پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انطباق پذیری، مقایسه تطبیقی، افغانستان، مدیریت عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

فصل اول: مقدمه 1
1-1 مقدمه و طرح موضوع 2
1-2 طرح مسئله و ضرورت تحقیق 2
1-3 هدف تحقیق 3
1-4 سوال تحقیق 4
1-5 پیشینه تحقیق و چارچوب نظری 4
1-6 روش تحقیق 6
فصل دوم: تعریف باززنده سازی و ارتباط آن با معماری پایدار 7
2-1 مقدمه… 8
2-2 تعریف انطباق پذیری 8
2-3 انطباق پذیری با هدف استفاده مجدد 9
2-4 محدوده اختیارات در انطباق پذیری 10
2-5 ضوابط و معیارهای انطباق پذیری 11
2-6 انواع انطباق پذیری 11
2-7 تغییر پذیری در ساختمان 14
2-8 اهداف و اصول طراحی پایدار 14
2-9 انطباق پذیری و پایداری 15
2-10 امکان سنجی انطباق پذیری پایدار 16
2-11 فواید انطباق پذیری ساختمان ها 17
فصل سوم: معرفی آب انبارهای شهر لار 20
3-1 تعریف آب انبار 21
3-2 پیشینه ساخت آب انبارها 22
3-3 معرفی آب انبارهای شهر لار 23
3-3-1 ویژگی های معماری و ساختاری آب انبارهای شهر لار 24
3-3-1-1 مصالح به کار رفته در ساخت آب انبارها 24
3-3-1-2 عناصر تشکیل دهنده آب انبار 25
3-3-2 بررسی سازه آب انبارها 29
3-3-3 نکات فنی و اجرایی در ساخت آب انبارها 33
3-3-4 شیوه ی توزیع آب در سطح شهر 35
3-3-5 تصفیه آب و تامین بهداشت آب انبارها 35
3-3-6 نگهداری و مرمت آب انبار 36
3-4 گونه شناسی آب انبارهای شهر لار 37
3-5 آب انبار در سفرنامه ها 45
3-6 تاثیرات اجتماعی آب انبارها بر ساکنان محله 47
3-6-1اشعار محلی درمورد آب انبارها 48
3-7 وضعیت کنونی آب انبارهای شهر لار 50
3-8 جمع بندی 51
فصل چهارم: شناسایی آبانبارها در سایر شهرهای ایران و کشورهای دنیا 54
4-1 آب انبارها در سایر شهرهای کشور 55
4-1-1 آب انبارهای شهرهای مرکزی ایران 55
4-1-2 آب انبارهای شهرهای جنوبی ایران 59
4-1-3 آب انبارهای شهرهای شمال شرقی 61
4-1-4 آب انبارهای شهرهای غربی 61
4-1-5 جمع بندی 62
4-2 آب انبارها در سایر کشورهای دنیا 63
4-2-1 آب انبارها در کشورهای آسیایی 63
4-2-2 آب انبار در کشورهای غربی 68
4-2-3 جمع بندی 71
4-3 مقایسه تطبیقی آب انبارهای شهر لار و یزد 72
4-3-1 معرفی آب انبارهای شهر یزد 72
4-3-2 معرفی آب انبارهای شهر لار 76
4-3-3 بررسی ویژگیهای آب انبارهای شهر لار و شهر یزد 81
4-3-3-1 تحلیل و مقایسه تطبیقی ویژگی های ساختاری و اجرایی 81
4-3-3-2 تحلیل و مقایسه تطبیقی ویژگی های هندسی 85
4-3-3-3 تحلیل و مقایسه تطبیقی تدابیر زیست – اقلیمی به کار رفته در آب انبارها 87
4-3-3-4 تحلیل و مقایسه تطبیقی ویژگیهای اجتماعی 91
4-4 جمع بندی مطالب فصلهای دوم، سوم و چهارم 93
فصل پنجم: ارائه طرحهای پیشنهادی جهت مرمت، احیا و باززنده سازی آبانبارهای شهر لار……….103
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………104
5-2 مرمت، احیا و باززنده سازی آب انبارهای شهر لار 104
5-2-1 حفظ آب انبارها به عنوان مخازن تامین آب 106
5-2-2 باززنده سازی آب انبارها و انطباق دادن آنها با کاربری های جدید 110
5-3 ارائه پیشنهاد برای هریک از آب انبارهای شهر لار 117
فصل ششم: بررسی نمونه های موردی Error! Bookmark not defined.
6-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………104
6-2 معرفی نمونه هایی از احیاء و بازسازی آب انبارها 125
6-2-1 حفظ و احیای آب انبارهای شهر کاشان 125
6-2-2 بازسازی مخزن زیرزمینی مروگال 128
6-3 معرفی نمونه هایی از باززنده سازی و تغییر کاربری آب انبارها 129
6-3-1 موزه سازه های آبی فارس در شیراز 130
6-3-2 آب انبار قوام بوشهر 132
6-3-3 آب انبار شاد قلی خان قم 132
6-3-4 آب انبار بلور تفرش 133
6-3-5 آب انبار گنجعلی خان کرمان 134
6-3-6 آب انبار وکیل آباد 134
6-3-7 تبدیل آبانبار امیر چخماق(ستی فاطمه) یزد به زورخانه 134
فصل هفتم: انتخاب سایت و تحلیل وضع موجود…………………………………………………………136
7-1 انتخاب سایت 137
7-2 معرفی سایت 137
7-3 تحلیل سایت 139
7-3-1 تحلیل اجتماعی 139
7-3-2 تحلیل اقتصادی 141
7-3-3 تحلیل زیست محیطی 141
7-3-4 پتانسیلهای موجود در سایت 144
7-3-5 تدوین جدول SWOT 145
7-4 تدوین برنامه فیزیکی 146
فصل هشتم: ارائه طرح باززنده سازی آبدانبارهای خواجه کریمی، حاج غلامرضا و پسی 150
8-1 روش انتخابی جهت طراحی ساختاری جدید در محیط تاریخی 151
8-2 استراتژی های طراحی 151
8-3 راهکارهای طراحی 152
8-4 از ایده تا طرح(روند شکل گیری طرح) 153
8-5 ارائه طرح ها 159
8-6 جزئیات اجرایی باززنده سازی برکه پسی 162
8-7 تصاویر سه بعدی مجموعه 164
نتیجه گیری… 165
پیشنهادهایی جهت پژوهش های آینده 165
پیوست یک….. 166
پیوست دو……. 215
منابع……………. 218

فهرست جداول

جدول شماره یک: مقایسه ی آب انبارهای شهر لار و یزد 92
جدول شماره2: مقایسه شکل کلی آب انبارها بر اساس دوره ساخت آب انبار و شکل پشت بند 96
جدول شماره3: مقایسه دهانه آب انبارها بر اساس دوره ساخت آب انبار و شکل دهانه 96
جدول شماره4: مقایسه میلک آب انبارها بر اساس دوره ساخت آب انبار و شکل میلک 97
جدول شماره5: ویژگی های شیمیایی آب مخازن آب انبارهای شهر لار 106
جدول شماره6: پیشنهادهایی جهت تخریب، احیا و باززنده سازی آب انبارهای شهر لار 118
جدول شماره7: میانگین های اقلیمی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک لار 142
جدول شماره8: جدول نوسان سالانه دمای هوا در شهر لار 142
جدول شماره9 : پتانسیل های سایت 144
جدول شماره10: سوآت 145
جدول شماره 11: برنامه فیزیکی عرصه فرهنگی 147
جدول شماره 12: برنامه فیزیکی عرصه تفریحی 148
جدول شماره 13: برنامه فیزیکی عرصه اقامتی 149
جدول شماره 14: برنامه فیزیکی عرصه ورزشی 149
جدول شماره 15: برنامه فیزیکی عرصه خدماتی 149

فهرست تصاویر

تصویر شماره1 : میزان مداخله در ساختمان 10
نمودار شماره1 : مدیریت عملکرد 13
تصویر شماره2: چاه های لافت 22
تصویر شماره3: اجزای یک آب انبار با پلکان و پاشیر 25
تصویر شماره4: دهنشیر آب انبار معتمد ………………………………………………………………………………………27
تصویر شماره5: آب انبار معتمد، تنها آبانبار دارای بادگیر شهر لار 27
تصویر شماره6: دهانه ورودی غربی آب انبار عباسپور 27
تصویر شماره7: آبرو آب انبار شش فخ 28
تصویر شماره8: علمک آب انباری در لار 28
تصویر شماره9: علمک آب انبار عباسپور لار 28
تصویر شماره10: کتیبه سردر آب انبار قنبر بیگی( 29
تصویر شماره11: روزن واقع بر گنبد آب انبارمدرسه 29
تصویر شماره12: جزئیات اجرایی جداره و کف مخزن در آب انبارهای شهر لار 34
تصویر شماره13: شیوه ی توزیع آب در سطح شهر لار 35
تصویر شماره14: نمونه ای از کانال بندی و تقسیم آب در شهر لار 35
تصویر شماره 15: عملیات لایروبی آب انبار شغال 37
تصویر شماره 16: آب انبار خانگی آقای کامجو 38
تصویر شماره17: انواع پوشش مخزن آب انبار 41
تصویر شماره18: شکل های مختلف مخزن آب انبار 41
تصویر شماره19 : آب انبارهای با گنبد کوتاه 44
تصویر شماره 20: آب انبارهای با گنبد بلند 44
تصویر شماره 21: نمونه ای از ساخت آب انبار در زیر فضای مسجد 57
تصویر شماره22: سردر آب انباری در شهر نراق 58
تصویر شماره 23: آب انبار زین آباد یزد 59
تصویر شماره24 : پلکان آب انبار شش بادگیری یزد 59
تصویر شماره25 : نمونه ای از آب انبارهای شهراوز 60
تصویر شماره26 : پلان و مقطع آب انبار آقاجانی در شیراز 60
تصویر شماره27 : آب انباری در استان هرمزگان 61
تصویر شماره28: مخزن آب انبار مسجد جامع قزوین 62
تصویر شماره 29: تصاویر و مقطع آب انبارچهارسوق در افغانستان 64
تصویر شماره 30: تصاویر، پلان و مقطع آب انبار ملک در افغانستان 65
تصویر شماره 31 : نمونه ی چند آب انبار در ازبکستان……………………………………………………………………65
تصویر شماره 32: مخزن آب انبار یارباتان سرای ترکیه 66
تصویر شماره 33: تصویر آبانبارهای با مخزن دایره و مستطیلی در ترکیه 67
تصویر شماره 34: آب انباری در منطقه ال جبین یمن 67
تصویر شماره 35: بزرگترین آب انبار جهان در هند 67
تصویر شماره 36: نمونه های مختلف آب انبار خانگی در تگزاس 68
تصویر شماره37 : آب انبار خانگی در کارائیب 69
تصویر شماره 38: آب انباری واقع در سن جوان 70
تصویر شماره 39 : آب انباری در اورشلیم 71
تصویر شماره 40 : آب انبار شش بادگیری در یزد 73
تصویر شماره41 : عناصر تشکیل دهنده آبانبار در شهر یزد……………………………………………………………74
تصویر شماره42: نمونه ای از آب انبارهای شهر لار 76
تصویر شماره 43: پلان و مقطع آب انبار چهاربرکه قیصریه به همراه مسجد روی آن 77
تصویر شماره44: فرم کلی آب انبارهای شهر لار 79
تصویر شماره45: مقایسه حجم کلی آب انبارهای دایره ای یزد و لار…………………………………………………79
تصویر شماره46: عناصر تشکیل دهنده آب انبار در شهر لار 79
تصویر شماره 47: پایداری سازه گنبدی آب انبار 83
تصویر شماره48: نحوه پوشش آب انبارهای شهر لار 83
تصویر شماره 49: نحوه پوشش راه پله و پاشیر در شهر لار 84
تصویر شماره50: نحوه انتقال نیرو در آب انبارهای دو شهر لار و یزد………………………………………………..84
تصویر شماره51 : مقایسه شکل آب انبارهای یزد و لار……………………………………………………………………85
تصویر شماره 52: چگونگی ارتباط پلکان، پاشیر و فضاهای کاربردی در یزد 87
تصویر شماره53: هندسه در آب انبارها 89
تصویر شماره 54: مقایسه نحوه تهویه در آب انبارهای دو شهر لار و یزد 89
تصویر شماره55: پراکندگی آب انبارها بر اساس دوره ساخت 99
تصویر شماره56: پراکندگی آب انبارهای مستطیلی و صلیبی 99
تصویر شماره57: طرح پیشنهادی جهت تغییر کاربری آب انبار به زورخانه 117
تصویر شماره58: عملیات بازسازی گنبد مورگال 128
تصویر شماره 59: تغییر کاربری آب انباری در ترکیه به نمایشگاه آثار هنری 129
تصویر شماره60: استفاده از مخازن آبی زیر کلیساها به عنوان رستوران 130
تصویر شماره61: استفاده از آب انبار مستطیلی به عنوان بخشی از رستوران 130
تصویر شماره62: موزه آبی شیراز 131
تصویر شماره63 : آب انبار قوام بوشهر 132
تصویر شماره64 : آب انبار شادقلی خان در قم 133
تصویر شماره 65: آب انبار بلور تفرش 133
تصویر شماره66: نمونه هایی از تبدیل آب انبار به زورخانه در یزد 135
تصویر شماره67: موقعیت محله کهویه در شهر لار 137
تصویر شماره68: موقعیت پنج آب انبار انتخابی در سایت 138
تصویر شماره69: دید و منظر به نقاط مختلف سایت 139
تصویر شماره70: دسترسی ها به سایت 140
تصویر شماره71: کاربری های همجوار با سایت مورد نظر 140
تصویر شماره72: موقعیت و زاویه تابش نور خورشید در شهر لار 142
تصویر شماره73: موقعیت و زاویه تابش نور خورشید نسبت به سایت انتخابی 142
تصویر شماره74: نمودار گلباد شهر لار……………………………………………………………………………………….143
تصویر شماره 75: جهت باد مطلوب در سایت انتخابی 143
تصویر شماره76: جانمایی عرصه ها در سایت 155
تصویر شماره77: موقعیت آبراه ها، بافت

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد روحانیه الحدوث، نظام احسن، ناسازگاری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بومی سازی، معماری بومی، مکانیابی، رفتار انسان