دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات، نیروی انسانی، بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

1-6)بيان متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی

ردیف
متغیرها ازنظر نقشی که در تحقیق دارند
از نظر اندازه گیری
از نظر میزان دستکاری

کمی
کیفی
فعال
ویژگی

پیوسته
گسسته

1
مستقل: عوامل مرتبط با مشتریان

2
مستقل:عوامل مرتبط با تکنولوژی( فناوری)


3
مستقل:عوامل مرتبط با ساختار سازمانی

4
مستقل:نیروی انسانی

4
مستقل:عوامل مرتبط با محیط داخلی

5
مستقل:عوامل مرتبط با محیط میانی

6
مستقل:عوامل مرتبط با محیط خارجی

7
وابسته: تغییر و تحول در بانکداری الکترونیک

8
تعدیل گر: بازنگری در قوانین و مقررات

9
مداخله گر: آموزش های همگانی
نگاره شماره 1-1)مدل مفهومی تحقیق : ترکیبی از پیشینه نگاشته ها، مطالعه هنسمی ، 2004 و بنان ، 2010

1-7)قلمرو تحقيق
1-7-1)قلمرو موضوعي
بررسی فاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول در بانکداری الکترونیک ( مورد مطالعه: بانک صادرات شهر کرمانشاه).
1-7-2)قلمرو زماني تحقيق
دوره زماني تحقيق حاضر از ابتداي فروردين1391 تا پايان مرداد سال1392 مي باشد که طراحي پرسشنامه و جمع آوري داده هاي مربوط به تحقيق در اين بازه زماني انجام گرفته است.
1-7-3)قلمرو مکاني تحقيق
قلمرو مکاني اين تحقيق در برگيرنده شعب بانک صادرات در شهرکرمانشاه ميباشد که اطلاعات مورد نياز از کارشناسان و متصديان امور بانکي شاغل در اين بانک ها، جمع آوري گرديده است.
1-8)تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)
1-8-1)تعریف مفهومی
-بانکداری الکترونیکی: استفاده از فناوری الکترونیکی در امور عملیات بانکی برای ارائه خدمات بانکی، به عبارت دیگر استفاده از تکنولوژی پیشرفته رایانه، شبکهها و مخابرات جهت انتقال منابع (پول) در سیستم بانکداری را بانکداری الکترونیکی مینامند (بیدآباد،83،1387).
تغيير: به طور كلي تغيير، آوردن هر چيزي از سطحي به سطح ديگر را بيان مي كند. اين امر بيانگر تغييري است كه از عوض كردن جاهاي اشخاص و اشيا گرفته تا درآوردن دانش، توانايي، مهارت و … شخصي از وضعيت موجود به يك جايگاه متفاوت است. تغيير در سازمان ها نيز به اين معناست كه فعاليت هاي سازمان از جايگاه (وضعيت) موجود به يك وضعيت متفاوت در مي آيد. تغيير مداوم هم به اين معناست كه در هر موضوع ، شخص يا سازمان ها به طور مداوم به يك حالت متفاوت در مي آيند؛ يعني به جايگاه و وضعيت هاي جديد و متفاوت با وضعيت قبل مي رسند (اميركبيري، 1385: 585).
تغيير در سازمان: عبارت است از فرآيند تحول و دگرگوني كه در رفتارها، ساختارها، خط مشي ها، منظورها و يا برون داده هاي پاره اي از واحدهاي سازماني رخ مي دهد ( الیو و همکاران7 ، 2005).
رهبري: ايجاد و روشن ساختن چشم انداز، مأموريت و سرفصل برنامه ها براي تغيير و سپس اين تعهد را روشن، مداوم و فراگير كند.
حس مالكيت : ايجاد فضايي براي نگرش، انگيزه و تعهد افراد و گروه هاي داخل سازمان و مرتبط با آنكه منجر به حس مالكيت نسبت به انجام تغيير از مداخله اوليه تا كل فرآيندهاي تغيير مي شود ( فرناندز8 ، 2006) .
توانمندسازي: فراهم آوردن دانش، مهارت، فرايندها، فناوري ها، ساختارها، ابزارها و توصيه ها براي اجراي نقش هاي جديد در محيط كار و انضباط در حال تغيير براي متخصصان ( لورنزی9 ، 2000).
هدايت: فراهم كردن محيط براي مديريت، انسجام و هماهنگي ابتكار عمل هاي مختلف تغيير ( لورنزی ، 2000).
محیط داخلی: شامل مولفه هائی است که میزان کارآئی و اثربخشی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد که این مولفه ها طبق نظریه هارولد10 لویت عبارتند از: ساختار سازمانی ، تکنولوژي سازمانی ، وظایف و کارکردها و نیروهاي انسانی (تصمیم گیرنده ها و مجریان ) هرگونه تغییري که در یک یا چند مورد از موارد ذکر شده اعمال گردد بدان تغییر و تحول سازمانی گویند ( لورنزی ، 2000).
محیط میانی: شامل آن دسته از محیط خارجی می گردد که بطور مستقیم بر محیط داخلی سازمان و روند حرکت آن اثر می گذارد. بر حسب اینکه سازمان ما تولید کننده محصول و یا ارائه کننده خدمتی باشد می توان از نمونه محیط میانی آن به (شرکاء ، سهامداران ، رقبا ، تولید کننده ها ، تجهیز کننده ها ، عرضه کننده خدمات و مشتریان ) اشاره کرد. که تغییرات آن را به لحاظ استراتژیک بودن رفتارشان براي سازمان تغییرات استراتژیک گویند ( لورنزی ، 2000).
محیط خارجی: کلیه متغیرها و مولفه هاي موجود در جامعه را در بر می گیرد که شامل متغیرهاي اجتماعی ، سیاسی، حقوقی، نظامی، اقتصادي، زیست محیطی و جغرافیایی می گردد. به لحاظ عمومیت متغیرهاي اجتماعی و نیاز به کلان نگري در تغییرات آنها تغییر و تحول هر یک از متغیرها را تغییر ات کلان یا مدیریت عمومی جامعه گویند ( لورنزی ، 2000).
استراتژی هاي تغییر و تحول سازمانی: هرگونه تغییر و تحولی در سازمان به منظور تامین سلامت سازمانی و افزودن بر کارآئی و اثربخشی سازمان صورت می پذیرد. متغیرهاي اثربخشی چهار دسته اند فلذا استراتژی هاي تحول نیز به چهار دسته زیر تقسیم می شوند که در رابطه با آنها بایستی به دو نکته قبل از اعمال استراتژی ها توجه نمائیم. نکته اول: هر یک از متغیرها رابطه متقابلی با یکدیگر داشته و در تعامل با هم می باشد لذا اعمال تغییر در هر یک از آنها دگرگونی در سایر متغیرها را در پی دارد. بدین منظور قبل از اجراي هر استراتژي تغییري ( مثلاً استراتژي تغییر ساختار سازمانی ) اثراتی که این تغییر بر سایر متغیرها خواهد داشت را دقیقاً ارزیابی نماید ( مثلاً اثر تغییر ساختار بر ترکیب نیروي انسانی ) نکته دوم: هرگونه تغییر و تحولی در متغیرهاي چهارگانه سازمانی توسط نیروي انسانی انجام می پذیرد، چرا که سه متغیر ساختار ، تکنولوژي و وظایف جزو جنبه هاي فیزیکی سازمان بوده و خود قادر به اعمال تغییر نیستند و تنها نیروي انسانی است که می تواند با استفاده از توان جسمانی و توان ذهنی خود تغییرات مورد نیاز را اعمال کند و این تغییرات اعمال نمی شود تا زمانی که نیروي انسانی متحول نشود. بدین خاطر است که می گویند: پیش شرط هر تحولی داشتن نیروي متحول است.
استراتژي تغییر تکنولوژي: به لحاظ تنوع پذیري و رشد روز افزون تکنولوژي در جوامع امروزي پیش بینی تغییر و تحولات در زمینه گسترش بهره برداري از آن در آینده مشکل است اما امروزه شاهد هستیم که بسیاري از سازمان ها سعی دارند با استفاده از تکنولوژی هاي نوین، سیستم ها و روش هاي کاري خود را بهبود بخشند به عبارتی لزوم تغییر در تکنولوژي از آنجا نشات می گیرد که هر سازمانی براي نیل به اهدافش نیاز به ابزار ، وسایل و ماشین آلاتی می باشد که از یک سو این ماشین آلات بعد از یک برهه زمانی بازدهی و کارآئی خود را از دست می دهند و از سوي دیگر با نوآوری هایی که صورت می گیرد دستگاه ها و ماشین آلات پیچیده تري به بازار عرضه می گردد و در این میان سازمان ها بمنظور به روز و بهنگام نگه داشتن خودشان از این تکنولوژی ها بهره می برند که تا شاید کارآیی و اثربخشی خودشان را بهبود بخشند.
استراتژي تغییر ساختار: یکی از عوامل بسیار موثر در کارآیی یا عدم کارآیی یک سازمان ساختار آن سازمان می باشد که متشکل از تشکیلات و روش ها است. فلذا براي بهبود کارآئی و اثربخشی سازمان زمانی که مشکل در ساختار آن باشد می توان از این استراتژي بهره برد از آنجایی که ساختار سازمانی متاثر از عواملی همچون ارتباطات، اندازه سازمان ، پیچیدگی سازمان ، حیطه نظارت ، تمرکز و عدم تمرکز می باشد. لذا اعمال تغییر در آن لزوم هر یک از عوامل فوق را در پی خواهد داشت.
استراتژي تغییر وظایف:گاهاً مشاهده می شود که علت عدم آگاهی یک سازمان در ترکیب مشاغل و نحوه طراحی آن نهفته است فلذا با استفاده از این استراتژي ها می توانیم به طراحی مجدد تجزیه و تحلیل مجدد مشاغل واسطه روشهایی همچون مشاغل و ارزیابی هاي دوره اي مشاغل سازمان وظایف و کارکردها را در راستاي بهبود کارآئی و انطباق مناسب بین مشاغل و با شاغلین و سازمان تغییراتی را اعمال نمائیم.
استراتژي تغییر نیروي انسانی: نیروي انسانی بعنوان استراتژیک و حساس ترین منبع سازمان پیش از سایر عوامل در بالا یا پائین بودن کارآئی و اثربخشی سازمان دخیل می باشد. فلذا هرگاه نیاز به تغییر در افراد باشد، ابتدا بایستی سطح این نیاز را تعیین نمود، سپس تغییرات مورد نظر در آن سطح را اعمال کرد. این سطوح عبارتند از:
الف : تغییر در دانش: در این سطح از افراد می خواهیم که مقالات ، جزوات و یا کتاب هایی را مطالعه کرده و دوره هاي تخصصی را در مراکز آموزشی بگذرانند.
ب: تغییر در نگرش: بدین منظور از افراد می خواهیم با مشارکت در گروه ها به اصلاح نگرش هاي خود پرداخته و به نوعی بر میزان بینش و بصیرت خود در عمل بیفزایند.
ج: تغییر رفتاري فردي: در این سطح رفتار افراد از جنبه هاي تفاوت هاي فردي ، شخصیت ، ادراك ، انگیزش ، انتظار و… تحلیل شده سپس با استفاده از تئوری هاي کاربردي روانشناسی و سایر علوم رفتاري تغییر مورد نظر در رفتار فردي صورت می پذیرد.
د: تغییر رفتار گروهی و سازمانی: هرگاه نیاز به تغییر رفتار افراد در داخل گروه ها و اجتماعات مختلف مورد نظر باشد با استفاده از فنون روان شناسی ، جامعه شناسی و سایر علوم اجتماعی از طریق افزودن بر تعاون، هم نوایی و انسجام گروهی از یک سو و کاستن از تنش ، تعارض و اختلافات گروهی ، از سوي دیگر رفتار افراد را متاثر از رفتار گروه یا سازمانی که عضویت آن را دارد تغییر می دهیم.
1-8-2)تعریف عملیاتی
مشتریان شامل شاخص های: تبلیغات و آموزش های همگانی ، کاهش خطای انسانی ، سرویس دهی سریع و ارزان و…
تکنولوژی ( فنآوری) : استفاده از سیستم های جذاب ، راحتی استفاده ، رعایت استاندارد ها و الزامات بین المللی ، امنیت سرویس ها ، انتخاب نرم افزارهای مناسب و…
ساختار سازمانی: بهبود کارآیی و کیفیت خدمات ، ارتباط و همکاری بین سازمانی ، تنوع و انعطاف پذیری خدمات و…
نیروی انسانی: رضایت مندی کارکنان ، نظام های آموزشی و انگیزشی مناسب و تغییر در دانش ، نگرش و رفتار فردی، گروهی و سازمانی.
محیط داخلی: استفاده از ساختار سازمانی مناسب ، استفاده از تکنولوژی پیشرفته ، میزان رضایت مندی نیروی انسانی و…
محیط میانی : تعداد عرضه کنندگان خدمات ، میزان مشتریان ،تعداد رقبا و…
محیط خارجی : جمعیت شناختی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و…
و در قالب سوالات پرسش نامه سنجیده می شود.

فصل دوم
ادبیات تحقيق

2-1)مقدمه
قرن حاضر سرشار از تحول و دگرگونی است. جوامع بشری در هیچ عصری از اعصار تا این حد دستخوش تغییر و دگرگونی نبوده است. اطلاعات به عنوان عامل اصلی تولید ثروت مدنظر قرار گرفته و جامعه اطلاعاتی که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات11 است، تکوین می یابد. ورود و پیشرفت چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها، تغییرات متعددی را ایجاد کرده؛ که از جمله آن ها تغییر در ساختار، تغییر در خط مشی، عملکرد افراد و نحوه مدیریت در سطح سازمانی است. نقش اطلاعات و ارتباطات در دنیای امروز، بسیار شگرف و پیچیده است، به گونه ای که عصر فعلی را عصر انفجار اطلاعات می نامند. به همین دلیل، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها سرعت یافته است. فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخه ای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار، نرم افزار، شبکه افزار، فعالیت بر داده ها و پردازش آن ها را در زمینه های دستیابی، ذخیره سازی، تبادل و کنترل را امکان پذیر می سازد (فتحیان،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد علمای شیعه، اقبال لاهوری، استنباط حکم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فناوری اطلاعات، نیروی انسانی، مدیریت تغییر، روان شناسی