منابع تحقیق درمورد کاربری اراضی، شبیه سازی

دانلود پایان نامه ارشد

1-9-3-4- نفوذ خالص، زهکشي يا نفوذ عمقي 20
1-9-3-5- ناحيه غير اشباع 20
1-9-4- عوامل موثر بر ميزان تغذيه 21
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-9-4-1- عوامل اقليمي 21
1-9-4-2 – زمين شناسي و خاک 22
1-9-4-3- توپو گرافي 22
1-9-4-4- هيدرولوژي 22
1-9-4-5- پوشش گياهي و کاربري اراضي 23
1-9-5- روشهاي تخمين ميزان تغذيه 24
1-9-5-1- مدلهاي بيلان آب در ناحيه غير اشباع 25
1-9-5-1- 1- مدلهاي حل معادله بيلان در ناحيه ريشه 25
1-9-5-1- 2- مدلهاي حل معادله بيلان بر اساس معادله ریچارد 26
1-9-5-2- مدلهاي حوزه آبخيز 27
1-9-5-3- مدلهاي آبهاي زيرزميني 27
1-9-5-4- اندازه گيري مستقيم 28
1-9-5-5- استفاده از ردياب هاي شيميايي 28
1-9-5-6- استفاده از ردياب گرمايي 28
فصل دوم – سابقه تحقیق
2- سابقه تحقيق بطور مختصر 30
2- 1- تحقيقات انجام شده در خصوص ريز مقياسنمايي مدلهاي جهاني به
منظور شبيه سازي متغيرهای اقليمي در خارج از کشور 30
2- 2- تحقيقات انجام شده در خصوص ريز مقياسنمايي مدلهاي جهاني به
منظور شبيه سازي متغيرهای اقليمي در داخل کشور 33
2-3- تحقيقات انجام شده در خصوص اثر سناريوهاي تغيير اقليم روي منابع
آب خصوصا آبهای زيرزميني در خارج از کشور 35
2-4- تحقيقات انجام شده در خصوص اثر سناريوهاي تغيير اقليم روي منابع
آب خصوصا آبهای زيرزميني در داخل کشور 39
2-2- جمع بندي 40
فصل سوم – مواد و روشها
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-1- موقعيت جغرافيايي و سياسي منطقه 42
3-2- ويژگيهاي طبيعي دشت کرمان 42
3-3- موقعيت آبخوان کرمان 43
3-4- کاربري اراضي در آبخوان کرمان 44
3–5- بررسي متغيرهاي اقليمي دشت کرمان 44
3-6- وضعِيت منابع آبِي محدوده مطالعاتِي 47
3-2- روش تحقيق 47
3-2-1- داده مورد استفاده در اين تحقيق 47
3-2-1-1- دادههاي هوا شناسي و هيدرولوژي 47
3-2-1-2- داده هاي خاکشناسي 47
3-2-2- مدلهاي مورد استفاده در اين رساله 48
3-2-2-1- مدل گردش عمومي جو – اقيانوس CGCM1 48
3-2-2-2- مدل گردش عمومي جو – اقيانوس HadCM3 49
3-2-2-3- مدل SDSM 49
3-2-3- مدل HHELP 51
3-2-3- انتخاب دوره پايه و دورههاي آتي 52
3-2-4- دادههاي هواشناسي در دوره پايه (1990- 1961) 53
3-2-5- دادههاي متغيرها پيشبينيکننده ( مدلهاي جهاني و NCEP) 53
3- 2-6- ريزمقياسنمايي خروجي مدلهاي جهاني با استفاده ازمدل ریزمقیاسنمایی 54
3-2-7- ريز مقياسنمايي دما، بارش و تشعشعات خورشيدي 57
3-2-7-1- منوي تنظیمات 58
3-2-7-2-کنترل کيفيت دادهها 59
3-2-7-3- تبديل داده 60
-2-3-7-4- انتخاب متغيرها 60
3-2-7-5- مرحلهي کاليبراسيون وارزيابي مدل 61
3-2-8- بهينه سازي تعداد دفعات شبيه سازي 62
3-2-9- شبيه سازي- متغيرهاي اقليمي در دورههاي آينده 63
3-2-10- مقايسه گرافيکي داده ها 63
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-2-11- آناليز مقادير حداکثر 63
3-2-11-1- توزيع تجربي 64
3-2-11-2- مقادير حداکثر تعميم يافته 64
3-2-11-3- توزيع گمبل 65
3-2-11-4- تابع نمايي توسعه يافته(Streched Exponential) 66
3-2-12- بزرگمقياسنمايی 66
3-2-13- روش ارزيابي مدل 67
3-2-14- معيار ارزيابي روش 67
3-2-15- معادلات کریجنگ و عکس فاصله 67
3-2-16- تخمِين مِيزان تغذِيه با استفاده از مدل HELP 71
3-2-17- دادههاي موردنياز مدل HELP 69
3-2-18- بررسي پارامترهاي نگهداشت رطوبت خاک در مدل HElP 71
3-2-19- ضريب هدايت هيدروليکي خاک غيراشباع 72
3-2-20- ضريب هيدروليکي در منطقه داراي پوشش گياهي 74
3-2-21- محاسبه ضریب تبخیر 74
33-2-22- ويژگي رطوبتي و هدايت هيدروليکي برخي خاکها مورد استفاده در مدل HELP 75
3-2-23- تعيين شاخص سطح برگ و حداکثر عمق تبخيروتعرق 75
3-2-24- نحوه اندازه گيري داده هاي خاک شناسي مورد نياز مدل در اين تحقيق 76
3-2-24-1- تعيين بافت خاک 77
3-2-24-2- اندازه گيري رطوبت ظرفيت مزرعه و نقطه پژمردگی 80
3-2-24-3- اندازه گيري جرم مخصوص ظاهري 81
3-2-24-4- تخلخل خاک 83
3-2-24-5- اندازه گيري ضريب نفوذ پذيري خاک(k) 83
3-2-25- حل معادلات در مدل HELP 85
3-2-25-1- پیشبینی یخزدگی خاک 87
3-2-25-2- ذوب و انباشت برف 88
3-2-25-3- گيرش گياهي 90
3-2-25-4- محاسبه تبخيروتعرق پتانسيل 91
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-2-25-5- تبخير از سطح 93
3-2-25-6- نفوذ 96
3-2-25-7- تبخير از آب درون خاک 97
3-2-25-8- تعرق از طريق گياه 99
3-2-25-9- تبخير و تعرق 99
3-2-25-10- رشد گياه : 100
3-2-25-11- حرکت آب در لايههاي زيرين خاک 104
3-2-25-12- حرکت عمودي آب 106
3-2-325-13- ميزان زهکشي از لايه هاي خطي خاک( با نفوذ پذيري کم) 108
3-2-25-14- جريانهاي زير سطحي 109
3-2-25-15- دلايل انتخاب مدلHELP دراين تحقيق 109
فصل چهارم – نتایج
4-1- شبیه سازی متغیرهای اقلیمی 111
4-1-1- شاخصهاي دمايي 111
4-1-1-1- انتخاب متغيرهاي مستقل جهت پيشبيني شاخصهاي دمايي 111
4-1-1-2- کاليبره كردن مدل SDSM 112
4-1-1-3- بهينه سازي تعداد دفعات شبيه سازي 113
4-1-1-4- ارزيابي مدل براي شاخص هاي دمايي 113
4-1-1-5- بررسي مقاير حدي شاخص هاي درجه حرات 124
4-1-1-6- شبيه سازي شاخص هاي دمايي در دوره ارزيابي 128
4-1-1-7- شبيه سازي شاخصهاي دمايي در دوره پايه با استفاده از دادههاي بازسازي شده 129
4-1-1-8- شبيه سازي شاخص هاي دمايي در دورة پاية 129
4-1-1-9- شبيه سازي شاخص هاي دمايي در دورههاي آتي 135
4-1-1-10- انتخاب مناسبترين مدل و سناريو به منظور شبيه سازي درجه حرارت 139
4-1-2- شبيه سازي بارش 141
4-1-2-1- انتخاب متغير هاي پيشبينيکننده مناسب 143
4-1-2-2- کاليبره كردن مدل SDSM 144
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-1-2-3- بررسي معيارهاي توانايي مدل در شبيهسازي در دوره ارزيابي 147
4-1-2-3- 1- معيارهاي گرافيکي 147
4-1-2-3- 2- ويژگيهاي آماري دادهها دوره ارزيابي 148
4-1-2-4- شبيه سازي بارش در دوره پايه (1990-1961) 150
4-1-2-5- شبيه سازي بارش در دوره هاي آتي 151
4-1-2-6- انتخاب مدل و سناريو مناسب 153
4-1-3- شبيه سازي تشعشات خورشيدي 153
4-1-3-1- انتخاب متغيرهاي پيشبيني کننده مناسب 156
4-1-3-2- کاليبره كردن مدل SDSM 158
4-1-3-3- بررسي معيارهاي ارزيابي مدل در دوره ارزيابي 159
4-1-3-3- 1- معيارهاي گرافيکي 159
4-1-3-3-2- ويژگيهاي آماري دوره ارزيابي 161
4-1-3-4- شبيه سازي تشعشات در دوره پايه و دورههاي آتي 162
4-1-3-5- انتخاب سناريوي مناسب براي شبيه سازي تشعشات خورشيدي 164
4-2 – بررسي ويژگيهاي هيدرولوژيکي دشت و آبخوان کرمان 166
4-2-1- بررسي روند تغييرات سطح آب زيرزميني دشت کرمان 167
4-2-1-2- بررسي تغييرات مکاني عمق سطح ايستابي آبخوان کرمان 171
4-2-2 – بررسي وضعيت عمق سنگ بستر در دشت کرمان 175
4-3- بررسي ميزان تغذيه در دشت کرمان 177
4-3- 1- بررسي ويژگي پروفيلها و لايههاي خاک 179
4-3-2- بررسي رابطه بين ضريب هيدروليکي و بافت خاک 180
4-3-3- محاسبه ميزان تغذيه در هريک از پروفيلها 180
4-3-4- بررسي ميزان تغذيه تحت سناريوهاي مختلف عمق تبخير وتعرق و شاخص سطح برگ 185
4-3-5- بررسي تغييرات مکاني تغذيه 188
4-3-6- محاسبه ميانگين وزني تغذيه 194

فصل پنجم – بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست مطالب
عنوان صفحه
5- بحث و نتيجه گيري 199
5-1- ريزمقياسنمايي و شبيه سازي شاخصهاي دمايي 200
5-2- ريزمقياسنمايي و شبيه سازي بارش 2002
5-3- ريزمقياسنمايي و شبيه سازي تشعشات خورشيدي 204
5-4- بررسي روند تغييرات سطح آب زير زميني 204
5-5- بررسي ميزان تغذيه در دشت کرمان در شرايط فعلي و آتي 205
5-6- نتيخه گيري نهايي 210
5-6- پيشنهادات 210
فهرست منابع مورد استفاده 212

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (1-1) غلظت گاز ديکسيدکربن تحت سه سناريوي عمومي (A2, A1B و B1)
همراه با تغييرات متوسط درجه حرارت کره زمين نسبت به دوره (1999-1980) 6
شکل(1-2) وضعيت چهار خانواده سناريو SRES و ارتباط آنها با منابع مختلف بصورت شماتيک 7
شکل(1-3) نماي شماتيک ازيک مدل سه بعدي گردش عمومي جو 10
شکل (1-4) نحوه ريز و بزرگ مقياس نمايي از مدلهاي جهاني به مقياس
حوزه آبخيز و بالعکس 13
شکل (1-5) مقطع عمودي نفوذ از سطح زمين، زهکشي در منطقه غير اشباع و تغذيه 21
شکل (3-1) موقعيت منطقه مورد مطالعه در ايران،کرمان،حوزه آبخيز کرمان – باغين 45
شکل (3-2) موقعيت دشت کرمان در حوزه آبخيز کرمان همرا با زير حوزهها و مساحت آنها……………………46
شکل (3-3) نقشه کاربری اراضی آبخوان کرمان .46
شکل (3-4)مراحل مختلف گردش کار در این تحقیق 50
شکل (3-5) تغييرات درجه حرارت کره زمين تحت مدل CGCM1 از سال 1990 تا2100 51
شکل (3-6) موقِعِيت ايستگاهاي سيستم مشاهدهاي اقلِيم جهاني در ايران 54
شکل (3-7) مراحل ريز و بزرگ مقياس نمايي يک مدل جهاني بصورت شماتيک 56
شکل (3-8) فرآيند ريز مقياس نمايي در مدل SDSM 58
شکل (3-9) منوي اصلي مدل SDSM 59
شکل (3-10) گزارش کيفيت دادههاي بارش ايستگاه کرمان 59
شکل (3-11) بخش مربوط به تبديل دادهها در مدل SDSM 60
شکل (3-12) پنجره مربوط به کاليبره نمودن مدل SDSM 63
شکل (3-13) پنجره مربوط به شبيه سازي متغيرهاي اقليمي در شرايط فعلي و آتي 64
شکل (3-14) پنجره مربوط به مقايسه نتايج 64
شکل (3-15) وضعيت لايه ها در مدل HELP 71
شکل (3-16) ارتباط بين پارامترهاي نگهداشت و بافت خاک 72
شکل(3-17) پراکنش جغرافيايي حداکثر شاخص سطح برگ 78
شکل (3-18) پراکنش جغرافيايي حداکثر وحداقل عمق تبخير وتعرق 79
شکل (3-19) موقعيت پروفيلهاي خاک احداثي در آبخوان کرمان 79
شکل (3-20) دستگاه هيدرومتری و مثلث بافت خاک 80
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (3-21) دستگاه صفحات فشاري اندازهگيري FC وPWP 82
شکل (3-22) اجزاء مختلف دستگاه اندازه گيري ضريب نفوذپذيري خاک 86
شکل (3-23) صفحه اصلي مدل HELP 110
شکل (4-1) ضريب همبستگي بين متغير هاي مستقل( داده هاي بازسازي شده)
مدل HadCM3 و (الف)متوسط دماي روزانه، (ب) متوسط حد اکثر دما و (ج)متوسط
حداقل دما در ايستگاه کرمان 114
شکل (4-2) ماتريس همبستگي و ضريب همبستگي جزيي بين متغير هاي مستقل
دادههاي بازسازي شده مدل HadCM3 و (الف) متوسط دماي روزانه، (ب) متوسط
حد اکثر دما و (ج)متوسط حداقل دما در ايستگاه کرمان 115
شکل (4-3) نمودار پراکندگي دماي مشاهدهاي در ارتفاع 2متري سطح زمين مدل HadCM3
و (الف) متوسط دماي روزانه، (ب) متوسط حد اکثر دما و (ج) متوسط حداقل دما در
ايستگاه کرمان 116
شکل (4-4) ساختار مدل (الف) حداکثر دما، (ب) حداقل دما در مدل HadM3 و (ج) متوسط
دما روزانه در مدل CGCM 118
شکل (4-5) مقادير متوسط دماي روزانه شبيه سازي شده در مقابل مقاديرمشاهدهاي
دردوره ارزيابي (1990-1976) ، (الف ) مدلHadCM3

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرم کلاهبرداری، طرح و نقش، تکرار جرم Next Entries منابع تحقیق درمورد مشاهدهاي، سازي، دادههاي، شبيه