منابع و ماخذ پایان نامه سبک زندگی، مقطع متوسطه، نیروی انسانی، تعلیم و تربیت

دانلود پایان نامه ارشد

و از خانواده عزیزم و همه دوستانم که با همراهی، یاری و راهنمایی‌های بی‌چشمداشت خود، دشواری‌های این راه را بر من هموار نمودند…

چکیده
پژوهش حاضر در راستای بررسی نقش دروس مرتبط با سبک زندگي در تأمین نيازهاي فطري دانش‌آموزان مقطع متوسطه در رشته رياضي با تأكيد بر تفاوت‌هاي جنسيتي بود. تحقیق مذکور با استفاده از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شد. برای این کار، نمونه‌گیری به صورت هدفمند و تا حد اشباع (13 دانش آموز دختر و 11 دانش آموز پسر) ادامه یافت. برای جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه انفرادی نیمه‌ساختاریافته انجام شد. تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش، بر مبنای تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری‌های باز و محوری صورت گرفت.
یافته‌های پژوهش نشان دادند که به طور کلی، تفاوتی در زمینه تأمین نیازهای فطری بین دانش‌آموزان دختر و پسر وجود ندارد. در خصوص دروسی که به نام دروس عمومی در میان دانش‌آموزان مشهور است می‌توان گفت این دروس تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر روی تأمین نیازهای فطری دانش‌آموزان ندارد. در مقابل، مجموعه دروس ریاضی و علوم تجربی، سهم قابل توجهی در تأمین نیازهای فطری را به خود اختصاص داده و نقش بسزایی داشته اند. مجموعه این دروس، به طور خاص، با پرورش قوه تفکر و میل به حقیقت‌جویی، انگیزه قوی برای یادگیری در دانش‌آموزان ایجاد کرده است.

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
2-1 بيان مسئله
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
4-1 سؤال يا سؤالات تحقيق
5-1 اهداف تحقيق
6-1 تعريف مفاهيم
1-6-1 تعريف نظری
2-6-1 تعريف عملياتي

2
6
7
9
10
10
10
11

فصل دوم: ادبیات پژوهش
بخش اول: فطرت
1-1-2 پیشینه تاریخی
2-1-2 بررسی لغوی و مفهومی فطرت
3-1-2 فطرت از منظر اندیشمندان مسلمان
4-1-2 فطرت از منظر اندیشمندان غیر‌مسلمان
5-1-2 فطرت از منظر دیدگاه فطری معنوی در برنامه درسی
اول: ساختار علمی
دوم:ساختار تمایلات
سوم:ساختار توانایی‌ها
6-1-2 تحقیقات مرتبط
بخش دوم: سبک زندگی
1-2-2 پیشینه تاریخی
2-2-2 ریشه‌شناسی سبک زندگی
3-2-2 مفهوم‌شناسی سبک زندگی
4-2-2 سبک زندگی از نگاه نظریه‌پردازان
5-2-2 سبک زندگي از منظر اسلام
6-2-2 تحقیقات مرتبط
بخش سوم: دانش‌آموزان و دروس مقطع متوسطه
قسمت اول: نوجوانی
1-3-2 معرفی و اهمیت نوجوانی
2-3-2 بلوغ در نوجوانی
3-3-2 ابعاد و ساختار رشد نوجوانی
اول: رشد جسمانى و جنسی
دوم: رشد شناختى
سوم: رشد اجتماعى
چهارم: رشد عاطفى
پنجم: رشد دینی
4-3-2 دغدغه‌های اصلی و نیازهای روانی نوجوان
قسمت دوم: محتوای دروس مقطع متوسطه
5-3-2 بایدها و نبایدهای محتوا
6-3-2 خلاصه‌ای از محتوای کتب متوسطه
7-3-2 تحقیقات مرتبط
بخش چهارم: تفاوت‌های جنسیتی
1-4-2 اهمیت موضوع تفاوت‌های جنسیتی
2-4-2 پیشینه تاریخی
3-4-2 نگرش‌های کلی در تفاوت‌های جنسیتی
4-4-2 دیدگاه‌های مربوط به تفاوت جنسیتی در آموزش
5-4-2 اقسام تفاوت‌های جنسیتی
6-4-2 تفاوت در توانایی‌های شناختی
7-4-2 تفاوت توانايي‌هاي شناختي در طبقه‌بندي بلوم
8-4-2 تفاوت زن و مرد در توانایی‌های شناختی از منظر قرآن
9-4-2 تحقیقات مرتبط
5-2 جمع بندی

14
14
15
17
18
22
22
24
26
27
32
32
33
34
35
38
40
43
43
43
45
46
47
47
48
49
50
50
51
51
52
55
61
61
63
63
64
65
66
67
68
69
73

فصل سوم: روش پژوهش
1-3 نوع و روش پژوهش
2-3 جامعه آماری و نمونه پژوهش
3-3 ابزار پژوهش
4-3 روش اجرای پژوهش
5-3 روش‌های آماری و تحلیل داده‌ها

76
77
77
78
78
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
1-4 یافته‌ها

81
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
1-5 بحث و نتیجه‌گیری
2-5 برخی از محدودیت‌های پژوهش
3-5 پیشنهادهای کاربردی
4-5 پیشنهادهای پژوهشی

106
112
113
114
بعد از منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
پرسشنامه

116
125
128

فهرست جدول‌ها
عنوان
صفحه
جدول 1-2 خلاصه‌ای از تحقیقات مرتبط
27
جدول2- 2 خلاصه‌ای از تحقیقات مرتبط
40
جدول 3- 2 خلاصه‌ای از تحقیقات مرتبط
55
جدول 4- 2 دیدگاه‌ها و دلایل موافقان و مخالفان تساوی جنسیتی در آموزش و پرورش
جدول 5- 2 خلاصه‌ای از تحقیقات مرتبط
65
69
جدول 1-4 کدگذاری عبارات مهم گروه دختران در مورد ساختار علمی
جدول 2-4 کدگذاری عبارات مهم گروه دختران در مورد ساختار تمایلات
جدول 3-4 کدگذاری عبارات مهم گروه دختران در مورد ساختار توانایی‌ها
جدول 4-4 کدگذاری عبارات مهم گروه پسران در مورد ساختار علمی
جدول 5-4 کدگذاری عبارات مهم گروه پسران در مورد ساختار تمایلات
جدول 6-4 کدگذاری عبارات مهم گروه پسران در مورد ساختار توانایی‌ها
جدول 7-4 مقایسه کدگذاری‌های باز و محوری در خصوص دروس معارف(دین و زندگی- عربی) و پرورشی در دختران و پسران
جدول 8-4 مقایسه کدگذاری‌های باز و محوری در خصوص دروس زبان و ادبیات(زبان فارسی- ادبیات فارسی- زبان انگلیسی) در دختران و پسران
جدول 9-4 مقایسه کدگذاری‌های باز و محوری در خصوص دروس علوم انسانی(مطالعات-تاریخ-جغرافی) در دختران و پسران
جدول 10-4 مقایسه کدگذاری‌های باز و محوری در خصوص دروس علوم تجربی(فیزیک-شیمی) در دختران و پسران
جدول 11-4 مقایسه کدگذاری‌های باز و محوری در خصوص دروس ریاضیات(مجموعه دروس مرتبط با ریاضی) در دختران و پسران
جدول 12-4 مقایسه کدگذاری‌های باز و محوری در تمام دروس در دختران
جدول 13-4 مقایسه کدگذاری‌های باز و محوری در تمام دروس در پسران
جدول 14-4 کدگذاری عبارات مهم گروه پسران در مورد تأثیر نیروی انسانی(معلم) در شکوفایی یا عدم شکوفایی فطرت
جدول 15-4 کدگذاری عبارات مهم گروه دختران در مورد تأثیر نیروی انسانی(معلم) در شکوفایی یا
81
83
87
89
90
93
95

95

96

96

96

97
98
100

101

عدم شکوفایی فطرت
جدول 16-4 مقایسه کدگذاری عبارات مهم در مورد تأثیر نیروی انسانی(معلم) در شکوفایی یا عدم شکوفایی فطرت در دختران و پسران
جدول 17-4 عبارات مهم گروه دختران در مورد نیاز شخصیت‌طلبی
جدول 18-4 عبارات مهم گروه پسران در مورد نیاز شخصیت‌طلبی
جدول 19-4 مقایسه گروه دختران و پسران در مورد نیاز شخصیت‌طلبی

فهرست نمودارها

عنوان

نمودار 1-4 مقایسه کدگذاری‌های باز در تمام دروس در (الف) دختران، (ب) پسران

101

102
103
104

صفحه

99

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
انسان‌شناسی، یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین بحث‌هایی است که در میان جوامع انسانی به خصوص دانشمندان و محققان مطرح بوده و آن‎ها از دو دیدگاه به شناخت انسان پرداخته‌اند؛ دیدگاه اول اینکه انسان چیست و چه صفات و انگیزه‌ها و غرایز و فطرت‌هایی در او وجود دارد. به بیان دیگر، انسان چه طبیعت و سرشتی دارد؟ آیا انسان طبیعت وجودی مثبت و خوب دارد یا موجودی ذاتاً گنهکار است؟ یا هم گرایش به نیکی‌ها دارد و هم گرایش به بدی‌ها دارد؟
دیدگاه دوم این مسئله را مطرح می کند که انسان چه باید بشود؟ یعنی انسان آرمانی و کامل کیست؟ به بیان دیگر، آدمی چه هدفی را باید در زندگی خود تعقیب کند تا با رفتن به سوی آن، به کمال وجودی خود برسد؟ در همین دیدگاه دوم است که راه‌ها و روش‌های رسیدن به کمال نیز مطرح می شود. اینکه انسان در چه مسیر یا مسیرهایی باید حرکت کند تا به کمال برسد و شایسته عنوان انسان کامل گردد.
این دو بُعد را متفکران و اندیشمندان، هر یک به گونه‌ای مطرح کرده‌اند. در گذشته، متفکران، این دو بُعد را در کنار هم مطرح می کردند؛ یعنی، هم سخن از هستی‌های انسان به میان می‌آوردند و هم از بایدهای انسان. البته نباید فکر کرد که این دو از هم متفاوتند؛ بلکه برای دانستن اینکه چگونه انسان می‌تواند به کمال مطلوب نائل شود، لازم است طبیعت انسان درست مطرح شود؛ یعنی در ابتدا انسان را درست بشناسیم و از امکانات و استعدادهای وجودی او آگاه شویم و حتی‌المقدور، اصول فطری انسان را به دست آوریم. سپس با توجه به آن استعدادها و توانایی‌ها، هدفی را برای انسان در نظر بگیریم، تا با حرکت به سوی آن، قابلیت انسان کامل شدن را به دست آورد (نصری،1371).
در حدیث قدسی «لَا یَسَعُنِی أرْضِی وَلا سَمائِی وَلکِن یَسَعُنِی قَلْبُ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنِ»(کافی، ج 2، ص 128) نیز، بیان شده است که چه چیز در مؤمن است و چه ظرفیت و شایستگی در اوست که قلب او خدا را در خود جا می‌دهد. خدایی که این کهکشان‌ها با همه وسعتشان گنجایش خدا را ندارند. خداوند سرمایه بی‌نظیر تکوینی و سرشتی به نام فطرت به انسان داده است که با فعلیت یافتن آن، آدمی به کمالات حقیقی دست پیدا می‌کند و به مقام خلافت الهی می‌رسد. در اثر تربیت می‌تواند به مراتبی از حیات طیبه برسد و صفات و اسماء باری تعالی را در خود متجلی سازد(ملکی،1393).

با نگاهی به راهنمای برنامه درسی تعلیم و تربیت دینی دوره دوم متوسطه(1390) به نیازهایی که در آموزش باید مورد توجه قرار گیرند برخوردیم که به دو دسته تقسیم شده است:

شکل1- 1
در این برنامه بیان شده است که، نيازهاي بنيادي و فطري، همان کمالات بالقوه‌اي است که انسان فطرتاً سعادت خود را در آن‌ها مي‌يابد و آن‌ها را جست و جو مي‌کند. توجه به آن‌ها در آموزش، سبب ميل و رغبت دروني دانش‌آموز مي‌گردد، به گونه‌اي که در مسير آموزش در درون خود، احساس طُمأنينه و امنيت خاطر مي‌نمايد، موضوع مطرح شده را مسأله خود مي‌يابد و با آن فعالانه برخورد می‌کند. با این توضیحات به نظر می‌رسد یکی از راه‌های شکوفایی نیازهای فطری که مرتبط با تحقیق حاضر است تعلیم و تربیت دینی می‌باشد.
مطهری(1377) نیازهای فطری را نیازهایی می‌داند که ناشی از ساختمان طبیعی بشر هستند و هر بشری به موجب آن‌که بشر است، خواهان آن‌هاست. این نیازها مانند علاقه انسان به تحقیق و پژوهش علمی، علاقه به زیبایی، علاقه به تشکیل خانواده، نیازهای فطری هستند که قابل تردید نیست.
فطرت اصلی انسان، عشق به کمال و تنفر از نقص است. بر‌این اساس، مجموعه‌اي از استعدادهاي فطري در انسان خلق شده که در صورت پرورش صحیح آنها، کمال حقیقی برای او محقق می‌شود. شناخت فطري خداوند، اصول فطري فکر و قوه تفکر؛ شناخت‌هاي فطري آدمی و به بیان دیگر ساختار علمی انسان را تشکیل می‌دهند. گرایش‌هاي فطري یا ساختار تمایلات نیز، حقیقت‌جویی، فضیلت‌خواهی، زیبایی‌گرایی، جمع‌گرایی و گرایش به ابداع و خلاقیت را شامل می‌شود. انسان در ساختار توانایی‌ها و قدرت نیز، لوح نانوشته نیست بلکه در دو بُعد فطرت و طبیعت داراي توانایی‌هایی است. این امور از طریق نیروي اراده و اختیار راه رشد و کمال را انتخاب می‌کنند و در صورت سوء‌استفاده از این نیرو، راه انحطاط می‌رود. استعدادها، گرایشات و توانایی‌هاي فطري، خود به خود رشد نمی‌کنند بلکه به شرایط، فرصت‌ها و محیط مناسب نیاز دارند که از طریق تعلیم و تربیت تحقق پیدا می‌کند(ملكي، 1393).
بحرینی(1374)تربیت را رشد دادن و پرورش دادن می‌داند و از نظر او تربیت بر‌اساس پذیرفتن استعدادهایی در انسان است که وظیفه تربیت، بارور‌کردن آنهاست. از طرف دیگر فطرت با تربیت، نزدیکی خاصی دارد، فطرت مانند هسته‌ای است که استعداد درخت شدن و میوه دادن در درون اوست، و شکوفایی آن نیازمند پرورش است. بنابراین تربیت که نیاز جامعه انسانی است، چیزی غیر از شکوفایی فطرت نیست.
موضوع علوم تعليم و تربيت و روان‌شناسي، انسان، رشد، سلامت و سعادت اوست؛ انساني كه در نهايت بتواند به كمال و يا خودشكوفايي دست يابد. هدف تعليم و تربيت، پرورش انسان‌هايي است كه در طي حيات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های جبران خسارت، مسئولیت مدنی، قانون اساسی، موازین اسلامی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سلامت روان، آموزش و پرورش، روانشناسی، سبک زندگی