پایان نامه ارشد درباره مشکلات رفتاری، چهارمحال و بختیاری، مواد معدنی، علوم پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

تشـکروقدردانـی:

” شکر خـدا که هر چه طلب کردم ازخدا ،برمنتهای همت خود کامران شدم “

اکنون که باعنایت خاص خداوند سبحان،کارتکمیل این پایان نامه به اتمام رسیده است،نخست فرض می دانم از استاد ارجمند و فرهیخته جناب آقای دکتر محمود مالمیر صمیمانه سپاسگزاری کنم.لازم می دانم از اساتید ارجمند سرکار خانم دکتر راضیه قاسمی و دکتر لیلا آزاد بخت که کریمانه در مراحل مختلف کار ،یاری گر و راهنمای من بودند قدردانی و تشکر کنم.هم چنین از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد رضا شادمان فر به خاطر بذل توجه و راهنماییهای ارزنده شان قدردانی کرده و از همکاری و مساعدت سازمان زندان های استان چهارمحال و بختیاری کمال تشکر را دارم .

چـکيده

ازابتداي خلقت تابه امروزآدمي باپديده جرم وجنايت مواجه بوده است.يكي ازبزرگ ترين مشكلات بررسي رفتارجنايي،اين است كه،هرگونه كوشش براي درك آن،نيازمندشناخت گسترده ووسيعي از شاخه هاي علمي است.مطالعات جدیددرزمینه تغذیه وارتباط آن باسایرعلوم درحال شکل گرفتن است.ازاین رو برآن شدیم نقش مواد مغذی رادرکاهش یا افزایش جرم وجنایت درسطح جامعه بررسی کنیم.امروزه بسیار،در مورد افرادی می شنویم که زیان بخش وخارج ازکنترل شده اند.بسیاری ازاین افراد،به ویژه افرادی با بزرگترین مشکلات رفتاری،مقدربه یافت خوددرزندان به هنگام بزرگسالی میگردند.بعضی مقصرجرایم درحال افزایش افرادرا،والدین می دانند.بعضی فیلم ها،نمایش های تلویزیونی واینترنت راباعث این مشکل می دانند.گروهی هم تقصیررابر گردن سیستم درهم شکسته وبدکارمدرسه می اندازند.امادلیل واقعی چیست وما چگونه می توانیم آن رامتوقف سازیم؟راه حل افزایش یاکاهش جرم وجنایت به اندازه بشقاب غذابه شما نزدیک است.در صورتی که عوامل بسیارگوناگونی ممکن است درگیرباشند،تغذیه نامناسب وفقرغذایی نیزمی توانددلیل مهمی برای رفتارجنایت کارانه افرادباشد.مانیزبااستفاده ازروش های کتابخانه ای ومیدانی درجهت تدوین این امربرآمدیم.نمي خواهیم مشكلات بشر رابه خاطرمشكلات تغذيه اي بدانیم،اماعوارض ناشي ازكمبوددراثرتغذيه ناصحيح مي توانديكي ازدلايل ارتکاب جرم افراددر سالهاي اخير باشد.شکی ندارم که اگرما وضعیت غذایی جنایتکاران و زندانیان را بهبود بخشیم،خیلی چیزها بهتر خواهد شد.

واژگان کلیدی:جرم،تغذیه،فقر غذایی،تغذیه نامناسب،کاهش جنایات

فهرســـــت مطالب

عــنوان صــفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
1-بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
2-سابقه ی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 5
3-ضرورت و نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 5
4-سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6
5-فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 6
6-اهداف و کاربردهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 6
7-روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
8-ساماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 7

فصل اول :تاثیر خوراکی ها در جرایم …………………………………………………………………………………………………. 9
بخش اول:درشت مغذی ها …………………………………………………………………………………………………………….. 11
مبحث اول:کربوهیدرات ……………………………………………………………………………………………………………………12
مبحث دوم:چربی ها ………………………………………………………………………………………………………………………. 19
مبحث سوم:پروتئین ها …………………………………………………………………………………………………………………… 22
بخش دوم:ریز مغذی ها …………………………………………………………………………………………………………………. 25
مبحث اول:مواد معدنی …………………………………………………………………………………………………………………… 28
گفتار اول:منیزیم ……………………………………………………………………………………………………………………………. 29
گفتار دوم:فسفر ……………………………………………………………………………………………………………………………… 30
گفتار سوم:آهن ……………………………………………………………………………………………………………………………….30
گفتارچهارم:سدیم ………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
گفتار پنجم:پتاسیم ………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
گفتار ششم:کلسیم ………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
گفتار هفتم:منگنز ……………………………………………………………………………………………………………………………. 32
گفتار هشتم:روی …………………………………………………………………………………………………………………………… 33
گفتار نهم:لیتیوم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 33
گفتار دهم:سلنیوم …………………………………………………………………………………………………………………………… 34
گفتار یازدهم:مس ………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
گفتار دوازدهم:کروم ………………………………………………………………………………………………………………………. 35
گفتار سیزدهم:ید ……………………………………………………………………………………………………………………………..35
مبحث دوم:ویتامین ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 36
گفتار اول:ویتامین های ب کمپلکس …………………………………………………………………………………………………. 37
1.ویتامین ب 1………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
2.ویتامین ب2 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
3.ویتامین ب3 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
4.ویتامین ب 5 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 40
5.ویتامین ب6 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 41
6.ویتامین ب7 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
7.ویتامین ب9 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
8.ویتامین ب12 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 42
گفتار دوم:ویتامین ث ……………………………………………………………………………………………………………………… 43
بخش سوم:فست فود تهدیدی جدی در گسترش جرم ……………………………………………………………………….. 44

فصل دوم: تاثیر آشامیدنی ها در جرایم …………………………………………………………………………………………….. 50
بخش اول:مشروبات الکلی ……………………………………………………………………………………………………………… 50
مبحث اول:تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………… 51
گفتار اول:معنای لغوی خمر ……………………………………………………………………………………………………………. 51
گفتار دوم:معنای اصطلاحی خمر ……………………………………………………………………………………………………… 51
مبحث دوم:نظریات پیرامون مشروبات الکلی ……………………………………………………………………………………… 52
گفتار اول:دیدگاه قرآن پیرامون شراب خواری ……………………………………………………………………………………. 52
گفتار دوم:دیدگاه معصومین پیرامون شراب خواری ……………………………………………………………………………. 54
گفتار سوم:دیدگاه علوم پزشکی پیرامون شراب خواری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مددکاری اجتماعی، پیشگیری اجتماعی، اختلافات خانوادگی، امنیت اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد درباره پرخاشگری، ضرب المثل، رژیم غذایی، سیستم عصبی