منابع و ماخذ پایان نامه محصولات کشاورزی

دانلود پایان نامه ارشد

1-6-2: ساليسيليك اسيد و نقش آن در گياهان 33
1-6-3: نقش ساليسيليك اسيد در پيري برگ ها 34
1-6-4: ساليسيليك اسيد و تنظيم كنندگي رشد در شرايط تنش 35
فصل دوم (بررسي منابع) 37
2: بررسي منابع 38
2-1: تنش 38
2-1-1: انواع تنش هاي محيطي 41
2-1-2: تنش خشكي (كمبود آب) 42
2-1-3: اثرات تنش آب بر ساختمان گياه 42
2-1-4: اثرات تنش آب بر رشد گياه 43
2-1-5: پايداري غشاء و تنش 44
2-1-6: تنش و متابوليسم كربن 45
2-1-7: مكانيسم هاي مقاومت به خشكي 47
2-1-8: اثرات تنش آب بر محتواي آب نسبي 48
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-9: اثر تنش كمبود آب بر محتواي آب اوليه 49
2-1-10: اثر تنش كمبود آب بر كمبود آب اشباع 49
2-1-11: اثر تنش كمبود آب بر مقدار آب برگ 50
2-1-12: اثر تنش كمبود آب بر صفات زراعي، عملكرد و اجزاي عملكرد 51
2-1-13: اثر تنش كمبود آب بر ارتفاع بوته 52
2-1-14: اثر تنش كمبود آب بر ارتفاع شاخه دهي از سطح زمين 53
2-1-15: اثر تنش كمبود آب بر تعداد شاخهي فرعي در بوته 54
2-1-16: اثر تنش كمبود آب بر قطر ساقه 55
2-1-17: اثر تنش كمبود آب بر عملكرد دانه 55
2-1-18: اثر تنش كمبود آب بر وزن هزار دانه 58
2-1-19: اثر تنش كمبود آب بر عملكرد بيولوژيك 60
2-1-20: اثر تنش كمبود آب بر قطر غوزه 61
2-1-21: اثر تنش كمبود آب بر شاخص برداشت 61
2-1-22: اثر تنش كمبود آب بر تعداد غوزه در بوته 63
2-1-23: اثر تنش كمبود آب بر تعداد دانه در غوزه 64
2-1-24: اثر تنش كمبود آب بر تعداد غوزهي نابارور 66
2-1-25: اثر تنش كمبود آب بر شاخص سطح برگ 66
2-1-26: اثر تنش خشكي بر عملكرد روغن 66
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-27: اثر تنش خشكي بر درصد روغن 68
2-1-28: اثر تنش خشكي بر پروتئين ها 69
2-1-29: اثر تنش خشكي بر چربي ها 69
2-1-30: اثر تنش خشكي بر اولئيك اسيد 70
2-1-31: اثر تنش خشكي بر لينولئيك اسيد 70
فصل سوم (مواد و روش ها) 72
3: مواد و روش ها 73
3-1: خصوصيات جغرافيايي و اقليمي محل آزمايش 73
3-2: انتخاب طرح آزمايشي 75
3-3: خصوصيات رقم مورد استفاده 75
3-4: آماده سازي زمين و عمليات زراعي 77
3-5: اندازه گيري صفات 78
3-5-1: عملكرد و اجزاي عملكرد 78
3-5-1-1: ارتفاع گياه 78
3-5-1-2: ارتفاع اولين شاخهي فرعي گياه از سطح خاك 78
3-5-1-3: قطر ساقه در قسمت تحتاني آن 78
3-5-1-4: تعداد شاخهي فرعي 78
3-5-1-5: تعداد غوزهي نابارور در هر بوته 78
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-5-1-6: قطر غوزه 79
3-5-1-7: تعداد غوزه در بوته و تعداد دانه در غوزه 79
3-5-1-8: عملكرد دانه 79
3-5-1-9: وزن هزار دانه 79
3-5-1-10: وزن هزار دانهي غوزه هاي اصلي و فرعي 80
3-5-1-11: عملكرد بيولوژيك 80
3-5-1-12: عملكرد بيولوژيك غوزه هاي اصلي و فرعي 80
3-5-1-13: شاخص برداشت بوته 80
3-5-1-14: شاخص برداشت غوزه هاي اصلي و فرعي 81
3-5-2: شاخص هاي رشد 81
3-5-2-1: شاخص سطح برگ (LAI) 81
3-5-2-2: سرعت رشد محصول (CGR) 81
3-5-2-3: سرعت رشد نسبي (RGR) 81
3-5-2-4: سرعت جذب خالص (NAR) 82
3-5-2-5: نسبت سطح برگ LAR) 82
3-5-2-5-6: وزن خشك كل گياه (TDW) 83
3-5-3: درصد روغن 83
3-5-4: عملكرد روغن 83
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-5-5: سنجش اسيد هاي چرب 83
3-5-6: صفات فيزيولوژيك 84
3-5-6-1: ناپايداري غشاء سيتوپلاسمي 84
3-5-6-2: اندازه گيري محتواي رطوبت نسبي 84
3-5-6-3: درصد آب برگ 85
3-5-6-4: آب نهايي برگ 85
3-5-6-5: محتواي آب اوليه 86
3-5-6-6: كمبود آب اشباع 86
3-5-6-7: سرعت از دست دادن آب 86
3-6: تجزيه و تحليل داده ها 87
فصل چهارم (نتايج و بحث) 88
4-1: ارتفاع گياه 89
4-2: ارتفاع اولين شاخه از سطح خاك 90
4-3: قطر ساقه 92
4-4: تعداد شاخهي فرعي 93
4-5: تعداد غوزه در بوته 100
4-6: تعداد غوزهي نابارور 101
4-7: قطر غوزهي اصلي 103
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-8: تعداد دانه در غوزه 104
4-9: عملكرد دانه 111
4-10: عملكرد دانهي غوزهي اصلي 112
4-11: عملكرد دانهي غوزه هاي فرعي 114
4-12: وزن هزار دانه 116
4-13: وزن هزار دانهي غوزهي اصلي 123
4-14: وزن هزار دانهي غوزهي فرعي 124
4-15: عملكرد بيولوژيك 126
4-16: عملكرد بيولوژيك غوزهي اصلي 128
4-17: عملكرد بيولوژيك غوزه هاي فرعي 134
4-18: شاخص برداشت بوته 136
4-19: شاخص برداشت غوزه هاي اصلي 137
4-20: شاخص برداشت غوزه هاي فرعي 138
4-21: روز تا رسيدگي 145
4-22: درصد روغن 146
4-23: عملكرد روغن 148
4-24: اولئيك اسيد 150
4-25: لينولئيك اسيد 156
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-26: ناپايداري غشاء سلولي 158
4-27: درصد آب برگ 160
4-28: محتواي آب اوليه 161
4-29: آب نهايي برگ 167
4-30: ميزان آب نسبي 168
4-31: كمبود آب اشباع 169
4-32: سرعت از دست دادن آب 171
4-33: تجمع مادهي خشك (TDW) 178
4-34: شاخص سطح برگ (LAI) 180
4-35: سرعت رشد محصول (CGR) 182
4-36: سرعت رشد نسبي (RGR) 185
4-37: سرعت جذب خالص (NAR) 187
4-38: نسبت سطح برگ (LAR) 189
فصل پنجم (نتیجه گیری) 194
5-1 نتیجه گیری 195
5-2: پيشنهادات 197
منابع: 198
Abstract: 213
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شكل (1-1): مهمترين كشورهاي توليد كنندهي گلرنگ 5
شكل (3-1): نقشهي كشت 76

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-1): وزن خشك كل گياه تحت تأثير تنش خشكي 178
نمودار (4-2): وزن خشك كل گياه تحت تأثير مصرف زئوليت 179
نمودار (4-3): وزن خشك كل گياه تحت تأثير مصرف ساليسيليك اسيد 179
نمودار (4-4): شاخص سطح برگ تحت تأثير تنش خشكي 180
نمودار (4-5): شاخص سطح برگ تحت تأثير مصرف زئوليت 181
نمودار (4-6): شاخص سطح برگ تحت تأثير مصرف ساليسيليك اسيد 181
نمودار (4-7): سرعت رشد محصول تحت تأثير تنش خشكي 182
نمودار (4-8): سرعت رشد محصول تحت تأثير مصرف زئوليت 183
نمودار (4-9): سرعت رشد محصول تحت تأثير مصرف ساليسيليك اسيد 184
نمودار (4-10): سرعت رشد نسبي تحت تأثير تنش خشكي 185
نمودار (4-11): سرعت رشد نسبي تحت تأثير مصرف زئوليت 186
نمودار (4-12): سرعت رشد نسبي تحت تأثير مصرف ساليسيليك اسيد 186
نمودار (4-13): سرعت جذب خالص تحت تأثير تنش خشكي 188
نمودار (4-14): سرعت جذب خالص تحت تأثير مصرف زئوليت 188
نمودار (4-15): سرعت جذب خالص تحت تأثير مصرف ساليسيليك اسيد 189
نمودار (4-16): نسبت سطح برگ تحت تأثير تنش خشكي 190
نمودار (4-17): نسبت سطح برگ تحت تأثير مصرف زئوليت 190
نمودار (4-18): نسبت سطح برگ تحت تأثير مصرف ساليسيليك اسيد 191
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-1: توليد جهاني گلرنگ 6
جدول1-2: سطح زير كشت و عملكرد گلرنگ در آسيا و جهان 21
جدول3-1: آمار هواشناسي ايستگاه هواشناسي اراك در سال1390 73
جدول3-2: خصوصيات خاك مزرعهي مورد آزمايش 74
جدول4-1: نتايج تجزيه واريانس صفات 96
جدول4-2: مقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي صفات 97
جدول4-3: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل دوگانه 98
جدول4-4: مقايسه ميانگين هاي اثرات سه گانه 99
جدول4-5: نتايج تجزيه واريانس صفات 107
جدول4-6: مقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي 108
جدول4-7: مقايسه ميانگين اثرات متقابل دوگانه 109
جدول4-8: مقايسه ميانگين هاي اثرات سه گانه 110
جدول4-9: نتايج تجزيه واريانس صفات 119
جدول4-10: مقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي 120
جدول4-11: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل دوگانه 121
جدول4-12: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل سه گانه 122
جدول4-13: نتايج تجزيه واريانس صفات 130
جدول4-14: مقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي 131
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول4-15: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل دوگانه 132
جدول4-16: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل سه گانه 133
جدول4-17: نتايج تجزيه واريانس صفات 141
جدول4-18: مقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي 142
جدول4-19: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل دوگانه 143
جدول4-20: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل سه گانه 144
جدول4-21: نتايج تجزيه واريانس صفات 152
جدول4-22: مقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي 153
جدول4-23: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل دوگانه 154
جدول4-24: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل سه گانه 155
جدول4-25: نتايج تجزيه واريانس صفات 163
جدول4-26: مقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي 164
جدول4-27: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل دوگانه 165
جدول4-28: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل سه گانه 166
جدول4-29: نتايج تجزيه واريانس صفات 174
جدول4-30: مقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي 175
جدول4-31: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل دوگانه 176
جدول4-32: مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل سه گانه 177
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول4-33: ضرايب همبستگي بين صفات 192
جدول4-34: ضرايب همبستگي بين صفات 193

فصل اول
مقدمه و کلیات

1: كليات:
1-1: مقدمه:
تنش های محیطی مهم ترین عوامل کاهش دهندهی عملکرد محصولات کشاورزی در سطح جهان هستند. چنانچه تنش های محیطی حادث نمی شدند، عملکردهای واقعی باید برابر با عملکردهای پتانسیل گیاهان میبود؛ در حالی که در بسیاری از گیاهان زراعی متوسط عملکرد گیاهان کمتر از 10-20 درصد پتانسیل عملکرد آن ها است (کافی و مهدوی دامغانی، 1379). در نقاط خاصی از کرهی زمین به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، عوامل تنش زا در تولید محصولات کشاورزی تأثیر منفی بیشتری دارند و کشاورزی در آن مناطق با تحمل هزینهی بیشتر و بازدهی کمتر صورت می گیرد. ایران از کشورهایی است که در اکثر نقاط آن تنش های مهم غیرزنده نظیر خشکی، شوری، دما و غیره موجب کاهش عملکرد، از بین رفتن حاصلخیزی خاک و در مواردی عدم امکان تداوم کشاورزی گردیده است. بر خلاف خسارت شدید عوامل تنش زا بر عملکرد محصولات کشاورزی در کشور ما سابقهی تحقیقات در مورد کشاورزی تحت تنش کم است و عموماً تحقیقات کشاورزی در شرایط حداقل تنش انجام شده است. در حالی که کشاورزان معمولاً چنین شرایطی را نمی توانند فراهم کنند که این مسئله باعث اختلاف شدید بین عملکرد گیاهان زراعی و باغی در شرایط ایستگاه های تحقيقاتی و مزارع کشاورزان گردیده است. این تحقیق نیز در زمینهی تنش کم آبی اجرا گردید تا بتواند کمکی به کشاورزان و محققان امر در کشور که در مورد گیاهان روغنی و استراتژیک مشغول فعالیت هستند.
تنش خشکی به عنوان یکی از شایع ترین عامل غیر زنده که گیاهان زراعی آن را تجربه می کنند، شناخته می شود. در مناطقی که میزان بارندگی سالیانه کاهش یافته و پراکنش آن الگوی مناسبی ندارد، خشکی مهم ترین تنش محیطی است که تولید گیاهان زراعی را شدیداً کاهش می دهد. با توجه به کاهش بارندگی های سالانه و افزایش خشکی و دمای هوا استفاده از گونه های گیاهی مناسب و ارقام اصلاح شده ای که دارای عملکرد مطلوب و هم چنین متحمل به شرایط تنش آبی باشند، امکان استفاده ی بهتر از منابع آب موجود را میسر نموده و موجب توسعهی سطح زیر کشت این گیاهان و افزایش بازده تولید می گردد (Richard and Bergman, 1997) و (ابوالحسنی و سعیدی، 1385). علی رغم اینکه تنها چند گیاه زراعی اصلی بیشترین سهم را در تولید غذا در سطح جهان دارا می باشند اما نباید از نقش مهم بسیاری از گونه های دیگر زراعی چشم پوشی کرد (Daju and mundel, 1996). گلرنگ یکی از گیاهانی است که به لحاظ بومی بودن و سازگاری با شرایط اقلیمی حاکم بر کشور از ویژگی های ارزشمندی برخوردار است، علاوه براین تحمل پذیری آن به شرایط محدودیت رطوبت و شوری و امکان کشت بهاره و پاییزه، به همراه نقش مفید آن در تناوب زراعی ایجاب می کند که مطالعات بیشتری برای شناخت بهتر این گیاه و توان بالقوه ی آن و نیز شناخت بهترین گزینه های مدیریتی آن به ویژه در مناطق گرم و خشک انجام شود (

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره هوش مصنوعی، دانشگاه پیام نور، اخلاق کاربردی، قضاوت اخلاقی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه بهبود عملکرد، شرایط آب و هوایی، اثر سرمازدگی، جبران خسارت