منابع و ماخذ پایان نامه ارزیابی عملکرد، نقد محتوایی، زمان پیامبر

دانلود پایان نامه ارشد

واژگان کلیدی: نقد و بررسی، تاریخ قرآن، محمدحسین‌علی الصغیر، نقد شکلی، نقد محتوایی.

فهرست مطالب
1- کلیات ……………………………………………………………………………………………………1
1-1- طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2- پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-3- اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………………………………3
1-4- هدف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-5- فرضیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-6- روش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
2- مباحث مقدماتی…………………………………………………………………………………….4
2-1- نگاهی گذرا به حیات علمی «صغیر»…………………………………………………………………………………………….5
2-2- تاریخ القرآن «صغیر» از نگاه دیگران ……………………………………………………………………………………………6
2-3- بررسی لغوی و اصطلاحی واژه «نقد»……………………………………………………………………………………………8
3- ارزیابی عملکرد «صغیر» در کتاب تاریخ قرآن………………………………………….9
3-1- نقد و بررسی اجزای اصلی کتاب«صغیر» در ارتباط با یکدیگر…………………………………………………..10
3-2- نقد و بررسی هر یک از اجزاء اصلی کتاب«صغیر» جداگانه……………………………………………………….11
3-2-1- نقد و بررسی عنوان…………………………………………………………………………………………………………………12
3-2-2- نقد و بررسی فهرست مطالب مؤلف……………………………………………………………………………………….12
3-2-3- نقد و بررسی عملکرد «صغیر» در عرضهی پیکرهی اصلی کتاب…………………………………………..14
3-2-3-1- نقد و بررسی نحوهی عملکرد مؤلف در تبیین کلیات………………………………………………………..15
1- فقدان بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….16
2- عدم عرضهی پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………….16
3- اهمیت و ضرورت موضوع از دیدگاه نویسنده…………………………………………………………………………………..16
4- هدف از نگارش کتاب……………………………………………………………………………………………………………………….16
3-2-3-2- ارزیابی عملکرد مؤلف در تبیین بحث اصلی تاریخ قرآن…………………………………………………..17
3-2-3-2-1- جامع نبودن تعریف تاریخ قرآن…………………………………………………………………………………….18
3-2-3-2-2- عرضهی مباحث غیر مرتبط با تاریخ قرآن در کتاب……………………………………………………..18
3-2-3-2-3- نقد و بررسی ترتیب و تعداد موضوعات اصلی تاریخ قرآن…………………………………………….19
1- بررسی عملکرد «صغیر» در رعایت ترتیب موضوعات……………………………………………………………………..20
1-1- توجه به چینش صحیح موضوعات………………………………………………………………………………………………20
1-2- جدا نکردن موضوعات اساسی……………………………………………………………………………………………………..20
2- بررسی عملکرد «صغیر» در ارائهی بی کم‌وکاست موضوعات…………………………………………………………21
2-1- نقصان موضوعات اصلی………………………………………………………………………………………………………………21
2-2- انحصار موضوع فراگیر تحریف ناپذیری……………………………………………………………………………………….21
3-2-3-2-4- ارزیابی عملکرد مؤلف در تبیین موضوعات اصلی تاریخ قرآن………………………………………22
3-2-3-2-4-1- ارزیابی عملکرد «صغیر» در عرضه موضوع اصلی ارتباط…………………….23
1- عملکرد ناموفق «صغیر» در بررسی شکلی………………………………………………………………………………………24
1-1- پراکندگی مباحث فصل ارتباط……………………………………………………………………………………………………25
1-2- غفلت از یادکرد زمان بعثت…………………………………………………………………………………………………………25
2- نقد و بررسی محتوایی……………………………………………………………………………………………………………………..26
2-1- عملکرد موفق………………………………………………………………………………………………………………………………27
2-1-1- اعتقاد به نزول دوگانهی دفعی و تدریجی……………………………………………………………………………..28
2-1-2-«صغیر» و رد دیدگاه‌های مخالفان ارتباط صحیح…………………………………………………………………..28
2-1-3- عرضهی جدولی جامع از ترتیب آیات و سور………………………………………………………………………….29
2-2- عملکرد ناموفق…………………………………………………………………………………………………………………………….30
2-2-1- اعتبار منابع لغوی و عرضهی ناقص تعریف اصطلاحی وحی………………………………………………….31
2-2-2- برداشت نادرست از آیهی تکلیم……………………………………………………………………………………………..31
2-2-3- تلقی نادرست از نزول دفعی……………………………………………………………………………………………………32
2-2-4- توهم دفعی بودن نزول در ماه رمضان……………………………………………………………………………………32
2-2-5- پذیرش آیات آغاز سورهی علق به‌عنوان اولین آیات نازل‌شده……………………………………………….33
3-2-3-2-4-2- نقد و بررسی نحوه عملکرد «صغیر» در عرضه مباحث انتقال قرآن…………………………………………………………………………………………………………………………34
1- عملکرد ناموفق نقد و بررسی شکلی………………………………………………………………………………………………..35
1-1- عدم اختصاص فصلی مجزا…………………………………………………………………………………………………………..36
1-2- عرضه پراکنده مطالب………………………………………………………………………………………………………………….36
1-3- عدم بررسی مستقل موضوعات اصلی………………………………………………………………………………………….36
2- نقد و بررسی محتوایی……………………………………………………………………………………………………………………..37
2-1- عملکرد موفق………………………………………………………………………………………………………………………………38
2-1-1- اعتقاد به تکمیل فرآیند انتقال توسط رسول خدا 9………………………………………………………….39
2-1-2- ارائهی مبحث تحریف ناپذیری در حوزه انتقال پیام………………………………………………………………39
2-2- عملکرد ناموفق…………………………………………………………………………………………………………………………….40
2-2-1- ناتوانی در اثبات ادعای بی‌سواد بودن پیامبر 9………………………………………………………………….41
2-2-2- تناقض‌گویی در بازتعریف واژهی أُمِّیون………………………………………………………………………………….42
3-2-3-2-4-3- نقد و بررسی نحوه عملکرد «صغیر» در عرضه مباحث حفظ و نگه‌داری قرآن…………………………………………………………………………………………………………………………43
1- عملکرد ناموفق در نقد و بررسی شکلی…………………………………………………………………………………………..44
1-1- تداخل مباحث حفظ و نگهداری با سازمان‌دهی………………………………………………………………………..45
1-2- عدم رعایت ترتیب در عرضهی موضوعات اصلی…………………………………………………………………………45
1-3- پراکندگی مطالب مربوط به حفظ و نگهداری…………………………………………………………………………….45
1-4- عدم بررسی مستقل مفاهیم اصلی………………………………………………………………………………………………45
2- عملکرد موفق در نقد و بررسی محتوایی…………………………………………………………………………………………48
2-1- اعتقاد به حفظ و نگهداری قرآن در زمان پیامبر9………………………………………………………………..49
2-1-1- توجه نویسنده به پیشینهی نگارش قبل از اسلام………………………………………………………………….50
2-1-2- اهتمام پیامبر 9

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان زمان پیامبر، اسرای جنگی، بیت‌المال Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه زمان پیامبر، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، اختلاف قرائات