پایان نامه با کلمات کلیدی بازاريابي، رابطه‌مند، پيشبرد، ﻧﺘﺎيج

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به:
به همسر و همسفر راه زندگیم ؛مریم، و باز تاب همه شوق زندگی ام ؛ساینا.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکيده 1
فصل اول:كليات تحقيق
1-1 مقدمه 3
1-2 بيان مسأله 4
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق 6
1-4 اهداف تحقيق 6
1-4-1 هدف اصلي 6
1-5 چارجوب نظري(مدل مفهومي) 7
1-6 فرضيه تحقيق 8
1-6-1 فرضيه‌ اصلي 8
1-6-2 فرضيه‌هاي فرعي 8
1-7 قلمرو انجام تحقيق 8
1-7-1 قلمرو موضوعي 8
1-7-2 قلمرو مکاني 8
1-7-3 قلمرو زماني 8
1-8 تعريف واژه‌ها 8
1-8-1 تعريف نظري واژه‌ها 8
1-8-2 تعريف عملياتي واژه‌ها 10
1-9 خلاصه 11
فصل دوم:مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1 مقدمه 14
2-2 پيشبرد فروش 15
2-2-1 تعاريف و مفاهيم بازاريابي 15
2-2-2 آميخته بازاريابي 17
2-2-3 تعريف پيشبرد فروش 18
2-2-4 اهداف پيشبرد فروش 18
2-2-5 تکنيک‌هاي و ابزارهاي پيشبرد فروش 20
2-3 بازاريابي رابطه‌مند 24
2-3-1 مفهوم و تعاريف بازاريابي رابطه‌مند 24
2-3-2 زيربناي مفهومي بازاريابي رابطه‌مند 26
2-3-3 فلسفه رابطه‌مندي و تشريح ابعاد آن 29
2-3-4 بازاريابي رابطه‌مند در برابر بازاريابي معامله‌اي 38
2-3-5 روش‌شناسي بازاريابي رابطه‌مند 42
2-3-6 مدل بازاريابي رابطه‌مند 49
2-2-6-1 مدل بازاريابي رابطه‌مند در بخش خرده فروشي 49
2-3-6-2 مدل کاربردي بازاريابي رابطه‌مند 50
2-3-6-3 مدل بازاريابي رابطه‌مند ميان سازمان‌هاي صنعتي 51
2-3-6-4 بازاريابي رابطه‌مند مدار(RMO) 52
2-3-6-5 مدل بازاريابي رابطه‌مند مورگان و هانت 55
2-4 پيشينه تحقيق 57
2-4-1 تحقيقات داخلي 57
2-4-2 تحقيقات خارجي 59
2-5 خلاصه 62
فصل سّوم:روش شناسي تحقيق
3-1 مقدمه 64
3-2 نوع تحقيق 64
3-3 روش تحقيق 64
3-4 جامعه آماري 65
3-5 نمونه آماري و روش نمونه‌گيري 65
3-6 روش گردآوري اطلاعات 65
3-7 ابزار جمعآوري اطلاعات 66
3-8 روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه‌ها 66
3-8-1 روش ضريب آلفاي کرونباخ 67
3-8-2 آزمون کولموگروف- اسميرنوف(K-S) 67
3-8-3 آزمون تي(t ) تك عاملي 67
3-8-4 آزمون t مستقل 68
3-8-5 تحليل واريانس(ANOVA) 68
3-8-6 تجزيه و تحليل همبستگي و رگرسيون 68
3-9 پايايي و روايي 69
3-9-1 سنجش پايايي پرسشنامه 69
3-9-2 سنجش روايي پرسشنامه 70
3-10 خلاصه 70
فصل چهارم:تجزيه و تحليل آماري
4-1 مقدمه 72
4-2 آمار توصيفي 73
4-2-2 بررسي توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك ميزان تحصيلات 74
4-2-3 بررسي توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك سنوات خدمتي(سابقه‌كار) 75
4-2-4 بررسي توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك رده‌هاي سن 76
4-3 توصيف کمي متغيرهاي تحقيق 77
4-3-1 توصيف کمي متغير بازاريابی رابطهمند 77
4-3-2 توصيف کمي متغير پيشبرد فروش 80
4-4 آمار استنباطي پرسش‌نامه 81
4-4-1 آزمون نرمال بودن دادهها 81
4-4-2 آزمون پارامتريك t تك نمونه‌اي 82
4-4-3-1 مقايسه ميانگين بازاريابي رابطه‌مند و پيشبرد فروش بر حسب جنسيت 86
4-4-3-2 مقايسه ميانگين بازاريابي رابطه‌مند و پيشبرد فروش بر حسب تحصيلات 87
4-5 آزمون فرضيات پژوهش 88
4-5-1 فرضيات پژوهش 88
4-5-2 نتايج فرضيات تحقيق 93
4-6 خلاصه 93
فصل پنجم:نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1 مقدمه 95
5-2 نتايج بررسي انجام شده 95
5-2-1 يافته‌هاي جمعيت‌شناسي 95
5-2-2 يافته‌هاي متغيرهاي تحقيق 95
5-3 نتايج فرضيات تحقيق 96
5-4 پيشنهادها 98
5-4-1 پيشنهادهاي منتج از فرضيه‌هاي تحقيق 98
5-4-2 پيشنهادهاي كاربردي 99
5-4-3 پيشنهاد به پژوهشگران آينده 100
5-5 محدوديت‌هاي تحقيق 100
5-5-1 محدوديت‌هاي در اختيار پژوهشگر 101
5-5-2 محدوديت‌هاي خارج از اختيار پژوهشگر 101
5-6 خلاصه 101
منابع و ماخذ 102
منابع فارسي 102
منابع انگليسي 103
پيوست‌ها 107

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول2-1 تعاريف بازاريابي رابطه‌مند………………………………………………………………………………………….. 25
جدول2-2 تفاوت بازاريابي رابطه‌مند و معامله‌اي………………………………………………………………………….. 40
جدول2-3 تفاوت‌هاي کليدي بازاريابي تهاجمي و بازاريابي تدافعي ………………………………………………… 42
جدول3-1 ساختار پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………… 66
جدول3 -2 نتايج آلفاي كرونباخ(پيش آزمون) ………………………………………………………………………………. 70
جدول3 -3 نتايج آلفاي كرونباخ(نهايي) ………………………………………………………………………………………. 70
جدول4-1 توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسيت………………………………………………………. 73
جدول4-2 ﺗﻮزيع ميزات تحصيلات ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري……………………………………………………… 74
جدول4-3 سنوات خدمتي پاسخ‌دهندگان ……………………………………………………………………………………..‬ 75
جدول4-4 ﺗﻮزيع سن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري……………………………………………………………………….. 76
جدول4-5 مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير بازاريابي رابطه‌مند…………………………………… 77
جدول4-6 وضعيت نمره آزمودني‌هاي متغير بازاريابي رابطه‌مند……………………………………………………….. 77
جدول4-7 مقادير شاخص‌هاي توصيفي در خصوص متغير پيشبرد فروش………………………………………… 80
جدول4-8 وضعيت نمره آزمودني‌هاي متغير پيشبرد فروش…………………………………………………………….. 80
‬ جدول4-9 بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………… 81
جدول4-10 ﻧﺘﺎيج آزﻣﻮن t ﺗﮏ عاملي- اعتمادسازي……………………………………………………………………… 82
جدول4-11 ﻧﺘﺎيج آزﻣﻮن t ﺗﮏ عاملي- تعهد……………………………………………………………………………….. 83
جدول4-12 ﻧﺘﺎيج آزﻣﻮن t ﺗﮏ عاملي- كيفيت ارتباطات……………………………………………………………….. 83
جدول4-13 ﻧﺘﺎيج آزﻣﻮن t ﺗﮏ عاملي- مديريت تعارض……………………………………………………………….. 84
جدول4-14 ﻧﺘﺎيج آزﻣﻮن t ﺗﮏ عاملي- بازاريابي رابطه‌مند…………………………………………………………….. 84
جدول4-15 ﻧﺘﺎيج آزﻣﻮن t ﺗﮏ عاملي- پيشبرد فروش…………………………………………………………………… 85
جدول4-16 نتايج مقايسه ميانگين بازاريابي رابطه‌مند وپيشبرد فروش بر حسب جنسيت…………………….. 86
جدول4-17 ﻧﺘﺎيج تحليل واريانس به منظور مقايسه ميانگين بازاريابي رابطه‌مند و پيشبرد فروش
بر حسب تحصيلات…………………………………………………………………………………………………………………. 87
جدول4-18 ضريب همبستگي بين متغيرهاي بازاريابي رابطه‌مند و پيشبرد فروش………………………………. 88
ﺟﺪول4-19 ﻧﺘﺎيج آزﻣﻮن رﮔﺮسيون بين بازاريابي رابطه‌مند و پيشبرد فروش‬‬………………………………………. 88
جدول4-20 ضريب همبستگي بين متغيرهاي اعتمادسازي و پيشبرد فروش……………………………………….. 89
ﺟﺪول4-21 ﻧﺘﺎيج آزﻣﻮن رﮔﺮسيون بين اعتمادسازي و پيشبرد فروش………………………………………………..‬‬ 89
جدول4-22 ضريب همبستگي بين متغيرهاي تعهد و پيشبرد فروش…………………………………………………. 90
ﺟﺪول4-23 ﻧﺘﺎيج آزﻣﻮن رﮔﺮسيون بين تعهد و پيشبرد فروش………………………………………………………….‬‬ 90
جدول4-24 ضريب همبستگي بين متغيرهاي كيفيت ارتباطات و پيشبرد فروش…………………………………. 91
ﺟﺪول4-25 ﻧﺘﺎيج آزﻣﻮن رﮔﺮسيون بين كيفيت ارتباطات و پيشبرد فروش………………………………………….‬‬ 91
جدول4-26 ضريب همبستگي بين متغيرهاي مديريت تعارض و پيشبرد فروش………………………………… 92
ﺟﺪول4-27 ﻧﺘﺎيج آزﻣﻮن رﮔﺮسيون بين مديريت تعارض و پيشبرد فروش…………………………………………‬‬ 92
جدول4-28 نتايج فرضيه‌هاي مربوط به بازاريابي رابطه‌مند و پيشبرد فروش………………………………………. 93

فهرست اشکال
عنوان صفحه

شكل1-1 مدل مفهومي تحقيق……………………………………………………………………………………………………… 7
شکل2-1 پيوستار قصد رابطه…………………………………………………………………………………………………….. 29
شکل2–2 بازاريابي معامله‌اي در مقابل بازاريابي رابطه‌مند……………………………………………………………….. 39
شکل2-3 تغيير تدريجي در ديدگاه بازاريابي……………………………………………………………………………….. 41
شکل2-4 فرآيندهاي بازاريابي رابطه‌مند در سه مرحله چرخه زندگي………………………………………………. 43
شکل2-5 مدل بازاريابي رابطه‌مند در بخش خرده فروشي………………………………………………………………. 50
شکل2-6 مدل اجرايي بازاريابي رابطه‌مند…………………………………………………………………………………… 51
شکل2-7 مدل بازاريابي رابطه‌مند ميان سازمان‌هاي صنعتي……………………………………………………………… 52
شکل2-8 اجزاي شش گانه بازاريابي رابطه‌مند مدار……………………………………………………………………….. 53
شکل2-9 مدل بازاريابي مورگان و هانت……………………………………………………………………………………. 56

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار4-1 ترکيب جمعيتي نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسيت(درصد)………………………………………… 73
ﻧﻤﻮدار4-2 ﺗﻮزيع ميزان تحصيلات ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري(درصد)……………………………………………. 74
نمودار4-3 سنوات خدمتي پاسخ‌دهندگان (درصد) …………………………………………………………………………

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قرآن کریم، امام علی (ع)، امام خمینی (ره)، استحکام بخشی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اسلام آباد غرب، منابع سازمان