پایان نامه با موضوع انسجام اجتماعی، مشارکت عمومی، پیشگیری از جرم، مشارکت مردم

دانلود پایان نامه ارشد

تقديم به:
پدر و مادر عزيزم ،كه مویشان سپید شد تا ما در جامعه روسفید از آزمایشات برآییم. و همسر عزیزم که در طول این پروژه همراه و مشوق من بودند.

سپاسگزاری:
سپاس خدای ؛را كه توفيق فراگيري علم برمن عطا فرمود و مرا در مشكلات و سختي‌ها ياري نمود،
تا اين پایان نامه را با موفقيّت به پايان رسانم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف – بیان مسآله 3
ب- پیشینه تحقیق 6
ج- سئوالات تحقیق 9
سئوال اصلی : 9
سئوالات فرعی : 9
د- فرضیات تحقیق 9
فرضیه اصلی : 9
فرضیات فرعی : 9
ه- اهداف تحقیق 10
هدف اصلی : 10
اهداف فرعی : 10
ز- روش تحقیق 10
فصل اول: آسیب شناسی عوامل اجتماعي مؤثر در پيدايش كجروي و جرم و پیشگیری از آن 11
مبحث اول- تعاریف و مفاهیم 12
گفتار اول- مفهوم انحرافات اجتماعی 12
بند اول- انحراف نخستين و ثانويه: 13
بند دوم- انحراف خاص: 13
بند سوم- انحراف فردي و انحراف گروهي : 14
گفتار دوم- انواع جرائم 14
بند اول- تبيين كجروي 16
بند دوم- تبيين زيست شناسي انحرافات (تبيين جسماني) 16
بند سوم- تبيين زيست شناختي انحرافات زنان 16
بند چهارم- تبيين روان شناختي كژ رفتاري هاي اجتماعي 18
گفتار سوم- نظريه هاي جامعه شناسي انحرافات 18
بند اول- نظريه هاي آنومي 19
بند دوم- نظريه آنومي دوركيم: 19
بند سوم- نظريه آنومي رابرت مرتن 20
بند چهارم- نظرات رابرت آگينو و مسنرو روز نفلد: 21
بند پنجم- نظريه آنومي و ساختار خانواده ويليام گود 22
الف) وظايف و كاركردهاي خانواده 22
بند هفتم- نظريه بر چسب زني يا انگ زني بكرولمرت: 24
بند هشتم- نظريه كنترل اجتماعي هيرشي 24
مبحث دوم- اقسام پيشگيري 27
گفتار اول- پيشگيري كيفري 27
گفتار دوم- پيشگيري اجتماعي 28
گفتار سوم- پيشگيري وضعي 28
گفتار چهارم- درآمدي بر پيشگيري از وقوع جرم 29
گفتار پنجم- جرم و پيشگيري از وقوع آن از ديدگاه اسلام 32
گفتار ششم- پيشگيري از وقوع جرم در قانون 33
گفتار هفتم- اهميت خانواده در پيشگيري از جرم 35
گفتار هشتم- نقش امر به معروف و نهي از منكر در پيشگيري از جرم 39
جايگاه و مراتب امر به معروف و نهي از منكر 39
نقش مذاهب الهي در پيشگيري از وقوع جرم 40
فصل دوم: نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم 43
مبحث اول- تعاریف و مفاهیم 44
گفتار اول- شاخص اجتماعى بودن 44
گفتار دوم- مشخصه‌هاى گروه و جامعه 45
گفتار سوم- مفهوم انسجام اجتماعی 45
گفتار چهارم- آثار انسجام اجتماعی 46
گفتار پنجم- علل انسجام از نظر قرآن 50
مبحث دوم – انسجام اجتماعی و بهره گیری مؤثر از آن در امر پیشگیری انتظامی از جرم 51
گفتار اول- عنصر مفهومي انسجام اجتماعي 51
گفتار دوم – کارکرد انسجام اجتماعی در پیش گیری از جرم 53
بند اول : تأثیر انسجام اجتماعی بر افراد جامعه 54
1- تغییر نگرش افراد نسبت به جرم و مجرم 54
2- جلب مشارکت مردمی در مأموریت های پلیس 55
3- مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری 55
4- مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری 56
5- مشارکت فعال بزه دیدگان در پی جویی جرایم 56
6- مراقبت های همسایگی 57
7- بهره گیری از اطلاعات مردمی 57
بند دوم : تأثیر انسجام اجتماعی بر مأموران پلیس 58
1- قلمروگرایی 58
2- افزایش احساس مسؤلیت مأموران پلیس 58
3- جلب مشارکت سایر نهادها 59
4- تقویت اخلاق حرفه ای پلیس 59
5- نقش تعصبات قومی و قبیله ای در پیشگیری از جرم 59
6- رفع ناکارایی سازمانی 60
7- رفع تعارض میان یگان های انتظامی 60
8- کاهش فساد اداری 61
بند سوم: تأثیر انسجام اجتماعی بر بزه کاران 61
1- کنترل احساسات ضد اجتماعی بزه کاران 62
2- تعدیل تأثیر پذیری بزه کاران از افراد ضد اجتماعی 62
3- افزایش آگاهی بزهکاران 62
4- کاهش مشکلات اقتصادی بزهکاران 63
5- کنترل بزهکاران با مشارکت مردم 63
6- برنامه ریزی برای اوقات فراغت افراد مستعد بزهکاری 64
7- تقویت ارزش های فرهنگی افراد مستعد بزهکاری 64
مبحث سوم- بررسی ابعاد انسجام اجتماعی جهت بهره گیری آنها در پیشگیری انتظامی از جرم 65
گفتار نخست- نقش بعد ساختاری انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم 65
گفتار دوم – نقش بعد ارتباطی انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم 67
گفتار سوم- نقش بعد شناختي انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم 69
مبحث چهارم – بررسي مولفه هاي انسجام اجتماعي جهت رسيدن به اهداف مورد نظر در امر پيشگيري انتظامی از جرم 73
گفتار اول- نقش هر یک از شاخص های انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم 73
الف : اعتماد 73
ب : شبکه اجتماعی 74
ج : ارتقاء سرمايه اجتماعي 76
و : مشارکت 77
گفتار دوم- انسجام اجتماعي و عملكرد امنيت پايدار پليس 79
بند اول- انسجام اجتماعي و امنيت اجتماعي پايدار پليس 82
بند دوم- انسجام اجتماعي و اعتماد پايدار به پليس 84
نتیجه گیری و پیشنهادات 87
الف- نتیجه گیری 87
ب- پیشنهادات 92
سياستهاي راهبردي 95
الف) پيشگيري و مصون سازي 95
ب) مقابله و مهار 99
ج) باز پروري و اصلاح 101
منابع و ماخذ 104

چکیده
انسجام اجتماعي از موضوعاتي است که از آغاز نظريه پردازي های اجتماعي همراه مفاهيمي چون نظم گرايي، همبستگي اجتماعي و مباحثي از قبيل قانون گرايي، حس تعلق به جامعه، قدرت تشکل­هاي اجتماعي مورد توجه بوده است. مسائل و موارد گوناگونی به عنوان عوامل تأثیر گذار شناسایی شده که می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی نسبت به رفع آن ها اقدام و از این طریق زمینه را برای وقوع رفتار تبهکارانه از بین برد. بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل ارتکاب جرم، نیاز های جرم ساز مجرمان است. این نیازها، می تواند اقتصادی یا اجتماعی باشد. بنابراین، برای موفقیت در پیشگیری باید نیازهای جرم ساز بزه کاران بر طرف شود. در صورتی که وقوع جرم ناشی از تفکر ضد اجتماعی مجرم باشد، باید تفکرات وی اصلاح شوند و چنانچه وقوع جرم در اثر نیازهای اقتصادی اوست، رفع مشکل اقتصادی اولویت خواهد داشت. می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی، اثر مشکلات اقتصادی و اجتماعی و خطرز بروز رفتار تبهکارانه را بر طرف ساخته و با نظارت غیر اقتدار گرایانه بر فرد و استفاده از مکانیسم های جامعه پذیری ـ از طریق احترام به سنت، عرف و ارزش ها ـ تمایلات غیر قانونی بزه کاران را کاهش داد.

کلمات کلیدی : انسجام اجتماعی؛ بزهکاری؛ پیشگیری

مقدمه

الف – بیان مسآله
یکی از مهمترین مؤلفه ‏های تأمین‏ کننده امنیت داخلی در هر جامع ه‏ای، مقوله مهم “انسجام فرهنگی” می‏باشد. غرض از این مفهوم وجود سطح قابل قبولی از هماهنگی بین نهادهای متولی امور اجتماعی – فرهنگی در جامعه است که در نتیجه آن تضاد و تضارب در حوزه کارکردهای نهادهای فرهنگی جامعه به حداقل ممکن رسیده و یا از بین می‏رود. بدیهی است که فضای مبتنی بر “انسجام فرهنگی” از حیث روانی – فکری، بستر لازم برای پیشرفتهای اقتصادی و سیاسی را فراهم می‏آورد و این امر دلالت بر اهمیت و ضرورت وجود انسجام فرهنگی دارد.
انسجام اجتماعي به معناي آن است كه گروه وحدت خود را حفظ كرده و با عناصر وحدت بخش خود تطابق و همنوايي داشته باشد. همبستگي و انسجام احساس مسئوليت متقابل بين چند نفر يا چند گروه است كه از آگاهي و اراده برخوردار باشند و حائز يك معناي اخلاقي است كه متضمن وجود انديشه يك وظيفه يا الزام متقابل است و نيز يك معناي مثبت از آن برمي آيد كه وابستگي متقابل كاركردها، اجزا يا موجودات در يك كل ساخت يافته را مي رساند.
مفاهيم همنوايي و همرنگي نيز در ارتباط با مفهوم وفاق اجتماعي بايد مورد دقت قرار گيرد. به نظر مي رسد جدايي آشكار بين وفاق اجتماعي و همبستگي و انسجام اجتماعي از يك سو و بين وفاق اجتماعي و نظم اجتماعي از يك سو، و از سوي ديگر اين مفاهيم وفاق اجتماعي و نمي شود به گونه اي كه مفاهيم اخير نزديكي بسيار زيادي دارند، به اندازه اي كه در برخي موارد يكسان هستند.
همنوايي همنوايي و همرنگي ملاحظه فرد با گروه عبارت است از اينكه فرد باورها، ارزشها،‌نمادها و هنجارهاي گروه، يعني فرهنگ گروه را دروني كرده و در ساخت شخصيت خود، يگانگي بخشيده باشد . همنوايي يعني استاندارد شدن و يكسان شدن رفتار. همنوايي با تطابق با محيط اجتماعي تفاوت دارد، چون درتطابق درجه اي از همنوايي با درجه اي از تفاوت قابل تحمل توسط گروه همراه و فرد تا اندازه اي خود مختار است.1
تالكوت پارسونز از متفكرين برجسته نظريه ساختي – كاركردي ، موضوع انسجام اجتماعي را در دو نظام شخصيت و نظام اجتماعي مورد بحث قرار داده است. پارسونز در تحليل انسجام در سطح نظام اجتماعي به كنشهاي اظهاري اشاره نموده و معتقد است هرگاه در موقعيتهاي اجتماعي كنش هاي اظهاري ‹ خود› ‹معطوف به ديگران› باشد به نوعي همكاري و انسجام مي انجامد و هرگاه اين انسجام نهادينه باشد مي توان آن را همبستگي ناميد.
سطح بالاي انسجام زماني است كه كنشهاي افراد اخلاقي و معطوف به يك جمع باشد. در اين كنشها مسئوليت و وفاداري در قبال ديگران به حد اعلاي خود مي رسد. انسجام احتماعی بر افزایش حجم و بسیاری تعامل و ارتباط متقابل اجتماعی و میزان اعتماد افراد جامعه نسبت به یکدیگر دلالت دارد. می توان انسجام اجتماعی را به احساس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و محبت آمیز، میزان روابط اجتماعی و تعامل های  گروهی بر اساس ارزشهای مشترک و منسجم تعریف کرد(نيازي،1383: ص201)
از نظر پوتنام2(1998)، آنچه كه مشاركت همه اقشار مردم و پس اندازهايشان را در فرايندهاي توليدي امكان پذير ساخته بود، حس فراگير درستكاري بود كه بوسيله حس تعلق به يك اجتماع يكپارچه تقويت شده بود. بهبود چشمگير زندگي اقتصادي و عملكرد حكومت بوسيله هنجارها و شبكه هاي مشاركت مدني ممكن شده بود. تغييرات انقلابي كه در نهادهاي سياست و اقتصاد رخ داد، برآمده از اين شرايط اجتماعي منحصر به فرد و پيوندهاي افق همكاري و همبستگي اجتماعي درون آن بود.
از نظر گيدنز3(1986)، انسجام اجتماعي را نمي توان با اقدام از بالا به پايين دولت يا با توسل به سنت تضمين كرد. ما ناچاريم زندگي را به شيوه‌اي فعالتر از آنچه در نسلهاي پيشين درست بود بسازيم و بايد براي پيامدهاي آنچه انجام مي‌دهيم و عادتهاي شيوه زندگي كه برگزيده ايم فعالانه تر مسئوليت بپذيريم و بايد اين راه تعادل جديدي بين مسئوليتهاي فردي و اجتماعي بيابيم.
در تعريف ديگر انسجام اجتماعي دلالت بر توافق جمعي ميان اعضاي يك جامعه دارد كه حاصل پذيرش، دروني كردن  نظام آموزشي و هنجاري يك جامعه و وجود تعلق اجتماعي (احساس «ما»بودن) و تراكمي از وجود تعامل گر  ميان افراد آن جامعه است.4
از ديدگاه جامعه شناختي، همبستگي پديده اي است كه براساس آن در سطح يك گروه يا يك جامعه، اعضا به يكديگر وابسته و به طور متقابل نيازمند يكديگر هستند.. اين امر مستلزم طرد آگاهي و نفي اخلاقي مبتني بر تقابل و مسئوليت نيست، بلكه دعوت به احراز و كسب اين ارزشها و احساس الزام متقابل است.5
انسجام اجتماعي از موضوعاتي است که از آغاز نظريه پردازي های اجتماعي همراه مفاهيمي چون نظم گرايي، همبستگي اجتماعي و مباحثي از قبيل قانون-گرايي، حس تعلق به جامعه، قدرت تشکل­هاي اجتماعي مورد توجه بوده است .در عصر حاضر موفقيت در اجراي برنامه­ها پيشگيري از جرم با رويکردهاي اجتماعي وجامعه محوري نيازمند اقدامات فرا سازماني پليس از جمله افزايش اعتمادسازي، همبستگي و مشارکت اجتماعي وغيره است.پيشگيري اجتماعي از جرم، مشارکت شهروندان در تصميم سازي هاي نظم و امنيت را به دنبال دارد و اين همان هدفي است که پليس در تحقق رويکرد جامعه محوري خود به دنبال آن مي باشد و به نوعي مي توان امنيت رواني پايدار را در بستر انسجام اجتماعي جامعه جستجو کرد. لذا شاخصه هايي نظير قانون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد داده ها و اطلاعات، صنعت گردشگری، توسعه گردشگری، توسعه صنعت گردشگری Next Entries پایان نامه با موضوع پیشگیری از جرم، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، آنومی اجتماعی