پایان نامه ارشد درمورد …………………………………………………………………………………………………………، ………………………………………………………………………………………………………، رعايت، پايداري

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………..2
سوال اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
سوالات فرعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………3
فرضيه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
پیشینه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
فصل اوّل: مفهوم شناسي
1-1. معناي اقامه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
2-1. معناي لغوي عدل……………………………………………………………………………………………………………………….. 7
3-1. معناي اصطلاحي عدل………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-3-1. اعتدال …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
2-3-1.رعایت استحقاق ها (اعطاء کل ذی حق حقه) …………………………………………………………………. 8
3-3-1.تساوي و رفع تبعيض ………………………………………………………………………………………………………… 9
4-1. مفهوم عدالت از منظر امام علي عليه‌السلام …………………………………………………………………………….. 10
1-4-1. قرار دادن و قرار يافتن هرچيز در جاي خودش……………………………………………………………. 10
2-4-1. انصاف و داد…………………………………………………………………………………………………………………….. 11
3-4-1. مساوات………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
4-4-1. رعايت حقوق و رساندن هر ذي حقي به حقش…………………………………………………………….. 13
5-4-1. اعتدال و ميانه روي………………………………………………………………………………………………………… 14
6-4-1. فهم عميق، نيكو داورى كردن و… ………………………………………………………………………………… 15
7-4-1. عدم اتهام به خداوند……………………………………………………………………………………………………….. 16
5-1. معناي لغوي قسط…………………………………………………………………………………………………………………….. 16
6-1. معناي اصطلاحي قسط………………………………………………………………………………………………………………17
7-1. تفاوت عدل و قسط…………………………………………………………………………………………………………………….17
8-1. انواع عدالت……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
1-8-1. تعريف عدالت فردي………………………………………………………………………………………………………….20
2-8-1. تعريف عدالت اجتماعي…………………………………………………………………………………………………….20
9-1. انواع عدالت اجتماعي……………………………………………………………………………………………………………….. 23
1-9-1. تعريف عدالت سياسي…………………………………………………………………………………………………….. 23
2-9-1. تعريف عدالت اقتصادي…………………………………………………………………………………………………… 24
3-9-1. تعريف عدالت قضايي……………………………………………………………………………………………………… 25
فصل دوّم: قلمرو عدالت اجتماعي
1-2. حوزه عدالت اجتماعي………………………………………………………………………………………………………………. 28
2-2. مصاديق اجراي عدالت اجتماعي ………………………………………………………………………………………………. 28
1-2-2. برپایی حق……………………………………………………………………………………………………………………………. 28
2-2-2. برقراری مساوات…………………………………………………………………………………………………………………… 30
3-2-2. توجه يكسان به مردم ……………………………………………………………………………………………………… 32
4-2-2. مبارزه با تبعیض……………………………………………………………………………………………………………… 32
5-2-2. مبارزه با فساد اقتصادی………………………………………………………………………………………………….. 34
6-2-2. بازگرداندن حقوق غصب شده …………………………………………………………………………………………37
7-2-2. نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي………………………………………………………………………………………. 38
8-2-2.توجه به يتيمان و عدم تصرف اموال آنان ……………………………………………………………………….. 39
9-2-2. ظلم نكردن به مردم ……………………………………………………………………………………………………….. 40
10-2-2. توجه به نیازمندان ……………………………………………………………………………………………………….. 41
11-2-2. ياري مظلومان ……………………………………………………………………………………………………………… 43
12-2-2. مراعات حقوق ضعيفان ………………………………………………………………………………………………… 43
13-2-2. اصلاح نظام سياسي ……………………………………………………………………………………………………… 44
14-2-2. تخفيف در ماليات ………………………………………………………………………………………………………… 46
فصل سوم: آثار اجتماعي عدالت سياسى
1-3. عدالت سياسي از منظر امام علي عليه‌السلام …………………………………………………………………………… 49
2-3. آثار اجتماعي عدالت سياسي ……………………………………………………………………………………………………. 50
1-2-3. ايجاد امنيت سياسي ………………………………………………………………………………………………………. 50
2-2-3. شكست دشمن ……………………………………………………………………………………………………………… 53
3-2-3. اجراى احكام و حدود شرعى ……………………………………………………………………………………………54
4-2-3. خشنودى مردم……………………………………………………………………………………………………………….. 55
5-2-3. ايجاد الفت و پيوند ميان انسان‏ها …………………………………………………………………………………… 57
6-2-3. پايداري در دوستي و برادري………………………………………………………………………………………….. 61
7-2-3. نااميدى دشمن در دستيابى به آرزوهايش…………………………………………………………………….. 62
8-2-3.دوام و پايداري حكومت…………………………………………………………………………………………………… 63
9-2-3. ايجاد حيات …………………………………………………………………………………………………………………….. 65
10-2-3. رعايت حقوق مردم ………………………………………………………………………………………………………… 67
11-2-3.پرهيز از تبعیض ……………………………………………………………………………………………………………. 68
12-2-3. شايسته سالاري …………………………………………………………………………………………………………… 71
13-2-3. اصلاح جامعه و روزگار …………………………………………………………………………………………………. 74
14-2-3. اميدوارى مردم …………………………………………………………………………………………………………….. 76
15-2-3. ارزش‌مندي حكومت …………………………………………………………………………………………………….. 77
16-2-3. جلوگيرى از شورش هاى مردمى…………………………………………………………………………………. 78
17-2-3. قوام جامعه…………………………………………………………………………………………………………………… 80
18-2-3. انتظام امور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع محدوده آسایش، امام حسین(ع)، میانگین دما، بافت فرسوده Next Entries پایان نامه ارشد درمورد عدالت اجتماعی، امر به معروف، نهج البلاغه، قدرت سیاسی