدول شماره (21-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 120
جدول شماره (23-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند. 121
جدول شماره (24-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 122
جدول شماره (25-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 123
جدول شماره (27-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند. 124
جدول شماره (28-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 125
جدول شماره (29-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 126
جدول شماره (31-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان بالاتری دارند 127
جدول شماره (32-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 128
جدول شماره (33-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 129
جدول شماره (35-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند. 130
جدول شماره (36-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 131
جدول شماره (37-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 131
جدول شماره (39-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند. 133
جدول شماره (40-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 134
جدول شماره (41-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 134
جدول شماره (43-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند. 136
جدول شماره (44-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 137
جدول شماره (45-4) : ضرایب معادله رگرسیون () 137
جدول شماره (46-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند. 139
جدول شماره (47-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 140
جدول شماره (48-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 140
جدول شماره (50-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند. 142
جدول شماره (51-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 143
جدول شماره (52-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 143
جدول شماره (54-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند. 145
جدول شماره (55-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 146
جدول شماره (56-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 146
جدول شماره (58-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند. 147
جدول شماره (59-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 148
جدول شماره (60-4) : ضرایب معادله رگرسیون 149
جدول شماره (62-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند. 150
جدول شماره (63-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 151
جدول شماره (64-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 152
جدول شماره (66-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند. 153
جدول شماره (67-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 154
جدول شماره (68-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 155
جدول شماره (70-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند. 156
جدول شماره (71-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 157
جدول شماره (72-4) : ضرایب معادله رگرسیون 158
جدول شماره (74-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند. 159
جدول شماره (75-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 160
جدول شماره (76-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 161
جدول شماره (78-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند. 162
جدول شماره (79-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 163
جدول شماره (80-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 164
جدول شماره (82-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند. 165
جدول شماره (83-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 166
جدول شماره (84-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 166
جدول شماره (86-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرمستقل تغييرات سود تقسيمي ،سودهر سهم،تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی به طور كلي 168
جدول شماره (87-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 168
جدول 88-4. خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه(متغيرهاي اصلي) به روش Enter 168
جدول شماره (89-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرمستقل تغييرات سود تقسيمي ،سودهر سهم،تغييرات سود هر سهم و سه متغير مجازي قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي،نسبت ارزش بازار به دفتري ، بازده حقوق صاحبان سهام با تغییرات سود آتی به طور كلي 169
جدول شماره (90-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 170
جدول 91-4. خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه(متغيرهاي اصلي و مجازي) به روش Enter 170
جدول 92-4. خلاصه یافته های حاصل از بررسی 12 فرضیه مورد نظر در رگرسیون متغیره 172
جدول93- 4. برازش رگرسيون چند گانه و تفكيكي از كليه متغير هاي تحقيق 174

نمودار 1-2 نحوه محاسبه استهلاک در اقتصاد و حسابداری 24
نمودار 2-2 ـ عايدات ، سرمايه گذاري و منابع مالي جديد 61
نمودار (3-2 ) درصد نرخ تنزیل به نسبت سود باقیمانده 65

چكيده:
هدف این پژوهش بررسی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی است.در این تحقيق اطلاعات مربوط به ترازنامه،سودوزیان و گردش وجوه نقد 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1380 الی 1385 مورد استفاده قرار گرفته است.برای مشخص شدن روابط ، 12 فرضیه طرح و برای آزمون آنها ازآزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردید.فرضیه ها بر اساس میزان همبستگی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی برای شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي ، نسبت ارزش بازار به دفتري و بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند ،طرح گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سود تقسیمی ، سود هرسهم وتغییرات سود هر سهم برای شرکت هایی که ارزش بازار به دفتری بالاتر ، بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر و همچنين قابلیت پیش بینی جریان نقدی پايين تري دارند، رابطه قوی تری با تغییرات سود آتی وجود دارد. كه از بين متغيرهاي اصلي سود هر سهم و از ميان متغيرهاي مجازي ارزش بازار به دفتري اثر بهتري بر تغييرات سود آتي دارد.همچنين مقدار ضريب هم بستگي (R) از 0.490 براي سه متغير اصلي به 0.621 براي مجموع متغيرهاي اصلي و مجازي افزايش يافت ، كه اين نشان دهنده مناسب بودن انتخاب متغيرهاي مجازي مذكور مي باشد.
واژه های کلیدی: تغییرات سود تقسیمی، تغییرات سود هر سهم ، تغييرات سود آتي، ارزش بازار به دفتری، بازده حقوق صاحبان سهام.

مقدمه:
با توجه به اينكه اقتصاد ایران دارای نوسانات شدید می باشد و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی امام زمان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عدل و داد، امام صادق، امام زمان