پایان نامه ارشد درمورد ارزیابی عملکرد، نقد و بررسی کتاب، قرآن کریم، زمان پیامبر

دانلود پایان نامه ارشد

3.2.2. نقد و بررسی فهرست مطالب مؤلف 8
4.2.2. نقد و بررسی متن اصلی کتاب مؤلف 9
1.4.2.2. نقد و بررسی عملکرد مؤلف در تبیین کلیات 10
1.1.4.2.2. عرضه طرح مسئله، پیشینه، اهمیت و ضرورت، هدف، فرضیه و روش در کتاب محمدی 11
2.1.4.2.2. عدم رعایت ترتیب مباحث کلیات 11
3.1.4.2.2. خلط پیشینه با اهمیت و ضرورت 11
2.4.2.2. نقد و بررسی هسته مرکزی مؤلف: اصل بحث هسته مرکزی 12
1.2.4.2.2. نقد و بررسی ترتیب موضوعات اصلی تاریخ قرآن 13
1.1.2.4.2.2. عدم عرضه منظم شش موضوع اصلی تاریخ قرآن در کتاب محمدی 14
2.1.2.4.2.2. عملکرد محمدی در ترتیب موضوعات اصلی تاریخ قرآن به صورت جدول 15
2.2.4.2.2. نقد و بررسی موضوعات اصلی تاریخ قرآن به صورت جداگانه 16
1.2.2.4.2.2. ارزیابی عملکرد محمدی در موضوع اصلی اول: ارتباط 17
1.1.2.2.4.2.2. نقد و بررسی شکلی عملکرد محمدی در عرضه مباحث 18
1.1.1.2.2.4.2.2. عملکرد نامطلوب مؤلف در بررسی شکلی 19
1.1.1.2.2.4.2.2. 1. عرضه موضوعات مربوط به ارتباط در چهارفصل 20
2.1.1.1.2.2.4.2.2. عدم رعایت ترتیب موضوعات ارتباط 20
2.1.1.2.2.4.2.2. جدول عملکرد محمدی در بررسی شکلی 21
2.1.2.2.4.2.2. نقد و بررسی محتوایی عملکرد محمدی در عرضه مباحث 22
1.2.1.2.2.4.2.2. عملکرد مطلوب مؤلف 23
1.1.2.1.2.2.4.2.2. عرضه دلایل محمدی بر گزینش 27 رجب 24
2.1.2.1.2.2.4.2.2. نقد محمدی بر نظرات عدّه‌ای از مستشرقان 24
3.1.2.1.2.2.4.2.2. نقد وی بر افسانه ورقه بن نؤفل 28
2.2.1.2.2.4.2.2. عملکرد نامطلوب مؤلف 29
1.2.2.1.2.2.4.2.2. بیان تعیین زمان بعثت 30
2.2.2.1.2.2.4.2.2. اعتقاد به شروع نزول دفعی در ماه مبارک رمضان و شروع نزول تدریجی در بیست و هفتم ماه رجب 30
3.2.2.1.2.2.4.2.2. عرضه ادله‌ی مناسب نزول تدریجی برای اثبات نزول دفعی و برعکس 30
4.2.2.1.2.2.4.2.2. عدم ذکر دلیل عقلی و نقلی، برای همراهی بعثت با نزول تدریجی 32
5.2.2.1.2.2.4.2.2. اعتقاد مؤلف بر عدم تقدیم نزول دفعی بر نزول تدریجی 33
6.2.2.1.2.2.4.2.2. خلط انواع تکلیم با اقسام وحی رسالی 33
3.2.1.2.2.4.2.2. جدول ارتباط و عملکرد محمدی در بررسی محتوایی 35
2.2.2.4.2.2. ارزیابی عملکرد محمدی در موضوع اصلی دوم: انتقال 36
2.2.2.4.2.2.1.. نقد و بررسی شکلی عملکرد محمدی در عرضه مباحث 37
2.2.2.4.2.21..1. عملکرد نامطلوب مؤلف در بررسی شکلی 38
2.2.2.4.2.2.1..1.1. پراکندگی مباحث انتقال 39
.2.1.1.2.2.2.4.2.2عرضه ناقص مباحث انتقال 39
2.2.2.4.2.2.1..2. جدول انتقال و عملکرد محمدی در بررسی شکلی 40
2.2.2.2.4.2.2. نقد و بررسی محتوایی عملکرد محمدی در عرضه مباحث 41
2.2.2.2.4.2.2. 1. عملکرد مطلوب مؤلف در بررسی محتوایی 42
2.2.2.2.4.2.2. 1.1. اعتقاد به توان خواندن و نوشتن برای پیامبر9 و انجام ندادن آن 43
2.2.2.2.4.2.2 1.2.. نقد مؤلف بر افسانه غرانیق 44
2.2.2.2.2.4.2.2. جدول انتقال و عملکرد محمدی در بررسی محتوایی 45
3.2.2.4.2.2 ارزیابی عملکرد محمدی در موضوع اصلی سوم: حفظ و نگه‌داری 46
.1.3.2.2.4.2.2نقد و بررسی شکلی عملکرد محمدی در عرضه مباحث 47
.1.1.3.2.2.4.2.2 عملکرد نامطلوب مؤلف در بررسی شکلی 48
.1.1.3.2.2.4.2.21. پراکندگی مباحث حفظ و نگه‌داری 49
.1.1.3.2.2.4.2.22. عرضه ناقص موضوعات حفظ و نگه‌داری 49
2.1.3.2.2.4.2.2. جدول حفظ و نگه‌داری و عملکرد مؤلف در بررسی شکلی 50
.2.3.2.2.4.2.2نقد و بررسی محتوایی عملکرد محمدی در عرضه مباحث 51
.2.3.2.2.4.2.21. عملکرد مطلوب مؤلف در بررسی محتوایی 52
.2.3.2.2.4.2.21.1. عرضه حفظ قرآن کریم توسط پیامبر 9 53
.2.3.2.2.4.2.22.1. بیان حفظ قرآن کریم توسط صحابه 53
.2.3.2.2.4.2.23.1. توجه مؤلف به کتابت و نگارش وحی توسط کاتبان در زمان پیامبر 9 53
.2.3.2.2.4.2.24.1. عرضه نگارش قرآن در عصر پیامبر 9 توسط علی 7 و دیگر کاتبان 53
.2.3.2.2.4.2.22. عملکرد نامطلوب مؤلف در بررسی محتوایی: نگارش قرآن بر روی سنگ ها و … در زمان پیامبر 9 55
.2.3.2.2.4.2.23. جدول حفظ و نگه‌داری و عملکرد محمدی در بررسی محتوایی 56
.4.2.2.4.2.2ارزیابی عملکرد محمدی در موضوع اصلی چهارم: سازماندهی 57
1.4.2.2.4.2.2. نقد و بررسی شکلی عملکرد محمدی در عرضه مباحث 58
1.4.2.2.4.2.2.1. عملکرد نامطلوب مؤلف در بررسی شکلی: پراکندگی مباحث سازماندهی 59
1.4.2.2.4.2.2.2. جدول سازماندهی و عملکرد مؤلف در بررسی شکلی 60
2.4.2.2.4.2.2. نقد و بررسی محتوایی عملکرد محمدی در عرضه مباحث 61
1.2.4.2.2.4.2.2. عملکرد مطلوب مؤلف در بررسی محتوایی 62
1.1.2.4.2.2.4.2.2. بیان توقیفی بودن ترتیب آیات 63
2.1.2.4.2.2.4.2.2. معتقد به سازماندهی آیات در سوره‌ها 63
3.1.2.4.2.2.4.2.2. عرضه اولین سازمانده اجزای قرآن: حضرت علی 7 63
2.2.4.2.2.4.2.2. عملکرد نامطلوب مؤلف در بررسی محتوایی 64
1.2.2.4.2.2.4.2.2. ذکر عدم توقیفی بودن ترتیب سوره‌ها 65
2.2.2.4.2.2.4.2.2. بیان عدم سازماندهی سوره‌ها در قرآن، در عصر پیامبر 9 66
3.2.2.4.2.2.4.2.2. محمدی و عدم نقد و بررسی ادله قائلان به جمع قرآن در زمان پیامبر9 و قائلان به جمع قرآن، بعد از رحلت پیامبر9 66
4.2.2.4.2.2.4.2.2. عدم ذکر «معانی مختلف جمع قرآن» در ابتدای فصل 67
5.2.2.4.2.2.4.2.2. اعتقاد به سازماندهی قرآن توسط علی7در زمان بعد از پیامبر 9 68
6.2.2.4.2.2.4.2.2. اعتقاد به عدم مطابقت سازماندهی قرآن علی 7 با سازماندهی قرآن کنونی 68
7.2.2.4.2.2.4.2.2. ذکر علت انتخاب زید بن ثابت برای جمع‌آوری قرآن کریم در زمان ابوبکر 69
3.2.4.2.2.4.2.2. جدول سازماندهی و عملکرد محمدی در بررسی محتوایی 71
5.2.2.4.2.2. ارزیابی عملکرد محمدی در موضوع اصلی پنجم: کیفیت تلفظ و تأثیر لهجه‌ها 72
1.5.2.2.4.2.2. نقد و بررسی شکلی عملکرد محمدی در عرضه مباحث 73
1.1.5.2.2.4.2.2. عملکرد نامطلوب مؤلف در بررسی شکلی 74
1.1.1.5.2.2.4.2.2. عرضه مباحث کیفیت تلفظ و تأثیر لهجه‌ها در چهار فصل 75
2.1.1.5.2.2.4.2.2. توضیحات زیاد پیرامون آشنایی با قرّاء سبعه، قراء عشره و اربعة عشر 75
2.1.5.2.2.4.2.2. جدول کیفیت تلفظ و تأثیر لهجه‌ها و عملکرد محمدی در بررسی شکلی 76
2.5.2.2.4.2.2. نقد و بررسی محتوایی عملکرد محمدی در عرضه مباحث 77
1.2.5.2.2.4.2.2. عملکرد مطلوب مؤلف 78
1.1.2.5.2.2.4.2.2. بیان عدم پذیرش دیدگاههای مؤلفان در مورد حدیث «سبعة احرف» 79
2.1.2.5.2.2.4.2.2. ذکر انگیزه عثمان در توحید مصاحف قرآن 80
3.1.2.5.2.2.4.2.2. عرضه منابع زید بن ثابت در جمع‌آوری قرآن 80
4.1.2.5.2.2.4.2.2. بیان سرنوشت مصاحف عثمانی 80
2.2.5.2.2.4.2.2. عملکرد نامطلوب مؤلف 82
1.2.2.5.2.2.4.2.2. عدم ارائه دلیل مبنی بر نزول قرآن بر طبق لهجه قریش 83
2.2.2.5.2.2.4.2.2. خلط میان نظارت علی 7 و منبع بودن وی برای کار عثمان در زمینه توحید مصاحف 83
3.2.5.2.2.4.2.2. جدول کیفیت تلفظ و تأثیر لهجه‌ها و عملکرد محمدی در بررسی محتوایی 84
6.2.2.4.2.2. ارزیابی عملکرد محمدی در موضوع اصلی ششم: شیوه اصلاح نگارش 85
1.6.2.2.4.2.2. نقد و بررسی شکلی عملکرد محمدی در عرضه مباحث 86
1.1.6.2.2.4.2.2. عملکرد مطلوب مؤلف: بیان همه مباحث در فصل اصلاح شیوه نگارش قرآن 87
2.1.6.2.2.4.2.2. جدول شیوه اصلاح نگارش و عملکرد محمدی در بررسی شکلی 88
2.6.2.2.4.2.2. نقد و بررسی محتوایی عملکرد محمدی در عرضه مباحث 89
1.2.6.2.2.4.2.2. عملکرد مطلوب مؤلف 90
1.1.2.6.2.2.4.2.2. تعیین آغاز اصلاح شیوه نگارش قرآن 91
2.1.2.6.2.2.4.2.2. بیان ایجاد اعراب‌گذاری قرآن توسط ابوالاسود دوئلی 91
3.1.2.6.2.2.4.2.2. عرضه تکمیل اعراب‌گذاری قرآن توسط خلیل بن احمد فراهیدی 91
4.1.2.6.2.2.4.2.2. ذکر شروع نقطه‌گذاری حروف متشابه قرآن توسط یحیی بن یعمر و نصر بن عاصم 91
2.6.2.2.4.2.2. 2. جدول شیوه اصلاح نگارش و عملکرد محمدی در بررسی محتوایی 92
5.2.2. نقد و بررسی فهرست‌های پایانی مؤلف 93
1.5.2.2. عدم رعایت ترتیب الفبایی برخی اسامی مؤلفان 94
2.5.2.2. عدم رعایت ترتیب اسامی برخی کتب 94
3.5.2.2. فقدان مکان نشر، زمان نشر و انتشارات 94
4.5.2.2. فقدان مکان و زمان نشر 94
5.5.2.2. عدم ثبت مکان نشر 94
6.5.2.2. فقدان زمان نشر 95
3. نتیجه گیری نهایی 96
4. پی‌نوشت 97
5. فهرست منابع و مآخذ 122

فهرست جداول
2.1.2.4.2.2. عملکرد محمدی در ترتیب موضوعات اصلی تاریخ قرآن به صورت جدول 15
2.1.1.2.2.4.2.2. جدول ارتباط و عملکرد محمدی در بررسی شکلی 21
3.2.1.2.2.4.2.2. جدول ارتباط و عملکرد محمدی در بررسی محتوایی 35
2.2.2.4.2.2.1..2. جدول انتقال و عملکرد محمدی در بررسی شکلی 40
2.2.2.2.2.4.2.2. جدول انتقال و عملکرد محمدی در بررسی محتوایی 45
2.1.3.2.2.4.2.2. جدول حفظ و نگه‌داری و عملکرد مؤلف در بررسی شکلی 50
.2.3.2.2.4.2.23. جدول حفظ و نگه‌داری و عملکرد محمدی در بررسی محتوایی 56
1.4.2.2.4.2.2.2. جدول سازماندهی و عملکرد مؤلف در بررسی شکلی 60
3.2.4.2.2.4.2.2. جدول سازماندهی و عملکرد محمدی در بررسی محتوایی 71
2.1.5.2.2.4.2.2. جدول کیفیت تلفظ و تأثیر لهجه‌ها و عملکرد محمدی در بررسی شکلی 76
3.2.5.2.2.4.2.2. جدول کیفیت تلفظ و تأثیر لهجه‌ها و عملکرد محمدی در بررسی محتوایی 84
2.1.6.2.2.4.2.2. جدول شیوه اصلاح نگارش و عملکرد محمدی در بررسی شکلی 88
2.6.2.2.4.2.2. 2. جدول شیوه اصلاح نگارش و عملکرد محمدی در بررسی محتوایی 92

تصویر ساختار اجمالی پایان‌نامه
1. کلیات این پایان‌نامه
2. شناسایی تطبیقی آراء و نظرات محمدی در کتاب تاریخ قرآن
3. نتیجه‌گیری نهایی
4. پی‌نوشت‌ها
۵. فهرست منابع و مآخذ

۱. کلیات
۱. طرح مسئله و سؤالات تحقیق
۲. پیشینه
۳. اهمیت و ضرورت
۴. هدف
۵. فرضیه
۶. روش
۷. اصطلاحات1

1.1. طرح مسئله و سؤالات تحقیق
تاریخ قرآن پژوهان در کتابهای خود در نحوه عرضه موضوعات اصلی تاریخ قرآن وحدت رویه نداشته و با پیش فرض های متفاوتی درباره تاریخ قرآن به نگارش پرداخته و از یک الگوی منطقی تبعیت نکرده اند، لذا سوال اصلی در این پایان نامه با توجه به کتاب تاریخ قرآن محمد حسین محمدی 2به شرح ذیل است: نقاط مثبت و منفی (شکلی و محتوایی) عملکرد محمدی در عرضه موضوعات اصلی تاریخ قرآن چیست؟
2.1. پیشینه
در زمینه نقد3 و بررسی برخی کتب تاریخ قرآن پایان‌نامه‌های ذیل نوشته شده است:
1. افخمی خیرآبادی، نگار، پایان‌نامه «نقد و بررسی کتاب پژوهشی در تاریخ قرآن کریم نوشته دکتر سید محمدباقر حجتی»
2. حبیبی فتح‌آبادی، سمیّه، پایان‌نامه «نقد و بررسی دیدگاه‌های تاریخ قرآنی ریچارد بل و رادمنش»
3. کیانی حارث‌آبادی، عاطفه، پایان‌نامه «نقد و بررسی کتاب درآمدی بر تاریخ قرآن نوشته دکتر معارف»
4. مرتضایی شورکی، زهره، پایان‌نامه «نقد و بررسی کتاب تاریخ قرآن نوشته محمود رامیار»
5. منصوری حسن‌آبادی، فاطمه، پایان‌نامه «نقد و بررسی کتاب‌های تاریخ و علوم قرآن نوشته آیت‌الله میر محمدی و تاریخ قرآن نوشته ابوعبدالله زنجانی»
6. موذن، فاطمه، پایان‌نامه «نقد و بررسی تاریخ قرآن نوشته آیت‌الله معرفت»
امّا در زمینه نقد و بررسی تاریخ قرآن محمدحسین محمدی کاری انجام نشده است.
3.1. اهمیت و ضرورت
نقد و بررسی کتاب های نوشته شده در هر زمینه علمی خود بخود یک ضرورت است بعلاوه در این مورد خاص، یعنی کتاب تاریخ قرآن محمدی، که یکی از منابع درسی به ویژه برای دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث است.
4.1. هدف
شناسایی نقاط قوت و ضعف تاریخ قرآن محمدی از نظر شکلی و محتوایی است.
5.1. فرضیه
عرضه بعضی از موضوعات اصلی تاریخ قرآن مرتب و درست نیست.
6.1. روش
روش تحقیق در این پایان‌نامه به صورت فیش‌برداری، دسته‌بندی و طبقه‌بندی، تحلیل و نگارش مطالب است.

2.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد ، وآزاد، است.پس، گویند:انسان Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نزول قرآن، ارزیابی عملکرد، حکومت اسلامی، تجربه دینی