تحقیق رایگان با موضوع امر به معروف، کارشناسی ارشد، موسسات آموزش عالی، قصد استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه‌

این جانب علي دهقان دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته‌ی فقه و مبانی حقوق اسلامی كه در تاریخ از پایان نامه‌ی/ رساله خود تحت عنوان:
” نقش امر به معروف و نهي از منکر در امنيت ملي از منظر فقه سياسي “
با کسب نمره50/18 و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:

1- این پایان نامه‌/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط این جانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم: از پایان نامه‌، کتاب، مقاله و………..) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه‌/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر
دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارایه نشده است.
3- چنان چه بعد فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم: از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…….. از این پایان نامه‌ داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنان چه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با این جانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت. پ/11/10

نام و نام خانوادگی: علي دهقان
تاریخ و امضاء:

تقديم به

سپاسگزاري

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول کليات پژوهش
1-1- بيان مسأله 6
1-2- پيشينه پژوهش 9
1-3- سوالات پژوهش 12
1-4- فرضيه‌ پژوهش 12
1-5- ضرورت تحقيق 13
1-6- اهداف تحقيق 13
1-7-روش تحقيق 13
1-8- تعاريف پژوهش 13

فصل دوم مباني فقهي امر به معروف و نهي از منکر
2-1- مفهوم امر به معروف و نهي از منكر 16
2-2- معروفها و منكرها 16
2-3- اهميت امر به معروف و نهي از منکر 17
2-4- علل امر به معروف و نهي از منکر 21
2-5-روشها و شيوههاي امر به معروف و نهي از منكر 24
2-5-1-شيوه گفتاري 24
2-5-2- شيوه نوشتاري 24

فهرست مطالب

عنوان صفحه
2-6- قلمرو امر به معروف و نهي از منکر 29
2-7- مراتب امر به معروف و نهي از منکر 31
2-8- احکام امر به معروف و نهي از منکر 31
2-9- مراحل امر به معروف و نهي از منكر 31
2-9-1- فردي 31
2-9-2- جمعي 31
2-10- اقسام امر به معروف و نهي از منکر 32
2-11- شرايط وجوب امر به معروف و نهي ازمنکر 32
2-11-1- شرط اول وجوب امر به معروف و نهي از منکر 32
2-11-2- شرط دوم وجوب امر به معروف و نهي ازمنکر 35
2-11-3- شرط سوم وجوب امر به معروف و نهي از منکر 36
2-11-4- شرط چهارم وجوب امر به معروف و نهي از منکر 37

فصل سوم جايگاه فقهي امر به معروف و نهي از منکر در فقه سياسي
3-1- آمران به منكر و ناهيان از معروف در فقه سياسي 39
3-1-2- كافران 40
3-1-3- منافقان 41
3-1-4- نفس امّاره 41
3-2- ويژگي آمران به معروف و ناهيان از منکر در فقه سياسي 41
3-3- شرايط آمر به معروف و ناهي از منکر در فقه سياسي 42

فهرست مطالب

عنوان صفحه
3-4- کارکردهاي امر به معروف و نهي ازمنکر از منظر فقه سياسي 43
3-5-جايگاه سياسى امر به معروف و نهى از منكر 46
3-5-1- مفهوم سياسى امر به معروف و نهى از منكر 46
3-5-2- هدف و غايت دين 47
3-5-3- فلسفه حكومت اسلامى 48
3-5-4- تأمين حقوق همگان 49
3-5-5- حفظ نظام اجتماعى سالم 49
3-5-6- مكانيزم نظارت در حكومت اسلامى 52
3-5-7- رويكرد اجرايى به اين فريضه 54
3-5-8- موانع امر به معروف و نهي از منکر 54
3-7- آداب امر به معروف و نهى از منكر در فقه سياسي 54
3-7-1- پرهيز از تجسس 58
3-7-2- پرهيز از پرده‏ درى 60
3-7-3- پرهيز از دشنام 62
3-7-4- رفاقت 63
3-7-5- صبورى 64
3-7-6- امام و حسبه 64
3-7-6-1- نظارت مستقيم 67
3-7-6-2- كوشش بر ناشناس بودن خود 67
3-7-6-3- تفكيك حقوق شخصى از حقوق عمومى 68

فهرست مطالب

عنوان صفحه
3-7-6-4- آمادگى براى اقدام در هر زمانى 68
3-8- آثار امر به معروف و نهي از منكر در فقه سياسي 69
3-8-1- از منظر آيات 69
3-8-2- آثار امر به معروف و نهي از منكر از منظر روايات 74
3-8-2-1- شركت در ثواب اعمال ديگران 74
3-8-1-3- ارزشمندتر از جان زمينيان 74
3-8-1-4- مقامى ويژه در قيامت 74
 3-9-ديدگاهاي متفاوت امر به معروف و نهي از منکر 75
3-9-1- ديدگاه امر به معروف و نهي از منکر از منظر قرآن 75
3-9-1-1-بررسي تعارض برخي از آيات با آيات پيرامون امر به معروف 78
3-9-2- امر به معروف و نهي از منکر توسط خداوند متعال 78
3-9-3- امر به معروف و نهي از منکر توسط پيامبران 78
3-9-4- امر به معروف و نهي از منکر توسط مؤمنان 79
3-9-5- امر به معروف و نهي از منکر از منظر اهل بيت 79
3-9-6- ديدگاه امر به معروف و نهي از منکر از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 79

فصل چهارم نقش امر به به معروف و نهي از منکر در امنيت اجتماعي
4-1- مفهوم امنيت اجتماعي 82
4-2- فرآيند نهادينه شدن ارزش ها 83
4-3- مولفه هاي امنيت اجتماعي 84

فهرست مطالب

عنوان صفحه
4-4- ميزان تاثيرگذاري امر به معروف و نهي از منکر در ايجاد امنيت اجتماعي 84
4-5-تقسيم‌بندي‌هاي امنيت 86
4-6-تحولات تاريخي مفهوم امنيت 86
4-7- جايگاه امنيت در اسلام 87
4-8-مفاهيم اساسي مرتبط با نظريه امنيت ملي 88
4-8-1- دنيا 88
4-8-2- زياده‌خواهي انسان 90
4-8-3- ايمان به خدا 90
4-8-4- ارزش انساني و سعات همگاني 92
4-8-5- شريعت 93
4-8-5-1-عوامل مخل امنيت 94
4-8-5-2- ممنوع بودن پذيرش عوامل مخلّ امنيت 94
4-8-5-3- اصل امنيت در فقه سياسي 95
4-8-5-4- تعريف حقوق متقابل 95
4-8-5-5- پشتيباني روابط اجتماعي با قواعد اخلاقي 95
4-8-5-6- منع از دنياطلبي 96
4-8-5-7- تبشير و انذار 96
4-8-5-8- اصل برادري 96
4-8-5-9- اصل تعاون و همكاري 97
4-8-5-10- اصل وحدت 97

فهرست مطالب

عنوان صفحه
4-8-5-11- اصل هماهنگي با اخلاق مردم 97
4-8-5-12- اصل نظارت 97
4-8-5-13- اصل قضاوت 98
4-8-5-14- اصل جهاد 98
4-8-5-15- اصل عدالت 99
4-8-5-16- اصل تكيه بر اصول مشترك 99
4-8-5-17- اصل پيمان‌‌ها و تعهدات بين‌المللي 99
4-8-6- ولايت 101
4-8-6-1- توجه اسلام به ويژگي‌ها و صفات حاكم 101
4-8-6-2- توجه اسلام به حقوق متقابل مردم و رهبر 102
4-8-7- آخرت 103
4-9- نقش امر به معروف و نهي از منكر در زندگي اجتماعي و فردي 104
4-9-1- نگهبان ايمان 104
4-9-3- رمز رستگاري 104
4-9-4-درخشش خدا  105
4-9-5- نجات دهندة جامعه  105
4-9-6- نجات از قهر خدا 105
4-9-7-بهره از الطاف خدا 106
4-9-8-نشانه بهترين بودن 106
4-9-9- اثر امر به معروف در خود انسان 106

فهرست مطالب

عنوان صفحه
4-9-10- شركت در همه ثوابها 106
4-10- شيوة اجراي امربه معروف ونهي ازمنكر در يک جامعه 106
4-10-1- ايجاد تشكل امر به معروف ونهي ازمنكر 107
4-10-2- ايجاد رسانة براي امر به معروف و نهي از منكر 108
4-10-3-تبيين جايگاه امر به معروف ونهي ازمنكر در جامعه  113
4-10-4- طرح مباحث امر به معروف و نهي از منكر در كتب درسي 113
4-11-کارکردهاي سياسي امر به معروف و نهي از منکر درامنيت اجتماعي 113
۱4-11-1- امنيت 114
4-11-2- انسجام و بقاي جامعه و وحدت آن 114
4-11-3- ضمانت اجرايي احکام و دستورات الهي 115
4-11-5- آباداني و سازندگي در جامعه 115
4-11-6-خير و سلامتي 115
4-11-7- قدرتمندي مومنان 116
4-11-8- تضعيف جبهه نفاق 116
۹4-11-9- مصلحت عمومي جامعه و طرد نا اهلان از پست هاي کليدي 116
4-11-10- شکوفايي اقتصاد 116
بحث و نتيجه گيري 117
پيشنهادات 119
منابع و مآخذ 120
چکیده انگلیسی 127

چکيده :
نقش امر به معروف و نهي از منکر در امنيت ملي از منظر فقه سياسي

به وسيله :
علي دهقان

هدف از اين پژوهش بررسي نقش امر به معروف و نهي از منکر در امنيت ملي از منظر فقه سياسي مي باشد. امر به معروف و نهي از منكر در آموزه هاي ديني ازجايگاه بلندي برخوردار است. هيچ عملي نمي‌تواند با امر به معروف و نهي ازمنكر برابري كند؛ زيرا اين دو فريضه، علت مبقية دين است و نقش بنيادين درامنيت اخلاقي و معنوي جامعة اسلامي دارد. اين‌دو فريضه، با قدرت و آگاهي، احتمال تأثير وعدم وجود مفسده وضرر واجب است. نقش‌ امربه معروف و نهي از منكر، نگهباني از ساير احكام، كامل كنندة امور، رمز رستگاري انسان و جامعه، آينه‌دار ‌‌‌خداوند است كه صفات خدارا در و جود انسان مي‌تاباند. نجات و امنيت جامعه در پرتوي عمل كردن به اين دو فريضه است كه با ايجاد تشكُّل امر به معروف و نهي از منكر، ايجاد رسانه، تبيين ارزش و جايگاه امر به معروف و نهي از منكر، و… قابل تحقق است. هدف تحقيق حاضر بررسي دو فريضه امر به معروف و نهي از منکر در امنيت ملي (با تکيه بر فقه سياسي) است.
در دين اسلام به نقش و جايگاه ا مر به معروف و نهي از منکر توجه بسياري شده سلامت فرد و جامعه در گرو انجام امر به معروف و نهي از منکر دانسته شده است . با توجه به اهميت امر به معروف و نهي از منکر و آثار برجاي مانده آن مي توان فهميد که ترک اين واجب الهي چه وضعيت دردناکي را در جامعه به وجود خواهد آورد.
با توجه به اينکه اين دو فريضيه الهي ضامن اجراي دستورات اسلام است،چگونگي اجراي آن بسيار اهميت دارد . با توجه به پژوهش حاضر در فصل اول به کليات پژوهش پرداخته، فصل دوم مباني فقهي امر به معروف و نهي از منکر در فقه سياسي را مورد مطالعه قرار داده ، فصل سوم نقش امر به معروف و نهي از منکر در امنيت مليو در فصل چهارم نقش امر به معروف و نهي از منکر در امنيت اجتماعي را مورد مطالعه قرار مي دهد.
نتايج حاصله از اين پژوهش نشان مي دهد که وجود امر به معروف و نهي از منکر در جامعه نقش به سزايي دارد و جامعه از امنيت بالاي برخوردار مي شود و نبود آن وضعيت خطرسازي را به همراه خواهد دارد.
کلمات کليدي : امر به معروف ،نهي از منکر ، امنيت ملي،فقه سياسي

مقدمه
امر به معروف و نهي از منکر، پيشينه‏اي به قدمت تاريخ حيات انسان دارد. نخستين انسان دعوت کننده به نيکي، آدم بود و پس از وي نيز پيام آوران وحي و پيروان آنان در انجام اين وظيفه مهم تلاش کرده‏اند. حضور اين رادمردان در صحنه تحولات اجتماعي به اندازه‏اي چشمگير است که مي‏توان گفت همه حرکت‏هاي اصلاحي و دگرگونيهاي سازنده در جوامع بشري در پرتو امر به معروف و نهي از منکر آنان تحقق يافته است. (تفسير مجمع البيان، ج2، ص811)
اسلام نيز از پيروان خود مي‏خواهد که خود را در برابر جامعه متعهد بدانند و در صورت مشاهده ستم و گناه سکوت نکنند، بلکه همواره ديگران را به خوبي‏ها

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع قوه مجریه، نظام های پارلمانی، افکار عمومی، نظام پارلمانی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع امر به معروف