پایان نامه با موضوع اوراق قرضه، استصناع، ریسک بازار، غیر عملیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كليات پژوهش
1-1- مقدمه 1
1-2- بيان مساله 1
1-3- سوالات پژوهش 2
1-3-1- سوالات اصلی پژوهش 2
1-3-2- سوالات فرعی پژوهش 2
1-4- اهميت و ضرورت پژوهش 2
1-5- فرضيه هاي پژوهش 2
1-5-1- فرضيه اصلی پژوهش 2
1-5-2- فرضيه هاي فرعی پژوهش 2
1-6- اهداف پژوهش 2
1-7- روش انجام پژوهش 3
1-7-1- روش تحقیق 3
1-7-2- مراحل اجرایی تحقیق 3
1-7-3- روش و ابزار گرداوری اطلاعات 3
1-7-3-1- مطالعات کتابخانه ای 3
1-7-3-2- تحقیقات میدانی 3
1-7-3-3- مصاحبه با نخبگان و طراحان نظام بانکداری 3
1-8- قلمرو تحقيق 4
1-8-1- قلمرو موضوعی 4
1-8-2- قلمرو مکانی 4
1-8-3- قلمرو زمانی 4
1-9- جامعه آماري 4
1-10- روش تجزيه و تحليل 4
1-11- واژه ها و اصطلاحات تخصصی 4

فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه 5
2-2- تاريخچه انتشار اوراق صکوک 5
2-3- انتشار اوراق صکوک در ايران 8
2-3-1- صکوک ابزاری نوین برای تامین مالی 8
2-4- اختيار فروش 9
2-5- فرايند انتشار اوراق صکوک 9
2-6- انواع اوراق صکوک 12
2-6-1- اوراق اجاره 12
2-6-1-1- اوراق اجاره عادی 12
2-6-1-2- اوراق اجاره به شرط تملیک 13
2-6-2- اوراق مرابحه 13
2-6-3- اوراق رهنی 13
2-6-4- اوراق استصناع 14
2-6-5- صکوک مشارکت 14
2-6-6- اوراق مضاربه 15
2-6-7- اوراق جعاله 15
2-6-8- اوراق مشتقه 15
2-7- ريسک اوراق صکوک 15
2-7-1- تعریف ريسک 15
2-8- عوامل بروز ريسک اعتباري در صکوک 16
2-9- مزايا و محدوديت هاي اوراق صکوک 16
2-10- برخي از محدوديت هاي موجود در انتشار اوراق صکوک 16
2-11- انواع ريسک هاي صکوک اجاره و روش هاي پوشش آن 17
2-11-1- ریسک بازار اولیه 17
2-11- 1-1- ریسک عدم جمع آوری وجوه نقد به میزان کافی 17
2-11-1-2- ریسک سوء استفاده واسط از وجوه دریافتی 17
2-11-1-3- ریسک عدم فروش دارایی به واسط 18
2-11-1-4- ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی تا مرحله بعد 18
2-11-2- ریسک بازار ثانویه 18
2-11-2-1- ریسک نرخ سود 18
2-11-2-2- ریسک اعتباری 19
2-11-2-3- ریسک نقدینگی 20
2-11-2-4- ریسک تورم 20
2-11-2-5- ریسک نقدشوندگی 20
2-11-2-6- ریسک بازار 21
2-11-2-7- ریسک سرمایهگذاری مجدد 21
2-11-2-8- ریسک اعمال اختیارات 22
2-11-2-9- ریسک نرخ ارز 22
2-11-2-10- ریسک ورشکستگی 23
2-12- ريسک هاي غير مالي 23
2-12-1- ریسک سیاسی 23
2-12-2- ريسک قوانین و مقررات 23
2-13- ريسک هاي مرتبط با دارايي 24
2-13-1- ريسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی ها 24
2-13-2- ریسک استهلاک تدریجی دارایی 24
2-13-3- ریسک هزینه های غیر جاری (غیر عملیاتی) 25
2-13-4- سایر ريسک ها 25
2-14- استانداردهاي حسابداري صکوک 26
2-15- کارکردهاي ابزارهاي مالي اسلامي 28
2-16- ويژگي هاي اوراق بهادار اسلامي (صکوک) 29
2-16-1- مالکیت صاحبان اوراق 29
2-16-2- کیفیت توزیع سود 29
2-16-2-1- گروه نخست: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین 29
2-16-2-2- گروه دوم: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی 29
2-16-2-3- گروه سوم: اوراق مبتنی بر مشارکت در سود طرح اقتصادی 30
2-16-3- تضمین اصل سرمایه 30
2-16-3-1- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین 30
2-16-3-2- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی 31
2-16-3-3- تضمین اصل سرمایه در اوراق بهادار مشارکتی 31
2-16-3-4- تضمین اصل سرمایه در همه اوراق بهادار اسلامی به صورت شخص ثالث 31
2-17- گام به گام سرمايه گذاري در صکوک 32

فصل سوم: روش تحقيق و تحليل موضوع
3-1- مقدمه 33
3-2- مشکل اوراق قرضه در بانکداري بدون ربا 34
3-3- اوراق مشارکت به عنوان جانشين براي اوراق قرضه 35
3-4- ويژگي هاي صکوک، تفاوت ها و شباهت هاي آن با اوراق قرضه 37
3-5- دستورالعمل هاي اجرايي انتشار صکوک اجاره (بانک مرکزي) 39
3-5-1- تعاریف 39
3-5-2- صکوک استصناع (صناعت) 40
3-5-3- عقد مرابحه 41
3-5-4- عقد خرید دین 41
3-5-5- عقد استصناع 41
3-6- متدولوژي و روش تحقيق 42

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 43
4-2- اوراق صکوک ابزاری شرعی در قانون بانکداری بدون ربا (تحليل فرضيات) 44

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 46
5-2- نتايج پژوهش 47
5-3- پيشنهاد براي تحقيقات و پايان نامه هاي آينده 47
5-4- مشکلات و محدوديت هاي تحقيق 48
منابع و ماخذ 49

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل (2-1) نماي شماتيک سيستم انتشار اوراق صکوک 11
شکل (2-2) نماي شماتيک از روش شناسی تحقیق 42

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول (2-1) تعدادي از صادرکنندگان دولتي اوراق صکوک 7
جدول (2-2) تعدادي از صادرکنندگان شرکتي اوراق صکوک 7

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار (2-1) انتشار اوراق صکوک دولتي و شرکتي بين سال هاي 2000 تا 2006 (ميليارد دلار) 7

فصل اول
کليات پژوهش

1-1- مقدمه
مطمئناً ايجاد يک جامعه ايده آل اسلامي يکي از آرزوهاي هر مسلماني است؛ ايجاد جامعه اي که از همه ابعاد علمي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و غيره دقيقاً مطابق با اصول و قواعد اسلامي بوده و در آن عدالت اسلامي بين اقشار مختلف جامعه کاملاً برقرار باشد. يکي از مهمترين ابعاد عدالت گستري بعد اقتصادي آن است که حتي مي تواند بسياري از ابعاد ديگر را تحت پوشش قرار دهد.
ايجاد يک اقتصاد اسلامي که از آن مي توان به عنوان مکتب اقتصاد اسلامي نام برد مي‏تواند به شکل متوازن، سهم قابل توجهي بين اقشار مختلف جامعه با توجه به ميزان فعاليت هاي آن ها داشته باشد. در اين ساختار بانک ها و بورس نقش بسزايي ايفا مي‏کنند (نجفي، 1385).
بنابراين گسترش و اسلامي سازي بانک ها و بازار بورس از اقداماتي است که بايد در هر جامعه اسلامي انجام شود تا درامدهاي حاصله از نظر شرع مقدس مشروع باشد. براي اين كه يك محصول مالي يا بانكي، در زمره محصولات مالي و بانكي اسلامي قرار گيرد، بايستي دو شرط اصلي را محقق سازد: نبايد متضمن دريافت يا پرداخت ربا باشد و نبايد از سرمايه‌هاي جمع آوري شده در فعاليت هاي نامشروع استفاده شود. يکي از ابزارهایی که دو شرط فوق به ويژه شرط اول را محقق مي سازد و استفاده از آن حتي در کشور هاي غير اسلامي رو به افزايش است، اوراق قرضه اسلامي (صکوک) مي باشد.
1-2- بيان مساله
مسلماً توسعه زيرساخت هاي بازار سرمايه اسلامي و نهادهاي زيربنايي امري الزامي بوده و به منظور جلب بيشتر سرمايه ها لازم است قوانين و مقررات با در نظر گرفتن شرايط خاص و متفاوت کشورهاي اسلامي و غير اسلامي تدوين شود. از طرفي بارزترين ابزار تامين مالي در بازار سرمايه اسلامي صکوک است که خود انواع گوناگون دارد و الگوهاي جديد صکوک دائماً به بازارهاي مالي کشورهاي اسلامي و غير اسلامي وارد مي شود. از طرفي نيز توسعه و رونق بازارهاي مالي در گرو توانايي اين بازارها در جذب منابع سرمايه گذاران مختلف و انتقال بهينه اين منابع به دست متقاضيان آن ها میباشد تا به اين ترتيب در کنار برآوردن انتظارات هر دو گروه، به رشد اقتصادي در جامعه نيز کمک شود. طي سال هاي اخير رشد فزاينده حجم معاملات و فعالیتهای کسب و کار نياز به ايجاد روشي براي تامين مالي منطبق با احکام اسلامي را تشديد کرده است. لذا مسئله اصلي اين پژوهش اين است که آيا مي توان از ابزار مالي صکوک به عنوان جايگزيني مناسب براي تسهيلات بانکي استفاده کرد؟ و اين که ابزار مالي صکوک تا چه اندازه میتواند به عنوان يک ابزار جديد در محيط اقتصادي ايران موفق باشد؟ در اين راستا علاوه بر تحليل تمامي انواع اوراق صکوک، به صورت کامل، صکوک اجاره به عنوان يک ابزار کارامد در ايران مورد بررسي و تحليل کامل قرار مي گيرد.
1-3- سوالات پژوهش
1-3-1- سوالات اصلي پژوهش
1- آيا ابزار مالي صکوک مي تواند قابليت اجرايي موفقي را در محيط اقتصادي کشور داشته باشد؟
1-3-2) سوالات فرعي پژوهش
1- آيا انواع صکوک مطابق با قانون بانکداري بدون ربا مي باشد؟
2- آيا اوراق صکوک از نظر اقتصادي کارا مي باشند؟
3- آيا اوراق صکوک مورد توجه مردم، بانک ها و بنگاه هاي اقتصادي قرار گرفته و مي‏گيرد؟
با توجه به اينکه اجراي عمليات اوراق صکوک اجاره در حال حاضر در کشور مطرح است، لذا محور اصلي سوالات فوق بر صکوک اجاره قرار دارد.
1-4- اهميت و ضرورت پژوهش
بازار پول و سرمايه ايران در زمينه توسعه ابزارهاي مالي مختلف اسلامي فقير مي باشد. تنها ابزاري که در ايران از دهه هفتاد تاکنون مورد استفاده واقع شده است اوراق مشارکت است که اين اوراق نيز جوابگوي نيازهاي گوناگون موجود نمي باشد. لذا تعريف، تبيين و تشريح ابزار صکوک به عنوان يکي از ابزارهاي جديد مالي که منطبق با بانکداري اسلامي نيز بوده از اهميت شاياني برخوردار مي باشد. همچنين ارائه راهکارهاي عملياتي در راستاي بکارگيري موثر و مفيد اين ابزار مي تواند به عنوان اصلي ترين دلايل ضرورت براي طرح مذکور قلمداد گردد.
1-5- فرضيه هاي پژوهش
1-5-1- فرضيه اصلي
1- ابزار مالي صکوک مي تواند قابليت اجرايي موفقي را در محيط اقتصادي کشور داشته باشد.
1-5-2- فرضيه هاي فرعي
1- انواع صکوک مطابق با قانون بانکداري بدون ربا مي باشد.
2- اوراق صکوک از نظر اقتصادي کارا مي باشد.
3- اوراق صکوک مورد توجه مردم، بانک ها و بنگاه هاي اقتصادي قرار مي گيرد.
1-6- اهداف پژوهش
1- تبيين و شناسايي انواع مختلف صکوک و خصوصيات هر يک از آن ها
2- بررسي موانع و محدوديت هاي استفاده از صکوک در ايران
3- بررسي و تبيين عوامل موفقيت يا عدم موفقيت صکوک در ايران با تاکيد بر صکوک اجاره
4- ارائه راهکارهاي عملياتي در راستاي بکارگيري موثر و مفيد صکوک با تاکيد بر صکوک اجاره
5- تعريف، بررسي و تاثير استفاده از اوراق صکوک اجاره در فرايند تامين مالي
6- تعريف و بکارگيري ابزار جديد مالي جايگزين اوراق قرضه در بانکداري کشور
1-7- روش انجام پژوهش
1-7-1- روش تحقيق
با توجه به اينکه هدف از تحقيق كاربردي به دست آوردن درك يا دانش لازم براي تعيين ابزاري است كه به وسيله آن نيازي مشخص و شناخته شده بر طرف گردد و اين نوع تحقيقات در صدد ارائه راهكارهايي براي حل مسائل و مشكلات سازمانها خاصه بانک ها ميباشند. پژوهش حاضر از نظر ماهيت و هدفي كه دنبال مي‌كند از نوع پژوهش كاربردي و از نظر روش گرد‌اوري داده‌ها براي دستيابي به سوالات اصلي پژوهش ياد شده، چون به توصيف و مطالعه آنچه هست ميپردازد، يك تحقيق توصيفي است. لذا پژوهش حاضر از نوع کاربردي و توصيفي مي باشد.
1-7- 2- مراحل اجرايي تحقيق
1- مفاهيم نظري و تئوريک صکوک (تشريح انواع اوراق صکوک و صکوک، جانشيني مناسب براي اوراق قرضه)
2- طريقه انتشار صکوک در ايران و مشکلات و چالش هاي پیشروی سيستم بانکي
3- بررسي کارايي و مورد قبول واقع شدن صکوک
همچنين از انواع صکوک، صکوک اجاره مورد تشريح خاص قرار مي گيرد که به تعريف، بررسي و تاثير استفاده از اوراق صکوک اجاره در فرايند تامين و اين که آيا اين نوع صکوک در ايران تاچه ميزان قابليت اجرايي موفق داشته است، مي پردازد.
1-7-3- روش و ابزارگردآوري اطلاعات
براي جمع آوري اطلاعات، علاوه بر اين كه از منابع متعددي استفاده شده است روش هاي مختلفي نيز براي اين كار وجود داشته كه با توجه به نوع و هدف تحقيق، موضوع مورد تحقيق و خصوصيات جامعه آماري از کارايي مناسب برخوردار ميباشد. مهمترين روش هاي گرداوري اطلاعات در اين تحقيق بدين شرح است:
1-7-3-1- مطالعات کتابخانه‌اي
در اين قسمت جهت گرداوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع، از منابع کتابخانه‌اي، مقالات، کتاب هاي مورد نياز و نيز از شبکه جهاني اطلاعات (اینترنت) و تجربه و تخصص محقق استفاده شده است.
1-7-3-2- تحقيقات ميداني
به منظور اجراي اين تحقيق از ابزارهاي متعددي بهره گرفته شده است. بدين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ،  ، http://onlinemanagers.ir/EMag/ContentDetails.aspx?cid=1677#ixzz3qq9LLyOm، more: Next Entries پایان نامه با موضوع اوراق قرضه، استصناع، نرخ بهره، داده ها و اطلاعات