پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق بشری، افکار عمومی، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

سازمانهای غیردولتی بینالمللی ناظر بر حقوق بشر، بازیگران نسل سوم عرصه بینالمللی هستند که حضور و رشد چشمگیری در دهههای اخیر داشته و طیف وسیعی از اقدامات را به منظور نظارت انجام میدهند. آنها درکنار دولتها و سازمانهای بینالمللی در سطوح ملی و بینالمللی به نظارت بر پایبندی دولتها به تعهدات حقوق بشری میپردازند. بررسی موشکافانه اقدامات حقوق بشری دولتها و انتشار گزارشهای مفصّل از نقضها، آنان را به منتقدان اصلی دولتها تبدیل نمودهاست. این سازمانها، جامعه مدنی را نمایندگی نموده و تلاش مینمایند خواستههای مردم را در سطح بینالمللی پیگیری نمایند.
آنها ضمن جمعآوری اطلاعات، از قربانیان حمایت نموده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقابل با دولتها یا سایرکنشگران در عرصه حقوق بشر فراهم میآورند و نیز برنامههایی را برای آموزش حقوق بشر تهیه مینمایند. آنها همچنین تا حدودی جایگاه خود را در سیستم قضایی بینالمللی تثبیت نموده و قربانیان نقض را در جریان دادرسیها حال به عنوان دوست دادگاه و یا به عنوان خواهان همراهی مینمایند. علاوه بر همه اینها، فعالیت در زمینه مسائل حقوق بشری این سازمانها را به متخصصانی تبدیل نموده است که از فعالیتهای اولیه خود – تهیه گزارش و انتشار آن- پا فراتر گذاشته و در سالهای گذشته، نقشی بس مهم در تهیه طرحهای مربوط به اسناد بینالمللی حقوق بشری ایفا نموده و دولتها را برای تصویب این اسناد ترغیب نمودهاند.
عفو بینالملل نیز یکی از باتجربهترین سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه حقوق بشر است که با بیش از نیم قرن فعالیت، پیشگام بسیاری از سازمانهای غیردولتی دیگر بوده است. عفو بینالملل طی همکاری با دولتها و سازمانهای بینالمللی نظیر ملل متحد و جذب نیروی داوطلب از تمامی نقاط جهان توانسته است جایگاه خود را در میان نهادهای ناظر حقوق بشر تثبیت نماید. اگرچه دولتها منتقدان سرسخت سازمانهای غیردولتی حقوق بشری هستند و علیرغم کمبودها و ضعفهای موجود عملکرد این سازمانها، نمیتوان تأثیر آنان را در نظارت بر اجرای حقوق بشر و ارتقای حمایت جهانی از آن نادیده گرفت.
واژگان کلیدی: سازمانهای غیردولتی بینالمللی حقوق بشری، حقوق بشر، نظارت بر حقوق بشر، سازمان عفو بینالملل.

فهرست مطالب
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………١
بخش اول: کلیات: سازمانهای غیردولتی بینالمللی حقوق بشری
گفتار اول: تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
گفتار دوم: تعریف سازمانهای غیردولتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..8
گفتار سوم: ویژگی سازمانهای غیردولتی حقوق بشری……………………………………………………………………………………………………………۱1
گفتار چهارم: شخصیت حقوقی سازمانهای غیردولتی……………………………………………………………………………………………………………..۱9
گفتار پنجم: سازمان عفو بینالملل
بند اول: تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..٢3
بند دوم: ساختار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….٢7
گفتار ششم: سازمانهای غیردولتی بینالمللی در سازمان ملل متحد
بند اول: تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳3
بند دوم: جایگاه سازمانهای غیردولتی حقوق بشر نزد ارکان اصلی ملل متحد
الف) شورای اقتصادی- اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….۳5
ب) مجمع عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
پ) شورای امنیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………٤4
ت) دبیرخانه ملل متحد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….٤8
بند سوم: سایر نهادهای مرتبط با سازمانهای غیردولتی در چارچوب ملل متحد…………………………………………………………٤9
بند چهارم: مشارکت سازمانهای غیردولتی در کنفرانسهای برگزارشده توسط سازمان ملل متحد……………………………50
بند پنجم: کمیسیون و شورای حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………………………51
بخش دوم: سازمانهای غیردولتی بینالمللی حقوق بشری و نظارت در سطوح ملی و بینالمللی
گفتار اول: سازمانهای غیردولتی بینالمللی و نظارت در سطح ملی………………………………………………………………………………………..۵8
بند اول: ارائه خدمات مستقیم به قربانیان……………………………………………………………………………………………………………………..۵9
بند دوم: مذاکره با مقامات رسمی دولتی…………………………………………………………………………………………………………………………۵9
بند سوم: جمعآوری اطلاعات و تهیه گزارش…………………………………………………………………………………………………………………60
بند چهارم: همکاری با سازمانهای غیردولتی و نهادهای ملی حقوق بشری………………………………………………………………….۶4
بند پنجم: حقیقتیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶8
گفتار دوم: نظام نظارتی معاهدهای و سازمانهای غیردولتی حقوق بشری
بند اول: کمیته حقوق بشر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
بند دوم: کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………………………….72
بند سوم: کمیته منع شکنجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
بند چهارم: کمیته حقوق کودک………………………………………………………………………………………………………………………………………٧3
بند پنجم: کمیته محو اشکال تبعیض نژادی…………………………………………………………………………………………………………………..٧4
بند ششم: کمیته منع تبعیض علیه زنان…………………………………………………………………………………………………………………………٧5
بند هفتم: کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر و خانواده آنان…………………………………………………………………………………٧6
گفتار سوم: سازمانهای غیردولتی بینالمللی حقوق بشری و مراجع قضایی بینالمللی
بند اول: دیوان بینالمللی دادگستری………………………………………………………………………………………………………………………………٧8
بند دوم: مشارکت سازمانهای غیردولتی در نهادهای منطقهای حقوق بشری
الف) دیوان اروپایی حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………………………………………81
ب) دیوان آمریکایی حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………………………………..۸3
پ) دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم……………………………………………………………………………………………………………………..۸4
بند سوم: دیوان بینالمللی کیفری…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸6
گفتار چهارم: سازمانهای غیردولتی بینالمللی حقوق بشری و هدایت افکار عمومی……………………………………………………………….۸9
بند اول: آموزش حقوق بشر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
بند دوم: اطلاعرسانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
بخش سوم: سازمانهای غیردولتی بینالمللی و قاعدهسازی در حقوق بینالملل بشر……………………………………………………………………….۹7
گفتار اول: اشکال مشارکت سازمانهای غیردولتی در استانداردسازی……………………………………………………………………………………..۹8
گفتار دوم: نمونههایی از مشارکت سازمانهای غیردولتی بینالمللی حقوق بشری و عفو بینالملل در قاعده سازی
بند اول: نمونههایی از مشارکت سازمانهای غیردولتی بینالمللی حقوق بشری در قاعده سازی
الف) نقش سازمانهای غیردولتی در تهیه اعلامیه حقوق مدافعان حقوق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره آیین دادرسی، سازمان ملل متحد، افکار عمومی، اشخاص حقوقی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حقوق بشر، حقوق بشری، سازمان ملل، سازمان ملل متحد