پایان نامه ارشد درباره نشانه شناسی، زبان شناسی، نظام های نشانه ای، راهنمایی و رانندگی

دانلود پایان نامه ارشد

زبان‌شناسی علمی است که به مطالعه و بررسی روشمند زبان می‌پردازد. در واقع زبان‌شناسی می‌کوشد تا به پرسشهایی بنیادین همچون «زبان چیست؟»، «زبان چگونه عمل می‌کند و از چه ساخت‌هایی تشکیل شده است؟»، «انسان‌ها چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند؟»، «زبان آدمی با سامانۀ ارتباطی دیگر جانوران چه تفاوتی دارد؟»، « کودک چگونه سخن گفتن می‌آموزد؟»، «زبان بشر چگونه تکامل یافته است؟»، « زبان‌ها چه قرابتی با یکدیگر دارند؟» «ویژگی‌های مشترک زبان‌های جهان کدامند؟»، «انسان چگونه می‌نویسد و از چه راهی زبان نانوشتاری را واکاوی (تحلیل) می‌کند؟» «چرا زبانها دگرگون می‌شوند؟» و … پاسخ گوید.
زبان، به دو صورت وجود دارد: زبان طبیعی و زبان ساختگی. زبان طبیعی زبانی است که افراد جامعه ای خاص، بدان سخن می گویند و بوسیلۀ آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند مثل فارسی عربی فرانسه و….. . آنچه به تعبیر زبان شناسان، زبان نامیده می شود همان ” زبان طبیعی ” است که انسان بعد از تولدش فرا می گیرد و در طول زندگی بکار می برد: « زبان طبیعی به دلیل قدرت ترکیبی زیادی که دارد، امکان تشکیل نشانه ها را در سطح وسیع و نامحدودی ایجاد می کند و انعطاف پذیری قواعد آن نیز آنقدر زیاد است که امکان تولید واحدهای همنشین را در سطحی بسیار گسترده که ما آن را ” گفتمان ” می نامیم؛ میسر می سازد.» ( شعیری، 1381: 21 )
زبانهای ساختگی زبانهایی هستندکه شالودۀ آنها همان زبان طبیعی است، یعنی از زبانهای طبیعی است که زبان ساختگی بوجود می آید. زبان ساختگی زبانی است که انسان می تواند در شکل گیری آن نقش داشته باشد و در آن، تغییر و اصلاح ایجاد کند و بطور کلی، دخل و تصرف کامل در آن دارد مثل زبان رایانه.
« دانش زبانی ، دانش به کارگیری نشانه های قراردادی زبان است. این دانش، تابع دو فرآیند زیستی مغزانسان یعنی ” انتخاب9 ” و ” ترکیب10 ” است و به انسان اجازه می دهد تا برحسب عملکرد این دو فرآیند، نشانه ها را جانشین یکدیگر سازد یا با یکدیگر ترکیب کند. » ( سجودی،1383: 19 )
زبان به این دلیل که نظامی است متشکل از نشانه های اختیاری مهمترین نظام از انواع نظام های نشانه شناسی است و همچون الگو و نمونه های اصلی دانسته می شود. به اعتقاد سوسور، زبان شناسی به این دلیل می تواند به مثابۀ الگویی برای نشانه شناسی عمل کند که ماهیت اختیاری و قراردادی نشانه های زبان، در آن کاملاً روشن است .
« بطور مثال ” قلم ” و ” پن ” هر دو بر وسیله ای دلالت دارند که برای نوشتن به کار می رود اما صورت ظاهری آنها با توجه به اینکه بر یک هدف خاص دلالت دارند، کاملاً متفاوت است و در هر زبان با یک نشانۀ خاص وجود دارد اما در زبان تصویری، نقشی از یک قلم بیان کنندۀ آن بود. بعد از اختراع حروف الفبا، که کاملاً نشانه ای است؛ فهم و درک آن برای هر زبانی متفاوت می شود.» ( بحرینی فر، 1384 : 8 )
نشانۀ زبانی، نه یک شئ را به یک نام، بلکه یک مفهوم را به یک تصویر صوتی پیوند می دهد. تصویرصوتی، آوایی مادی نیست که جنبۀ فیزیکی داشته باشد بلکه اثر ذهنی این آواست و حواس ما نمایشی ازآن را ارائه می دهد. نشانۀ زبانی، محسوس است.
« ” پیرگیرو ” معتقد است که موضوع ساختار با تجزیه ارتباط می یابد. به عبارتی، هر پیام هنگامی که قابل تقسیم به عناصر معنادار شد، آن پیام را ” تجزیه پذیر11 ” نامند. با این حال معنادار بودن شرط ضروری هر پدیدۀ نشانه شناختی است. » ( ضیمران، 1383: 167 )
چند نقطه عطف در تاریخ علم زبان‌شناسی وجود دارد. اولین انقلاب علمی در حوزه زبان‌شناسی تاریخ‌گرایی است که در قرن هجدهم شکل گرفت. آنچه به عنوان شروع انقلاب اول در تاریخ زبانشناسی ثبت و ضبط شده، به ۱۷۸۶ باز می‌گردد و خطابۀ معروف حقوقدان انگلیسی، ویلیام جونز که وقتی متون سانسکریت را با فارسی باستان و لاتین مقایسه کرد شباهت‌های فراوانی بین این متون یافت و معتقد شد که این زبان‌ها از یک منشأ واحدی که زبان هند و اروپایی مادر است، سرچشمه می گیرند. این شروع انقلاب اول در تاریخ زبانشناسی است. متعاقب آن بحث سرنوشت زبان‌ها، خانوادۀ زبان‌ها و اینکه این زبان‌ها از چند گروه سرچشمه گرفتند، شروع شد و این اولین انقلاب در تاریخ زبانشناسی ذیل عنوان « تاریخ‌گرایی » مطرح شده‌است. در این دوره، نگاه زبانشناسان معطوف به تحولات تاریخی و به اصطلاح “در زمانی” بود و تبیین هر پدیدۀ زبانی را، با توجه به گذشته می‌دیدند.
دومین انقلاب در زبان‌شناسی، ساخت‌گرایی است که فردینان دوسوسور با بنانهادن آن مشهور شد. زبانشناسی سوسور واکنشی به تاریخ‌گرایی و انقلاب نخست بود.. آنچه سوسور در این بحث مطرح می‌کرد، توجه به وضعیت ” هم‌زمانی ” است نه تبیین‌های تاریخی. جوهرۀ بحث سوسور مبتنی بر مفهوم نشانه است. سوسور، زبان را به مثابۀ یک نظام، مورد بررسی قرار داد و زبان‌شناسی همزمانی را از زبان‌شناسی تاریخی جدا کرد. تا آن هنگام، گروه‌های زبان‌شناسی دانشگاه‌ها بیشتر به زبان‌شناسی تاریخی می‌پرداختند. نشانه، از نظر سوسور واژه است و به یک معنا، زبان‌شناسی سوسوری ” واژه بنیاد ” است. او از دال و مدلول که دو بخش عمدۀ نشانه هستند صحبت می‌کند. سوسور زبان را نظامی از نشانه‌ها می‌داند و از این منظر سوسور به مدت پنجاه سال زبانشناسی را تحت تأثیر خود قرار داد.
در بحث زبان و نشانه شناسی آن، مفهوم ” تجزیه12 ” از اهمیت ویژه ای برخودار است. واژۀ تجزیه در سده های میانی برای بیان ” دلالت13 ” بکار می رفت. آندره مارتینه، زبان شناس معاصر فرانسوی؛ در این باره گفت: « هر زبان در دو سطح قابل تجزیه است. در نخستین تجزیه، واحدهایی که کلام و یا گفتاری را بصورت خطی و پیامی بوجود می آورند، نشانه نامیده می شوند و نشانه ها از” تک واژها 14 ” تشکیل شده اند. هریک از این واحدهای تجزیه، نخست دارای معنی و صورت آوایی خاصی هستند. زبان، نظامی است ازنشانه هایی که افکار را بیان می کنند و بنابراین می توان آن را با نظام خط الفبای ناشنوایان، مناسک نمادین، تعارفات، علائم نظامی و غیره مقایسه کرد اما این نظام، مهمترین همۀ نظام هاست. » ( جلالی مقدم، 1384: 81 )
در پایان بحث باید گفت که نشانه شناسی، علمی نو در بررسی و ساختار زبان است و هدف آن فراهم کردن وسیله ایست برای تحلیل و شناخت متن. متن نیز به نوبۀ خود، دامنه ای وسیع دارد: از متون ادبی گرفته تا متن های دیداری و شنیداری.

2 – 4 نشانه و نشانه شناسی: تعریف واژه

” نشانه15 ” عبارت است از هر عنصری که نمایندۀ عنصر دیگر غیر از خودش باشد. به عبارت دیگر هر عنصری که بر غیر از خودش دلالت کند، نشانه نامیده می شود. درحقیقت نشانه جانشین عنصر دیگری می شود که غایب است و یا حتی ممکن است وجود نداشته باشد.
« اصطلاح ” نشانه شناسی16 ” از ریشه ای یونانی17 ساخته شده است که در واژه هایی سمیوتیک که به معنای تغییر نشانه هاست، به کار رفته است. نشانه شناسی در مقام یک رشتۀ علمی به تجزیه و تحلیل نشانه ها یا به مطالعۀ کارکرد نظام های نشانه ای می پردازد. » ( جلالی مقدم، 1384: 11 )
برکسی پوشیده نیست که از زمان سوسور تا کنون، شناخت هر نشانه درگروی تفاوتی است که با نشانه های دیگردارد، زیرا هرنشانه به گونه ای درخدمت معناست و اگر غیر از این باشد، دیگر وجود نشانه توجیه پذیرنیست. معنا، درتفاوت و تضاد بین نشانه هاست که به بهترین شکل ممکن خود را نشان می دهد.
« نشانه، عنصری درانزوا نیست بلکه درکنار نشانه های دیگر، درچالش یا تعامل با آنها بروز می نماید و از طریق همین چالشِ بین نشانه هاست که معنا تجلّی می یابد. نمی توان به یک نشانه به عنوان خرده نشانه و یا نشانه نگریست، بلکه یک نشانه درارتباط با نشانه های دیگر درقالب فرآیندی معنا ساز، که پدیدۀ گفتمان مسئول مستقیم آن است؛ دارای ارزش می باشد.»( سجودی،1383: 99 )

2-5 پیشینه

« ازجمله نخستین رهروان نشانه شناسی، می توان از افلاطون (428-348 پیش از میلاد ) نام برد که کتاب ” کراتیلوس ” او به بررسی منشاء زبان می پردازد، نیز می توان از ارسطو (322-384 پیش ازمیلاد) یاد کرد که در کتابهای بوطیقا و درباب تفسیر، به تأمل درباب اسم می نشیند. یکی ازمهمترین مباحثاتی که درجهان باستان در باب نشانه درگرفت، بحثی بود میان رواقیون و اپیکوریان (حدود 300 پیش ازمیلاد در آتن) این بحث مبتنی بود بر تفاوت میان نشانه های طبیعی ( که در طبیعت به وفور یافت می شوند) و نشانه های قرار دادی (که صرفاً برای برقراری ارتباط شناخته می شوند) » ( جلالی مقدم، 1384: 11 )
” آندره لاند18 ” نشانه ها را به دو دستۀ طبیعی و قراردادی تقسیم کرده است:
نشانه های طبیعی آنهایی هستند که به واسطۀ قانون های طبیعت با دال خود ارتباط می یابند و اغلب میان جمعی پذیرفته شده اند و هرکسی آنها را ببیند و تفسیر کند به یک برداشت مشترک رهنمون می شود. نوری درآسمان نشانۀ رعد و برق است، تب نشانۀ بیماری و رنگ پوست نشانۀ قوم و طبقه ای خاص می باشد.
نشانه های قراردادی به صورت ارادی و خود خواسته توسط انسان یا حیوان خلق می شوند تا ایجاد رابطه کنند. نشانه های قراردادی مبتنی بر موافقت قبلی است و رابطۀ میان نشانه ها و معنای آن، بر پایۀ قرارداد و وضع می باشد. در این حالت در نشانه ها، میان شکل ظاهری و مفهوم هیچگونه مشابهت و تجانسی وجود ندارد. بطور مثال علائم راهنمایی و رانندگی که در میان آنها رنگ قرمز نشانۀ خطر است. نشانه های قراردادی بردوگونه اند: زبانی و غیر زبانی.
« ازنظر سوسور، نشانۀ زبانی ارتباط یک شئ با نام یا پیوند یک مفهوم با یک صورت آوایی است. براین اساس، هر نشانۀ زبانی معنا را به صورت آوایی نشان می دهد. نشانه های غیر زبانی یعنی نشانه های غیرآوایی و غیر قراردادی. » ( خزانه داری، 1385: 16 و 17)
نشانه نه تنها واجد رابطه ای میان یک شکل مادی و یک مفهوم ذهنی است، بلکه واجد رابطه ای میان خود و دیگر نظام های نشانه ای بیرون از خود است. نوع دیگری از تقسیم بندی نیز در الگوی نشانه ها وجود دارد:
« نشانه می تواند از نوع شمایل باشد و میان صورت و معنیش، نوعی شباهت صوری وجود داشته باشد، یا از نوع نمایه باشد و میان صورت و معنیش نوعی رابطۀ علّی وجود داشته باشد، یا از نوع نماد به حساب آید و میان صورت و معنیش رابطه ای قراردادی برقرار باشد.19» ( سجودی،1383: 16 )
در فلسفه و تاریخ علم، مفهوم نشانه مفهومی رایج است. هیپوتکس، افلاطون، ارسطو، سن اگوستین دکارت، لایب نیتس، هگل و هامبولت ازجمله افرادی هستند که به طور متمرکز برمفهوم نشانه کارکرده اند و همین امر، نظام های نشانه شناسی را از تنوعی گسترده برخوردارکرده است.
نشانه شناسی با دو دیدگاه متفاوت شناخته می شود: دیدگاه ” فردینان دو سوسور20 ” ( زبان شناس سوئیسی ) و دیدگاه ” چارلز ساندرز پیرس21 ” (فیلسوف آمریکایی ). عمرکمتر از یک صد سال این گستره به ” فردینان دوسوسور” بر می گردد. او درسالهای 1930 ازعلم زبان شناسی برای تعیین محدوده و قلمروی حوزۀ نشانه شناسی سود جست.

2-6 نشانه شناسی و دو الگوی بنیادی

در این قسمت به بررسی دو الگوی اساسی نشانه شناسی پرداخته می شود. الگوی نشانه شناسی سوسور و پیرس دو الگوی بنیادین علم نشانه شناسی است :

2-6-1 الگوی سوسوری
نشانه از نظر سوسور از دو وجه تشکیل شده است: ” دال22 ” و ” مدلول23 ” و را بطۀ میان آنها که سوسور آن را ” دلالت24 ” می نامد. سوسور، نشانه شناسی را به عنوان یک علم ” سمیولوژی25 ” نام نهاده است. نشانه شناسی عبارت است ازمطالعه و بررسی ساختارگرایانۀ نظام های مختلف معنی، نظیر اسطوره ها، علائم راهنمایی و رانندگی، زبان، مد و غیره.
دال، صورت مادی نشانه و مدلول، درونمایه و معنای نشانه را بیان می کند. دال چیزی است که می توان آن را دید، بوئید، چشید و لمس کرد. به نظر سوسور، هم دال و هم مدلول دارای منش و ماهیتی روانشناختی هستند. «

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع هزار و یک شب، نشانه شناسی، ریخت شناسی، تاریخ ادبیات Next Entries پایان نامه ارشد درباره نشانه شناسی، رمزگان ها، تحلیل متن، ارتباط جمعی