پایان نامه ارشد رایگان درمورد روشنفکران، نثر شاعرانه، جلال آل احمد، دارالفنون

دانلود پایان نامه ارشد

3-2-7- قاچاق 59
3-2-8- مهاجرت 59
3-2-9- تقابل سنت و مدرنيته 59
3-2-9- 1- طبيعت گرايي(عشق به طبيعت) 60
3-2-10- عشق 62
3-2-10-1-عشق زميني————————————————————————62
3-2-10-1-1- عشق و عصمت 63
3-2-10-1-2 -عشق و عقل 64
3-2-10-1-3- عشق يک نياز 65
3-2-10-2- عشق آسماني 67
3-2-10-3- عشق به وطن(نوستالژي وطن) 70
3-2-11- جبرگرايي 72
3-2-11-1-جبر تقدير(تقديرگرايي) 72
3-2-11-2- جبر محيط 73
3-2-11-3- جبر سنتها 74
3-2-12- زندگي 75
3-2-13- مرگ—————————————————————————— 76
3-2-13-1- مرگ پذيري 77
3-2-13-2- مرگ گريزي 78
3-2-13-3- تناقضهاي زندگي و زلالي مرگ 81
3-2-13-4- انديشه پس از مرگ 82
3-2-14- انسان شناسي 82
3-3- انديشه سياسي 84
3-3-1- ياغي(مبارزان با استعمارگران) 84
3-3-2- حزب توده 89
3-3-3- درگيريهاي سياسي 94
3-3-4- مسائل سياسي دهه 70 97
3-3-5- سياست و فرهنگ———————————————————————-99
3-3-6- انديشه جنگ————————————————————————101
3-4- انديشه فرهنگي و اعتقادي 108
3-4-1-پيشگويي و طالع بيني 108
3-4-2- اعتقاد به موجودات وهمي و خيالي 110
3-4-2-1- يال 110
3-4-2-2- اجنه 110
3-4-2-3- بچه برو 111
3-4-2-4-غولک 112
3-4-2-5- آبي 112
3-4-2-6-اهل غرق 113
3-4-2-7-بوسلمه 113
3-4-2-8- دي زنگرو 114
3-4-3- آداب و رسوم 115
3-4-3-1- مراسم باران خواهي 115
3-4-3-2- عزاداري 116
3-4-3-3- کِل زدن 116
3-4-4- باورهاي خرافي 118
3-4-5- انديشه مذهبي 121
3-5- زبان 126
3-5-1-کاربرد زبان بومي 126
3-5-1-1- واژگان 127
3-5-1-2- فعل هاي بومي 129
3-5-1-3- مکان هاي بومي 131
3-5-1-4-تشبيه بومي 131
3-5-2- لحن 132
3-5-3- سبک 132
3-5-4-تاثير پذيري از بينش زنانه 133
3-5-5-کاربرد صفت 133
3-5-5-1-دادن صفت انساني به اشياء 133
3-5-5-2- بسامد بالاي برخي صفات 134
3-5-6- نثر شاعرانه 134
3-5-6-1- ايجاز 135
3-5-6-2- تقديم صفت بر موصوف————————————————————– 135
3-5-6-3- درهم ريختگي اجزاي جمله 135
3-5-6-4- حذف فعل 135
3-5-7- فاعل قرار دادن اشياء 136
3-5-8- توصيف 136
3-5-8-1- فضا سازي براي بيان انديشه 136
3-5-8-2- توصيف طبيعت 138
3-5-8-3- توصيف شخصيت- 139
3-5-9- ويژگي زبان زنانه 139
فصل چهارم
4-1- زندگي و آثار بيژن نجدي—————————————————————- 141
4-2- انديشه‌هاي سياسي——————————————————————— 143
4-2- 1- قيام جنگل 144
4-2-2- حزب توده 147
4-2-3- حادثه پاسگاه سياهکل 151
4-2-4-آشوب هاي اوايل انقلاب 151
4-2-4-1- کودتاي 28 مرداد 152
4-2-4-2- ناامني فضاي سياسي 152
4-2-4-3- زندان و زندانيان سياسي 154
4-2-4-4- ترور سياسي 157
4-2-4-5- سرخوردگي سياسي 158
4-2-5- نفت 159
4-2-6- جنگ 159
4-3- انديشه اجتماعي و روانشناختي 162
4-3-1- تقابل سنت و مدرنيته 162
4-3-2- از خود بيگانگي و تنهايي انسان معاصر 163
4-3-3- نگرش ناتوراليستي 165
4-3-4- انسان 166
4-3-4-1- جبرگرايي 166
4-3-4-2- تنهايي و انتظار 167
4-3-4-3- يأس و اندوه 168
4-3-5-آزادي 169
4-3-6- مرگ 170
4-3-7-زن 174
4-3-7-1-زن معمولي 174
4-3-7-2-مادر 177
4-3-8- عشق 180
4-3-9- آنيما 181
4-3-9-1- آنيما و مادر 181
4-3-9-2- آنيما و آب 182
4-3-9-3- آنيما و تجلي در اندام 183
4-3-10- پيري 183
4-3-11- بلوغ 184
4-3-12- فقر و ناتواني 185
4-3-13- زندگي 187
4-3-14- طبيعت گرايي 188
4-4- انديشه فرهنگي و اعتقادي 188
4-4-1- مذهب 188
4-4-1-1- زنان و مذهب 189
4-4-2- آداب و رسوم و باورهاي بومي 189
4-5- زبان 191
4-5-1- واژگان 191
4-5-2- آشنايي زدايي 191
4-5-2-1- آشنايي زدايي موصوف و صفت——————————————————– 192
4-5-2-2- آشنايي زدايي با استفاده از تصويرسازي————————————————–192
4-5-3- تصاوير 193
4-5-4-فاعل قرار دادن اشياء 193
4-5-5- نثر شاعرانه 194
4-5-5-1- جان بخشي————————————————————————194
4-5-5-2- حس آميزي 194
4-5-5-3- تشبيه—————————————————————————-194
4-5-5- 4- حذف مضاف 195
4-5-5-5- آوردن صفت براي مضاف 195
4-5-5-6- ترکيب وصفي مقلوب 195
4-5-6- شکستن روايت 196
4-5-7- ترکيب سازي 196
4-5-8- ايجاز 197
4-5-9-جابجايي ارکان جمله 198
4-5-10- تكرار 198
4-5-10-1- تکرار فعل 198
4-5-10-2-تکرار كلمه 198
4-5-10-3- تکرار قيد 199
4-5-11- توصيف 199
4-5-11-1-توصيف اشخاص 200
4-5-12- لحن 200
فصل پنجم
5-1- مقايسه و بررسي 201
5-2- نتيجه گيري 207
6- منابع 210

فصل اول

1- مقدمه و معرفي طرح :

در مورد نثر و انواع آن تعريفها و توضيحات زيادي در کتب مختلف سبک شناسي و نثر فارسي ارائه شده است. “نثر فارسي در مجموع شامل کليه آثار منثوري است که از قرن چهارم تا دوران معاصر در زبان فارسي نوشته شده است” (روزبه،11:1384). اين آثار منثور شامل قصه، داستان، رمان، داستان کوتاه و بلند … ميشود که در جريان تحولات اجتماعي، سياسي و فرهنگي به نثر معاصر رسيده است. تجربه و آثار موجود در زبانهاي مختلف بيانگر اين موضوع است که در ميان ملل و اقوام مختلف دوره کودکي نثر همزمان با دوره رسايي و بلوغ شعر است. يعني آن زمان که شعر به اوج خود رسيده، نثر وارد دوره کودکي خود شده است. با همين شروع دير هنگام تحولات زيادي را پشت سر گذاشت و به زودي به کمال و بلوغ رسيد(ر.ک.صبور،37:1384).
نثر فارسي از آغاز تا امروز از لحاظ سبک و محتوا تحولات زيادي را پشت سر گذاشته است. نثر امروز حاصل تغيير و تحولات چهاردوره نثر است. دوره اول که نثر فارسي روان و ساده بود مثل تاريخ سيستان. دوره ي دوم نثر، نفوذ نثر عربي در فارسي و جملات طولاني و استشهاد به آيات قرآني نثر را به سوي پيچيدگي کشاند همچون تاريخ بيهقي. در دوره سوم به دليل تاثيرپذيري از زبان عربي ورود صنايع و تکلفات لفظي در زبان منجر به نثر فني ميشود. کليله و دمنه و مقامات حميدي نمونه نثر مصنوع هستند. در قرن هفتم نثر دو سبک و طريقه را دنبال ميکند. سبک گلستان که نثر ساده و مرسل است، نثر فني و مصنوع مانند تاريخ وصاف، نفثه المصدور. در قرن سيزدهم هجري به تقليد از سبک خراساني ساده نويسي رواج مييابد و در قرن چهاردهم به واسطه عوامل چندي چون تاسيس دارالفنون و ترجمه و….، تحولي عظيم در نثر به وجود ميآيد و نثر رويکردي جديد را دنبال ميکند (ر.ک.رزمجو،1382؛175).
تاسيس دارالفنون در نخستين سالهاي سلطنت ناصرالدين شاه قاجار به همت و کوشش بزرگ مرد ايران، ميرزا تقي خان اميرکبير بيترديد تنها نقطه روشن و چشم گير فرهنگي در تاريخ ايران آن روزگار بود. ورود چاپخانه به ايران، آغاز روزنامه نويسي، گسترش کتاب و روزنامه باعث دگرگوني نثر فارسي از جهات شکل و محتوا شد.(ر.ک.صبور،185:1384). نثر در سال‌هاي تولد خود بيشتر در خدمت درباريان بود به همين دليل از زبان درباري پيروي ميکرد. با شروع نهضت مشروطيت و تغيير و تحولات سريعي که بعد از انقلاب مشروطيت افتاد، نثر به زبان مردم نزديک شد و از لباس فاخر خود بيرون آمد. نوشتن سفرنامه ، انتشار روزنامه و ترجمه کتابهاي اروپايي به اين تحولات دامن زد و گرايش به ساده نويسي و تغيير محتوا در نثر رواج يافت. نويسندگان مشروطه منشأ تحول و دگرگوني اساسي در ادبيات ايران شدند. نخستين نشانههاي تحول نثر را بعد از نثر منشيانه و سفرنامهاي بايد در ترجمههاي دوران قاجار ديد. سياحت نامه ابراهيم بيگ و مسالک المحسنين عبدالرحيم طالبوف، اولين جرقههاي رشد داستان نويسي هستند. در اين دوران ايرانيان از راه ترجمه با سرچشمههاي ادب اروپا و نثر داستاني و مکاتب ادبي آشنا شدند. اين آشنايي باعث تأثير عظيمي بر ادبيات شد. اعزام محصلان به خارج از کشور و ورود چاپخانه توسط عباس ميرزا از جمله اقدامات مفيدي بود که در جهت پيشرفت نثر و آشنايي ايرانيان با اروپا در ادبيات اين مرز و بوم موثر واقع شد. (ر.ک.مهروز،55:1380).
آنچه که امروز تحت عنوان ادبيات داستاني رايج است حاصل تغيير و دگرگوني دورههاي گوناگون نثر است. “از مهمترين اشکال نثر خصوصا امروز شکل داستاني است” (روزبه،18:1384) داستان تجليگاه اوضاع و احوال اجتماعي، عواطف، افکار، رنج ها، آداب و سنن و مسايل و مشکلات مردم شد. داستان نويسي در دوران معاصر سير صعودي پشت سرگذاشته است. از 1315تا1340 ادبيات از خيالبافي وارد حوزه واقعيت و آغاز افشاندن بذر انديشه شد. تحولات چشمگيري هم در انديشه و هم در زبان ايجاد شد. محورهاي اساسي داستان در اين دوره اوضاع اجتماعي و مسايل روستايي و ناحيهاي باورهاي خرافي مردم، آزاد انديشي، فروپاشي ارزشهاي انساني، مرگ انديشي، عشق و مصايب و مشکلات زنان است. در اين دوران نويسندگاني چون صادق هدايت، چوبک، جلال آل احمد، سيمين دانشور و…. در عرصه نثر داستاني آثاري گرانبها به نگارش درآوردند. در همين دوره ادبيات اقليمي با نويسندگاني چون ساعدي، دولت آبادي، امين فقيري، درويشان، صمد بهرنگي و آل احمد پا گرفت و ادبيات زنان با حضور زناني چون دانشور، عليزاده، گلي ترقي، پارسيپور و مهشيد اميرشاهي روي کار آمد. اين دوره تا سال 57 شکوفاترين دوره ادبيات معاصر ايران و عرصه ظهور برجستهترين دستاوردهاي هنري در تمامي زمينههاست. به رغم شيفتگي روشنفکران عرصه مشروطه در برابر تمدن غرب و نيز برخلاف رويکردهاي جهان وطني دهه بيست، در دهه چهل، در واکنش به شبه مدرنيسم وارداتي غرب، انديشه “بازگشت به خويشتن” خصوصاً از مجراي آراء و انديشههاي جلال آل احمد (غربزدگي) و بعدها شريعتي در ميان روشنفکران اوج گرفت. جست وجو در اعماق هويت شرقي و به تبع آن بازگشت به سرچشمههاي فرهنگ بومي و آييني، وجهه همت اغلب انديشمندان و قلم به دستان شد. از رهگذر همين گرايش بود که ادبيات اقليمي رشد و گسترش يافت ( ر.ک.همان،77:1384).
“ادبيات اقليمي در دهه چهل، زاده شرايط اجتماعي و باورهاي روشنفکري خاصي چون اصلاحات ارضي و تبعات ناشي از آن بود. بخش عمده ادبيات اقليمي حاصل سفرهاي نويسندگان جواني بود که به عنوان معلم يا پزشک روانه روستاها ميشدند” (ميرعابديني،83:1377). بخشي از اين ادبيات حاصل ذوق روشنفکران بومي بود. داستان نويساني که به ادبيات اقليمي توجه نشان دادند هر کدام در محيط و جغرافياي خاص خود رشد و نمو کردهاند (ر.ک.آژند، 167:1383). آنان با تأثير پذيري از زندگي مردمي که در مناطق دور از پايتخت در فقر و بدبختي زندگي ميکردند و با بهرهگيري از فرهنگ بومي زندگي مردم روستاهاي خود را به تصوير کشيدند.
“توجه به جريان بوميگرايي در دهه 20 کمتر و در دهه40 به بعد شدت يافت. دهه 40 و 50 اوج توجه به بوميگرايي است. نويسندگان با تأکيد بر بيگانه ستيزي وتقابل سنت و مدرنيته، توجه به روستاها به اين چهره از ادبيات پرداختند. تاثير جريانهاي روشنفکري وسياست محمدرضا شاه و بر اصرار بر مدرن کردن کشور و مهاجرتها از دلايل به وجود آمدن ادبيات اقليمي است” (صديقي،99:1388)
داستان نويسي اقليمي در دهه 60 و70 نيز تداوم يافت. مضمون اين گونه آثار در اين دوره نفوذ مدرنيسم در بطن جوامع سنتي و عقب مانده، سرگشتگي ناشي از اين دوگانگي بود. عمدهترين تفاوت آثار اقليمي در اين دوره با آثار مشابه در دهه 40 و50 جايگزيني تخيل به جاي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره اخوان المسلمین، اتحادیه عرب، صدا و سیما، نماز جمعه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ساختار زبان، نقد داستان، محمود افغان، داستان کوتاه