دانلود پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام

دانلود پایان نامه ارشد

تحقيقاتي آسيب‏شناسي تقريب»، «ارتباط سازمان دهي شده با علماي اسلامي» و برگزاري اجلاس‏هاي هدفمند.

فهرست
تقدير 5
چکيده 6
مقدمه: طرح تحقيق و چارچوب نظري 14
1. بيان مسأله 14
2. اهميت و فايده موضوع 17
3. سابقه تحقيق 19
4. نوآوري تحقيق 24
5. اهداف تحقيق 25
6. پرسش اصلي 25
7. فرضيه تحقيق 25
8. پرسش‌هاي فرعي 26
9. دامنه پژوهش 26
10. سازماندهي تحقيق 27
فصل اول: چارچوب نظري و مفاهيم 28
مقدمه 29
1. چارچوب نظري 29
1.1. نظريه بحران (بر اساس مدل هرمن کان) 30
1.1.1. ماهيت بحران 30
1.2. 1.تأثيرات بحران 30
1.3. 1. راه‏هاي کنترل و برون رفت از بحران 31
1.1.3.1. رويکرد تصميم گيري 32
1.2. نظريه پخش و تأثيرات سلفي‌گري بر بيداري اسلامي 33
راهبرد و راهکار 36
2. مفاهيم 39
2.1. نقد و بررسي مفهوم سلف 39
2.1.1. معناي لغوي 40
2.1.2. معناي اصطلاحي 41
2.2. نقد و بررسي حديث خيره و مشروعيت سلف 42
2.3. سلفي‏گري (السلفيه) 43
2.4. نقد و بررسي مکتب سلفي‏گري و چالش‏هاي نظري و تاريخي 45
2.4.1. بررسي پيشينة «سلف» در آيات و روايات 45
2.4.2. ابن‌قيم و مذهب سلفي‏گري 46
2.4.3. نقد و بررسي حديث خيره و تضاد با واقعيت‏هاي تاريخي 48
2.4.4. نکوهش گروهي از پيشينيان 51
2.5. نقد مفهوم سلفي‏گري با توجه به مفهوم پي‌روي 51
2.5.1. پي‌روي کامل در همة عرصه‌هاي زندگي 52
2.6. اصول گرايي اسلامي 56
2.7. اسلام گرايي 56
2.8. بيداري اسلامي 57
2.8.1. ابعاد و اهدف بيداري اسلامي 61
2.9. خاستگاه جغرافيايي جريان‌هاي سلفي و پراکندگي آنها 63
2.9.1. سلفي‏گري شبه قاره 63
2.9.1.1. نقد و بررسي مکتب ديوبند 68
2.9.1.2. مقايسة تطبيقي سلفي‌گري شبه قاره و سلفي‌گري وهابي 71
2.9.1.3. نقد و بررسي اهل حديث 73
2.10. سلفي‌گري مصر 76
2.10.1. اخوان المسلمين در مصر 86
2.10.2. مقايسة تطبيقي سلفي‌گري وهابي و سلفي‌گري مصر 88
2.11. سلفي‌گري نجد 90
نتيجه 91
فصل دوم: ماهيت بحران نقد و بررسي مباني و جريان شناسي سلفي‏گري 92
مقدمه 93
1. مباني سلفيه 93
1.1. جاهليت 93
1.1.1. جاهليت در انديشه مودودي 94
1.1.2. جاهليت در انديشه سيد قطب 100
1.2. توحيد 102
1.2.1. نقد و بررسي قرائت سلفي وهابي(توحيد عبادي) 103
1.2.2. قرائت سلفي‌گري مصر از توحيد 109
1.3. جهاد 115
1.3.1. قرائت وهابي از جهاد 116
1.3.2. جهاد در قرائت سلفي‌گري مصر 116
1.4. نقل‌گرايي سلفي 119
1.5. مرجعيت سلف(سلف‌گرايي افراطي) 121
1.6. ظاهر گرايي 122
1.7. هستي‌شناسي سلفي‌گري (حس گرايي) 123
2. جريان شناسي سلفي‌گري 124
2.1. ريشه‌هاي انشعاب در جريان‏هاي سلفي 126
2.1.1. سياست 126
2. عقايد 130
2.1.2. مباني و عقايد 131
2.1.3. ورود انديشه‌هاي اعتقادي ـ انقلابي 133
2.2. روش 134
2.3. نقد و بررسي جريان‌هاي سلفي 134
2.3.1. سلفي‌گري تکفيري 135
2.3.2. سلفي‌گري جهادي 137
2.3.3. سلفي‌گري تبليغي 140
2.3.4. سلفي‌گري سياسي 141
2.3.5. سلفي‌گري اصلاحي (تنويري) 142
نتيجه 145
فصل سوم: تأثيرات بحران: نقد و بررسي تأثيرات سلفي‏گري بر بيداري اسلامي 147
مقدمه 148
1. ارزيابي بحران 148
1.1. تهديد 150
1.1.1. تهديدات سخت 151
1.1.1.1. حجم تاريخي 152
1.1.1.2. حجم مکاني 154
1.1.1.3. حجم آثار وپيامدها 155
1.1.2. تهديد نرم 157
1.2. زمان 162
1.3. آگاهي 164
2. جريان‌هاي مؤثردر بيداري اسلامي و رابطه آنها با سلفي‏گري 165
2.1. اصول گرايي اسلامي 165
2.2. جريان سکولار 168
2.3. جريان سلفي 170
2.3.1. سلفي‌گري تکفيري 172
2.3.2. سلفي‌گري جهادي 176
2.3.3 سلفي‌گري تنويري 178
3. تأثيرات جريان‌هاي سلفي بر بيداري اسلامي 180
3.1. افکار 183
3.1.1. گسترش قرائت سلفي از بيداري اسلامي 183
3.1.2. گسترش فرهنگ تکفير و راديکاليزم 188
3.1.3. تغيير کانون علمي به کانون جاهلي 191
3.1.4. گسترش موج اسلام هراسي و اسلام ستيزي 193
3.1.5. گسترش موج شيعه هراسي و شيعه ستيزي 196
3.1.6. ترويج نظريه احياي خلافت در سايه بيداري اسلامي 201
3.2. رفتار 203
3.2.1. رشد خشونت گرايي در جهان اسلام 203
3.2.2. ورود نيروهاي خارجي به جهان اسلام 209
3.2.3. تضعيف اسرائيل ستيزي در جهان اسلام 211
3.2.4. سلفيه و ناکام ماندن بيداري اسلامي 213
نتيجه 214
فصل چهارم: کنترل و خروج از بحران: راهبردهاي ج.ا.ا در مقابله با سلفي‏گري 216
مقدمه 217
1. روش بررسي 218
2. راهبردها و راهکارهاي ج.ا.ا در مقابله با سلفي‏گري 218
2.1. راهبردهاي مقدماتي و عملياتي 219
2.2. گونه‌هاي راهبرد 220
2.3. سطوح راهبرد 221
راهبرد اول: هماهنگي و همسويي فعاليت‌هاي مرتبط با سلفيه 221
1. راهکار: تشکيل ستاد سلفيه 222
1.1. کارويژه‏هاي ستاد سلفيه 223
1.2. ماهيت فعاليت ستاد 223
1.3. ساختار ستاد 224
1.3.1. مديريت 224
1.3.2. شوراي عالي 224
1.3.3. کميته‏هاي تخصصي 224
1.3.4. مديريت نظارت و پيگيري 225
1.3.5 مديريت اطلاعات و آمار 225
1.3.6. مديريت هماهنگي 226
1.3.7. مديريت پژوهش‏هاي بنيادين و کاربردي(دفتر مطالعات استراتژيک سلفيه) 226
راهبرد دوم: شناسايي جامع ظرفيت‌ها و فعاليت‌هاي سلفيه در جهان اسلام 226
1. تشکيل دفتر مطالعات استراتژيک سلفيه (دماس) 228
1.1. اهداف 229
1.2. مراحل فعاليت 230
1.3. ساختار تشکيلاتي 231
راهبرد سوم: تبيين مرزهاي ميان سلفيه تکفيري و اهل سنت 231
1. راهکار تهيه منشور مرزهاي ميان سلفيه و اهل سنت (راهکار اول) 237
1.1. مجمع التقريب 239
راهبرد چهارم: تبيين ماهيت جريان‌هاي سلفي و خطرات آنها 240
1. راهکار: تبيين تاريخ و تبار شناسي و کارنامه سلفيه 242
1.1. صدا و سيما 242
1.1.1. هيأت نظارت بر محتوا 242
1.1.2. قالبها 243
1.2. اتحاديه راديو و تلويزيون‌هاي اسلامي 245
1.2.1. هدايت و مديريت مقابله رسانه‌اي با سلفيه 245
1.2.2. توليد محتوا 246
2. راهکار: نقد عالمانه مباني و اعتقادات سلفيه و پاسخ به شبهات(راهکار دوم) 247
2.1. حوزه‌هاي علميه 249
1.2.1 تحقيق(پژوهش) 250
1.2.1.1. ارزيابي پژوهش‏هاي انجام شده در حوزه سلفيه 251
1.2.1.2. ايجاد مراکز تخصصي سلف پژوهي 252
1.2.1.3. تهيه متون آموز شي 253
1.2.2. تعليم (آموزش) 254
1.2.2.1. تشکيل دوره‌هاي آموزشي 255
1.2.3. تبليغ 257
1.2.3.1. محتوا 258
1.2.3.2. تربيت مبلغ 259
1.2.3.3. شوراي اعزام 260
1.2.3.4. حوزه‌هاي تبليغ 261
1.2.3.5. تبليغ مجازي 261
1.2.4. توزيع مسؤوليت‌ها 262
3. راهکار : مديريت اطلاعات و اخبار 263
3.1. اتاق فکر 264
3.2. شبکه‌هاي برون مرزي صدا و سيما 265
3.3. اتحاديه راديو تلويزيون‌هاي اسلامي 265
3.4. خبرگزاري‌ها و مطبوعات 265
راهبرد پنجم: مقابله با شيعه هراسي و شيعه ستيزي 266
1. محورهاي شيعه هراسي 271
1.1. محورهاي سياسي 271
1.2. محورهاي اعتقادي 272
راهبرد فرعي اول: معرفي و ترويج شيعه اعتدالي 274
1. اصول حاکم بر ترويج معارف شيعه 274
2. آسيب شناسي تبليغ شيعه 276
3. راهکار: شوراي عالي گسترش معارف تشيع 277
3.1. مديريت شورا (مجمع جهاني اهل بيت:) 277
3.1.1. اعضاي شورا 279
3.1.2. وظايف شورا 280
4. راهکار: تأسيس شبکه جهاني اهل بيت: 281
5. راهکار: تشکيل سمن‌هاي مشترک با صوفيه و بريلوي‌ها(ديپلماسي عمومي) 282
6. راهکار: تأسيس کرسي‏هاي شيعه‏شناسي در مراکز مهم علمي (راهکار چهارم) 284
7. معرفي معارف شيعي به صورت ايجابي 285
8. راهکاراستفاده از غيرشيعيان براي دفاع از شيعه 285
راهبرد فرعي دوم: مقابله با جريان‌هاي افراطي شيعه سني ستيز 286
1. راهکار: شوراي مقابله با جريان‌هاي افراطي شيعه 287
2. راهکار: تدوين قوانين و تبيين مرزهاي ميان شيعه اعتدالي و شيعه افراطي 288
3. راهکار: تأکيد بر شعور تا شور در تبليغات شيعي 290
راهبرد ششم: تقريب ميان مذاهب اسلامي 290
1. ماهيت راهکارهاي تقريب ميان مذاهب اسلامي 291
2. راهکار: تعريف پروژه‌هاي تحقيقاتي آسيب شناسي تقريب 292
3. راهکار: ارتباط سازمان دهي شده با علماي اسلامي 293
4. راهکار برگزاري اجلاس‌هاي هدفمند 294
5. راهکار بهره برداري از مراسم حج و عمره 295
نتيجه 296
نتيجه گيري 298
فهرست منابع 302

مقدمه: طرح تحقيق و چارچوب نظري
1. بيان مسأله
جهان اسلام در سال‏هاي اخير شاهد تحولات بنياديني بوده است. هرچند اين تحولات ريشه در يکي دو قرن گذشته دارد، اما از نظر شکل و ساختار، بي‏سابقه است. مجموعه اين تحولات که به سرنگوني برخي از دولت‏هاي وابسته به غرب و سکولار در جهان اسلام انجاميد، «بيداري اسلامي» نام گرفت و بار ديگر اسلام به عنوان راهي براي برون رفت از عقب‏ماندگي و رشد و تعالي جوامع اسلامي مطرح گرديد. بي‏شک نقطه عزيمت بيداري اسلامي در جهان اسلام، انقلاب اسلامي ايران است که زمينه‌ساز گسترش گفتمان انقلابي و اسلامي به ساير کشورهاي اسلامي شده است.
اما عليرغم اين که تحولات اخير ماهيت اسلامي دارد و حرکتي خوش يمن و اميد بخش است، اما يک جريان واحد ومنسجم نيست و در آفرينش آن گروه‌هاي مختلف و جريان‌هاي گوناگون حضور داشته‏اند. با اين حال وجه غالب در بيداري اسلامي حضور پررنگ و کليدي جريان‏هاي اسلام گرا است که مهمترين نقش را در ايجاد دگرگوني‏هاي سياسي و اجتماعي کشورهاي مسلمان ايفا کرده‏اند. در اين ميان نبايد فراموش کرد که خود گفتمان اسلام گرايي داراي گرايش‏ها و جريان‏هاي مختلفي است که از طيف سکولار اسلام گرا گرفته و تا جريان‏هاي سلفي تند رو و راديکال را شامل مي‏شود. متأسفانه همين قرائت‏هاي گوناگون از گفتمان اسلام‏گرايي، سبب شده است که خرده گفتمان‏ها، اختلافات نسبتا عميق و اساسي با يکديگر پيدا کنند و زمينه هم‏گرايي در ميان آنها کاهش يابد. هرچند کانون و دال مرکزي تمامي اين خرده گفتمان‏ها به همان اصل« الاسلام هو الحل» اشاره دارد.
در اين ميان يکي ازمهمترين و تأثيرگذارترين جريان‏هايي که در دل گفتمان اسلام‏گرايي در تحولات معاصر، حضور فعالي داشته است، گفتمان سلفي‏گري است که قرائتي افراطي، فرقه گرايانه و ارتجاعي از اسلام است ونسبتا توانسته است به علل مختلف، مخاطبان زيادي در جهان اسلام بيابد.
البته علل گسترش انديشه سلفي در جهان اسلام متعدد است که از آن جمله مي‏توان به سياست‏هاي غرب در جهان اسلام، حمايت‏هاي کشورهايي مانند عربستان و قطر از اين جريان و يأس و سرخوردگي مسلمانان از مدرنيزم غربي و عملکرد غرب در کشورهاي اسلامي اشاره کرد. اما آنچه اهميت دارد اين واقعيت است که گفتمان سلفي‏گري، بيداري اسلامي را به شمشيري دو لب تبديل کرده است که اگر رهبري آن به دست جريان سلفي به ويژه تکفيري بيافتد، خطر آن کمتر از استيلاي غرب بر جهان اسلام نيست.
واقعيت ديگري که در تعامل يا تقابل با جريان سلفي‏گري بايد مورد توجه قرار گيرد، اين واقعيت است که خود گفتمان سلفي‏گري نيز گفتماني بسيط و منجسم نيست، بلکه در دل خود، خرده گفتمان‏هاي بسياري دارد که گاه ميان آنها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد ارزیابی عملکرد، زمان پیامبر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام