منبع مقاله درمورد اوقات فراغت، رفتار پرخطر، مواد مخدر، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

3-2-4-1-1- نظريه بي سازماني اجتماعي 54
3-2-4-1-1-1- نظريه بوم شناختي رابرت ازرا پارک 55
3-2-4-1-1-2- نظريه مناطق متحدالمرکز کليفورد شاو و هنري مک کي 56
3-2-4-1-1-3- نظريه فعاليتهاي روزمره مارکوس فلسون و لاورنس کوهن 59
3-2-4-1-2- نظريه فشار 61
3-2-4-1-2-1- نظريه آنومي اميل دورکيم 62
3-2-4-1-2-2- نظريه فشار رابرت مرتن 64
3-2-4-1-2-3- نظريه فشار عمومي رابرت آگنيو 68
3-2-4-1-2-4- نظريه آنومي نهادي استيون مسنر و ريچارد روزنفلد 70
3-2-4-1-3- نظريه انحراف فرهنگي 73
3-2-4-1-3-1- نظريه هنجارهاي رفتاري تورستن سلين 75
3-2-4-1-3-2- نظريه خرده فرهنگ بزهکارانه آلبرت کوهن 76
3-2-4-1-3-3- نظريه فرهنگ طبقه پايين والتر ميلر 77
3-2-4-1-3-4- نظريه فرصت افتراقي ريچارد کلووارد و لويد اهلين 79
3-2-4-1-3-5- نظريه کد(رمز) خيابان الياه اندرسون 80
3-2-4-2- نظريه هاي فرآيند اجتماعي 81
3-2-4-2-1- نظريه يادگيري اجتماعي 83
3-2-4-2-1-1- نظريه همنشيني افتراقي ادوين ساترلند 84
3-2-4-2-1-2- نظريه هويت پذيري افتراقي دانيل گليزر 87
3-2-4-2-1-3- نظريه تقويت افتراقي رانلد آکرز و رابرت بورگس 88
3-2-4-2-1-4- نظريه خنثي سازي ديويد ماتزا و گرشام سايکز 90
3-2-4-2-2- نظريه کنترل اجتماعي 92
3-2-4-2-2-1- نظريه بازداري والتر ريکلس 93
3-2-4-2-2-2- نظريه پيوند اجتماعي تراويس هيرشي 94
3-2-4-2-2-3- نظريه شرمنده سازي جان بريث ويت 96
3-2-4-2-2-4- دکترين بازدارندگي 97
3-2-4-2-3- نظريه واکنش اجتماعي يا برچسب زني 98
3-2-4-2-3-1- نظريه نمايش شر فرانک تاننبائوم 100
3-2-4-2-3-2- نظريه انحراف اوليه و ثانويه ادوين لمرت 101
3-2-4-2-3-3- نظريه بيگانگان هوارد بکر 104
3-2-4-2-3-4- نظريه عدم مداخله راديکال ادوين شور 106
3-2-4-2-3-5- نظريه فريبندگي هاي جرم جک کاتز 107
3-2-4-3- نظريه تضاد اجتماعي 108
3-2-4-3-1- نظريه تضاد کارل مارکس 109
3-2-4-3-2- نظريه تضاد گروهي جورج ولد 110
3-2-4-3-3- نظريه واقعيت اجتماعي جرم ريچارد کوئيني 111
3-2-4-3-4- نظريه جرم و نظم قانوني آستين ترک 112
3-2-4-3-5- نظريه مارکسيسم ساختاري ويليام چامبليس و رابرت سيدمن 113
3-2-4-3-6- نظريه واقع گرايي چپ جان لي و جوک يانگ 114
3-2-4-3-7- نظريه کنترل قدرت جان هاگان 115
3-2-4-4- نظريه هاي تکاملي(تلفيقي) 117
3-2-4-4-1- نظريه هاي دوره زندگي 118
3-2-4-4-1-1- نظريه درجه بندي سني رابرت سامپسون و جان لاب 119
3-2-4-4-1-2- مدل تکامل اجتماعي ريچارد کاتالانو و ديويد هاوکينز 121
3-2-4-4-1-3- نظريه تلفيقي دلبرت اليوت، سوزان ايجتون و راچل کانتر 122
3-2-4-4-1-4- نظريه تعاملي ترنس ثورنبري، ماروين کرون، آلن ليزوت و مارگرات فارنورث 122
3-2-4-4-1-5- نظريه عمومي جرم و بزهکاري رابرت آگنيو 123
3-2-4-4-1-6- نظريه حمايت اجتماعي فرانسيس کالن 124
3-2-4-4-2- نظريه هاي خصلت پنهان 125
3-2-4-4-2-1- نظريه يادگيري – سرشتي جيمز ويلسون و ريچارد هرنشتاين 125
3-2-4-4-2-2- نظريه عمومي جرم ميشل گاتفريدسون و تراويس هيرشي 127
3-2-4-4-2-3- نظريه پتانسيل ضد اجتماعي شناختي تلفيقي ديويد فارينگتون 129
3-2-4-4-2-4- نظريه اجبار افتراقي مارک کالوين 130
3-2-4-4-2-5- نظريه تعادل کنترل چارلز تيتل 131
3-2-4-4-3- نظريه هاي خط سير 133
3-2-4-4-3-1- نظريه مسيرهاي بزهکاري رالف لوبر 134
3-2-4-4-3-2- نظريه تاکسونومي دوگانه تخلف تري موفيت 135
3-2-4-4-3-3- نظريه تخلف زودهنگام و ديرهنگام جرالد پترسون و کارن يوئرگر 136
3-2-4-4-4- نظريه هاي رفتارهاي پرخطر 137
3-2-4-4-4-1- نظريه رفتار مشکل آفرين ريچارد جسور 137
3-2-4-4-4-2- نظريه زمان بندي بلوغ چارلز اروين 138
3-2-4-4-4-3- نظريه استرس اجتماعي جان رودز 139
3-3- نظريه هاي مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي 140
3-3-1- نظريه هاي روانشناختي مهارت اجتماعي و ارتباطي 140
3-3-2- نظريه هاي اجتماعي مهارت اجتماعي و ارتباطي 141
3-4- چارچوب نظري پژوهش 142
3-5- مدل مفهومي پژوهش 150
3-6- مدل تجربي پژوهش 152
3-7- فرضيات پژوهش 154
فصل چهارم: روش شناسي پژوهش
4-1- روش پژوهش 157
4-2- تکنيک جمع آوري اطلاعات 157
4-3- جامعه آماري 158
4-4- حجم نمونه 160
4-5- روش نمونه گيري 160
4-6- واحد تحليل 161
4-7- تعريف مفاهيم 162
4-8- روايي و پايايي ابزار سنجش 166
4-9- روش هاي تجزيه و تحليل داده ها 167
فصل پنجم: تجزيه و تحليل داده ها
5-1- مقدمه 169
5-2- داده هاي توصيفي 169
5-3- يافته هاي استنباطي 216
5-3-1- تحليل هاي آماري دو متغيره (بررسي فرضيات) 217
5-3-2- تحليل هاي آماري چندمتغيره 231
5-3-2-1- تحليل رگرسيون چندمتغيره 231
5-3-2-2- تحليل مسير 242
فصل ششم: بحث و نتيجه گيري
6-1- يافته ها 249
6-2- بحث و تحليل نتايج 259
6-3- پيشنهادها 285
6-3-1- پيشنهادهاي اجرايي 285
6-3-2- پيشنهادهاي پژوهشي 287
6-4- محدوديت هاي پژوهش 287
منابع و مأخذ:
الف: منابع فارسي 290
ب: منابع لاتين 298

فهرست جداول

عنوان و شماره جدول صفحه
جدول 1-3- سنخ شناسي شيوه هاي سازگاري فردي 67
جدول 1-4- توزيع جمعيت در مناطق ده گانه شيراز و تعداد پرسشنامه هاي پر شده در هر منطقه 161
جدول 2-4- ضريب آلفاي کرونباخ گويه هاي متغيرهاي پژوهش 167
جدول شماره 1-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سن و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي 170
جدول شماره 2-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس جنسيت و ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي 171
جدول شماره 3-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تحصيلات و ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي 172
جدول شماره 4-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس وضعيت تأهل و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي 172
جدول شماره 5-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس قوميت و ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي 173
جدول شماره 6-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس نوع مسکن و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي 174
جدول شماره 7-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس طبقه اجتماعي و ميزان مهارت اجتماعي و ارتباطي 174
جدول شماره 8-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ساختار خانواده و ميزان مهارت اجتماعي و ارتباطي 175
جدول شماره 9-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس درآمد و ميزان مهارت اجتماعي و ارتباطي 176
جدول شماره 10-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس نحوه گذران اوقات فراغت و ميزان مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي 177
جدول شماره 11-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف سيگار و ميزان مهارت اجتماعي و ارتباطي 177
جدول شماره 12-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف قليان و ميزان مهارت اجتماعي و ارتباطي 178
جدول شماره 13-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف الکل و ميزان مهارت اجتماعي و ارتباطي 179
جدول شماره 14-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف شيشه و ميزان مهارت اجتماعي و ارتباطي 179
جدول شماره 15-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف ماري جوانا و ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي 180
جدول شماره 16-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف حشيش و ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي 180
جدول شماره 17-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف کراک و ميزان مهارت اجتماعي و ارتباطي 181
جدول شماره 18-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف قرص اکس و ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي 182
جدول شماره 19-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف هروئين و ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي 182
جدول شماره 20-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف ترياک و ميزان مهارت اجتماعي و ارتباطي 183
جدول شماره 21-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس رابطه جنسي و ميزان مهارت اجتماعي و ارتباطي 184
جدول شماره 22-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس استفاده از کاندوم و ميزان مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي 184
جدول شماره 23-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان دلبستگي و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي 185
جدول شماره 24-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان تعهد و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي 186
جدول شماره 25-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان باور و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي 186
جدول شماره 26-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مشارکت و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي 187
جدول شماره 27-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان خود-کنترلي و مهارت اجتماعي و ارتباطي 188
جدول شماره 28-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان خودپنداره و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي 188
جدول شماره 29-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان همنشيني با دوستان بزهکار و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي 189
جدول شماره 30-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان نظارت والدين بر فرزندان و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي 190
جدول شماره 31-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان رانندگي خطرناک و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي 191
جدول شماره 32-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان رفتار خشونت آميز و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي 192
جدول شماره 33-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان تمايل و اقدام به خودکشي و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي 192
جدول شماره 34-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مصرف سيگار و قليان و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي 193
جدول شماره 35-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مصرف الکل و مواد مخدر و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي 194
جدول شماره 36-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان رفتار جنسي و مهارت اجتماعي و ارتباطي 195
جدول شماره 37-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان رفتار پرخطر فضاي مجازي و مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي 196
جدول شماره 38-2-5: توزيع فراواني افراد براساس سن و ميزان رفتارهاي پرخطر 196
جدول شماره 39-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس جنسيت و ميزان رفتارهاي پرخطر 197
جدول شماره 40-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تحصيلات و ميزان رفتارهاي پرخطر 198
جدول شماره 41-2-5: توزيع فراواني افراد براساس وضعيت تأهل و ميزان رفتارهاي پرخطر 198
جدول شماره 42-2-5: توزيع فراواني افراد براساس قوميت و ميزان رفتارهاي پرخطر 199
جدول شماره 43-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس نوع مسکن و ميزان رفتارهاي پرخطر 199
جدول شماره 44-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس طبقهي اجتماعي و ميزان رفتارهاي پرخطر 200
جدول شماره 45-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ساختار خانواده و ميزان رفتارهاي پرخطر 201
جدول شماره 46-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس درآمد و ميزان رفتارهاي پرخطر 201
جدول شماره 47-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس نحوه گذران اوقات فراغت و ميزان رفتارهاي پرخطر 202
جدول شماره 48-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف سيگار و ميزان رفتارهاي پرخطر 203
جدول شماره 49-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف قليان و ميزان رفتارهاي پرخطر 203
جدول شماره 50-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف الکل و ميزان رفتارهاي پرخطر 204
جدول شماره 51-2-5: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس مصرف شيشه و ميزان رفتارهاي پرخطر 204
جدول شماره 52-2-5:

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد آذربايجان، كل، اردبيل، ايلام Next Entries دانلود پایان نامه درمورد کودکان کار، بندر عباس، سازمان ملل، عزت نفس