پایان نامه با واژگان کلیدی کهن الگوها، ناخودآگاه، نقد اسطوره ای، ناخودآگاه جمعی

دانلود پایان نامه ارشد

فصل اول: کلیات ۴
۱ـ۱. چهارچوب پژوهش ۵
۱ـ۱ـ.۱. مسأله ی پژوهش ۵
۱ـ۱ـ.۲. پرسش های پژوهش ۶
۱ـ۱ـ ۳. فرضیه های پژوهش ۶
۱ـ۱ـ۴. اهداف پژوهش ۷
۱ـ۱ـ ۵. پیشینه ی پژوهش ۸
۱ـ۲. اسطوره و نقد اسطوره ای ۱۱
۱ـ۳. دربارة مجموعه پارسیان و من ۱۳
۱ـ۴. معرفی نویسندة مجموعه پارسیان و من ۱۷
فصل دوم:خلاصه رمان ها و بررسی کهن الگوها ۲۰
۲ـ۱. خلاصه رمان ها ۲۱
۲ـ۱ـ۱. رمان« کاخ اژدها» ۲۱
۲ـ۱ـ۲. رمان« رازکوه پرنده» ۲۵
۲ـ۱ـ۳. رمان « رستاخیز فرا می رسد » ۳۲
۲ـ ۲. پیشینه مکتب اسطوره شناسی، آرای یونگ و الیاده ۳۸
۲ـ۳. کهن الگوها و بررسی آن ۴۲
۲ـ۳ـ ۱. فرایند فردیت ۴۴
۲ـ۳ـ۱ـ۱. خود ۴۷
۲ـ۳ـ۱ـ۲. سایه ۵۰
۲ـ۳ـ۱ـ۳. آنیما و آنیموس ۵۲
۲ـ۳ـ۱ـ۴. پیر خردمند ۵۵
۲ـ۳ـ۲ـ۱. مادرمثالی ۵۷
۲ـ۳ـ۲ـ۲. کهن الگوی نوزایی و ولادت مجدد ۶۰
۲ـ۳ـ۲ـ۳. کهن الگوی قهرمان ۶۷
۲ـ۴. مناسک گذر ۷۲
۲ـ۴ـ۱. بلوغ ۸۳
۲ـ۵. بررسی زمان و مکان ۸۹
۲ـ ۵ ـ۱. زمان ۸۹
۲ـ ۵ ـ۲. مکان ۱۰۳
فصل سوم: بررسی و تحلیل نمادها ۱۰۹
۳ـ۱. دربارۀ نمادها ۱۱۰
۳ـ۱ـ۱. جلوه های طبیعت ۱۱۱
۳ـ۱ـ۱ـ۱. غار ۱۱۱
۳ـ۱ـ۱ـ۲. سنگ ۱۱۴
۳ـ۱ـ۱ـ۳. آب ۱۱۶
۳ـ۱ـ۱ـ۴. درخت ۱۱۸
۳ـ۱ـ۱ـ۵. گل ۱۱۹
۳ـ۱ـ۲. اشیاء ۱۲۱
۳ـ۱ـ۲ـ۱. خنجر ۱۲۱
۳ـ۱ـ۲ـ۲. کتاب ۱۲۴
۳ـ۱ـ۲ـ۳. عصا ۱۲۶
۳ـ۱ـ۲ـ۴. آینه ۱۲۷
۳ـ۱ـ۳. اشکال هندسی ۱۲۸
۳ـ۱ـ۳ـ۱. مکعب ۱۲۸
۳ـ۱ـ۳ـ۲. دایره ۱۲۹
۳ـ۱ـ۳ـ۳. مرکز بودن ۱۳۰
۳ـ۱ـ۴. حیوانات ۱۳۲
۳ـ۱ـ۴ـ۱. گرگ ۱۳۲
۳ـ۱ـ۴ـ۲. مار ۱۳۴
۳ـ۱ـ۴ـ۳. اسب ۱۳۸
۳ـ۱ـ۴ـ۴. کلاغ ۱۴۰
۳ـ۱ـ۵. اعداد ۱۴۱
۳ـ۱ـ۵ـ ۱. سه ۱۴۱
۳ـ۱ـ۵ـ۲. چهار ۱۴۳
۳ـ۱ـ۵ـ۳. هفت ۱۴۴
۳ـ۱ـ۵ـ۴. سیزده ۱۴۵
۳ـ۱ـ۶. رنگ ها ۱۴۶
۳ـ۱ـ۶ـ۱. سرخ ۱۴۶
۳ـ۱ـ۶ـ۲. سفید ۱۴۷
۳ـ۱ـ۶ـ۳. سبز ۱۴۹
۳ـ۱ـ۶ـ۴. سیاه ۱۵۱
فصل چهارم: تحلیل و نقد رمان ها ۱۵۳
۴ـ۱. جلد اول پارسیان و من، ( کاخ اژدها ) ۱۵۴
۴ـ۲. جلد دوم رمان پارسیان و من ( رازکوه پرنده ) ۱۵۷
۴ـ۳. جلد سوم رمان پارسیان و من (رستاخیز فرا می رسد) ۱۶۰
۴ـ۲. نتیجه ۱۶۳
فهرست منابع ۱۶۸

مقدمه

اسطوره و بن مایه های آن، بدین دلیل که نیازهای روحی آدمی را بیان می کند؛ در طول تاریخ اهمیت بسیار داشته است. اسطوره ها، از همان ابتدا در قرون دوم و سوم مورد توجه فیلسوفان قرار گرفت. اسطوره بیان گر نوعی جهان بینی است که در تمام جلوه های آن، حضور پیدا می کند؛ به طور نمونه تمام مراحل زندگی انسان و خواسته های آن را بیان می کند. طی قرون متمادی اسطوره ها، از دیدگاه های مختلف روانشناسانه، جامعه شناسانه، دین شناسانه و سایرین قرار گرفت. همچنین هرکسی با توجه به آرای خود، به نقد و بررسی اسطوره ها پرداخت.
از جمله این رویکردها که نقد و تحلیل جامعی از اسطوره ها بدست می دهد، رویکرد روانشناسانه است. این رویکرد، همزمان با رویکرد جامعه شناسانه به اسطوره ها پدید آمد. اولین کسی که در حیطه روانشناسی به اسطوره ها توجه کرد، زیگموند فروید۱ روانشناس اتریشی بود. او اسطوره ها را بیانگر تنش ها و تضادهای روانی می داند که بخشی از ناخودآگاه فردی هر شخص را در بر می گیرد. نگاه او هر چند تعریفی جدید از اسطوره ها می دهد اما به دلیل تاکید زیاد او بر امور جنسی آن چنان مقبول نیفتاد.
شاید بتوان گفت مهم ترین فردی که تغییر جدی در نقد اسطوره ای ایجاد کرد و نظریه فروید را کمال بخشید، کارل گوستاو یونگ۲ یکی از شاگردان فروید است. او با بررسی ناخودآگاه فردی، به بسط آن پرداخت، و مدعی حوزة جدیدی در روان انسان، به نام ناخودآگاه جمعی گردید. او، تصاویر مشترک بین همه موجودات را که در ناخودآگاه جمعی قرار دارد، کهن الگو۳ نامید. بدین ترتیب نقد کهن الگویی، وابسته به آرای یونگ شکل گرفت، که از طریق آن می توان به لایه های
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.۱ Sigmund Freud .۳ Archetype
.۲ Carl Gustav Jung

درونی روان آدمی پی برد. این نوع از نقد را می توان، شاخه ای از نقد اسطوره ای نام گذاری کرد، که با آن رابطة تنگاتنگ دارد.
کهن الگوها با توجه به شخصیت، موقعیت و نماد تقسیم بندی شده است. هریک از تقسیم بندی های کهن الگو، فرد را در شناخت هر چه بیشتر اثر ادبی و زوایای آن، یاری می دهد؛ به همین دلیل در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. یکی از مهم ترین کهن الگوهای مطرح شدة یونگ، کهن الگوی فردیت یابی۱ است. برای رسیدن به مرحله فردیت شخص، مراحل مختلفی را پشت سر می گذارد و کهن الگوهای بسیاری را دیدار می کند. از مهم ترین کهن الگوهایی که فرد در این راه با آن روبرو می شود، سایه است. سایه۲ نمودی از شخصیت پست و حقیر آدمی محسوب می شود؛ که فرد برای رسیدن به فردیت باید با آن کنار بیاید یا آن را شکست دهد.
مراحل رسیدن به خویشتن خویش، مشابه مناسک گذر۳ است، که در آن فرد سه مرحلة جدایی، انزوا و ادغام دوباره را پشت سر می گذارد. مناسک گذر نمودی از آیین های اسطوره ای هستند که مراحل مختلف زندگی اشخاص از کودکی تا مرگ را در بر می گیرند. از مهم ترین دوره هایی که مناسک گذر در بر می گیرد، دورة بلوغ است. دورة بلوغ یکی از مراحل مهم در زندگی افراد محسوب می شود، و گذر درست از این مرحله، شخصیت و رفتارآدمی را در بزرگسالی نشان می دهد. اما متأسفانه امروزه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از جمله کسانی که به اهمیت دورة بلوغ پرداخته، میرچا الیاده۴ است. او به خصوص در کتاب آیین ها و نمادهای آشناسازی، مسأله رسیدن به بلوغ و آیین های آن را، مورد توجه قرار داده است. این پژوهش با توجه به آرای یونگ درباره کهن الگوها و نظریات الیاده به مراحل آشناسازی دوران بلوغ صورت گرفته است.
از مهم ترین تجلی گاه های اسطوره و بن مایه های آن، ادبیات و به خصوص داستان و رمان است. به همین دلیل مجموعه رمان های ̎پارسیان و من̎ اثر آرمان آرین، جهت بررسی انتخاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.۱ Individuation .۳Ritul of passage
.۲ shadow .۴ Mircea Eliade
شده است که فضایی بسیار مناسب جهت نمایان گری اسطوره ها و کهن الگوها به شمار می آید. این مجموعه در سه جلد شامل: ̎ کاخ اژدها، رازکوه پرنده و رستاخیز فرا می رسد̎، است. شاید نمایان گری اسطوره ها، در مجموعه̎ پارسیان و من̎، بدین دلیل باشد که به باز آفرینی از اساطیرکهن ایرانی پرداخته، و همچنین دارای فضای سورئالیستی۱ است. سورئالیسم به دلیل آن که با رویا و فضای ناخودآگاه ارتباط دارد؛ بهترین تجلی گاه های اسطوره محسوب می شود.
در این پژوهش، به بررسی کهن الگوها به خصوص کهن الگوی فردیت یابی یونگی و گذر از مناسک دورة بلوغ با توجه به آرای الیاده پرداخته شده است. تلفیق بین آرای این دو اسطوره شناس، در روند دست یابی به تحلیل همه جانبه از مجموعه پارسیان و من، و رسیدن به زوایای پنهان شخصیت های رمان کمک بسیار می کند. در راستای دست یابی به تحلیل و شناخت بهتر از مجموعه ̎پارسیان و من̎، به بررسی بن مایه های اسطوره ای چون زمان و مکان، پرداخته شده است. زمان و مکان از آن جا که دارای اهمیت، و نتایج پژوهش را مورد تایید قرار می دهند؛ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. زمان دارای دو نوع خطی یا تاریخی، و مقدس است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.۱Surrealism

فصل اول: کلیات
۱ـ۱. چهارچوب پژوهش
۱ـ۲. اسطوره و نقد آن
۱ـ۳. دربارة مجموعة پارسیان و من
۱ـ۴. معرفی نویسندة مجموعه پارسیان و من

۱ ـ۱. چهارچوب پژوهش
۱ـ۱ـ.۱. مسأله ی پژوهش

مجموعه ̎ پارسیان و من، ̎ نوشته آرین، یکی از بهترین آثار بازآفرینی شده در حوزه ی داستان نویسی امروزی است. این اثر در جلد اول و دوم، به بازآفرینی کتاب گرانبهای شاهنامه پرداخته است. البته اثر آرین بسیار متفاوت از شاهنامه است. او با گنجاندن قهرمانان و راویان امروزی در مجموعه سه گانه ی ̎ پارسیان و من̎، روایت دیگری از اسطوره ها ایجاد کرده است. رمان های ̎ پارسیان و من̎، با توجه به فضای سوررئالیستی آن، موقعیت مناسبی برای به کارگیری بن مایه های اسطوره ای و کهن الگوها هستند.
یکی از رویکردهای نقد اسطوره ای، نقد روانشناسانه است. از نظریه پردازان مهم در حوزه روانشناسی کارل گوستاو یونگ است. شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین نظریات او، درباره ناخودآگاه جمعی، ̎ فرایند فردانیت ̎ است. مجموعه ̎ پارسیان و من̎، با توجه به گنجاندن قهرمانان و راویان امروزی در خود، که به دنبال بن مایه ی اسطوره ای جست و جوی هدف یا دست یافتن به کلیت از نگاه روانشناسانه هستند. به همین دلیل دارای فضایی مناسب هستند، تا با توجه به نظریه یونگ تحلیل گردند. در این پژوهش سعی شده است که بر اساس نظریه فرایند فردانیت، رمان های ̎ پارسیان و من̎، تحلیل و بررسی گردد. همچنین راویان و قهرمانان امروزی، در سیر و حرکتی که به دنبال دست یابی خویشتن خویش هستند، بسیاری از موقعیت ها، شخصیت ها و نمادهای کهن الگویی را پشت سر می گذارند، که به بررسی آنها برای شناخت هرچه بهتر مجموعه ̎پارسیان و من̎، پرداخته شده است.
اسطوره ها در بر دارنده ی تمام مراحل و موقعیت های زندگی(تولد، بلوغ، ازدواج، و غیره) هستند؛ به همین دلیل در بردارنده ی مناسک و آیین های بسیاری است. در مجموعه ̎ پارسیان و من̎، با توجه به اهمیت دوره ی بلوغ، به بررسی مناسک گذر، مخصوصاً با توجه به نظریات الیاده پرداخته شده است. همچنین با توجه به بعد فرامکانی و فرازمانی در رمان های ̎ پارسیان و من̎، با توجه به بن مایه ی زمان و مکان اسطوره ای، به رمان ها توجه شده است. امید است که این پایان نامه، درک و خوانشی بهتر برای خوانندگان مجموعه ̎ پارسیان و من̎، فراهم آورد.
۱ ـ۱ـ.۲. پرسش های پژوهش

۱. نقد اسطوره ای و بررسی کهن الگوها در مجموعه پارسیان و من، تا چه اندازه دارای اهمیت است؟
۲. در مجموعه پارسیان و من، نویسنده از چه کهن الگوهایی استفاده کرده و این استفاده تا چه میزان درست است؟
۳. مراحل رسیدن به خویشتن خویش در رمان های پارسیان و من، با کدام نظریه مطابقت دارد ؟
۴. مطابقت مناسک گذر به خصوص با توجه به آرای میرچا الیاده، با نظریه فرایند فردیت یونگی تا چه میزان است؟
۵. زمان و مکان در رمان ها به چه صورت اتفاق می افتد و با بررسی آن، به چه نتایجی می توان دست یافت؟
۱ـ۱ـ ۳. فرضیه های پژوهش

۱. نقد اسطوره ای یکی از مهم ترین رویکردهای نقد ادبی معاصر به شمار می آید. این نقد با توجه به آن که حوزة گسترده ای را در برمی گیرد؛ نقد کهن الگویی را شامل می شود. در مجموعه پارسیان و من، بسیاری از بن مایه ها و تصاویر اسطوره ای به کار رفته است. بیشتر از اسطوره های کهن ایرانی(مخصوصاً زرتشتیان) بهره گرفته شده است؛ البته به اسطوره های سایر اقوام و ملل ( اسکاندیناوی، یونانی، هندی، بابلی و سایر) نیز اشاره دارد.
۲. کهن الگوها با توجه به موقعیت، شخصیت و نماد تقسیم بندی می شوند. در مجموعه پارسیان و من، هر سه این تقسیم بندی ها نمایان می گردد. کهن الگوهای مورد توجه در این رمان ها شامل: کهن الگوی خود، سایه، آنیما، پیرخردمند، مادرمثالی، نوزایی، جاودانگی، قهرمان و فردیت یابی است و نمادهای کهن الگویی: اعداد، رنگ ها، اشیاء و جلوه های طبیعت را در بر می گیرد.
۳. از مهم ترین کسانی که به دست یابی به خویشتن خویش توجه نموده؛ کارل گوستاو یونگ است. او هدف از زندگی همه انسان ها را دست یافتن به فردیت می داند و یکی از مهم ترین کهن الگوهایی مطرح شده از سوی او، کهن الگوی فرایندفردیت است. در مجموعه پارسیان و من، همة مراحلی را که قهرمان

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع سیاست خارجی، ایالات متحده، بحران بحرین، مکان کنترل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کودک و نوجوان، بازآفرینی، نقد اسطوره ای، کهن الگوها