پایان نامه با کلید واژگان نزول قرآن، زمان پیامبر، ارزیابی عملکرد، اختلاف قرائات

دانلود پایان نامه ارشد

1- کلیات………………………………………………………………………………………2
1-1- طرح مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2- پیشینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-3- اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-4- هدف………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-5- فرضیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-6- روش………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
2- عرضه‌ی مباحث مقدماتی …………………………………………………………5
2-1- بررسی لغوی و اصطلاحی کلمهی «نقد»…………………………………………………………………………………….6
2-2- وجود نواقص و اغلاطی در ترجمه کتاب………………………………………………………………………………………6
2-3- عرضه‌ی مباحثی بدون ربط وثیق با تاریخ قرآن………………………………………………………………………….7
3- ارزیابی عملکرد أبیاری در کتاب تاریخ قرآن………………………………8
3-1- نقد و بررسی ترتیب اجزای اصلی کتاب أبیاری………………………………………9
3-2- نقد و بررسی مستقل اجزای اصلی کتاب أبیاری……………………………………10
3-2-1- نقد و بررسی عنوان مؤلف……………………………………………………………..11
3-2-2- فقدان چکیده و کلیدواژه……………………………………………………………..11
3-2-3- نقد و بررسی فهرست مطالب مؤلف……………………………………………….11
3-2-4- نقد و بررسی نحوهی عملکرد أبیاری در تبیین متن اصلی……………….12
3-2-4-1- نقد و بررسی تبیین کلیات مؤلف………………………………………………………………13
3-2-4-1- 1- نقد و بررسی ترتیب اجزای کلیات مؤلف……………………………………………………………………14
3-2-4-1- 2- نقد و بررسی مستقل اجزای کلیات مؤلف…………………………………………………………………..15
3-2-4-1- 2-1- عرضه‌ی مسئله ای بدون ‌ربط به تاریخ قرآن…………………………………………………………..16
3-2-4-1- 2-2- عدم عرضهی پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………..16
3-2-4-2- نقد و بررسی اصل بحث مؤلف…………………………………………………………………..17
3-2-4-2-1- عدم عرضه‌ی تعریف تاریخ قرآن…………………………………………………………………………………..18
3-2-4-2-2- نقد و بررسی عملکرد مؤلف در تبیین موضوعات اصلی تاریخ قرآن………..19
3-2-4-2-2- 1- نقد و بررسی عملکرد مؤلف در نحوهی ترتیب موضوعات اصلی تاریخ قرآن…………………………………………………………………………………………………………………………20
3-2-4-2-2- 1-1- عرضهی نامنظم موضوعات اصلی تاریخ قرآن در کتاب أبیاری…………………………….21
3-2-4-2-2- 1-2- فقدان موضوع اصلی ترجمه………………………………………………………………………………22
3-2-4-2-2-2- نقد و بررسی عملکرد مؤلف در عرضهی مستقل موضوعات اصلی تاریخ قرآن……………………………………………………………………………………………….23
3-2-4-2-2-2- 1- موضوع اصلی اول: ارتباط قرآن………………………………………………………………24
3-2-4-2-2-2- 1-1- نقد و بررسی نحوه‌ی سازماندهی مطالب……………………………………………………..25
3-2-4-2-2-2- 1-1-1- عرضه‌ی پراکنده مطالب ارتباط………………………………………………………………..26
3-2-4-2-2-2- 1-1-2- عرضه‌ی بیشتر موضوعات داخلی ارتباط در کمال اختصار………………………26
3-2-4-2-2-2- 1-1-3- رعایت ترتیب در بیان موضوعات داخلی ارتباط……………………………………….26
3-2-4-2-2-2- 1-2- نقد و بررسی محتوای مطالب………………………………………………………………………..27
3-2-4-2-2-2- 1-2-1- دوپهلو گویی در ارائه‌ی مطالب…………………………………………………………………28
3-2-4-2-2-2- 1-2-2- تبیین و پذیرش غلط بعثت در هفدهم رمضان………………………………………..29
3-2-4-2-2-2- 1-2-3- عدم اعتقاد به نزول دفعی قرآن و پذیرش صرف نزول تدریجی……………….30
3-2-4-2-2-2- 1-2-4- ادعای بدون استدلال در مورد شروع نزول قرآن با آیه‌ی 1 علق………………30
3-2-4-2-2-2- 1-2-5- فترت وحی؛ انقطاع سه‌ساله‌ی نزول وحی در نگاه أبیاری………………………….31
3-2-4-2-2-2- 1-2-6- ادعای بدون استدلال در مورد پایان نزول قرآن با آیه‌ی 281 بقره…………..32
3-2-4-2-2-2-2- موضوع اصلی دوم: انتقال قرآن ……………………………………………………34
3-2-4-2-2-2-2-1- نقد و بررسی نحوهی سازماندهی مطالب………………………………………………………….35
3-2-4-2-2-2-2-1-1- پراکندگی در بیان مطالب مربوط به انتقال …………………………………………………36
3-2-4-2-2-2-2-1-2- عرضهی ناقص موضوعات انتقال…………………………………………………………………….36
3-2-4-2-2-2-2- 2- نقد و بررسی محتوای مطالب………………………………………………………………………….37
3-2-4-2-2-2-2- 2-1- اذعان به بی‌سواد بودن مطلق پیامبر 9……………………………………………………38
3-2-4-2-2-2-2- 2-2- انتقال درست و کامل قرآن در عصر پیامبر 9…………………………………………41
3-2-4-2-2-2-2- 2-3- دوپهلو گویی أبیاری در مورد مدت‌زمان نزول قرآن…………………………………..41
3-2-4-2-2-2-3- موضوع اصلی سوم: حفظ و نگهداری قرآن ……………………………………………43
3-2-4-2-2-2-3- 1- نقد و بررسی نحوهی سازماندهی مطالب………………………………………………………..44
3-2-4-2-2-2-3- 1- 1- عدم تخصیص فصل یا بخشی مجزا به مباحث حفظ و نگهداری……………45
3-2-4-2-2-2-3- 1- 2- جامع‌نگری در کمال اختصار……………………………………………………………………45
3-2-4-2-2-2-3-2- نقد و بررسی محتوای مطالب…………………………………………………………………………46
3-2-4-2-2-2-3-2-1- اشاره درست أبیاری به حفظ قرآن در زمان پیامبر 9…………………………….47
3-2-4-2-2-2-3-2-2- اعتقاد کامل به اهتمام به نگارش قرآن در زمان پیامبر 9………………………47
3-2-4-2-2-2-3-2-3- عرضه‌ی حفظ شفاهی و کتبی قرآن توسط صحابه و دیگران در عصر بعد از پیامبر9……………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
3-2-4-2-2-2-4- موضوع اصلی چهارم: سازماندهی قرآن……………………………………….53
3-2-4-2-2-2-4-1- نقد و بررسی نحوهی سازماندهی مطالب………………………………………………………..54
3-2-4-2-2-2-4-1-1- جامع‌نگری در ارائه‌ی مباحث……………………………………………………………….55
3-2-4-2-2-2-4-1-2- عدم عرضه‌ی مطالب سازماندهی در یک بخش مجزا…………………………55
3-2-4-2-2-2-4-2- نقد و بررسی محتوای مطالب…………………………………………………………………………56
3-2-4-2-2-2-4-2-1- اعتقاد غلط به سازماندهی و جمع قرآن در عصر بعد از پیامبر 9………..57
3-2-4-2-2-2-4-2-2- تعارضگویی در زمینهی جمع آورندهی قرآن…………………………………………..58
3-2-4-2-2-2-4-2-3- توقیفی بودن ترتیب آیات و سور در نگاه أبیاری…………………………………60
3-2-4-2-2-2-5- موضوع اصلی پنجم: کیفیت تلفظ و تأثیر لهجه‌ها قرآن……………….62
3-2-4-2-2-2-5-1- نقد و بررسی نحوهی سازماندهی مطالب……………………………………………………….63
3-2-4-2-2-2-5-1-1- عرضه‌ی منسجم مطالب مربوط به کیفیت تلفظ و تأثیر لهجه‌ها………………64
3-2-4-2-2-2-5-1-2- عرضهی جامع موضوعات داخلی کیفیت تلفظ و تأثیر لهجه‌ها……………………64
3-2-4-2-2-2-5-2- نقد و بررسی محتوای مطالب………………………………………………………………………..65
3-2-4-2-2-2-5-2-1- حدیث سبعه أحرف دال بر هفت لهجه از هفت قبیله………………………………..66
3-2-4-2-2-2-5-2-2- عرضه‌ی کامل و منظم عملکرد عثمان در توحید مصاحف…………………………67
3-2-4-2-2-2-5-2-3- اعتقاد ناقص أبیاری به همراهی قرائت استنادی با قرائت مبتنی بر قرائت اجتهادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………71
3-2-4-2-2-2-5-2-4- بیان کامل وجوه اختلاف قرائات…………………………………………………………………71
3-2-4-2-2-2-5-2-5- اعتقاد درست أبیاری به تمایز قرائت قرآن با قرائت قاریان و اعتقاد غلط به تواتر قرائات سبع……………………………………………………………………………………………………………………………………………71
3-2-4-2-2-2-6- موضوع اصلی ششم: اصلاح شیوه نگارش قرآن……………………………74
3-2-4-2-2-2-6- 1- نقد و بررسی نحوهی سازماندهی مطالب……………………………………………………….75
3-2-4-2-2-2-6- 1-1- پراکندگی در عرضه‌ی موضوعات داخلی……………………………………………………76
3-2-4-2-2-2-6- 1-2- عرضه‌ی بیشتر مباحث اصلاح شیوه نگارش در کمال اختصار………………….76
3-2-4-2-2-2-6-2- نقد و بررسی محتوای

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره تعزیرات حکومتی، قاچاق کالا، ساختار سازمانی، برنامه چهارم توسعه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ارزیابی عملکرد، ناسخ و منسوخ، نزول قرآن، علوم قرآن