پایان نامه درباره مدیریت کیفیت، مهندسی ارزش، ارزیابی عملکرد، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………37
2-7-3-1-قانون……………………………………………………………………………………………………38
2-7-3-2-مقررات………………………………………………………………………………………………..38
2-7-3-3-آیین نامه………………………………………………………………………………………………39
2-7-3-4-استاندارد………………………………………………………………………………………….39
2-7-3-5-تفسیر…………………………………………………………………………………………………..39
2-7-3-6-راهنما………………………………………………………………………………………………….39
2-7-3-7-مشخصات فنی………………………………………………………………………………………40
2-7-3-8-معیار……………………………………………………………………………………………………40
2-7-3-9-قواعد………………………………………………………………………………………………40
2-7-3-10-نظام اداری……………………………………………………………………………………..40
2-8-نظام فنی واجرایی درکشور انگلستان…………………………………………………………………42
2-8-1-ساختار نظام فنی واداری…………………………………………………………………………….42
2-8-2- سهم کارهای طراحی واجرای توام……………………………………………………………..43
2-8-3-فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………..44
2-9-لزوم تحول اساسی در نظام فنی واجرایی…………………………………………………………..44
2-10-ذینفعان……………………………………………………………………………………………………45
2-10-1-معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی………………………………………………………45
2-10-2-دستگاه های اجرایی………………………………………………………………………………46
2 -10-3-جامعه مهندسی………………………………………………………………………………..46
2-10-4-پیمانکاران……………………………………………………………………………………….47
2-10-5-مشاورین…………………………………………………………………………………………….47
2-10-6-تامین کنندگان…………………………………………………………………………………47
2-10-7-سازندگان……………………………………………………………………………………….47
2-10-8-سازمان های حرفه ای وتخصصی………………………………………………………..47
فصل 3:روش تحقيق
3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………49
3-2-روش تحقیق………………………………………………………………………………………..49
3-3-جامعه آماری……………………………………………………………………………………….49
3-4-روش نمونه گیری………………………………………………………………………………..50
3-5-حجم نمونه…………………………………………………………………………………………51
3-6-روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………….51
3-7-طراحی پرسش نامه………………………………………………………………………………51
3-8-روایی……………………………………………………………………………………………………52
3-9-پایایی……………………………………………………………………………………………….52
3-10-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات…………………………………………………………….53

فصل4:یافته های تحقیق و تفسير آنها
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………….55
4-2-تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از پرسشنامه و مصاحبه ها………………………..55
4-2-1-اصول ومبانی نظام فنی واجرایی…………………………………………………………56
4-2-2-سامانه مدیریت……………………………………………………………………………….57
4-2-2-1-متغیر حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی……………………………………..57
4-2-2-2-متغیر آموزش عوامل…………………………………………………………………….58
4-2-2-3-متغیر احراز صلاحیت مجریان………………………………………………………..59
4-2-2-4-متغیر بیمه وتضامین صنفی……………………………………………………………..60
4-2-2-5-متغیر مدیریت کیفیت ومهندسی ارزش………………………………….………61
4-2-2-6-متغیرارزیابی عملکرد ومستندسازی………………………………………….……62
4-2-2-7-متغیر مشارکت تشکل ها…………………………………………………………….63
4-2-2-8-جمع بندی متغیرهای سامانه مدیریت……………………………………….…….64
4-2-3-سامانه پدیدآوری پروژه ها از پیدایش تا بهره برداری…………………….……..65
4-2-3-1-متغیر پیدایش وتعریف وتصویب طرح ها………………………………..………65
4-2-3-2-متغیر طراحی وتایید……………………………………………………………..…….66
4-2-3-3-متغیرتامین اعتبار وبودجه……………………………………………………………67
4-2-3-4-متغیر ارجاع کار به عوامل…………………………………………………………..68
4-2-3-5-متغیر قراردادها…………………………………………………………………………69
4-2-3-6-متغیر اجرای پروژه ها…………………………………………………………………70
4-2-3-7-متغیر بهره برداری……………………………………………………………………..71
4-2-3-8-متغیر پاسخگوبودن عوامل ذینفع…………………………………………………..72
4-2-3-9-متغیر نظارت وارزیابی………………………………………………………………..73
4-2-3-9-جمع بندی متغیر های سامانهپدیدآوری پروژه ها…………………………….74
2-2-4-سامانه تهیه اسناد وضوابط فنی پدیدآوری طرح های سرمایه گذاری……….75
4-2-4-1-متغیرتحقق انتظارات در تهیه اسناد ……………………………………………….75
4-2-4-2-جمع بندی متغیر های سامانه تهیه اسناد وضوابط فنی………………………..76
4-2-5-مقایسه میزان تحقق الزامات سامانه های نظام فنی واجرایی …………………..77
4-2-6-جمع بندی متغیر های اصول والزامات سامانه های نظام فنی…………………..78
4-3-مقایسه وضعیت موجود زیر سامانه های نظام وراهکارهای اصلاحی……………79
4-3-1-اصول نظام فنی واجرایی………………………………………………………………..79
4-3-1-1-سازگاری نظام فنی واجرایی با قوانین ومقررات………………………………79
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی……………………………….79
-وضعیت زیرسامانه در عمل……………………………………………………………………….79
-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………80
4-3-1-2-تهیه نظام واحد با تجمیع نظام فنی واجرایی ونظام مهندسی ………………..82
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی……………………………….82
-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………….……….83
-راهکار های اصلاحی…………………………………………………………………….………83
4-3-2-سامانه مدیریت………………………………………………………………….………..84
4-3-2-1-حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی داخلی …….………………………..84
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…….……………………….84
-وضعیت زیرسامانه در عمل……………………………………………………………………..84
-راهکار های اصلاحی………………………………………………………..………………….87
4-3-2-2-آموزش عوامل ذینفع………………………………………………..…………….90
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………….90
-وضعیت زیرسامانه در عمل……………………………………………………..……………..90
-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………..……………..91
4-3-2-3-نحوه احراز صلاحیت مجریان……………………………………….…………..91
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………..……………91
-وضعیت زیرسامانه در عمل……………………………………………………….……………91
-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………………………92
4-3-2-4-تضمین تعهدات مالی از طریق بانک ها ،بیمه ها وتضامین صنفی………93
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………….93
-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………….…………………………93
-راهکار های اصلاحی………………………………………………….………………………..94
4-3-2-5-مدیریت کیفیت ومهندسی ارزش ………………….………………………….96
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی….…………………………96
-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………………….96
-راهکار های اصلاحی……………………………………..……………………………………..97
4-3-2-6-مشارکت عوامل

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره آزادی بیان، فرهنگ سازی، محدودیت ها، اسلام سیاسی Next Entries پایان نامه درباره مدیریت کیفیت، مهندسی ارزش، مستندسازی