پایان نامه رایگان درمورد صنعت گردشگری، آمیخته بازاریابی، استان گیلان، توسعه صنعت گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

1-8-1) تعاریف مفهومی 9
1-8-2) تعاریف عملیاتی 9
1-9) قلمرو تحقیق 11
1-9-1) قلمرو موضوعی 11
1-9-2) قلمرو زمانی 12
1-9-3) قلمرو مکانی 12
فصل دوم:ادبيات و پیشینه تحقیق
بخش اول: گردشگری 14
2-1-1) مقدمه 15
2-1-2) گردشگری 16
2-1-3) گردشگر (توریست) 16
2-1-4) گردشگری در جهان 17
2-1-5) گردشگری در ایران 19
2-1-6) توسعه گردشگری 20
2-1-7) برنامه ریزی گردشگری 21
2-1-8) چرخه حیات گردشگری 23
2-1-9) مدل نظری تقاضای گردشگری توسط مصرف کننده 24
2-1-10) راهبردهای توسعه صنعت گردشگری 25
2-1-11) گردشگری شهری 25
2-1-12) اثرات و کارکردهای گردشگری 26
2-1-13) گردشگری پایدار 30
2-1-14) فرهنگ و گردشگری 31
2-1-15) بررسی مشکلات و موانع فرهنگی جهانگردی در ایران 32

بخش دوم: آمیخته بازاریابی 35
2-2-1) بازاریابی 36
2-2-2) آمیخته بازاریابی 39
2-2-3) آمیخته بازاریابی خدمات 41
2-2-4) آمیخته بازاریابی گردشگری 42
2-2-5) جایگاه بازرگانی و فعالیت در بازار از منظر اسلام 44
2-2-6) رفتار خریدار و آمیخته بازاریابی 45

بخش سوم: جاذبه های گردشگری استان گیلان 47
2-3-1) استان گیلان و جاذبه های گردشگری آن 48

بخش چهارم: پیشینه تحقیق 56
2-4) پیشینه تحقیق 57
2-4-1) پیشینه داخلی 57
2-4-2) پیشینه خارجی 59

فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1 ) مقدمه 62
3-2 ) فرآيند اجراي تحقيق 62
3-3) روش اجراي تحقيق 62
3-4) جامعه آماري 63
3-5) روش نمونه گيري و برآورد حجم نمونه 64
3-6) روش گرد آوري داده ها و اطلاعات 64
3-7) ابزار گردآوري اطلاعات 65
3-8) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 67
3-8-1) روایی ابزار اندازه گیری 67
3-8-2) پایایی ابزار اندازه گیری 67
3-9) روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات 69

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1 ) مقدمه 71
4-2 ) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 72
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق 76
4-4) بررسی نرمال بودن متغیر های تحقیق 81
4-5) ارزيابي مدل تحقيق 82
4-5-1) ارزيابي پايايي مدل اندازه گيري تحقيق 82
4-5-2) ارزيابي روايي مدل اندازه گيري تحقيق 84
4-6) ارزيابي مدل ساختاري 85
4-7) بررسی مدل تحقیق 87
4-7-1) بررسي مدل تحقيق در حالت استاندارد 87
4-7-2) بررسي مدل تحقيق در حالت اعداد معني داري 88
4-8) آزمون فرضیه ها 89

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه 91
5-2) خلاصه تحقیق 91
5-3) نتیجه گیری 92
5-3-1) نتایج آمار توصیفی 92
5-3-2) نتایج آمار استنباطی 93
5-4) پینهادات 95
5-4-1) پیشنهادات برای فرضیه اول 95
5-4-2) پیشنهادات برای فرضیه دوم 95
5-4-3) پیشنهادات برای فرضیه سوم 96
5-4-4) پیشنهادات برای فرضیه چهارم 96
5-5) محدودیت های تحقیق 96
5-6) ارايه پيشنهادات براي تحقيقات آتی 97

منابع و مآخذ 98

پیوست ها
پیوست «الف»: پرسشنامه 106
پیوست «ب»: خروجی های نرم افزار SPSS 110
پیوست «ج»: خلاصه وضعیت 116
چکیده لاتین (Abstract) 117
جداول، شکل ها و نمودارها
فهرست جداول
3-1) توزيع سوالات پرسشنامه بر اساس مولفه هاي به كار گرفته شده 65
3-2) درصد آلفای کرونباخ متغیرها 68
4-1 ) توصیف سن پاسخدهندگان 72
4-2 ) توصیف جنسیت پاسخدهندگان 73
4-3 ) توصیف ميزان تحصيلات پاسخدهندگان 74
4-4) توصیف سابقه کار پاسخدهندگان 75
4-5) توصیف متغیر توسعه صنعت گردشگری 76
4-6) توصیف متغیر محصول 77
4-7) توصیف متغیر قیمت 78
4-8) توصیف متغیر مکان 79
4-9) توصیف متغیر تبلیغات (ترفیع) 80
4-10) آزمون كولموگروف- اسميرنف برای متغیر های تحقیق 81
4-11) بار های عاملی مدل اندازه گيري تحقيق 82
4-12 ) پايايي مدل اندازه گيري تحقيق 84
4-13 ) روايي مدل اندازه گيري تحقيق 84
4-14 ) ارزيابي مدل ساختاري 86

شکل ها
2-1) مراحل برنامه ریزی گردشگری 22
2-2) عوامل موثر در درجه اثرگذاری گردشگری بر رشد اقتصادی کشور میزبان 27

نمودارها
4-1) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان 72
4-2) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان 73
4-3) نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان 74
4-4) نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان 75
4-5) هیستوگرام متغیر توسعه صنعت گردشگری 76
4-6) هیستوگرام متغیر محصول 77
4-7) هیستوگرام متغیر قیمت 78
4-8) هیستوگرام متغیر مکان 79
4-9) هیستوگرام متغیر تبلیغات (ترفیع) 80
4-10) آزمون مدل تحقيق (در حالت استاندارد) 87
4-11) آزمون مدل تحقيق (حالت اعداد معني داري) 88

چکیده پایان نامه:
با توجه به اینکه استان گیلان دارای جاذبه های طبیعی، آثار باستانی، تاریخی و میراث فرهنگی بسیاری می باشد، متاسفانه به علت عدم انجام فعالیت های ترفیعی و تشویقی مناسب جهت بهینه سازی این صنعت خدماتی، گردشگری در این استان مهجور و مظلوم واقع شده است و آنگونه که باید و شاید به مکان های تفریحی و زیارتی و تاریخی استان رسیدگی به عمل نمی آید. اگر چنانچه مکان های گردشگری و تفریحی زیبا سازی شده و امکانات رفاهی نظیر پارکینگ اختصاصی، امکان اسکان مسافران و غیره برای گردشگران در نظر گرفته شده و همچنین آثار تاریخی و باستانی استان مرمت شده و برای بازدید گردشگران مهیا گردد، گردشگران بیشتری را به خود جلب می نماید و از آنجایی که حضور هر گردشگر مترادف است با افزایش درآمد آن منطقه لذا توسعه صنعت گردشگری می تواند باعث افزایش سطح اشتغال، بهبود خدمات رسانی اجتماعی، منبع درآمد، رشد بخش خصوصی، توسعه ساختارهای زیربنایی و غیره گردد. تحقیق پیش رو، با هدف بررسی نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان انجام گردید. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی، از حیث روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی از نوع علّی محسوب می گردد و دارای چهار فرضیه می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و معاونین سازمان جهانگردی و میراث و نیز اساتید هیأت علمی در رشته جهانگردی دانشگاه آزاد و دولتی گیلان می باشند. پس از تحقیقات میدانی مشخص شد که تعداد این افراد 39 نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران اقدام به تعیین حجم نمونه گردید و بر این اساس تعداد 36 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد می باشد که از مطالعات امین بیدختی و همکاران (1389)، اقتباس گردید. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS 19 و v.pls1.04b1 بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از آن است که محصول گردشگری، قیمت اماکن گردشگری، محل قرارگیری اماکن گردشگری و تبلیغات گردشگری (فعالیت های ترفیع) تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه ی صنعت گردشگری استان دارند.
کلمات کلیدی: آمیخته بازاریابی، صنعت گردشگری، استان گیلان

مقدمه
با آغاز قرن بیست و یکم صنعت گردشگری به یکی از پردرآمدترین صنایع دنیا تبدیل شده، رقابت فشرده ای میان بسیاری از کشورهای جهان برای جذب گردشگر به چشم می خورد و صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و با ویژگی های منحصر به فرد، بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است (Vitouladiti, 2014). صنعت گردشگری به عنوان فعالیتی که در دنیای امروزی توان اثرگذاری بر فرآیند توسعه متوازن و خردمندانه را در تمامی دنیا به نمایش گذاشته، مورد توجه طیف وسیعی از سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام های سیاسی و مدیریت اجرایی در تمامی کشورهای دنیا قرار گرفته است (Martin et al., 2015). در این میان بازاریابی گردشگری اهمیت ویژه ای می یابد تا با کمک آن از قابلیت های خود در توسعه گردشگری بله نحوی مطلوب استفاده نماید. از جمله عواملی که می تواند بازاریابی گردشگری را بهبود بخشد، به کارگیری صحیح ابزارها و پارامترهای موثر در بازاریابی است (Martinez et al., 2014).
در حقیقت، عوامل و نیروهایی که بتوانند قابلیت یک شرکت را به منظور ارایه ی محصولات و خدمات، به مصرف کنندگان به طور موثر به کار گرفته و تحت تاثیر قرار دهند، عوامل بازاریابی تعریف می شود. کاتلر و همکاران1 (1996)، بیان می کنند: بازاریابی، فرآیندی مدیریتی و اجتماعی است که در آن افراد و گروه ها احتیاجات و خواسته های خود را از طریق ایجاد و مبادله محصولات و ارزش آنها با یکدیگر به دست می آورند. اگرچه هزینه هایی که برای بازاریابی (بخصوص بازاریابی گردشگری) پرداخته می شود، می تواند مبالغ زیادی به نظر آید اما از نظر سازمان های خصوصی و ملی، این هزینه ها می تواند باعث معرفی شهر یا کشوری به تمامی دنیا شود. مدل 4P آمیخته بازاریابی، یکی از مباحث مورد توجه در بازاریابی گردشگری و از جمله مفاهیمی است که می تواند در تبیین وضعیت موجود و برنامه ریزی برای رسیدن به وضعیت مطلوب صنعت گردشگری یک منطقه مورد استفاده قرار گرفته و دیدگاه های جدیدی را در اختیار محققان و برنامه ریزان امر گردشگری قرار دهد (برقی و کاظمی، 1392).

بیان مساله
گردشگری به عنوان یکی از مهمترین راه های توسعه و رشد اقتصادی در جهان به شمار می رود. این صنعت در سال های اخیر تاثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است. به عبارتی، گردشگری یکی از پویا ترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر به شمار می رود که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می کند (مهدوی و ظریف، 1391). گردشگری شامل کلیه فعالیت هایی است که گردشگران در هنگام سفر انجام می دهند و به ایشان مرتبط می شود و این می تواند شامل: برنامه ریزی برای سفر، جا به جایی بین مبدأ و مقصد، اقامت و نظایر آن باشد (امین بیدختی و نظری، 1388). در حقیقت، گردشگری فعالیتی ترکیبی و مستلزم مشارکت بخش های مختلف و متعدد جامعه است و به همان میزان نیز اثرات گسترده ای در بر دارد. از این رو، در هر مرحله نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی است. برنامه ریزی به عنوان یک ابزار علمی به دست اندرکاران صنعت گردشگری کمک می کند تا در یک فرآیند نظام مند، پیوسته و علمی بهترین مسیر و راهکار توسعه ی گردشگری در یک منطقه را مشخص نموده و این راهکار را در مسیر توسعه سایر بخش های اقتصادی قرار دهد (امین بیدختی و همکاران، 1389).
بازاریابی تنها ابزاری برای تبلیغ و فروش نمی باشد که از طریق آن بتوان مصرف کنندگان را وادار به خرید نمود، بلکه فعالیت های بازاریابی، بسیار گسترده تر بوده و فرآیندی را از مراحل قبل از فروش تا پس از خرید شامل می شود. کلید دستیابی به اهداف سازمانی، تامین نیازها و خواسته های بازارهای هدف و جلب رضایت آنان، آن هم به گونه ای کارآمدتر و موثر تر از رقبا می باشد. برای تامین بهتر این نیازها، پس از انتخاب بازار هدف مناسب، باید برنامه ای منظم برای تحویل کالا به مشتریان و ایجاد رابطه بلندمدت میان سازمان و مصرف کنندگان، تدوین گردد که می تواند شامل برنامه هایی از قبیل محصول، قیمت، محل عرضه و ترفیعات فروش باشد (آچاک و همکاران، 1393).
مک کارتی2 در اوایل دهه 1960، آمیخته بازاریابی را با چهار متغیر شناخته شده به عنوان 4P طبقه بندی کرد. این متغیرها عبارتند از: محصول، قیمت، مکان و ترفیع. این ابزارها دارای زیرمجموعه هایی هستند:
وقتی از محصول صحبت می شود، یعنی ترکیبی از کالاها و خدمات که شرکت به بازار مورد نظر ارایه می کند. این زیرمجموعه ها عبارتند از: گوناگونی محصولات، کیفیت طراحی، ویژگی ها، نام و نشان تجاری، بسته بندی، اندازه، خدمات، تضمین ها، پشتیبانی و …
وقتی از قیمت صحبت می شود، یعنی مقدار پولی که مشتری برای یک محصول می بایست پرداخت نماید. زیر مجموعه های آن عبارتند از: فهرست قیمت ها، تخفیف، مساعدت های ویژه، دوره پرداخت ها، شرایط اعتباری و …
وقتی از مکان یا توزیع صحبت می شود، یعنی فعالیت هایی که شرکت انجام می دهد تا محصول را در دسترس مصرف کنندگان مورد نظر قرار دهد. زیر مجموعه های آن عبارتند از: کانال های توزیع، میزان پوشش، میزان موجودی، ترابری و تدارکات.
وقتی از ترفیع صحبت می کنیم یعنی فعالیت هایی که شرکت انجام می دهد تا بتواند در مورد ارزش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد درگیری ذهنی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد استان گیلان، صنعت گردشگری، توسعه صنعت گردشگری، آمیخته بازاریابی