منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، تکرار جرم، کودک و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان ( رهنمودهای ریاض) 28
5- حداقل قواعد و معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیر جسمی ( قواعد توکیو) 28

فصل دوم: سابقه تشکیل، ارکان و نقش کانون اصلاح و تربیت ایران 30
گفتار اول: ارکان کانون اصلاح و تربیت و نقش آنها در بازپروری کودکان و نوجوانان 34
الف- قسمت نگهداری موقت 35
ب- قسمت پذیرش، تشخیص و تحقیقات جرم شناسی 36
1- آشنا کردن با مقررات کانون 37
2- تشکیل پرونده شخصیت 38
1-2- تحقیق درباره سوابق خانوادگی و اجتماعی 39
2-2 -آزمایش پزشکی: 41
3-2- آزمایش روانپزشکی و روانشناسی 41
4-2- تشخیص استعداد حرفه ای 42
5-2- نحوه ی طبقه بندی مددجویان 43
ج- قسمت آموزش 44
1- آموزش تحصیلی 45
2- برنامه های کمیته فرهنگی و تربیتی 46
3- تربیت بدنی 47
4- فرهنگی و مذهبی 48
5- آموزش برای پیشگیری و سو مصرف مواد مخدر 49
6- برنامه های کمیته حرفه آموزی و اشتغال 51
1-6- مربیان آموزش فنی و حرفه ای 51
2-6- کارگاههای موجود در مجتمع کارگاهی 52
3-6- نحوه صدور پروانه فنی و حرفه ای 53
د- قسمت زندان (اندرزگاه) و مقررات اصلی و تکمیلی کانون اصلاح و تربیت 53
1- تدابیر اصلاحی و تربیتی در زندان 55
2- ترکیب شورای انضباطی و نوع تنبیهات اتخاذی 55
3- مقررات تکمیلی و اصلی کانون اصلاح و تربیت 58
گفتار دوم- تدابیر بهداشتی و وظایف مسئولین کانون اصلاح و تربیت 59
الف- تدابیر کمیته بهداشت و درمان و تغذیه 60
1- مشاوره و روان درمانی مددجویان و خانواده آنها 60
2- مراقبت های پزشکی و بهداشتی 62
1-2- برنامه های روزانه و تغذیه 63
2-2- نحوه اطلاع رسانی به پرسنل و مددجویان 64
ب- وظایف مسئئولین کانون اصلاح و تربیت 65
1- وظایف مدیر کانون 65
2- وظایف مددکاران اجتماعی 67
3- وظایف مراقبین تربیتی: 69
4- وظایف یگان حفاظتی 70
5- وظایف واحد اجرای احکام کیفری 72
گفتار سوم- بخش مراقبت بعد از خروج 72
الف- وظایف بخش مراقبت بعد از خروج 73
ب- شرایط پذیرش 74
ج- وظایف بخش خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی 75
د- آموزش فنی و حرفه ای و نقش آن در جلوگیری از بازگشت مجدد 76
ه- شرح وظایف روابط عمومی 78
گفتار چهارم- نحوه ی ارتباط مددجویان با محیط خارج از کانون 79
الف- مرخصی 79
ب- آزادی 80
ج- تماس تلفنی 81
د- مکاتبه 81
ه- ملاقات 82

بخش دوم: بررسی جرم شناختی علل تکرار جرم در کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت با رویکردی میدانی 84
فصل اول: تکرار جرم در پرتو اهداف والگوهای اصلاح و تربیت 85
گفتار اول: تعریف نظری، کاربردی و قانونی تکرار جرم 88
الف- تعریف نظری( مفهومی) 88
ب- تعریف کاربردی 93
ج- تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 95
گفتار دوم- علت شناسی تکرار جرم در پرتو نظریه های دانشمندان جرم شناسی 97
الف- نظریه خرده فرهنگ بزهکاری کوهن 98
ب- نظریه نابهنجاری مرتون 102
ج- نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند 107
د- نظریه برچسب زنی 112
ه- نظریه یادگیری اجتماعی 115
گفتار سوم – عوامل تکرار جرم در کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت 118
الف- عوامل فردی موثر در تکرار جرم در میان کودکان و نوجوانان معارض با قانون کانون اصلاح و تربیت 119
1- سن و تکرار جرم 119
2- بیکاری و تکرار جرم 121
3- تحصیلات و تکرار جرم 122
4- مذهب و تکرار جرم 124
5- محیط اجتماعی و تکرار جرم 126
ب- عوامل موثر در تکرار جرم در محیط کانون اصلاح و تربیت 127
1- عدم جداسازی کودکان و نوجوانان در محیط خوابگاه: زمینه ای برای بزه آموزی 128
2- «خلاف زندان»: مهمترین مانع اصلاحی و تربیتی 130
3- بخش مراقبت بعد از خروج 131

فصل دوم: رویکردهای پیشگیرانه ناظر به تکرار جرم در کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت 133
گفتار اول: طرق موثر در تکمیل برنامه های کانون اصلاح و تربیت با رویکردی پیشگیرانه 135
الف- تغییر نگرش کانون اصلاح و تربیت از «سلب توان بزهکاری» به « بازپروری» 135
ب- فعال سازی بخش نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت و طبقه بندی خوابگاه 136
ج- تمرکز بیشتر بر اصول حفاظتی 138
د- فردی کردن روش های اصلاحی و تربیتی اجرایی در داخل کانون 140
ه- پویاتر شدن بخش مراقبت بعد از خروج 141
1- تلاش برای بهبود شرایط خانوادگی کودکان و نوجوانان 142
2- تلاش برای سواد آموزی و اشتغال به تحصیل کودکان و نوجوانان 143
3- تلاش برای کاریابی و اشتغال به کار نوجوانان و جوانان 143
خ- جلوگیری از شکل گیری فرآیند «برچسب زنی» توسط سایرین در داخل کانون 144
گفتار دوم: طرق موثر در بازسازی فردی کودکان و نوجوانان معارض با قانون 145
الف- همسو شدن کودک و نوجوان با برنامه های اصلاحی کانون اصلاح و تربیت 145
ب- همکاری خانواده های مددجویان برای تحقق برنامه های اصلاحی و تربیتی 146

نتیجه گیری و پیشنهادها 148
فهرست منابع 154
ضمیمه: مصاحبه ها 157
مصاحبه با دختران کانون اصلاح و تربیت تهران 158
مصاحبه با پسران کانون اصلاح و تربیت تهران بزرگ 165

مقدمه

بشر برای زندگی در اجتماع ناگزیر از رعایت قواعد و مقررات آن است.اجتماع نیز برای پایداری، دوام و جلوگیری از سو استفاده افراد اقدام به وضع ضمانت اجرایی نموده است، تا در صورت تخلف افراد جامعه از مقررات به تنبیه و اصلاح آنها پردازد. افراد برای زندگی در جامعه باید هنجارها و ارزشهای جامعه را بیاموزند و آنها را در خود درونی نمایند. نظم، امنیت و پیشرفت جامعه نیز در پرتو شناخت و رعایت هنجارها و ارزشهای جامعه خواهد بود. کودکان و نوجوانان به عنوان اصلیترین و مهمترین منابع انسانی اجتماع بشمار میروند. همانطور که توجه به مسایل تغذیه و بهداشت در دوران کودکی از نظر حفظ سلامت جسمانی برای کودکان بسیار اهمیت دارد، آموزش و درونی نمودن ارزش ها، هنجارها، نقش ها و الگوهای جامعه نیز به همان اندازه مهم و نیاز به توجه خاصی دارد.
جرم یک پدیده زیستی –اجتماعی- روانی است و از ابتدای زندگی بشر در روی زمین وجود داشته و فقط میزان آن از جامعه ای به جامعه دیگر تفاوت دارد. برای پیشگیری از ورود اطفال به سیستم قضایی و ارتکاب بزه، جامعه بایستی از طریق برنامهریزی و تقویت نهادهایی که در جامعه پذیری موثر هستند کودکان و نوجوانان را به سوی زندگی سالم و جهت دار هدایت نماید. وجود یک کودک معارض با قانون تا حد زیادی مؤید عدم توجه جامعه و نهادهای جامعهپذیری به او بوده است.
کودکان و نوجوانان به عنوان پر ارزشترین سرمایه های یک ملت هستند که در صورتی که مورد غفلت والدین و مدیران اجتماعی قرار بگیرند، امکان ارتکاب اعمال ضد اجتماعی(بزه) در آنان وجود دارد. از آنجا که کودکان و نوجوانان در مرحله آغازین رشد و زندگی اجتماعی هستند و در اغلب جرایمی که توسط آنها ارتکاب مییابد بزه دیده جرم هستند، به همین دلیل هم مقررات داخلی و هم اسناد بینالمللی از فرستادن کودکان و نوجوانان معارض با قانون به مراکز نگهداری در محیط بسته و تماس با سیستم قضایی مخالف می باشد و فقط به عنوان آخرین راهچاره و آن هم برای حداقل زمان ممکن لازم میداند. به هر حال برخی از کودکان و نوجوانان که حالت خطرناک دارند و با انجام اقدامات غیر حبسی، مراجع ذی صلاح نتوانسته اند آنها را اصلاح نمایند، ناچار به نگهداری در محیط بسته برای نگهداری و با هدف اصلاح و باز اجتماعی کردن او، فرستاده میشوند. به همین منظور کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان در سال 1347 برای اولین بار در تهران تاسیس و با هدف نگهداری، اصلاح و تربیت، تهذیب اطفال غیر بالغ و بزهکارانی که کمتر از 18 سال سن دارند، شروع به فعالیت کرد. کانون اصلاح و تربیت با بهره گیری از برنامهها و بخشهای مختلف و متنوع در زمینههای علمی و عملی مانند؛ کارگاههای مختلف، برنامه های مذهبی، ورزشی، مشاوره و مددکاری و.. سعی در اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان دارد.
تکرار جرم یکی از مهم ترین مباحث جرم شناسی و حقوق کیفری است که هم با مسایل جزایی و هم با مباحث اجتماعی ارتباط دارد. در فرآیند تکرار جرم بزهکاران، دستگیر، توقیف، محاکمه و محکوم میشوند و بعد از طی مراحل، با تصور اینکه تربیت و اصلاح شدهاند دوباره به محیط اجتماعی باز میگردند، ولی باز مرتکب جرم شده و دوباره به چرخه کیفری باز میگردند. این امر هم برای دولت و هم برای فرد هزینههای مادی و روانی زیادی به بار میآورد. تکرار جرم نه تنها ناتوانی فرد در انطباق با هنجارها و ارزش های اجتماعی را نشان می دهد، بلکه نشان دهنده ناتوانی نظام های تربیتی در بازپروری و اصلاح و تربیت فرد معارض با قانون است. بویژه در جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان که نیاز به اصلاح و تربیت سریع آنها و به عبارتی پیشگیری از تکرار جرم توسط آنها، امر مهمّی تلقی می شود.
کودکان و نوجوانان در سنی قرار دارند که نیاز به حمایت و هدایت دارند؛ در اصل این حمایت و هدایت ابتدا باید از سوی خانواده، به عنوان اولین محیط اجتماعی که کودک در آن پا میگذارد، بعدها از سوی نهادهایی مانند مدرسه از طریق مربیان و معلمان و از گروه دوستان و جامعه باشد. اگر خانواده در شرایطی باشد که نتواند ارزشها و هنجارها را در محیطی ایمن برای کودک درونی سازد و محیط اجتماعی و دوستان جایگزین خانواده شود، کودک تابع محیط اجتماعی می شود، به عبارت دیگر اگر دوستان کودک و نوجوان اعمالی ضد اجتماع داشته باشند او نیز با همان الگوها، رشد و پرورش می یابد و اهداف و ابزارهای دستیابی به اهداف، برای او به همان شیوهای که گروه همسالان قبول دارند نهادینه می شود. به عبارتی دیگر کودک در محیط جرمزا رشد میکند و پس از طی مراحلی، پای کودک و نوجوان به مراکز اصلاحی و تربیتی مانند کانون اصلاح و تربیت باز میشود.
کانون اصلاح و تربیت به عنوان جزیی از سیستم قضایی در صدد برخورد و شکلدهی رفتارهای ضد اجتماعی این دسته از کودکان و نوجوانان بر میآید. براساس قوانین و مقررات و آیین نامه هایی که برای کانون اصلاح و تربیت تصویب و پیش بینی شده، این مرکز باید بتواند بعد از طی زمانی که کودک در آن اسکان داده میشود او را با هنجارهای اجتماعی آشنا و این ارزشها را برای او نهادینه سازد، این مرکز باید قادر باشد که مشکلات شخصیتی و روانی کودکان و نوجوانان را با روانکاوی و روان درمانی و مشاوره اصلاح نماید تا در نهایت بتواند با رفع موانع اجتماعی شدن، کودک و نوجوان را برای بازگشت به اجتماع آماده سازد.
کانون اصلاح و تربیت باید بتواند کودک و نوجوان را از اعمال ضد اجتماعی و خلاف قانون دور سازد ولی اگر این مرکز موفق به اجرای برنامههای اصلاحی و تربیتی خود نشود، چه میشود؟ آیا اسکان کودکان و نوجوانان معارض با قانون در یک خوابگاه نمی تواند زمینه را برای بزهآموزی آنها در آینده و تشکیل گروههای مجرمانه در بیرون از کانون فراهم کند؟ اگر ضریب خطایی در برنامه ها و عملکرد اجرایی کانون راه یابد میتواند آثار مخرب زیادی برای کودکان و نوجوانانی داشته باشد که در سنین هویتیابی قرار دارند. از همین طریق می توان به مبحث تکرار جرم در میان کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت وارد شد.
تکرار جرم در میان کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت، نیاز به ریشه یابی عواملی دارد که مانعی بر تربیت و تهذیب آنها شده است. دسته ای از این عوامل عوامل فردی هستند که پس از بازگشت دوباره کودک و نوجوان به جامعه او را دوباره به ارتکاب جرم سوق میدهند. اما دسته ای از عوامل که زمینه عوامل فردی هستند عواملیاند که از درون کانون نشات گرفتهاند و مانعی در مسیر تحقق برنامه های بازپروری کودکان و نوجوانان بودهاند.

1-بیان مساله
ارجاع به کانون اصلاح و تربیت امروزه به عنوان یکی از احکام قضایی است که مورد استقبال قضات در ارتباط با جرایم اطفال و نوجوانان معارض با قانون است. در حالیکه براساس نظریههای معتبر جرمشناسی و جامعهشناسی مانند نظریه هم نشینی افتراقی ساترلند، نظریه برچسب زنی و مانند آن می توان توجیه کرد که این ارجاع نه تنها باعث بازپروری و اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان نیست، بلکه می توان با دلایل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نفت و گاز، تجارت بین الملل، حقوق تجارت، ریاست جمهوری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، تکرار جرم، کودک و نوجوان