منابع تحقیق درمورد ترتیب نزول، قرآن کریم، علوم قرآن، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

بسم الله الرحمن الرح
علم مکی و مدنی سوره ها و آیه های قرآن کریم یکی از مباحثی است که به شناخت بهتر و درست قرآن کریم و برگزیدن اقوال و رأی های برتر و مردود ساختن اقوال و آراء نادرست، کمک می کند. بر اساس مطالب این علم شمار بسیاری از سوره های قرآن بدون اختلاف نظر، مکی هستند و تعداد کمتری بدون اختلاف مدنی هستند اما در مکی یا مدنی بودن برخی از سوره ها اختلاف وجود دارد. علت بروز این امر، منابع این علم یعنی شامل روایات ترتیب نزول، اسباب نزول، اقوال و اظهار نظرهای برخی از مفسران و تلاش های شخصی برخی از عالمان علوم قرآن است و با گردآوری منابع نقلی (روایات ترتیب نزول، روایات مکی و مدنی، روایات سبب نزول) و بررسی و تحلیل متنی و سندی آنها و نیز به کارگیری روش اجتهادی ( به کارگیری ضوابط و خصائص یا اسلوب ها و موضوع های سوره های مکی و مدنی ) می توان، اختلاف آنها را برطرف کرد و به مکی یا مدنی بودن یک سوره یا چند آیه دست یافت؛ هر چند در خصوص چند سوره، اختلافات ناچیزی به چشم می آید ولی به دلیل وضوح در مکی و مدنی بودن، نیازی به پژوهش در آن موارد، احساس نمی شود. با روشن شدن این جنبه، در سوره های مورد بحث، علاوه بر برطرف شدن اختلاف در یکی از مباحث اصلی و اساسی علوم قرآن، امکان شناخت بهتر و دقیق تر آن فراهم می آید.
کلید واژگان: سوره های مکی و مدنی، سوره های اختلافی ، روایات ترتیب نزول، روایات سبب نزول، ضوابط و خصائص سوره ها.
1- فصل اول: کلیات و مفاهیم………………………………………………………………………………………….. 1
1-1- کلیات ………………………………………………………………………………………………………………….2
1-1-1- تعریف موضوع …………………………………………………………………………………………………2
1-1-2- هدف طرح ……………………………………………………………………………………………………..2
1-1-3- ضرورت اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………….2
1-1-4- طرح مسأله …………………………………………………………………………………………………….2
1-1-5- سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………..3
1-1-6- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………3
1-1-7- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………3
1-1-8- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………..3
1-2- مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………..4
1-2-1- تعریف مکی و مدنی ………………………………………………………………………………………….4
1-2-1-1- تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………..4
1-2-1-2- تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………….5
2- فصل دوم علم مکی و مدنی …………………………………………………………………………………..9
2-2-2- فوائد شناخت علم مکی و مدنی ……………………………………………………………………………..10
2-3- راه های شناخت مکی و مدنی…………………………………………………………………………………..12
2-3-1- روش نقلی………………………………………………………………………………………………………….13
2-3-1-1-روایات ترتیب نزول…………………………………………………………………………………………..13
2-3-1-1-1- حجّیّت روایات ترتیب نزول……………………………………………………………………………18
2-3-1-2- روایات سبب نزول……………………………………………………………………………………………22
2-3-1-3- گفتار مفسّران…………………………………………………………………………………………………..23
2-3-2- روش قیاسی…………………………………………………………………………………………………..23
2-3-2-1- قواعد شناخت مکی و مدنی………………………………………………………………………………..23
2-3-2-2- ضوابط سوره های مکی و مدنی…………………………………………………………………………..24
2-3-2-2-1- ضوابط سوره های مکی…………………………………………………………………………………24
2-3-2-2-2-ضوابط سوره های مدنی………………………………………………………………………………….26
2-3-3-خصائص سوره های مکی و مدنی ………………………………………………………………………………27
2-3-3-1-خصائص اسلوبی سوره های مکی …………………………………………………………………………….27
2-3-3-2-خصائص اسلوبی سوره های مدنی …………………………………………………………………………27
2-3-3-3-خصائص موضوعی سوره های مکی…………………………………………………………………………28
2-3-3-4-خصائص موضوعی سوره های مدنی……………………………………………………………………….28
2-4-تقسیم بندی سوره های قرآن بر اساس مکی و مدنی…………………………………………………………….29
2-4-1- سوره های مکی بدون اختلاف………………………………………………………………………………….29
2-4-2- سوره های مدنی بدون اختلاف ………………………………………………………………………………….29
2-4-3- سوره های اختلافی ……………………………………………………………………………………………….29
2-5- تکرّر نزول ………………………………………………………………………………………………………………30
فصل سوم: سوره های مکی مورد اختلاف…………………………………………………………………………….31
3-سوره های مکی مورد اختلاف ……………………………………………………………………………………………32
3-1- سوره ی فاتحه …………………………………………………………………………………………………………32
3-1-1-گزارش اختلافی بودن ……………………………………………………………………………………………32
3-1-2- روایات ترتیب نزول ………………………………………………………………………………………………32
3-1-3- سوره در گفتار مفسران …………………………………………………………………………………………..35
3-1-4- روایات و قرائن دیگر در مکی بودن سوره ………………………………………………………………….36
3-1-5- سوره فاتحه در ضوابط و خصائص سوره های مکی و مدنی …………………………………………..38
3-1-6- نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………41
3-2-سوره ی رعد ……………………………………………………………………………………………………………41
3-2-1- گزارش اختلافی بودن سوره ……………………………………………………………………………………41
3-2-2- روایات ترتیب نزول ………………………………………………………………………………………………41
3-2-3- سوره رعد در روایات و اقوال مفسران ………………………………………………………………………44
3-2-4- روایات و اقوال سبب نزول در آیات سوره …………………………………………………………………46
3-2-5- ضوابط و خصائص سوره های مکی و مدنی ……………………………………………………………….48
3-2-6- برخی از ساختارها و موضوعات سوره ……………………………………………………………………..50
3-2-7- نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………..51
3-3- سوره ی مطففین ……………………………………………………………………………………………………..52
3-3-1- گزارش اختلافی بودن سوره …………………………………………………………………………………..52
3-3-2- روایات ترتیب نزول………………………………………………………………………………………………52
3-3-3- روایات و اقوال نزول سوره در گفتار مفسران……………………………………………………………..54
3-3-4- روایات سبب نزول سوره ………………………………………………………………………………………55
3-3-5- سوره ی مطففین در ضوابط و خصائص سوره های مکی ………………………………………………60
3-3-6- نتیجه ………………………………………………………………………………………………………………..63
3-4- سوره ی قدر ………………………………………………………………………………………………………….64
3-4-1- گزارش اختلافی بودن سوره ………………………………………………………………………………….64
3-4-1-2- روایات ترتیب نزول سوره ……………………………………………………………………………….64
3-4-2- روایات سبب نزول سوره و تحلیل و بررسی آنها ………………………………………………………..65
3-4-3- اقوال زمان و مکان نزول سوره در گفتار مفسران………………………………………………………..70
3-4-4- سوره ی قدر در ضوابط و خصائص سوره های مکی …………………………………………………72
3-4-5- نتیجه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه میراث فرهنگی، شهادت شهود، قرآن کریم، زبان عربی Next Entries منابع تحقیق درمورد ترتیب نزول