دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، امر به معروف، نهاد خانواده، خانواده در اسلام

دانلود پایان نامه ارشد

1. قرائت 28
2. تفسير 29
3. حديث 29
4. فقه و اصول 30
5. عرفان نظري 30
6. کلام 32
2) علوم ديگر و دانشمندان مسلمان اين عرصه 32
1. شيمي 32
2. مکانيک 33
3. رياضيات 34
4. طب 34
5. نجوم 35
4- تأسيس مراکز علمي 36
1) بيت الحکمه 36
2) نظاميه 37
3) کتابخانه‌ها 37
4) حوزه هاي علميه و دانشگاه‌ها 38
ب- تربيتي- اخلاقي 39
1- تشکيل پايه‌هاي خانواده 40
2- عرفان عملي و عرفا 40
3- مسجد مرکز تربيت 42
4- سير? عملي علماي اين عرصه 42
1) کتب اخلاقي و دانشمندان اين عرصه 42
2) استقلال فکري دانشمندان 43
5- اخلاق در بين مسلمين 44
1) مدارا 44
2) برابري 44
3) آزادي مذهب 45
ج- اجتماعي- سياسي 45
1- گسترش مناطق تحت تسلط 45
2- ثبات حاکميت 46
3- سازمان هاي اداري و اجتماعي 46
1) ديوان 47
2) نهاد حسبه 47
3) تشکل هاي بين المللي جهان اسلام 48
ج- اقتصادي 48
1- تجارت 49
2- منابع طبيعي 50
3- کشاورزي 50
گفتار دوم: حيطه هاي انحطاط 51
الف- فرهنگي- علمي 51
1- از بين رفتن مراکز علمي و کتابخانه‌ها 52
2- تحجر 53
3- جريان هاي عقل گريز 54
1) تکفير 55
2) بي فايده خواندن علوم طبيعي 55
4- درباري شدن علم 56
5- وضعيّت امروز علم و فرهنگ دربين مسلمين 56
1) بي سوادي عمومي 56
2) فرار مغزها 57
ب- تربيتي- اخلاقي 57
1- سقوط اخلاقي 57
2- تخريب نهاد اخلاق در جامعه 58
2- تجمل گرايي 60
3- اباحيگري صوفيانه و کنار انداختن ظاهر شريعت 61
ج- اجتماعي- سياسي 62
1- غصب خلافت، اولين قدم انحراف 63
2-حکام فاسد 64
1) بحران مشروعيت 65
2) استبداد 65
3) ثروت اندوزي خلفا و امرا 66
4) ضعف سياست و خيانت 67
5) حکام دست نشاند? امروز 68
6) جدايي مردم از حکام 68
3- شکل گيري جريان هاي تروريستي و تند رو 69
4- تجزي? ممالک اسلامي 71
5- هجوم دشمنان 71
ج- اقتصادي 72
1- مسلمانان مصرف کننده 73
2-اقتصاد تک محصولي 74
3- نابرابري تراز تجاري 74
فصل سوم:
حيطه‌هاي رشد و انحطاط مغرب زمين
گفتار اول: حيطه‌هاي رشد مغرب زمين 77
الف – فرهنگي- علمي 78
1- شکل گيري دانشگاه ها و نظام آموزش کارآمد 78
2- تغيير نظام آموزشي در غرب 79
1) سازمان حقوقي مستقل 79
2) جاي دادن رسمي علوم طبيعي و عقلي در آموزش 80
3) نظام استاندارد ارزيابي و ارتقا علمي 80
3- انقلاب هاي علمي در غرب 81
1) نهضت ترجمه 81
2) واردات علم از مسلمانان 83
3) نهضت اصلاح ديني 84
4) کشفيات جديد علمي 84
5) انقلاب صنعتي 85
6) تربيت نيروهاي ماهر 86
اهداف نظام آموزشي غرب 86
ب- تربيتي- اخلاقي 87
1- مسيحيان، همزيستان مسلمانان 88
2- نظم و انضباط اجتماعي 89
3- حقوق بشر 89
4- رشد اخلاق محيط زيستي 90
5- حقوق زنان 91
ج- اجتماعي- سياسي 92
1- نهضت هاي اصلاح طلبانه 92
1) پروتستانتيسم 92
2) دموکراسي خواهي 93
2- تاثير انقلاب صنعتي بر سياست و اجتماع 93
1- رشد جامعه مدني 94
2- کشف قاره هاي جديد 95
3- شهر نشيني 96
د- اقتصادي 96
1- تجارت 97
2- تشکيل اتحاديه ها و اصناف 98
3- رونق کشاورزي 98
4- ظهور بانکداري 99
5- نتايج اقتصادي انقلاب صنعتي 99
گفتار دوم: حيطه هاي انحطاط 101
الف- فرهنگي- علمي 101
1- اومانيسم گرايي علمي 102
1) رنسانس 102
2) دانشمندان هنجار شکن 103
3) عقل گرايي افراطي 105
2- علم و بحران محيط زيست 106
ب- تربيتي- اخلاقي 107
1- سكولاريزاسيون 107
1) بحران معنويت 108
2) مادي گرايي 110
3) قوانين ضد اخلاقي 111
2- فساد دستگاه ديني 112
1) فساد کليسا 112
2) ظلم کليسا 113
3- سست شدن بنيادهاي اخلاق 115
1) سقوط ارزش ها 115
2) ضد ارزش ها ابزار تبليغ کالا 116
3) شيوع بيمارى هاى جنسي 117
4) هم جنس گرايي 117
4- اومانيسم 117
آزادي افسار گسيخته 118
5- بيگانگى انسانها 119
6- پوشاندن سقوط ارزشها با ماسک حقوق بشر 120
ج- اجتماعي- سياسي 121
1- بيماريهاى عصبى و روانى 121
2- افزايش نا امني 122
3- ?فروپاشي نهاد خانواده، عامل فساد جامعه 123
1) افزايش طلاق و بروز ناهنجاريهاي اخلاقي 124
2) سردي روابط خانوادگي 125
3) همخانگي يا زندگي مشترك بدون ازدواج? 126
4) جريان هاي ضد خانواده 127
4- رهبانيت و عزلت اجتماعي 128
5- توحش 129
1) جنگ هاي صليبي 129
2) جنگ هاي جهاني 130
3) استعمار و بهره كشي 131
د- اقتصادي 132
به هم بستگي اقتصاد بين المللي 133
فصل چهارم:
باورهاي ديني تاثيرگذاردر رشد و انحطاط مسلمين
گفتار اول: باورهاي اعتقادي 136
الف- باورهاي موثر در رشد 137
1- توحيد 137
2) آرامش بخشي 138
3) پاسخ به احساس تنهايي 138
2- نبوت و امامت 140
1) نقش آموزشي 140
2) الگو دهي 140
3) انتظار در امتداد امامت 141
3- معاد 141
1) صبر 142
2) بازدارندگي 142
3) تشويق 143
ب- باورهاي موثر در انحطاط 143
1- درک نادرست از توکل 144
2- اهلبيت گريزي 145
3- اعتقاد به کفايت محبت اهل بيت 146
4- جبرگرايي 147
گفتار دوم: باورهاي اخلاقي 149
1-در قبال خدا 149
1) شناخت خدا 149
2) عبادت و پرستش 150
2- در قبال خود 150
2) اصلاح نفس 151
2) خويشتن شناسي 151
3) حفظ سلامت و بهداشت جسم و روان 152
3- در قبال ديگران 153
1) روابط ايماني 153
1. محبت 153
3. مساوات و برادري 154
3. امر به معروف و نهي از منکر 154
2) روابط انساني 155
عدل عمومي 156
3- در قبال محيط زيست 157
1) نگاه الهي به طبييعت 158
2) تاثير طبيعت در انسان 158
3) منابع طبيعي و اعمار آن 159
4) مسولت اخلاقي نسبت به تمام موجودات 159
4) وظايف حکومت اسلامي در قبال محيط زيست 160
گفتار سوم: باورهاي عملي 160
الف- سياسي 161
1- همگرايي دين و سياست 162
2- همگرايي مردم ، حکومت و اسلام 163
3- حاکميت قانون الهي 163
4- جهاني انديشي 164
ب- اجتماعي 165
1- روابط اجتماعي بر اساس برادري و برابري 166
2- تعاون 166
3- همبستگي 167
4- انضباط اجتماعي 167
5- اهتمام به خانواده 168
1) محبوبيت خانواده در اسلام 168
2) ازدواج سنت الهي 168
3) قبح تجرد 169
ج- اقتصادي 169
1- رعايت اخلاق در اقتصاد 170
2- نفي فقر 170
4- کار و تلاش 171
1) کرامت کارگر در اسلام 172
2) کارگر در صف مجاهد 172
د- علمي 173
1- اسلام دين علم و خرد 173
2-قرآن و دعوت به تجربه و حس 175
3- کسب علم و عبادت 176
4- عقل ابزاري اسلامي 177
5- ترغيب به علم آموزي 178
6- توصيه به استفاده از علوم سايرين 179
7- احترام به دانشمندان 179
ب- باورها در انحطاط 179
باورهاي دنيا گريز 180
احکام عملي 181
1- احکام عبادي 183
1- احکام – مالي 184
3- احکام سياسي 185
4- احکام جزايي 186
5- احکام خوردنيها 187
6- احکام خانواده 187
فصل پنجم:
باورهاي ديني تأثيرگذار در رشد و انحطاط مغرب زمين
گفتار اول: باورهاي موثر در پيشرفت مغرب زمين 189
الف- باورهاي اعتقادي موثر در رشد 189
1- تثليث 190
1) پدر 191
2) پسر 191
3) روح القدس 191
1. همراه هميشگي مردم 192
2. روح القد س ضامن اقتدار کليسا 192
2- کتاب مقدس 193
1) اناجيل 194
2) اعمال و نامه هاي رسولان 194
3) مکاشفات 195
3- کليسا 195
نقش کليسا در جامعه مسيحي 196
4- عيسي مسيح 197
1) الگوي بشري براي مردم 197
2) رستاخيز مسيح 198
3) اميد به تشکيل حکومت جهاني 199
5- اعتقاد به آخرت 199
ب- باورها ي اعتقادي موثر در انحطاط 200
1- نجات يا انتخاب پيشين 200
2- سه گانگي 201
3- عيسي بشري در مقام الوهيت 201
شوراي نيقيه مرجع اعلام الوهيت 202
4- آموزه انتخاب پيشين 202
5- اعتراف 204
اثر نامطلوب 204
گفتار دوم: باورهاي اخلاقي 205
الف- باورها در رشد 206
1) خدا به عنوان مالک طبيعت 215
2) خدا به عنوان شوهر طبيعت 216
3) خداي تجسم يافته در طبيعت 217
ب- باورها در انحطاط 217
1- در قبال خدا 217
2- نسبت به خود 218
3- در قبال ديگران 219
4- در قبال محيط زيست 219
گفتار سوم: باورهاي عملي 220
الف- باورها در رشد 220
1- سياسي 220
1) آموزه نهضت ساز 221
2) ريشه بدبيني به سياست مند بودن مسيحيت 222
2- ا جتماعي 223
1) حفظ انسجام جامعه 223
2) امور عام المنفعه 224
3) حمايت از خانواده 224
1. حجاب 224
2. اهميت دادن به ازدواج و قبح طلاق 225
3. صيانت از کانون خانواده 226
4. قبح طلاق 226
5. قبح شهوت پرستي 227
6. قبح هم جنس گرايي 227
7. قبح سقط جنين 228
4) زهد و فروتني 228
3- علم سازي آموزه ها 229
1) قابل شناخت بودن طبيعت 230
1. اعتقاد به هستي وقابل فهم بودن آن 230
2. اعتقاد به آفرينش 230
3. غلبه نظره تاييد آميز نسبت به طبيعت 231
2) نقش مذهب پروتستان در علم جديد 231
4- اقتصادي 232
1) احترام به کار 232
2) کار يک وظيفه الهي (Berfur) 233
3) آموزهي تقدير 234
ب- باورها در انحطاط 236
1 – سياسي و اجتماعي 236
1) جدايي دين از سياست 236
2) کليسا و استعمار 238
1. کليسا پيش قراول استعمار 238
2. کمک مالي استکبار به کليسا 239
3) نگاه سرسختانه به زن 240
4) سختگيري بي جا در طلاق 241
5) تحسين تجرد 241
ب- احکام عملي 242
3- علمي 243
عقايد کليسا، عامل افو ل علم 243
1) الهي نماياندن انجيل ها 244
2) جدايي دنيا و آخرت 244
3) تصوير غير صحيح از خداوند 245
4) قرار دادن مسايل علمي و آموزه هاي فلسفي در رديف اصول عقايد مذهبي 245
4- اقتصادي 246
1) قبح ثروت 246
2) قبح تجارت 247
خاتمه: جمع‌بندي و نتيجه گيري 248

مقدمه
متاسفانه انسان امروز، تمام آمال و آرزوهايش را در چيزي مي‌بيند که از دستگاه‌هاي تبليغاتي غرب، برايش پردازش مي‌شود. رسانه‌هاي گسترد? غرب، حصارهاي افکار تمام مردم روي زمين را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره هزار و یک شب، نشانه شناسی، ریخت شناسی، تاریخ ادبیات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد جهان اسلام