منبع پایان نامه ارشد درباره گردشگری فرهنگی، گردشگری مذهبی، توسعه گردشگری، گردشگری ایران

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به

همسر، پدر و مادر عزیز و مهربانم 
که در سختی‌ها و دشوار‌ی‌های زندگی همواره یاوری دلسوز و فداکار 
و پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بوده‌اند.

چکیده
گردشگری یکی از صنایع بزرگی است که در ده های اخیر قرن بیستم به شدت مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته و این صنعت را به یکی از بزرگترین صنایع جهان بدل کرده است. اهمیت این صنعت، وجود مطالعات همه جانبه و به روز را ضرورت می بخشد که از آن میان مطالعه تنوع فرهنگی با توجه به نیاز امروز جهانیان، یکی از آن هاست. با توجه به روند جهانی شدن و تاکید یونسکو بر تنوع فرهنگی در کشورها، محافظت و بهره برداری درست از این میراث انسانی به شدت مورد توجه قرار می گیرد. تنوع فرهنگی موجود در ایران، یکی از بزرگترین پتانسیل های گردشگری است که از دیرباز گردشگری ایران را تحت تاثیر قرار داده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی برای بررسی ارتباط تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری با مطالعات تطبیقی میان کشورهای ایران، انگلستان و مالزی سعی کرده است تا با جمع آوری داده های ثانویه معتبر، از طریق آمار توصیفی، ارتباط این دو را نشان دهد. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه ای قابل توجه میان تنوع فرهنگی و گردشگری است که آمار گردشگران ورودی این موضوع را تصدیق می کند؛ به طوری که وجود قرابت فرهنگی میان گردشگران و جامعه ی ایرانی از یک سو و تنوع بی شمار پتانسیل های فرهنگی ایران از سوی دیگر بر قوت این ارتباط می افزاید و سهم ورود گردشگران هم فرهنگ به ایران را زیاد می کند. البته سیاست های فرهنگی ایران در این زمینه از نکاتی بسیار مهم تلقی می گردد که تا کنون به دلیل فراز و نشیب های خود نتوانسته پیامدهای مناسبی را بر تنوع فرهنگی ایران ایفا کند.
کلید واژه: تنوع فرهنگی، گردشگری، سیاست های فرهنگی، آمار توصیفی.

فهرست
فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………………… 1
1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 1
2- بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………. 2
3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………………. 7
4- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 10
5- پرسش های پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 10
6- چارچوب تئوریک ……………………………………………………………………………………………….. 11
6-1دیدگاه منفی گرایان ……………………………………………………………………………………….. 11
6-2 دیدگاه مثبت گرایان ……………………………………………………………………………………… 12
6-3 مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………… 14
7- متغیر های پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 16
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه موضوع …………………………………………………………………….. 19
1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 19
2- ادبیات ……………………………………………………………………………………………………. 20
2-1فرهنگ ……………………………………………………………………………………………. 20
2-2 شهروندی فرهنگی …………………………………………………………………………….. 23
2-3 تنوع فرهنگی ……………………………………………………………………………………. 25
2-4 ابعاد تنوع فرهنگی …………………………………………………………………………….. 27
2-4-1 زبان………………………………………………………………………………………. 27
2-4-2 مذهب …………………………………………………………………………………… 30
2-4- 3 قومیت ………………………………………………………………………………….. 31
آداب و رسوم …………………………………………………………………………… 33
غذا …………………………………………………………………………………………. 34
پوشش …………………………………………………………………………………….. 34
کالاهای مادی ………………………………………………………………………….. 35
2-4-4 سیاست های چندفرهنگی …………………………………………………………. 37
2-4-5 مهاجرت ……………………………………………………………………………….. 38
تفاوت مهاجرت داخلی و خارجی ……………………………………………….. 40
انواع مهاجرت های بین المللی ……………………………………………………. 41
2-5 گردشگری ……………………………………………………………………………………… 43
2-5-1 گردشگری فرهنگی ……………………………………………………….. 44
2-5-2 گردشگری مذهبی …………………………………………………………. 46
2-5-3 گردشگری غذایی …………………………………………………………. 48
2-6 توسعه گردشگری ………………………………………………………………………….. 49
3- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 51
3-1 سابقه پژوهش های داخلی …………………………………………………………………… 51
3-2 سابقه پژوهش های خارجی …………………………………………………………………. 54
4- نقد و بحث ………………………………………………………………………………………………. 57
فصل سوم: روش شناسی ……………………………………………………………………………………………… 59
8- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 59
9- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 60
10- مطالعات تطبیقی ………………………………………………………………………………………………. 60
11- عناصر تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 61
12- نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 61
5-1 تحقیقات توصیفی …………………………………………………………………………………………. 61
5-2 رویکرد کمی و کیفی تحقیق …………………………………………………………………………… 62
13- استراتژی های تحقیق ………………………………………………………………………………………… 63
6-1 تحقیق پیمایشی …………………………………………………………………………………………….. 64
14- روش و ابزار های جمع آوری داده ……………………………………………………………………… 64
7-1 مدارک پژوهش های گذشته ………………………………………………………………………….. 65
7-2 آمارهای رسمی ……………………………………………………………………………………………. 65
7-3 مصاحبه ها …………………………………………………………………………………………………… 65
15- روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………… 66
16- روایی و اعتبار پژوهش ……………………………………………………………………………………… 66
17- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………. 67
فصل چهارم: داده های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………… 69
1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 69
2. گردشگری در ایران ……………………………………………………………………………………………… 74
2-1 تاریخچه گردشگری ایران ………………………………………………………………………………. 74
2-2 گردشگری فرهنگی ایران ……………………………………………………………………………….. 80
2-3 گردشگری مذهبی ایران …………………………………………………………………………………. 83
2-4گردشگری غذایی ایران ………………………………………………………………………………….. 85
3. گردشگری در انگلستان …………………………………………………………………………………………. 88
3-1 تاریخچه گردشگری انگلستان …………………………………………………………………………. 89
3-2 گردشگری فرهنگی انگلستان…………………………………………………………………………… 91
3-3 گردشگری مذهبی انگلستان…………………………………………………………………………….. 93
3-4 گردشگری غذایی انگلستان …………………………………………………………………………….. 94
4. گردشگری در مالزی …………………………………………………………………………………………….. 95
4-1 تاریخچه گردشگری مالزی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد فرهنگ ایرانی، رتبه علمی، مرتبه علمی، ابوعلی مسکویه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره توسعه گردشگری، اوقات فراغت، صنعت گردشگری، حمل و نقل