پایان نامه ارشد رایگان درباره عوامل بیرونی، مطالعات کتابخانه ای، جامعه آماری، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

ت شاخص های مشترک و وزن دهی شاخص های مورد نظر
1.5.4 تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی موفقیت
1.5.5 مقایسه شرکت های بیمه دولتی وخصوصی و شناخت موفق ترین گروه از منظر استراتژیکی
1.5.6 تحلیل استراتژیک و آسیب شناسی شرکت بیمه برتر خصوصی و شرکت بیمه برتر دولتی بر اساس نقاط قوت و ضعف داخلی

6.1 فرضیات تحقیق:
1.6.1 فرضیه اصلی:
شرکت های بیمه خصوصی در تدوین استراتژی رقابتی خود می توانند موفق تر از شرکت های دولتی عمل کنند.
2.6.1 فرضیه های فرعی:
– شرکت های خصوصی در استفاده از فرصت های محیطی برای تدوین استراتژِی رقابتی می توانند بهتر عمل کنند.
– شرکت های خصوصی می توانند پاسخ بهتری به تهدید های محیطی در تدوین استراتژِی رقابتی دهند.
– شرکت های خصوصی در استفاده از نقاط قوت داخلی برای تدوین استراتژی رقابتی می توانند بهتر عمل کنند.
– شرکت های خصوصی می توانند پاسخ بهتری به نقاط ضعف داخلی در تدوین استراتژی رقابتی دهند.

7.1 روش انجام تحقیق:
با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، چارچوب نظری تحقیق تکمیل و سپس متغیر های تشریح کننده هر یک از این چهارعامل ( نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید ها) در شرکت های بیمه خصوصی و دولتی مقایسه خواهد شد.
هم چنین از اطلاعات میدانی، تکنیک های کسب اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه با مدیران خبره برای بررسی فرضیه ها استفاده می شود.
1.7.1 روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق:
تحقیق از نظر شیوه انجام، پیمایشی است و به دنبال مقایسه جامعه و انجام تحلیل اکتشافی است.
2.7.1 روش تحقیق از نظر ماهیت و اهداف:
تحقیق حاضر از حیث هدف از نوع علمی-کاربردی می باشدکه با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده ، برای رفع نیازمندی های بشر به کار برده می شود.

3.7.1 متغیر های تحقیق و تعریف عملیاتی متغیر مستقل و وابسته:
تمام متغیر هایی که بیان گر نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های شرکت های بیمه است، نقش متغیر مستقل را ایفا می کند، که پس از انجام مطالعات مربوط به ادبیات موضوع استخراج خواهند شد.
تدوین استراتژی نقش متغیر وابسته را ایفا می کند.
4.7.1 قلمرو زمانی و مکانی
قلمرو مکانی تحقیق، تهران و قلمروزمانی نیز زمستان سال1389 است.
5.7.1جامعه آماری با ذکر دلیل:
در این تحقیق جامعه آماری عبارت است از کلیه شرکت های بیمه بخش خصوصی و بخش دولتی که در مجموع 15 شرکت را تشکیل می دهند.

6.7.1 روش نمونه گیری با ذکر دلیل:
با توجه به اهمیت مسئله و نقش آن در توسعه اقتصادی، تمام عناصر جامعه سرشماری می شوند.
7.7.1 روش گردآوری اطلاعات:
در ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای کتاب ها، مقالات و سایت های معتبر به تدوین چارچوب نظری تحقیق پرداخته می شود. سپس با مراجعه به شرکت های بیمه و با کمک پرسشنامه و انجام مصاحبه، اطلاعات مربوط به هر یک هر شرکت های بیمه جمع آوری می شود
8.7.1 معرفی منابع جمع آوری داده:
با توجه به ماهیت تحقیق و علمی- کاربردی بودن آن، منابع جمع آوری داده ها شامل مصاحبه با مدیران ارشد شرکت های بیمه، پرسشنامه و بررسی مدارک و مستندات شرکت های بیمه هر دو بخش خصوصی و دولتی است.
بنابراین می توان موارد زیر را به عنوان منابع جمع آوری داده معرفی کرد:
1. مدیران شرکت های بیمه
2. بررسی پرتفوی شرکت های بیمه
3. بررسی ترازنامه و صورت های مالی شرکت های بیمه
4. قوانین بیمه و مصوبات شواری عالی بیمه
5. بررسی سایر منابع و مستندات مربوط
9.7.1 تعریف روش سنجی روایی ابزار جمع آوری داده:
مقصود از روایی ابزار جمع آوری داده ها، این است که مشخص شود تا چه حد ابزار اندازه گیری، خصیصه مورد نظر را می سنجد. روش های مختلفی برای برای اندازه گیری قابلیت اطمینان وجود دارد. از جمله این روش ها می توان به آزمون مجدد، آلفای کرونباخ و روش موازی اشاره کرد. در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ برای تعیین روایی پرشسنامه استفاده می شود. آلفای کرونباخ یکی از متداول ترین روش های اندازی گیری اعتماد پذیری پرسشنامه هاست. این ضریب برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش ها، عقاید و … به کار می رود.آلفای کرونباخ هماهنگی درونی پرسشنامه را اندازه گیری می کند. به طور معمول اگر مقدار آن بیشتر از 70 درصد باشد، قابل قبول است. ( ساروخانی، 1384)

8.1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح:
واژه های کلیدی این پایان نامه شامل استراتژی، عوامل درونی،نقاط قوت، نقاط ضعف، عوامل بیرونی، فرصت، تهدید ، بیمه ، آسیب شناسی می باشد.

1.8.1 استراتژی:
” استراتژي عبارت است از برنامه هاي مديران ارشد براي دست يابي به نتايجي که با رسالت و اهداف سازمان سازگار باشد.” (مينتزبرگ9، آلستراند10، لمپل11،1384)
شناخت بيشتر و دقيق تر استراتژي تنها بااين تعريف امکان پذير نيست. استراتژي به چند تعريف نياز دارد که پنج تعريف از ميان اين تعريف ها خاص مي باشند. اولين تعريف از استراتژي برنامه12 يا چيزي معادل آن يعني جهت، مسير يا خط مشي آينده و يا راهي به سوي دور دست خواهد بود. (مینتزبرگ ، 1987)
اما در عمل تعريفي که برخي از مديران از استراتژي ارائه مي دهند، با تعريف فوق اختلاف دارد. معلوم مي شود که استراتژي از جمله ي مفاهيمي است که ما ناگزير آن را يه يک شيوه تعريف مي کنيم اما اغلب به شيوه اي ديگر از آن استفاده مي کنيم. تعريفي که در عمل مشاهده مي شود، استراتژي به عنوان يک الگو13 است. يعني تداوم در رفتار در طول زمان. بايد توجه داشت که هر دوتعريف فوق معتبر هستند، يعني سازمان ها هم برنامه هايي را براي آينده ي خود در نظر مي گيرند و هم الگويي را از گذشته ي خود بيرون مي کشند. اولي استراتژي موردنظر14و دومي را استراتژي تحقق يافته15 مي ناميم. (ميتزنبرگ، آلستراند، لمپل،1384)
تحقق کامل استراتژِي ها حاکي از پيش بيني و دور نگري عالي است و اين در حالي است که هيچ تحققي حاکي از بي هدفي نيست.جهان واقعي نيز به طور طبيعي مستلزم دورنگري ومقداري انطباق در اين راه است. علاوه بر دونوع استراتژي ياد شده، نوع سومي نيز وجود دارد و آن استراتژي نوظهور16 است. يعني الگويي بدون آن که مورد نظر باشد، تحقق يافته باشد.گروه ديگري از نظريه پردازان، استراتژي را يک موقعيت17 مي دانند. بر همين اساس مايکل پورتر18 اظهار داشته است:” استراتژي عبارت است از ايجاد يک موقعيت منحصر به فرد و با ارزش که در برگيرنده ي فعاليت هاي متفاوت باشد.” از منظر گروه ديگر، استراتژي يک دورنما19 است. ( هریسون20،1380)
استراتژي به عنوان موقعت، نقطه ي ملاقات محصول ومشتري را مشخص مي کند و هم چنين به خارج يعني به بازار خارجي مي نگرد. بر عکس، استراتژي در قالب دورنما، بيشتر متوجه درون سازمان و افکار استراتژيست ها است و البته توجه زيادي نيز به دورنماي سازمان دارد. تا اينجا استراتژي داراي چهار تعريف متفاوت بود.پنجمين تعريف که کاربرد مشترک دارد اين است که استراتژي يک حيله ي گمراه کننده21 است. يعني مانور ويژه ايي مقصود از آن غلبه بر دشمن يا رقيب است. (ميتزنبرگ، آلستراند، لمپل،1384)

2.8.1 محيط داخلي و خارجي:
مجموعه ي فعاليت هاي شرکت در بستر دو محيط داخلي و خارجي آن انجام مي شود. معمولا شرايطي که بر شرکت احاطه داشته و بر آن اثر مي گذارد از نطر نحوه تاثير گذاري به دو دسته تقسيم مي شود. دسته ي اول؛ آن هايي که به طور مستقيم و از درون بر سازمان تاثير دارند. دسته دوم؛ آن هايي که در سطح کلان و از بيرون سازمان اثر مي گذارند. بر همين اساس عوامل داخلي يا دروني، عواملي هستند که در درون شرکت وجود داشته و از نظر اداري و رسمي تحت کنترل سازمان مي باشند. هم چنين عوامل خارجي يا بيروني نيز عواملي هستند که خارج از کنترل شرکت بوده ولي به صورت مستقيم و يا غير مستقيم بر عملکرد شرکت تاثير مي گذارند
(فیضی،1386)
عوامل داخلي: اين عوامل در درون شرکت بوده. پس در عين حال که بر فعاليت هاي سازمان تاثير دارند، سازمان نيز بر آنها تاثير مي گذارد. ( همان ماخذ، 1386)
عوامل خارجي: عوامل خارجی تمام شرایطی را که بر سازمان اثر می گذارد ولی وابستگی آن ها نسبت به سازمان واضح و روشن نیست. عوامل خارجی می تواند شامل عواملی نظیر شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، محیط اجتماعی، ساختار حقوقی، وضعیت زیست بومی و شرایط فرهنگی . باید توجه داشت که بخشی از محیط سازمان به طور مستقیم با سازمان در تحقق اهدافش مواجه است. این محیط به عنوان محیط اختصاصی22 شناخته می شود. در هر زمان معین، محیط اختصاصی بخشی از محیط سازمان بوده است که مدیریت با ان مواجه خواهد شد. زیرا این بخش از محیط عوامل موثر مهمی را در بر دارد که می توانند تاثیراتی منفی یا مثبت بر اثر بخشی سازمان بر جای گذارند. محیط اختصاصی هر سازمان منحصر به فرد بوده و با تغییر شرایط تغییر می کند. ( رابینز23،1386)
شناخت عوامل خارجي و داخلي مزايايي از قيبل موارد ذيل را براي شرکت ها به همراه خواهد داشت:
– فراهم آوردن اطلاعات موردنياز براي شناخت محيط داخلي و خارجي شرکت
– تعيين حوزه هاي ترغيب کننده و محدود کننده شرکت
– ايجاد هم زباني و ديدگاه هاي مشترک
– سوق دادن مديريت به سمت تمرکز بر مسائل کليدي وبحراني شرکت
– آموزش تفکر نظام يافته تجزيه و تحليل مسائل سازماي (علي احمدي، فتح الله، تاج الدین،1384)
شناسايي و تجزيه و تحليل هر يک از عوامل داخلي وخارجي شرکت منجر به تهيه فهرست نقاط قوت و ضعف ( ناشي از تجزيه و تحليل عوامل داخلي شرکت) و فرصت ها و تهديد ها( ناشي از تجزيه و تحليل عوامل خارجي شرکت) خواهد شد. با توجه به مواردي که در فوق به آن ها اشاره شد، تعريف ذيل را براي هر يک از نقاط قوت24 و ضعف25 و هم چنين فرصت ها26 وتهديد ها27 مي توان ارائه کرد. ( همان ماخذ، 1384)
3.8.1 نقاط قوت:
قوت منبع مهارت یا مزیت دیگری است نسبت به رقبا و نیاز های بازار هایی که موسسه در آنها کار می کند یا خواهد کرد قوت یک شایستگی ممتاز است که مزیت مقایسه ای موسسه در بازار می شود . قوت نقطه اتکای سازمان است که با استفاده از آن می خواهد به اهداف خود برسد ” بر مبنای این نقاط قوت شاخه اجرایی را  میتان به موتوری قدرتمند برای رشد تغیییر نو اوری و خدمت تبدیل کرد.” پس هر سازمانی بایستی این نقاط قوت را برای جامه عمل پوشاندن به رسالتش به حداکثر رسانده و از آنها به عنوان مزیتی رقابتی در مقابل رقبا استفاده نمایند.( روستا، ونوس، 1378)

4.8.1 نقاط ضعف:
ضعف یک محدودیت یا کمبود در منابع مهارت ها و توانایی هایی است که جدا مانع عملکرد اثر بخش می شود. ضعف یک عمل درونی است که مختل کننده فعالیت های سازمان بوده و در رسیدن سازمان به اهدافش خلل ایجاد میکند پس لازم است تا سازمان این عوامل را در حد امکان به حد اقل رسانده و یا در جهت رسیدن به اهدافش از آنها بهره برداری نماید. ضعف ها عواملی هستند که هر سازمانی که وجود خارجی دارد قطعا با آنها رو به رو است و نمی تواند از آنها دوری گزیند بلکه بایستی با درکی صحیح آنها را نظارت کرده و مهار نمایند. درک صحیح نقاط قوت و ضعف اسا سی به سازمان کمک می کند تا با استفاده بهینه از قوت ها و به حد اقل رساندن ضعف ها با اثر بخشی بیشتری به اهداف رسیده و از هدر رفتن منابع و امکانات سازمان جلوگیری نمایند. در سطح ملی و کلان نیز بایستی این نقاط مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری مناسب قوت ها و اجتناب از ضعف ها استراتژی مناسب تدوین شده و به اجرا در آید. (رحمان سرشت، 1383)
5.8.1عوامل بیرونی:
این عوامل خارج از سازمان بوده است و بر فعالیت های سازمان تاثیر دارند اما در اختیار سازمان نبوده و سازمان هیچ گونه تاثیری بر آنها ندارد . هدف از بررسی محیط خارجی تهیه فهرستی محدود از فرصت هایی که می تواند به سازمان سود رساند و هم چنین تهدیدهای است که باید از آنها اجتناب شود، است.( الوانی 1385)

6.8.1 فرصت:
فرصت یک موقعیت عمده در محیط موسسه است. یعنی آن چه که موسسه را در رسیدن به اهدافش یاری می نماید و به عنوان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سفارت، ميانه، دانشجويان، انقلابي Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت استراتژیک، رفتار سازمانی، منابع محدود، مدیریت راهبردی