پایان نامه با واژگان کلیدی بزه دیدگی، حریم خصوصی، عدالت کیفری، نظام عدالت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

بند سوم : پلیس دولتی و پلیس خصوصی………………………………………………. 11
بند چهارم : پلیس عمومی و پلیس محلی……………………………………………….. 12
مبحث دوم : اهداف و وظایف پلیس……………………………………………………. 13
گفتار اول : استقرار نظم و امنیت……………………………………………………… 13
گفتار دوم :تامین آسایش عمومی و فردی ……………………………………………… 14
گفتار سوم : انجام وظیفه در مقام ضابط دادگستری …………………………………… 15
فصل دوم : بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم………………………………………. 16
مبحث اول : بزه دیده …………………………………………………………………. 16
گفتار اول : مفهوم و اقسام بزه دیده …………………………………………………… 16
بند اول : تعریف بزه دیده …………………………………………………………….. 17
بند دوم : اقسام بزه دیده……………………………………………………………….. 19
الف : بزه دیده حقیقی و بزه دیده حقوقی ……………………………………………… 19
ب : بزه دیده مستقیم و بزه دیده غیر مستقیم…………………………………………… 19
پ : بزه دیده نخستین و بزه دیده ثانویه……………………………………………….. 19
گفتار دوم : مبانی حقوقی حمایت از بزه دیده ………………………………………… 20
بند اول : حمایت از بزه دیده در حقوق ایران ………………………………………… 20
بند دوم : حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی ……………………………………. 21
الف : اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان ………………………………… 21
ب : اصول و قواعد بین المللی ناظر به عملکرد پلیس………………………………… 22
مبحث دوم : آسیب های ناشی از جرم ……………………………………………….. 24
گفتار اول : مفهوم و اقسام آسیب های ناشی از جرم………………………………….. 24
بند اول : تعریف آسیب های ناشی از جرم……………………………………………. 24
بند دوم : اقسام آسیب های ناشی از جرم……………………………………………… 24
الف : آسیب های مادی………………………………………………………………. 24
1 – آسیب های جسمانی……………………………………………………………… 24
2 – آسیب های مالی…………………………………………………………………. 26
ب : آسیب های معنوی………………………………………………………………. 27
1 – تعریف و مصادیق آسیب های معنوی……………………………………………. 27
2 – نحوه ارزیابی آسیب های معنوی……………………………………………….. 29
پ : آسیب های منافع ممکن الحصول ………………………………………………. 32
بخش دوم : پلیس و کاهش آسیب های ناشی ازجرم …………………………………. 33
فصل نخست : رفتار پلیس با رعایت کرامت بزه دیده ………………………………. 34
مبحث اول : رفتار همراه با احترام به بزه دیده……………………………………… 35
گفتار اول : استاندارد سازی رفتار پلیس …………………………………………… 35
بند اول : منشور اخلاقی پلیس…………………………………………………………. 35
بند دوم : منشور حقوق مراجعین به پلیس……………………………………………… 36
گفتار دوم : توجه و همدردی بزه دیده …………………………………………………. 37
بند اول : توجه به نگرانی ، آلام ، دیدگاهها و نیازهای بزه دیده…………………………. 37
بند دوم : همدردی و حفظ آبروی بزه دیده………………………………………………. 38
بند سوم : مشارکت دادن بزه دیده در فرایند کیفری……………………………………… 39
گفتار سوم : تقویت و توسعه سازمان پلیس و نهادهای حامی بزه دیده در آن…………….. 41
بند اول : تقویت و تجهیز سازمان پلیس…………………………………………………. 41
بند دوم : توسعه نهادهای حامی بزه دیده در سازمان پلیس………………………………. 41
الف : مددکاری اجتماعی……………………………………………………………….. 41
ب : خدمات مشاوره حقوقی…………………………………………………………….. 44
1 – ارائه اطلاعات ضروری به بزه دیده ……………………………………………… 44
2 – ارائه اطلاعات و آموزش همگانی…………………………………………………. 45
مبحث دوم : حفظ امنیت ، شئونات و حریم خصوصی بزه دیده…………………………. 46
گفتار اول : حفاظت از امنیت بزه دیده………………………………………………….. 46
بند اول : حفاظت از امنیت بزه دیده در رویاروئی با متهم………………………………. 46
بند دوم : حفاظت از امنیت بزه دیده و شهودش در برابر تهدیدات………………………. 47
گفتار دوم : حفاظت از شئونات و حریم خصوصی بزه دیده…………………………….. 51
بند اول : تعریف شئونات و حریم خصوصی بزه دیده…………………………………… 51
بند دوم : حفاظت از هویت و اطلاعات بزه دیده ……………………………………….. 52
فصل دوم : واکنش پلیس در مقابله با جرم………………………………………………. 54
مبحث اول : آگاهی و اقدام فوری پلیس…………………………………………………. 54
گفتار اول : آگاهی پلیس از جرم………………………………………………………… 54
بند اول : دسترسی بزه دیده به پلیس و اعلام شکایت……………………………………. 54
الف : دسترسی بزه دیده به پلیس………………………………………………………… 55
ب : اعلام شکایت بزه دیده …………………………………………………………….. 55
بند دوم : اعلام جرم……………………………………………………………………… 57
الف : اعلام جرم در پاسگاه پلیس ……………………………………………………….. 57
ب : اعلام جرم به پلیس 110 …………………………………………………………… 57
بند سوم : آگاهی از جرائم مشهود………………………………………………………… 58
گفتار دوم : اقدام قضائی فوری پلیس…………………………………………………….. 61
بند اول : حفظ صحنه ، آثار و دلایل جرم………………………………………………… 61
الف : حفظ صحنه و معاینه محل…………………………………………………………. 62
ب : ضبط آلات و ادوات جرم…………………………………………………………… 63
بند دوم : تحقیق ، بازجوئی و جمع آوری ادله ………………………………………….. 64
الف : تحقیقات محلی …………………………………………………………………… 64
ب : تفتیش اماکن و اشیاء متهم …………………………………………………………. 66
پ : مراقبت از فرار یا مخفی شدن متهم ……………………………………………….. 69
ت : احضار و جلب و تحقیق از شهود بزه دیده…………………………………………. 71
ث : نیابت قضائی در جهت حمایت از بزه دیده…………………………………………. 73
بند سوم : گزارش به مقامات قضائی و اجرای تصمیمات آنان………………………….. 74
الف : تکمیل پرونده و تنظیم گزارش نهائی…………………………………………….. 74
ب : ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی…………………………………………… 76
پ : استرداد اشیا و اموال بزه دیده……………………………………………………… 80
مبحث دوم : پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی ………………………………….. 82
گفتار اول : پیشگیری از وقوع بزهکاری ……………………………………………… 82
گفتار دوم : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی ……………………………………………. 85
بند اول : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی زنان ………………………………………… 88
بند دوم : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی کودکان …………………………………….. 91
بند سوم : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی سالمندان و ناتوانان بزه دید…………………… 94
مبحث سوم : میانجیگری کیفری پلیس…………………………………………………… 97
گفتار اول : اهداف میانجیگری کیفری………………………………………………….. 98
گفتار دوم : پلیس و عدالت ترمیمی…………………………………………………….. 99
نتیجه و پیشنهاد ها……………………………………………………………………. 101
الف : نتیجه ها………………………………………………………………………. 101
ب : پیشنهادها……………………………………………………………………….. 102
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………. 103
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………… 106

چکیده:

امروزه جرم شناسان و حقوقدانان کیفری توجه خاصی به جایگاه و موقعیت پلیس در مورد خدمات رسانی و کمک به بزه دیدگان جرایم دارند. نقش پلیس در اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری آشکار می شود.عموم مردم همواره این نظام را با پلیس می شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می شود توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقررات محدودکننده، تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه ها و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم بر سیاست جنایی نظام های مختلف تأثیر گذاشته است. کاهش آسیب های ناشی از جرم یکی از وظایف دولت ها و نهادهای رسمی است و برای تحقق کامل آن تشکیل نهادها و ارگان های مختلف اجتماعی و هماهنگی بین آنها اهمیت دارد.
پلیس به عنوان یکی از ارگان های دولتی مرتبط با مقوله آسیب های ناشی از جرم، با شناسایی افراد آسیب دیده و بزه دیدگان بالقوه بر وضعیت وشرایط قبل، حین و بعد از ارتکاب جرم تأثیر می گذارد و فرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان محدود می سازد و با مداخله در وضعیت بحران و نجات اشخاص آسیب دیده در صحنه های

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بیمه گذار، جبران خسارت، بیمه عمر، تغییر آب و هوا Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی نظم و امنیت، پدیده مجرمانه، ژاندارمری، بزه دیدگی