منبع پایان نامه ارشد درمورد نگارگری ایرانی، سرمایه فرهنگی، نگارگری ایران، رشته تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

میزان علاقه مخاطبان به آثار سنتی و نگارگری ایرانی 122
4-3-7- توصیف میزان علاقه مخاطبان به آثار نگارگری جدید(حسین بهزاد و محمود فرشچیان) 123
4-3-8- توصیف میزان علاقه خانواده مخاطبان به آثار هنری 125
4-3-9- توصیف گویه ی«آیا خانواده خود را هنر دوست می دانید؟» 126
4-3-10- توصیف میزان علاقه مخاطبان به آثار نقاشی خط 128
4-3-11- توصیف میزان علاقه مخاطبان به آثار نقاشی مکتب سقاخانه 129
4-3-12- توصیف میزان علاقه مخاطبان به آثار نقاشی طبیعت بی جان 131
4-3-13- توصیف میزان علاقه مخاطبان به آثار نقاشان نوگرای ایرانی 132
4-3-14- توصیف میزان علاقه مخاطبان به آثار سورئالیست 133
4-3-15- توصیف میزان علاقه مخاطبان به آثار رئالیست و واقعگرا 135
4-3-16- توصیف میزان علاقه مخاطبان به آثار سنتی همچون گل مرغ و نگارگری 136
4-3-17- توصیف میزان علاقه مخاطبان به تابلو فرش 138
4-3-18- توصیف نوع سبک های نقاشی مورد علاقه مخاطبان 139
4-3-19- توصیف میزان علاقه مخاطبان به انواع موسیقی 140
4-3-20- توصیف نوع رسانه های مورد استفاده مخاطبان 142
4-3-21- توصیف آثار هنری و تزیینی مورد استفاده مخاطبان 143
4-3-22- توصیف متغیر محل ملاقات مخاطبان با دوستان 144
4-3-23- توصیف نوع وسایل و تجهیزات مخاطبان 146
4-3-24- توصیف فعالیت مورد علاقه مخاطبان 146
4-3-25- توصیف دسته بندی آثار عام گرایانه و نخبه گرایانه توسط مخاطبان 147
5-2 آزمون فرضیات 147
5-2-1- فرضیه اول 148
متغیر سن مخاطبان 149
متغیر جنسیت مخاطبان 149
متغیر وضعیت تاهل 149
متغیر محل تولد 149
متغیر مدرک تحصیلی 149
متغیر رشته تحصیلی 149
متغیر شغل 149
میزان درآمد ماهیانه 149
5-2-2- فرضیه دوم 149
5-2-3- فرضیه سوم 151
5-2-4- فرضیه چهارم 153
فصل چهارم نتیجه گیری155
5-1- مقدمه…………. 156
5-2- نتایج حاصل از یافته ها 156
فهرست منابع…………….. 162
پیوست ها……………………………. 168
چکیده………… ……………. 174

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-1): نمودار ستونی متغیر سن مخاطبان 97
نمودار (4-2): نمودار ستونی متغیر جنسیت مخاطبان 99
نمودار(4-3): نمودار ستونی متغیر وضعیت تاهل مخاطبان 100
نمودار(4-4): نمودار ستونی متغیر محل تولد مخاطبان 101
نمودار(4-5): نمودار ستونی متغیر مدرک تحصیلی مخاطبان 103
نمودار(4-6): نمودار ستونی متغیر رشته تحصیلی مخاطبان 104
نمودار(4-7): نمودار ستونی متغیر شغل مخاطبان 106
نمودار(4-8): نمودار ستونی متغیر شغل پدر مخاطبان 107
نمودار(4-9): نمودار ستونی متغیر شغل مادر مخاطبان 108
نمودار(4-10): نمودار ستونی مدرک تحصیلی والدین (پدر) مخاطبان 110
نمودار(4-11): نمودار ستونی مدرک تحصیلی والدین (مادر) مخاطبان 111
نمودار(4-12): نمودار ستونی متغیر درآمد ماهیانه مخاطبان 113
نمودار(4-13): نمودار ستونی متغیر منطقه سکونت مخاطبان 114
نمودار(4-14): نمودار ستونی متغیر الویت مخاطبان برای خرید و دیدن آثار 116
نمودار(4-15): نمودار ستونی متغیر ذائقه مخاطبان در نوع نقاشی 117
نمودار(4-16): نمودار ستونی میزان بازدید از گالری ها و آثار 118
نمودار(4-17): نمودار ستونی نوع موزه های مورد بازدید مخاطبان 120
نمودار(4-18): نمودار ستونی میزان اطلاع از اخبار هنری 121
نمودار(4-19): نمودار ستونی میزان علاقه مخاطبان به آثار سنتی و نگارگری ایرانی 123
نمودار(4-20): نمودار ستونی میزان علاقه مخاطبان به آآثار نگارگری جدید(حسین بهزاد و فرشچیان) 124
نمودار(4-21): نمودار ستونی میزان علاقه خانواده مخاطبان به آثار هنری 125
نمودار(4-22): نمودار ستونی گویه ی«آیا خانواده خود را هنر دوست می دانید؟» 127
نمودار(4-23): نمودار ستونی میزان علاقه مخاطبان به آثار نقاشی خط 128
نمودار(4-24): نمودار ستونی میزان علاقه مخاطبان به آثار نقاشی مکتب سقاخانه 130
نمودار(4-25): نمودار ستونی میزان علاقه مخاطبان به آثار نقاشی طبیعت بی جان 131
نمودار(4-26): نمودار ستونی میزان علاقه مخاطبان به آثار نقاشان نوگرای ایرانی 133
نمودار(4-27): نمودار ستونی میزان علاقه مخاطبان به آثار سورئالیست 134
نمودار(4-28): نمودار ستونی میزان علاقه مخاطبان به آثار رئالیست و واقعگرا 135
نمودار(4-29): نمودار ستونی میزان علاقه مخاطبان به آثار سنتی همچون گل مرغ و نگارگری 137
نمودار(4-30): نمودار ستونی میزان علاقه مخاطبان به تابلو فرش 138
نمودار(4-31): نمودار ستونی میزان علاقه مخاطبان به انواع موسیقی 141
نمودار(4-32): نمودار ستونی نوع رسانه های مورد استفاده مخاطبان 142
نمودار(4-33): نمودار ستونی محل ملاقات مخاطبان با دوستان 145
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (3-1): تحول سرمایه در نظریه های جدید و تبیین مفهوم جدید از سرمایه 72
جدول(4-1): جدول توصیفی متغیر سن مخاطبان 97
جدول(4-2): جدول توصیفی متغیر جنسیت مخاطبان 98
جدول(4-3): جدول توصیفی متغیر وضعیت تاهل مخاطبان 100
جدول(4-4): جدول توصیفی متغیر محل تولد مخاطبان 101
جدول(4-5): جدول توصیفی متغیر مدرک تحصیلی مخاطبان 102
جدول(4-6): جدول توصیفی متغیر رشته تحصیلی مخاطبان 104
جدول(4-7): جدول توصیفی متغیر شغل مخاطبان 105
جدول(4-8): جدول توصیفی متغیر شغل پدر مخاطبان 107
جدول(4-9): جدول توصیفی متغیر شغل مادر مخاطبان 108
جدول(4-10): جدول توصیفی مدرک تحصیلی والدین (پدر) مخاطبان 109
جدول(4-11): جدول توصیفی مدرک تحصیلی والدین (مادر) مخاطبان 111
جدول(4-12): جدول توصیفی متغیر درآمد ماهیانه مخاطبان 112
جدول(4-13): جدول توصیفی متغیر منطقه سکونت مخاطبان 114
جدول(4-14): جدول توصیفی متغیر الویت مخاطبان برای خرید و دیدن آثار 115
جدول(4-15): جدول توصیفی متغیر ذائقه مخاطبان در نوع نقاشی 116
جدول(4-16): جدول توصیفی میزان بازدید از گالری ها و آثار 118
جدول(4-17): جدول توصیفی نوع موزه های مورد بازدید مخاطبان 119
جدول(4-18): جدول توصیفی میزان اطلاع از اخبار هنری 121
جدول(4-19): جدول توصیفی میزان علاقه مخاطبان به آثار سنتی و نگارگری ایرانی 122
جدول(4-20): جدول توصیفی میزان علاقه مخاطبان به آثار نگارگری جدید(حسین بهزاد و فرشچیان) 123
جدول(4-21): جدول توصیفی میزان علاقه خانواده مخاطبان به آثار هنری 125
جدول(4-22): جدول توصیفی گویه ی«آیا خانواده خود را هنر دوست می دانید؟» 126
جدول(4-23): جدول توصیفی میزان علاقه مخاطبان به آثار نقاشی خط 128
جدول(4-24): جدول توصیفی میزان علاقه مخاطبان به آثار نقاشی مکتب سقاخانه 129
جدول(4-25): جدول توصیفی میزان علاقه مخاطبان به آثار نقاشی طبیعت بی جان 131
جدول(4-26): جدول توصیفی میزان علاقه مخاطبان به آثار نقاشان نوگرای ایرانی 132
جدول(4-27): جدول توصیفی میزان علاقه مخاطبان به آثار سورئالیست 133
جدول(4-28):جدول توصیفی میزان علاقه مخاطبان به آثار رئالیست و واقعگرا 135
جدول(4-29):جدول توصیفی میزان علاقه مخاطبان به آثار سنتی همچون گل مرغ و نگارگری 136
جدول(4-30): جدول توصیفی میزان علاقه مخاطبان به تابلو فرش 138
جدول(4-31): جدول مقایسه نوع سبک های نقاشی مورد علاقه مخاطبان 139
جدول(4-32): جدول توصیفی میزان علاقه مخاطبان به انواع موسیقی 140
جدول(4-33): جدول توصیفی نوع رسانه های مورد استفاده مخاطبان 142
جدول(4-34): جدول مقایسه آثار هنری و تزیینی مورد استفاده مخاطبان 143
جدول(4-35): جدول توصیفی محل ملاقات مخاطبان با دوستان 144
جدول(4-36): جدول نوع وسایل و تجهیزات مخاطبان 146
جدول(4-37): جدول فعالیت های مورد علاقه مخاطبان 146
جدول(4-38): جدول دسته بندی آثار عام گرایانه و نخبه گرایانه توسط مخاطبان 147
جدول(4-39): جدول ویژگی های فردی مخاطبان مدرن و عامه پسند 148
جدول(4-40): جدول آزمون های متغیرهای زمینه ای 149
جدول(4-41): جدول توصیفی ویژگی های مصرف مخاطبان 150
جدول(4-42): جدول آزمون مقایسه میانگین ویژگی های مصرف مخاطبان 151
جدول(4-43): جدول توصیفی ویژگی های شناخت هنری 152
جدول(4-44): جدول آزمون های مقایسه میانگین شناخت هنری مخاطبان 153
جدول(4-45): جدول آزمون های مقایسه میانگین بین مخاطبان سه مکان با شاخص سرمایه فرهنگی 153

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
جامعه شناسی هنر در پی شناخت شرایط پیدایش مصرف کنندگان کالاهای فرهنگی و سلیقه ی آنها و توصیف شیوه های مختلف تسلط و بکارگیری کالاهای فرهنگی، و توصیف شرایط اجتماعی شکل گیری این تسلط بر کالاهایی که مشروع پنداشته می شوند، است. مشروعیت بخشی برای هر گروه اجتماعی، مسئله ای بسیار پر اهمیت است. چراکه هر سلطه ای اجتماعی باید به عنوان سلطه ی اجتماعی مشروع به رسمیت شناخته و در فضای اجتماعی پذیرفته شود(بون ویتز،115:1389).
فضای اجتماعی نیز، به این ترتیب ساخته می شود که «عاملان و گروه های اجتماعی براساس جایگاهشان در توزیع آماریِ دو اصل تفاوت گذار تقسیم می شوند؛ این دواصل عبارتند از سرمایه اقتصادی و سرمایه ی فرهنگی. عاملان اجتماعی تا به آنجا با یکدیگر دارای مشترکات اند، که در این دستگاه دو بعدی به یکدیگر نزدیک باشند، و میزان تفاوت هایشان بستگی به این دارد که در این دستگاه چقدر از هم فاصله داشته باشند»(بوردیو،1390،33) بنابراین با توزیع و اکتساب سرمایه ساختار طبقاتی نیز شکل می گیرد. اما باید گفت که ساخت طبقاتی یک سلسله مراتب ساده نیست بلکه در درون هر یک از طبقات شاخه های گوناگونی وجود داردکه در درجه اول مربوط به ترکیب انواع سرمایه و در درجه دوم مربوط به منشا سرمایه و مدت زمانی که فرد این ترکیب را در اختیار داشته است.
با توجه به شکل گیری طبقاتی، در حوزه فرهنگ نیز تمایزی حول فرهنگ نخبه و فرهنگ عامه ایجاد شده. در واقع در زمینه سلیقه در محصولات فرهنگی و هنری، به نظر می رسد سلیقه ها و شیوه های مصرفی حول دو سبک یا مفهوم غالب از سلیقه گردآمده اند: سلیقه توده یا عموم و سلیقه روشنفکری یا نخبه گرا (Katz-Gerro,2002:217). آنچه که این دو فرهنگ را در گفتمان و نظریه های فرهنگی معاصر روی در روی هم قرار داده، هم به نوع طبقه بندی اجتماعی و سرمایه فرهنگی مرتبط است و هم اعتقاد به این تفکر که، هنر و فرهنگ والا به شیوه های مختلف موجب بهبودی و پیشرفت مردم می شود، و هنر نازل/توده/عامه تأثیر بالعکس آن را دارد(Belfiore;Bennett,2008:32).
در این پژوهش در آغاز به بررسی تاریخی مفهوم سلیقه می پردازیم و در ادامه به بررسی مفاهیم چون سلیقه ، مصرف و سرمایه در بین نظریه پردازان مختلف در حوزه ی جامعه شناسی هنر اشاره ای میکنیم. در بخش مرتبط با سلیقه و مصرف به عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری سلیقه و مصرف در طبقات مختلف اجتماعی و کاربردآنها در تمایزات طبقاتی پرداخته شده. در بحث از سرمایه نیز ابتدا به تعریف سرمایه در مفهوم کلاسیک آن و مفهوم چهار گانه سرمایه بنا بر نظریه پی یر بوردیو اشاره شده. در فصل آخر با توجه به داده های بدست آمده از مخاطبان گالری ها، فرهنگسرا ها و گالری-مغازه های مشخص، سعی شده به بررسی نقش سرمایه فرهنگی و مسئله تفاوت و یا عدم تفاوت ویژگی های اجتماعی سلیقه های هنری مخاطبان نقاشی مدرن از یک سو و مخاطبان نقاشی عامه پسند از سوی دیگر پرداخته شود و همچنین عوامل موثر در شکل گیری این تفاوت ها مرود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموزان دختر Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد طبقات اجتماعی، سرمایه فرهنگی، جامعه شناسی، کالاهای فرهنگی